Press "Enter" to skip to content

sinf matematika kitob javoblari 2023

 

Kitobni yuklash matematika-3

S. BURXONOV, O‘. XUDOYOROV,
Q. NORQULOVA , N. RUZIKULOVA, L. GOIBOVA
MATEMATIKA
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
3-sinfi uchun darslik
To‘rtinchi nashr
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim
maktablarining 3-sinfi uchun darslik sifatida tavsiya etgan
«SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA
AKSIYADORLIK KOMPANIYASI
BOSH TAHRIRIYATI
TOSHKENT – 2019
ISBN 978-9943-26-910-1
© Burxonov S., Xudoyorov O‘., Norqulova Q., Ruzikulova N., Goibova L.
© «SHARQ» NMAK Bosh tahririyati, 2012, 2014, 2016, 2019.
Shartli belgilar:
1, 2, 3 … – og‘zaki bajariladigan mashqlar
1, 2, 3 … – yozma bajariladigan mashqlar
– >, <, = belgilaridan mosini qo‘ying
– yodingizda tuting
– boshqotirmalar, qo‘shimcha mashqlar
– uyda bajariladigan mashqlar
– dars tugadi
UO‘K: 51.(075)
KBK 22.1
B 94
Ta q r i z c h i l a r :
Abdullayeva Barno – Nizomiy nomidagi TDPU prorektori,
pedagogika fanlari doktori, professor;
Jumanova Zarifa – Respublika ta’lim markazi Boshlang‘ich ta’lim bo‘lim
boshlig‘i;
Ganiyeva Nargiza – Toshkent shahar Yashnobod tumani 244-umumiy
o‘rta ta’lim maktabining boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi.
Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari
hisobidan chop etildi.