Press "Enter" to skip to content

Адабиёт 6-синф. II qism Скачать

Запустите это приложение под названием Adabiyot 6-sinf. II qism или загрузите его с помощью ApkOnline. Вы можете сделать это с помощью нашего онлайн-эмулятора Android.

Adabiyot, 6 sinf, 2 qism, Ahmedov S., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh., 2017

Adabiyot, 6 sinf, 2 qism, Ahmedov S., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh., 2017.

Учебник по литературе для 6 класса на узбекском языке.

Siz 5-sinfda o‘zbek va jahon adabiyotining ajoyib namunalari bilan tanishgan, buyuk siymolarning, iste’dodli ijodkorlarning tarjimayi hollaridan xabardor bo‘lgan edingiz. Shubha yo‘qki, Siz egallagan bu bilimlar dunyoqarashingizni yanada boyitdi, ezgulikka, go‘zallikka bo‘lgan mehringizni oshirdi.
Bu yil 6-sinfda yanada ko‘proq ijodkorlar bilan tanishasiz, rang-barang asarlarni chuqurroq o‘rganasiz. Endi Sizning ko‘ngil uyingizga o‘zbek mumtoz adabiyoti-yu jahon adabiyotidan ham, hozirgi zamon adabiyotidan ham ko‘proq adib-u shoirlar kirib kelishadi. Ularga qalbingizdan keng o‘rin bering, asarlarini qunt bilan sinchiklab o‘rganing. Darslikda badiiy asarlarning turlari va janrlari haqida nazariy ma’lumotlar ham keltirilgan. Bu esa Sizning adabiyot ilmi haqidagi bilimlaringizning yanada boyishiga, badiiy asar mohiyatini kengroq anglashingizga yordam beradi. Sizga yana bir narsani tavsiya qilamiz: ushbu darslikda ko‘pgina asarlar to‘liq holida emas, balki qisqartirib keltirilgan. Siz ana shu asarlarning to‘liq nusxasini topib o‘qisangiz, adabiyot fanini yanada chuqurroq o‘zlashtirgan, ayni paytda juda katta estetik zavq, ma’naviy oziq olgan bo‘lasiz.
Bu ishda Sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz!

XALQ QO‘SHIQLARI.
O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning «Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch» asarida san’atning barcha turlari qatori milliy qo‘shiqchiligimiz tarixi, uning bugungi kundagi rivojlanishi masalalariga ham alohida diqqat qaratilgan. Birinchi Prezident ta’kidlaganidek, «. kuy-qo‘shiqqa, san’atga muhabbat, musiqa madaniyati xalqimizda bolalikdan boshlab oila sharoitida shakllanadi. Uyida dutor, doira yoki boshqa cholg‘u asbobi bo‘lmagan, musiqaning hayotbaxsh ta’- sirini o‘z hayotida sezmasdan yashaydigan odamni bizning yurtimizda topish qiyin desak, mubolag‘a bo‘lmaydi».

Bu jihatdan xalq qo‘shiqlarining o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Qo‘shiqlar xalq poetik ijodining eng qadimiy va ommaviy shakllaridan biridir. Siz har kuni radio, televizor orqali qo‘shiqlar tinglaysiz. Biroq ularni farqlay bilish kerak.

MUNDARIJA.
Said Ahmad.
Musa Jalil.
SO‘ZDA HIKMAT BOR.
Xalq qo‘shiqlari.
Nazariy ma’lumot. Xalq qo‘shiqlari haqida tushuncha.
Alisher Navoiy.
Muhammadsharif Gulxaniy.
Avaz O‘tar.
Abay.
RANGIN TUYG‘ULAR.
Zulfiya.
Pirimqul Qodirov.
Tog‘ay Murod.
Ibroyim Yusupov.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Adabiyot, 6 sinf, 2 qism, Ahmedov S., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh., 2017 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Адабиёт 6-синф. II qism Скачать

Запустите это приложение под названием Adabiyot 6-sinf. II qism или загрузите его с помощью ApkOnline. Вы можете сделать это с помощью нашего онлайн-эмулятора Android.

// qism КАЙТА ИШЛАНГАН 4-НАШИ
O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi
тасдиклаган
ТОШКЕНТ МА’НАВИЯТ 2017
СУННАТАХМЕДОВ,
РАХМОН КУЧКОВ,
ШУХРАТ РИЗАЕВ
ЛИТЕРАТУРА
Умуми орта та’лим мактабларининг 6-синфи учун дарслик маджмуа
Часть II
Кайта ишланган 4-нашри
Тошкент Ма’навият 2017
Мухаррир Д. Исмоилова Рассомлар: Мамажонов А., Зуфаров Р. Мусаххих С. ​​Тошкулова Компьютер дизайна Ш. Сохибов
Ма’навият нашриоти. Лиценция А.И. 189, 10.05.2011-йильда берилган.
Bosishga 26.04.2017-y.da ruxsat etildi. Бичими 70х90В16. Таймс гарнитураси.
Офсетная босма усулида босильды. Шартли босма табоги 11,70. Нашртабоги 8,01.
474 300 nusxa. Буюртма 17-241.
Оригинальный макет Ma’naviyat nashriyotida tayyorlandi. Тошкент, Тараккиёт 2-беркко’ча, 2-уй. Шартнома 05-17.
Узбекистон Матбуот ва аксорот агент по борьбе с Узбекистаном нашриёт-матбаа иджодий уйида чоп этилди. Тошкент, г. Навои кочаси, 30-июл, 2017.

Запустите или скачайте Adabiyot 6-sinf. II qism с помощью нашего онлайн-эмулятора Android от ApkOnline.net