Press "Enter" to skip to content

7 sinf kimyo test javoblari bilan

14. IZOTOP tushunchasi nima.

Al-Xorazmiy kimyo 7-8 sinf. олимпиада по химии в узбекистане среди учеников 7-8 классов

3.H2SO4 sulfat kislataning molekulyar massasini toping?

A)98 B)100 C)88 D)90

4.Avagadro soni nechiga teng?

A)96500 B)6,02*10 23 C)22,4 l D)1,66*10 –

5.CaCO3 tarkibidagi kislorod necha foiz bo’ladi?

A)40 B)12 C)48 D)60

6.Kimyoviy tarkibi bir xil modda nima deyladi?

A)aralashma B)sof modda C)gomogen

7.suv va spirt qanday aralashma?

A)gomogen B)geterogen C)sof modda

D)A va B javob to’g’ri

8.Oddiy moddalar berelgan qatorni ko’rsating?

10.Karrali nisbatlar qonuni kim tomonidan kashf qilingan?

Har bir topshiriq 1,5 baldan baholanadi?

11.CaCO3=CaO+CO2 ushbu reaksiyaning koefisentlar yig’indisini toping?

12. Atom yadro zaryadi nima bilan tavsiflanadi?

A)Element massasi bilan B)Guruh tartib raqami bilan

C)Davr tartib raqami bilan D)Tartib raqami bilan

13. H2 yordamida qaytarib, metall olish mumkin bo‘lgan amfoter oksidlar ko‘rsatilgan javobni belgilang. 1) CaO; 2) CuO; 3) Al2O3 , 4) FeO; 5) ZnO; 6) CrO.

A) 2, 4 B) 3, 5 C) 1, 3 D) 5, 6

14. Bir xil massada olingan qaysi gazlarning hajmi (n.sh.) o‘zaro teng bo‘ladi? 1) NO2; 2) SO2; 3) C3H8; 4) N2O; 5) Ar

A) 2, 5 B) 3, 4 С) 1, 2 D) 1, 4 15. Qaysi reaksiya turi to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) СH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O – parchalash

B) 2NH3 → N2 + 3H2 – sintez

C) Na + H2O → NaOH + 1/2H2 -OQR D) Mg + ½ O2 → MgO – gidroliz 16. To‘g‘ri ifodani ko‘rsating.

A) Mr(N2) = 28 g·mol-1

B) M(N2) = 28 g·mol-1

17. Al2(XO3)3 tarkibidagi noma’lum elementning ekvivalent massasi 8 ga teng bo‘lsa, birikmaning molar massasini (g/mol) aniqlang.

A) 342 B) 440 C) 294 D) 370

18. Ushbu rasmda nima tasvirlangan?

19. Qaysi moddalarning yonish xususiyati bor? 1)CO2;2)CO;3)H2O;4)O2;5)H2;6)SO2

A)1,3,4 B)2,5,6 C)1,3,6 D)2,4,6

20. Allotropiya nima? A) Bir element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi.

B) Bir molekuladan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi.

C) Bir murakkab moddadan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi.

D) Ikki element atomlaridan turli oddiy

moddalar hosil bo‘lishi.

Har bir topshiriq 2,6 baldan baholanadi?

21.H2O va NH3 molekulalar qanday gibridlangan bo’ladi?

22. Quyidagi atomlarning absolyut massalari

berilgan. Ularning nisbiy atom massalarini

toping: 1) tcmir- 93,13*10 -27 kg;

2) vodorod-1.6710 -27 kg:

3)uran —396,67-10 -27 kg.

24. 11 g uglerod (IV)-oksidining n.sh. dagi

hajmini, modda miqdorini, molekulalar

sonini va atomlarning umumiy sonini hisoblang?

parchalanishidan necha grammdan mis (II)-

oksid, karbonat angidrid va suv hosil bo’ladi?

26. Kislorod ozonlashtirilganda hajmi 8 ml ga kamaydi. Qancha hajm kislorod ozonga

aylangan va qancha hajm ozon hosil bo’lgan?

27.Ozon va kislorod aralashmasining o’rtacha molekular massasi 40g, aralashmada necha % kislorod bor? 22 ta

28. Moddaning 3.3g ida 4.53*10

molekula foydalanib moddanong molekular boladi.Ushbu malumotdan massasini hisoblang.29. 13.6g vodorod peroksid katalizator ishtirokida toliq parchalanganda necha g kislorod sarf boladi vabu massada O2 n.sh da qancha hajmni egallaydi ?

30. Temiming oksidi tarkibida 72,2% temir

va 27,8% kislorod bor. Shu oksid-ning formulasini va nomini toping.

Har bir topshiriq 0,9 baldan baholanadi?

1. Metalmaslarning gidroksidlari nima deyiladi?

A)Asos B)Ishqor C)kislota D)gidridl

2. Pog‘onachadagi elektronlarning maksimalqiymatiqanaqaformulabilan ifodalaniladi?

A)N=n 2 B)(2l+1)∙2 C)2n 2 D)(L+1)

4.Davriy sistemaning II-guruh elementining yuqori oksidi tarkibida O-40% bo’lsa, elementni toping.

A) Be B) Mg C) Ca D) Zn

5. Quyidagi keltirilgan molekula va ionlarni, ularning tarkibidagi nuklonlar soni ortib borish tartibida joylashtiring. 1) ammiyak; 2) metan; 3) amoniy kationi; 4) gidroksoniy kationi; 5) og`ir suv. A) 1,2,3,4,5 B) 5,4,3,2,1 C) 2,1,3,4,5 D) 5,4,3,1,2

6. 25 gr mis kuporosdagi nechta kislorod atomi bor.

A) 6,02·1023 B) 5.418·1023 C) 6,02·1022

7. NaOH + HNO3 →olingan eritmaga

Fenolftalien eritmasi solib ko’rilganda uqanday rangga kiradi?

A)qizil B)ko’k C)rangsiz D)binafsh

8. H3As+HNO3=H3AsO4+NO2+H2O da mishyak ning oksidlanish darajasi necha birlikka o’zgaradi? A)sakkiz B)ikki C)besh D)uch 9. Qaysigalagenniolish uchun faqat elektrolizjarayonidanfoydalanamiz? A) xlor B)ftor C)brom D)yod

10. 40 g 4% li eritma hosil qilish uchun necha g tuz va suv kerak?

A)2.5 va37.5 B)5 va 35

C)0.4 va 39.6 D)1.6 va 38.4 Har bir topshiriq 1,5 baldan baholanadi?

12. Quyidagi diagrammada sof X moddaning agregat holati o‘zgarishi berilgan: Bunga ko‘ra, quyidagi xulosalardan qaysi biri noto‘g‘ri?

A) 1-hodisa endotermikdir

B) 4-hodisa desublimatsiyadir C) 3-hodisada zarrachalar orasidagi masofaortadi D) 2-hodisa qotishdir

13.Tarkibi Na2SO4•10H2O bo’lgan glauber tuzidagi suvning massa ulushi (%) qanchaga teng? A) 54 B) 58 C) 56 D) 57 14.Modda miqdori 0.2 mol bo’lgan H2O ning massasini toping? A) 5.04 B)2.88 C) 2.16 D) 3.6 15. 0,06 mol XCI 3 birikmasi 8,25 gramm bo’lsa, X elementining atom massasini toping. A)31 B)12 C)197 D)52 16. Quyidagi molekulalarning qaysi birida 4 ta σ- bog’ bo’ladi?

A) HClO3 B) HClO4 C) HClO D) HClO2 17. Simob atomining absalut massasi necha grammga teng?

18. Quyidagi birikmalarning qaysi birida marganesning oksidlanish darajasi +4 ga teng?

A) KMnO4 B) MnO2 C) MnSO4 D) Mnfi3

19. X2O5 tarkibidagi noma’lum elementning massa ulushi 2/3 ga teng bo’lsa, birikmaning molar massasini (g/mol) hisoblang. . .

A) 240 B) 320 C) 260 D) 280

20. 55,2 gr dolomit parchalangarida necha litr (n.sh.) gaz ajraladi?

(CaCO3*MgCO3= CaO + MgO + CO2)

A) 6,72 B) 19,2 C) 9,6 D) 13,44

Har bir topshiriq 2,6 baldan baholanadi?

21. 8 gr mis oksid olish uchun necha gramm

malaxitni termik parchalashkerak? (CuOH)2CO3 = CuO + H2O + CO2)

22. 3 mol KNO3 termik parchalanganda necha gr ga kamayadi?

23. 31 P -3 Uchun quyidagi qaysi xususiyatlar xoss?

Quyidagi jadvaldagi ma’lumotlardan

foydalanib II birikmaning

formulasini toping. Birikma

7—sinf kimyo fanidan test savollari

7—sinf kimyo fanidan test savollari
1. Kimyo fani nimani o’rganadi?
A. Moddalarning tuzilishini.
B. Moddalarning bir-biriga aylanishini.
C. Fizik qonuniyatlarni.
D. Kimyoviy qonuniyatlarni.
E. Moddalarning xossalarini, tuzilishini va bir-biriga aylanishini.
2. Atom malekulyar ta’limotning asosiy holatlari?
A. Moddalari ularning kimyoviy xossalarini o’zida saqlovchi eng kichik zarralar bo’lgan molekulalardan tashkil topgan.
B. Molekulalar atomlardan tashkil topgan.
C. Molekula va atomlar doim harakatda bo’ladi.
D. Molekulalar fizik hodizalarda o’zgarmay qolsada, kimyoviy hodisalarda parchalanib ketadi.
E. Yuqoridagilarning barchasi.
3. Molekula nima ?
A. Molekula- moddalar fizik xossalarini nomoyon qiluvchi eng kichik bo;lagi?
B.Molekula- moddalar kimyoviy xossalarini nomoyon qiluvchi eng kichik bo’lagi.
C. Molekula- moddani tashkil qiluvchi atomlar guruhi.
D. Molekula- moddani tashkil qiluvchi elektronlar uyushmasi.
E. Molekula –moddaning tuzilishini ko’rsatuvchi kattalik.
4. Kimyoviy element nima?
A. Atomlarning muayan turi.
B. Malekulani tashkil etuvchi bo’lak.
C. Atomni tashkil etuvchu qism.
D. Moddani hosil qiluvchi bo’lak.
E. Jismlarni tashkil qiluvchi tarkibiy qism.
5. Nisbiy atom mass anima?
A. Nisbiy atom massa –element atomi massasi uglerot atomi massasining qancha og’irligini ko’rsatuvchi kattalik.
B. Nisbiy atom massa –element atomi massasi uglerot atomi massasining ½ qismidan qancha og’irligini ko’rsatuvchi kattalik.
C. Nisbiy atom massa –element atomi massasi uglerot atomi massasining 1/24 qismidan qancha og’irligini ko’rsatuvchi kattalik
D. Nisbiy atom massa –element atomi massasi uglerot atomi massasining 1/3 qismidan qancha Nisbiy atom massa –element atomi massasi uglerot atomi massasining 1/4 qismidan qancha og’irligini ko’rsatuvchi kattalik.
6. Allotropiya nima ?
A. Bir element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo’lishi.
B. Bir molekula turning turli oddiy moddalar hosil bo’lishi.
C. Bir murakkab moddadan turli oddiy moddalar hosil bo’lishi.
D. Ikki element atomlaridan turi oddiy moddalar hosil bo’lishi.
E. Ko’p element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo’lishi.
7. Kimyoviy formula nima ?
A. Kimyoviy formula- modda tarkibini kimyoviy belgilar va indekslar yordamida ifodalanishi.
B. Kimyoviy formula- modda tarkibini kimyoviy belgilar yordamida ifodalanishi.
C. Kimyoviy formula- modda tarkibini indekslar yordamida ifodalanishi.
D. Kimyoviy formula- modda tarkibini atomlar yordamida ifodalanishi.
E. Kimyoviy formula- modda tarkibini molekulalar yordamida ifodalanishi.
8. Kimyoviy reaksiyalarda quyidagi parametrlardan qaysi biri doimo o’zgarmay qoladi?
A. Bosim.
B. Hajim. D.Massa.
C. Harorat. E. Agregat holati.
9. Kimyoviy reaksiya natijasida?
A. Reaksiyada ishtirok etayotgan moddalar massasi yg’indisi o’zgarmay qoladi.
B. Reaksiyaga kirishayotgan moddalar tarkibidagi molekulalar saqlanib qoladi.
C. Reaksiyaga kirishayotgan moddalar tarkibidagi atomlar saqlanib qoladi.
D. . Reaksiyaga kirishayotgan moddalar tarkibidagi atomlar soni yig’indisi hosil bo’lgan mahsulotlar tarkibidagi atomlar soni yig’indisiga teng bo’ladi.
E. A, C, D javoblar to’g’ri.
10. Avogadro doimiysini ko’rsating ?
A. 6,02 *10 23
B. 101,325
C. 1,66 *10 23
D. 12,04 *10 23
E. 8,314.
11. Absolyut massa deb nimaga aytiladi ?
A. Atom massaga.
B. Molekulyar massaga.
C. Bitta atomning kg da ifodalangan massasi.
D. mol miqdoriga.
E. hamma javob to’g’ri.
12. Moddalar agregat holati nima?
A. Tarkibi o’zgaradi.
B. Fzik xossalari o’zgaradi.
C. Kimyoviy tarkibi o’zgaradi.
D. B. C. javoblar to’g’ri.
E. t. j. y.
13. Har qanday moddaning 1 molida nechta atom bor.
A.12,04 *10 23 . B. 6.02 *10 23 . C. 1,505 *10 23 . D. 0,5. E. 0,25.

14. IZOTOP tushunchasi nima.

A. Yadro zaryadi bir xil atom massasi har xil.
B. Yadro zaryadi har xil atom massasi bir xil.
C. Atom massasi bir xil.
D. Atom massasi nol.
E. t, j, y.
15. Suv tarkibida nechta atom bor.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. E. 5.
16. Indeks nima?
A. Mollar soni. C. Yadro zaryadi. E. Hamma javoblar to’g’ri.
B. Atom massa. D. Atomlar sonini ko’rsatuvchi son.
17. Ushbu moddaning H2SO4. nisbiy molekulyar massasi nechi?
A.96. B. 95. C. 85. D. 98. E. 100.
18. Valentlik tushunchasini fanga kim kiritdi?
A. E. Franklet. 1854. B. R. Boyil. 1853. C. A.N.Farobiy.1760.
D. E.Franklet 1853. E. D.I. Mendeleyiv.1854.
19. Atom massaning formulasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?
A. A=L+P. B. A=P+N. C.P=A+N. D. A= P – N. E. A= E+P+N.
20. Valentlik so’zining ma’nosi?
A. Kuch. B. Itarilish. C. Tortishish. D. Tenglik. E. T,j,y.

Do’stlaringiz bilan baham:

Ma’lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma’muriyatiga murojaat qiling

Kimyo fanidan 7-sinf uchun test to’plami

Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.

Наладить дисциплину на своих уроках.

Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Kimyo fanidan 7-sinf uchun test to’plami»

 1. Metall atomi va kislota qoldig’idan iborat murakkab moddalar nima deyiladi?
 1. Kislotalar b) Tuzlar c) Asoslar d) Oksidlar
 1. Nitrat kislota formulasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
 1. HNO3 b)HNO2 c) HCl d)H2S
 1. Kislorodsiz kislotalar to’g’ri berilgan javobni aniqlang.
 1. HJ, H2SO4 b) HNO3, HNO2 c) HCl, HNO3 d)HBr, H2S
 1. H2SO4necha negizli kislota hisoblanadi?
 1. Bir negizli b) Ikki negizli c) Uch negizli d)Ko’p negizli
 1. Metallarning faollik qatorida eng birinchi qaysi element joylashgan?
 1. Magniy (Mg) b) Marganes (Mn) c) Litiy (Li) d) Natriy (Na)
 1. Ikki tuzning birgalikda uchrashi nima deyiladi?
 1. O’rta tuz b) Nordon tuz c) Asosli tuz d) Qo’sh tuz
 1. Kislorodli kislоtalar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
 1. HCN b) H2CrO4 c) H2S d) HF
 1. H2SO4ning xossalari to’g’ri berilgan javobni aniqlang?
 1. Moysimon, rangsiz suyuqlik
 2. Suvdan ikki marta og’ir
 3. Suvda yaxshi eriydi
 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Tuzlarning umumiy fo’rmulasi qanday?
 1. H2K b)M(OH)n c)MnKm d) E2On
 1. NaHCO3ushbu tuz qaysi tuz toifasiga kiradi?
 1. Nordon tuz b) O’rta tuz c) Asosli tuz d)Qo’sh tuz
 1. Achchiqtoshning kimyoviy formulasi qanday?
 1. AlPO4 b) KAl(SO4)2 c) Al(OH)SO4 d) Mg(OH)Br
 1. Marmar (CaCO3) qaysi konlardan olinadi?
 1. Borsakelmas b)Qizilqum c)Nurota, G’ozg’on d)Xo’jaikon
 1. NH4NO3qayerda ishlab chiqariladi?
 1. Toshkentda b) Namanganda c) Samarqandda d)Farg’onada
 1. FeS qaysi yo’l bilan hosil bo’ladi?
 1. Metallni metallmas bilan ta’sirlashuvidan
 2. Metallni kislota bilan ta’sirlashuvidan
 3. Metallni tuz bilan ta’sirlashuvidan
 4. Ishqorlarni metallmaslar bilan ta’sirlashuvidan
 1. O’rta tuz berilgan javobni aniqlang.
 1. LiHSO4 b) KMnO4 c) KAl(SO4)2 d) Mg(OH)Br