Regulamin

REGULAMIN „Be Pro Club„

Definicje

Be Pro Club (BPC) – projekt zrzeszający Kluby sportowe prowadzony przez Organizatora,

Organizator – Fundacja Pro NGO z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, KRS: 0000846484, NIP: 6793200954.

Członek lub Klub – Klub sportowy który dołączył do BPC.

Biznes – firmy i korporacje z kraju.

Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na www.beproclub.com.pl, poprzez który Członek lub Klub dokonuje zgłoszenia do BPC, potwierdzający złożenie zamówienia oraz akceptację Regulaminu Be Pro Club.

Opłata roczna – świadczenie finansowe dokonywane przez Członka lub Klub, gwarantujące roczny dostęp do Pakietu Basic lub Pakietu Premium oraz Pakietu świadczeń dodatkowych.

Pakiet świadczeń Basic– podstawowy pakiet usług realizowany przez Organizatora na rzecz Członka lub Klubu.

Pakiet świadczeń Premium – rozszerzony pakiet usług realizowany przez Organizatora na rzecz Członka lub Klubu.

Pakiet świadczeń dodatkowych – dodatkowy pakiet usług realizowany przez Organizatora na rzecz Członka lub Klubu, który może ulec zmianie oraz modyfikacjom w dowolnym okresie trwania BPC.

Plebiscyt – wydarzenie organizowane stacjonarnie lub online, podczas którego Organizator wybiera w drodze konkursu lub analizy zgłoszeń najaktywniejszych Członków lub Klubów.

Platforma – dostępna wyłącznie dla Klubów i Członków strona internetowa, zawierająca materiały oraz informacje dedykowane Członkom i Klubom BPC.

Baza wzorców dokumentów/materiałów  – zbiór informacji, zorganizowanych w określoną strukturę, opracowywanych i aktualizowanych przez Organizatora w dowolnym czasie, udostępniany Członkom na zasadzie licencji przez okres trwania subskrypcji (dostępu).

Preambuła

Be Pro Club to przedsięwzięcie, którego celem jest modelowe wsparcie Klubów sportowych za pośrednictwem dostępu do gotowych wzorów dokumentów, wniosków grantowych, kalendarza dotacji, eksperckiej wiedzy oraz narzędzi, służących wsparciu w profesjonalizacji i rozwoju. Celem BPC jest łączenie Klubów sportowych, ekspertów oraz biznesu na rzecz rozwoju organizacji Członkowskich.

§ 1. Organizator i cel projektu

 1. Organizatorem BPC jest Fundacja Pro NGO z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków (Organizator), e-mail: biuro@pro-ngo.pl.
 2. Celem projektu jest:
  1. profesjonalizacja Klubów we współpracy z biznesem,
  2. wsparcie Klubów w rozwoju, poprzez dostarczanie wzorców dokumentów, regulaminów, wniosków grantowych,
  3. informowanie o grantach i dotacjach z całego kraju,
  4. organizacja szkoleń, warsztatów i spotkań,
  5. dostarczenie fachowej i eksperckiej wiedzy merytorycznej, z możliwością realizacji indywidualnego doradztwa,
  6. networking,
  7. promocja pośród środowiska biznesowego,
  8. rozwój Społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
  9. wsparcie doradcze, edukacyjne i merytoryczne w obszarach istotnych z punktu widzenia Klubu sportowego.

§ 2. Udział w projekcie

 1. Zgłoszenia do BPC dokonuje się poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.beproclub.com.pl
 2. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego na stronie www.beproclub.com.pl zostanie wystawiona faktura proforma za roczne uczestnictwo w Projekcie w wysokości:
  1. 1000 złotych netto + 23 % VAT – dla Pakietu Basic.
  2. 2000 złotych netto + 23 % VAT – dla Pakietu Premium.
 3. Opłaty należy dokonać na podstawie faktury proforma przelewem na rachunek bankowy BNP Paribas nr. 50 1600 1462 1894 0271 8000 0001 (lub inny wskazane na fakturze) w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 4. Opłata roczna za udział w BPC obejmuje w zależności od wybranej opcji następujące usługi:
  1. Dla Pakietu Basic:
   1. 12-miesięczne Członkostwo w BPC.
   2. Tytuł Członka Be Pro Club.
   3. Dostęp do Bazy wzorców dokumentów:
    1. Opracowanej przez Organizatora listy konkursów grantowych dedykowanych Klubom sportowym,
    2. Uzupełnionych wzorców wniosków konkursów grantowych z listy Organizatora, które są sukcesywnie opracowywane na przykładzie aktualnych regulaminów konkurów oraz publikowane w ilości minimum 12-tu sztuk rocznie.
    3. Szablonów umów cywilno-prawnych,
    4. Materiałów księgowych,
    5. Regulaminów,
    6. Oświadczeń,
    7. Umów sponsoringowych / barterowych / współpracy.
   4. Dostęp do bazy materiałów rozwojowych i dywersyfikujących przychody:
    1. Filmów z obszarów m.in. fundraisingu, sponsoringu, księgowości, wniosków i dotacji, obsługi systemów wnioskowych i generatorów,
    2. Listy miejsc, w które można wnioskować o wsparcie,
    3. Przykładów akcji charytatywnych społecznościowych / sportowych,
    4. Rocznego harmonogramu możliwości wnioskowych z podziałem na źródła finansowania.
  2. Dla pakietu Premium:
   1. Wszystkie świadczenia z Pakietu Basic.
   2. Dostęp do bieżących informacji:
    1. Organizację minimum 12 szkoleń lub warsztatów rocznie,
    2. Mailingi z informacjami o aktualnościach, nowościach, narzędziach itd.
    3. Prezentacja dobrych praktyk z innych klubów sportowych.
   3. Wsparcie promocyjne bieżącej działalności:
    1. Prezentacja Członka na Fanpage Fundacji Pro NGO,
   4. Dostęp do ofert partnerów BPC:
    1. Potencjalnych sponsorów i partnerów,
    2. Dostawców usług i produktów,
   5. Całoroczne wsparcie i doradztwo ekspertów:
    1. Dwie czynności/zapytania/spotkania miesięcznie dla każdego Członka BPC, podejmowane telefonicznie, mailowo, podczas spotkań online lub udziale w warsztatach.
    2. Kategorie doradztwa obejmują m.in. księgowość, wnioski konkursowe, fundraising, nowe technologie i narzędzia dla klubów sportowych, sponsoring, oferty, tworzenie stron, media społecznościowe, PR i wizerunek.
  3. Pakiet świadczeń dodatkowych do Pakietu Basic i Pakietu Premium obejmujący:
   1. Wybór i prezentacja najaktywniejszego Członka Klubu.
   2. Udział w Plebiscycie najaktywniejszego Klubu.
   3. 10% rabatu na usługi odpłatne Organizatora, w tym Certyfikat BSH.
   4. Możliwość zaprezentowania Członka podczas Kongresu Pro NGO. Organizator prowadzi w tym celu niezależne akcje promocyjne, w których Członkowie mogą wygrać miejsce podczas panelu dyskusyjnego.
   5. Zaproszenie wybranych Członków do prezentacji własnych aktywności przed innymi Członkami.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczeń opisanych § 2 pkt. 4 w dowolnym momencie.
 6. Organizator informuje, że przygotowana Baza wzorców stanowi jedynie przykładową dokumentację (wzorzec).
 7. Wprowadzenie modyfikacji zakresu świadczeń opisanych w § 2 pkt 4 nie uprawnia Członka do jakichkolwiek roszczeń czy też zwrotu Opłaty rocznej (w całości ani w części).
 8. W przypadku rezygnacji Członka z udziału w BPC Opłata roczna nie podlega zwrotowi.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub rezygnacji z organizowania Projektu z przyczyn będących poza kontrolą (siła wyższa), bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia Członkowi rekompensaty.
 10. W takim przypadku (siła wyższa) Członek nie ma prawa roszczenia o zwrot dokonanej Opłaty rocznej oraz nie ma roszczenia o odszkodowanie i rekompensatę z tytułu utraconych korzyści.

§ 3. Obowiązki Organizatora

 1. Prowadzenie BPC oraz realizacja Pakietów świadczeń.
 2. Rozwój BPC oraz pozyskiwanie nowych Członków, celem szerzenia idei BPC oraz udzielaniu wsparcia jak największej ilości organizacji pozarządowych.
 3. Dbanie o promocję, wizerunek i należytą realizację BPC.
 4. Informowanie Członków o projektach Fundacji Pro NGO.
 5. Dołożenie wszelkich starań, aby dostarczone dla Członków materiały oraz informacje stanowiły merytoryczne źródło informacji.

§ 4. Obowiązki Członka

 1. Korzystanie z udostępnionych materiałów wyłącznie na rzecz rozwoju reprezentowanego Klubu.
 2. Wykorzystywanie Bazy Wzorców w celach wyłącznego rozwoju własnego Klubu.
 3. Analiza, dostosowanie oraz użycie zgodnie z obowiązującym prawem i na własną odpowiedzialność Bazy wzorców.
 4. Nieudostępnianie osobom trzecim materiałów dostępnych na platformie dedykowanej Członkom BPC.
 5. Dołożenie wszelkich starań, aby dostarczone materiały oraz informacje stanowiły dla Członka szansę rozwoju.
 6. Godne i należyte reprezentowanie BPC w codziennej działalności Klubu.
 7. W przypadku naruszenia par. 4 punkt 1-6, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Członka z BPC oraz skierowaniem względem Członka (Klubu) roszczeń odszkodowawczych (w tym roszczeń z tytułu utraconych korzyści).
 8. W przypadku usunięcia Członka z BPC z tytułu naruszenia postanowień o których mowa w niniejszym Regulaminie, Opłata roczna nie podlega zwrotowi.
 9. W takim przypadku (usunięcie z winy Członka) Członek nie ma prawa roszczenia o zwrot dokonanej Opłaty rocznej oraz nie ma roszczenia o odszkodowanie i rekompensatę z tytułu utraconych korzyści.

§ 5. Terminy

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza zamówienia Członek otrzyma niezwłocznie wiadomość z fakturą proformą. Na jej opłacenie ma 7 dni.
 2. Po dokonaniu wpłaty Członek otrzyma niezwłocznie całoroczny dostęp do zamkniętej platformy, dedykowanej wyłącznie Członkom BPC.
 3. Termin 12 miesięcy aktywności w BPC naliczany jest od następnego dnia, po przesłaniu dostępu do platformy.
 4. Członek ma 14 dni od przystąpienia do BPC na dostarczenie logotypu oraz informacji tekstowych, niezbędnych do realizacji Pakietu Premium oraz Pakietu świadczeń dodatkowych przez Organizatora.
 5. Przesyłając informacje tekstowe oraz logotyp Członek oświadcza, iż posiada do nich autorskie prawa majątkowe, niezbędne do ich użycia. Członek ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone Organizatorowi materiały oraz ewentualne roszczenia stron trzecich względem przesłanych materiałów.

§ 6. Odnowienie współpracy

 1. W celu kontynuacji współpracy po upływie 12 miesięcy, Członek powinien poinformować Organizatora o chęci kontynuacji uczestnictwa w BPC przed upływem ważności Członkostwa.
 2. W przypadku uzyskania od Członka (Klubu) informacji o kontynuacji przynależności w projekcie – zostanie wystawiona  kolejna  faktura proforma, do opłacenia w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.
 3. Po opłaceniu proformy, Członek automatycznie otrzyma dostęp do BPC na kolejne 12 miesięcy, licząc od dnia planowanego zakończenia Członkostwa.
 4. Brak poinformowania Organizatora o chęci kontynuacji współpracy oznaczał będzie wstrzymanie świadczeń realizowanych dla Członków BPC oraz usunięcie informacji na temat Członka ze wszystkich materiałów związanych z BPC.
 5. Procedura ponownego zgłoszenia Klubu do BPC jest taka sama jak dla każdego nowego podmiotu i podlega Opłacie rocznej.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.
 2. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 3. Skargi oraz zażalenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: info@beproclub.com.pl
 4. Organizator udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.

 Kraków, 20.03.2021 r.

Przewiń do góry