Press "Enter" to skip to content

Bekorchilik va dangasalik haqida maqollar

Gap bo’lsa, paka-paka,
Ish bo’lsa, cheka-cheka.

Gap desang, qop-qop,
Ish desang, Ashtarxondan top.

Gap desang, qop-qop,
Ish desang — betob.

Dangasaga bulut soyasi ham yuk.

Dangasaga ish buyursang,
Otangdan ortiq nasihat qilar.

Dangasaga ish buyursang,
Senga aql o’rgatar.

Dangasaga ostona tepa bo’lib ko’rinar.

Dangasaning vaji ko’p,
Ohangsizning — ayji.

Dangasaning ishi bitmas,
Yoz kelsa ham qishi bitmas.

Dangasaning saratonda qoii sovqotar.

Dangasaning g’ayrati ish bitganda qo’zir.

Dono — bir joyda,
Dangasa — har joyda.

Yoz bor, qish bor,
Dangasaga na ish bor.

Yoz bo’yi yotar,
Qish bo’yi qotar.

Yotaversa, ot ham ozar.

Yotgan yotag’on bo’lar,
Sovuqqa qotog’on bo’lar.

Yotgan qolar, chopgan olar.

Yotgan ho’kiz och qolar.

Yotganga yomg’ir yog’mas.

Yotganning yog’i yo’q.

Yotganning ustiga turgan kelmas.

Yotib yeganga tog’ chidamas.

Yosh ishni topar,
Ishsiz — dardisarni.

Ish desa, ayyor,
Osh desa, tayyor.

Ish desa, og’rir oshiq-moshig’im,
Osh desa, tayyor katta qoshig’im.

Ish ishtaha ochar,
Dangasa ishdan qochar.

Ish oshga tortar,
Yalqovlik — boshga.

Ish qilganga qop-qop,
Qilmaganga bo’sh qop.

Ish qila olmagan ish tanlar.

Ishga — no’noq, oshga — o’rtoq.

Ishga — cho’loq, oshga — qo’noq.

Ishdan qochar, yiroqqa sochar.

Ishdan qochding — oshdan qochding.

Ishyoqmas rohat topmas.

Ishyoqmas o’roqchi o’roq tanlar.

Ishyoqmasga it boqmas.

Ishyoqmas itga ham yoqmas.

Ishyoqmasga so’z yoqmas.

Ishi borga bir kun hayit,
Ishi yo’qqa har kun hayit.

Ishi yo’q it sug’orar.

Ishi yo’q ish topar, Ishton solib, bit boqar.

Ishi yo’q chivin tutar.

Ishi yo’q eshak hurkitar.

Ishi yo’qning ko’rki yo’q.

Ishi yo’qning rizqi yo’q.

Ishi kechning kuni kech.

Ishimning boshi yo’q,
Oshimning moshi yo’q.

Ishlagan yerni yashnatar,
Ishlamagan — qaqshatar.

Ishlagan osh tishlar,
Ishlamagan tosh tishlar.

Ishlagan tishlar,
Ishlamagan kishnar.

Ishlanmagan ishga shayton kular.

Ishlik kehb, ish orttirar,
Ishsiz kehb, ish qoldirar.

Ishlikning peshonasi terlar,
Ishsizning — bo’yni.

Ishni yo bachcha buzar, yo nasha buzar.

Ishsiz boshim — oshsiz boshim.

Ishsiz iyagini uqalar.

Ishsiz hayvon ham zerikar.

Ishchan tilagi — tong ota qolsa,
Erinchak tilagi — kun bota qolsa.

Mard yigitning labi yog’lik,
Dangasaning boshi qonlik.

Mehnat kishini boqar,
Yalqovlik o’tga yoqar.

Mehnat shuhrat keltirar,
Yalqovlik — la’nat.

Mehnatli non — shakar,
Mehnatsiz non — zahar.

Mehnatli osh osh bo’lar,
Mehnatsiz osh — tosh.

Mehnatning noni — shirin,
Yalqovning joni — shirin.

Mehnatsiz bilak — o’rinsiz tilak.

Mehnatsiz ish bitmas,
Erinchoqning qo’li yetmas.

Mehnatsiz topilgan mol hisobsiz ketar.

Mehnatsiz turmush — tuzsiz osh.

Mehnatsiz turmush — o’g’irlik.

Mehnatsiz et yemaydi, bit yeydi.

Nodon va yalqov — dushman uchun katta ov.

Osmonga og’iz ochgan och qolar.

Osh quli — ish kasali.

Og’zingni ko’kka ochma,
Halol mehnatdan qochma.

Rahbar yotsa soyada,
Paxta qolar poyada.

Sansolar-u mansolar,
Otga yemni kim solar.

Suv bir joyda turaversa, sasir.

Suv o’jar, inson undan ham o’jar.

Suvdan kechgan ho’l bo’lar,
Mehnat chekkan zo’r bo’lar.

So’z bilan aqqa-baqqa,
Ish bilan hech qayoqqa.

Tayyor oshga bakovul —
Yetim qizga yasovul.

Tanbalga jannat yo’q,
Qaytib kelsa do’zax yo’q.

Tarallabedodga jon g’animat.

Tek turganga shayton tayoq tutqazar.

Tek turguncha, tekin ishla.

Tek turmaganga osh ber,
Ikki qo’liga ish ber.

Tirishqoqning teri chiqquncha,
Ishyoqmasning joni chiqar.

Tog’ takasi tek tursa, och qolar.

Uyqu — g’aflat, mehnat — rohat.

Uxlaganga ulush yo’q.

Shaf-shaf degan bilan
Shaftoli og’izga tushmas.

El og’ziga boqqan och qolar.

Elga boqqan yerga boqmas,
Ko’kka boqqan elga yoqmas.

Emgaksiz itdan yomon,
It tugul bitdan yomon.

Eringan elga sig’mas.

Eringan qiz erdan qolar.

Eringanning oshi pishmas.

Erinchoq ikki ishlar,
Oxiri barmog’ini tishlar.

Erinchoq,
Erinchoqqa otasining soqoli o’yinchoq.

Erinchoq eshikka chiqsa, ot yollaydi.

Erinchoq qizni erga ber,
Er olmasa yerga ber.

Erinchoqni er olmas,
Er olsa ham ko’p qolmas.

Erinchoqning ishi bitmas,
Epsizning — hojati.

Erinchoqning og’zini it yalar.

Erinchoqning qo’li yetmas,
Qo’li yetsa ham, ishi bitmas.

Erinchoqning qo’li qisqa,
Erinmaganning — yo’li.

Eshak yurar qatqoqda,
Ma’lum bo’lar botqoqda.

Yuki yengil eshak yotag’on bo’lar.

Yalqov ash qush bo’lmas,
Qush bo’lsa ham ucha olmas.

Yalqov bo’lsa o’g’loning,
Yerdan non termas.

Yalqov yotib buyurar.

Yalqov yotolmaydi, yotsa turolmaydi.

Yalqov xotinga bola — bahona.

Yalqov — o’ziga yov.

Yalqov o’tirgan yerida o’tin terar.

Yalqovlik, oxiri xo’rlik.

Yalqovlik yovi — yumush.

Yalqovning maqtanishi ish boshiga borguncha.

Yalqovning oshi — yovg’on.

Yalqovning qo’li qo’ynidan chiqmas.

O’tloqda bedana ko’p,
Dangasada — bahona.

Qoloqdan cho’loq yaxshi.

Qo’rqoqning ko’zi katta,
Dangasaning — so’zi.

Har kungi va’dabozlikdan,
Bir kungi jonbozlik yaxshi.

 

Маколлар

®Отага қараб угил ўсади,
Ойнага қараб қиз ўсади.

®Ҳамманики ўз ўзига,ой кўринар кўзига

®Олдиндан оққан сувни қадри йўқ

®Яхши гапга қизла рамкасидан чиқар
Ёмон гапга мусилмон динидан чиқар

®Кўрмагани кўргани қурисин

®Қуш инида ко`рганини қилар

®Йетти ўлчап ҳолаган жойиндан кес

®Қора қўнгиз боласини оппогим дебди
Типратикон еса ўз боласи юмшоғим деркан

®Бузоқни югургани сомонхонагача!

®Туя хоммомни орзу қибти
Маймун бритвани

®7 марта о`йлаб кескунча
Бировла кесиб кетиб қолади

®Йигит кишига 40 хунар ҳам оз!

®Ҳисобли дўст айрилмас !

®Шошилган қиз ерга ялчимас !

®Кўп гап ешакга юк !

®Бола отани сиридир—
Икки кўзини биридир…

®Енамни ўлишини билсам
Ерга берардим…

®Калла ишламаса,
Гавда аъзобда

®Яхши отга бир қамчи, Ёмон отга 1000 қамчи!

®Адашганни йўлга солган мард.

®Йигит борки, йетти пуштигача номи қолар,
Йигит борки, йетти кунда номи йўқолар.

®Ақлли десанг аҳмоқни,
Бошга урар тўқмоқни.

®Ақлли отини мақтар,
Аҳмоқ — хотинини.

®Аҳмоқ оғасини танимас,
Тўқмоқ тоғасини танимас.

®Аҳмоқ ўзи билмас,
Билганнинг сўзига кирмас.

®Бировнинг ҳолига кулмагин зинҳор,
Сенинг ҳам ҳолингга кулгувчилар бор.

®Бўйинг тенги билан юрма,
Ақлинг тенги билан юр.

®Билган ўқир,
Билмаган тўқир.

®Илмсизга ишонч йўқ,
Ҳунарсизга қувонч йўқ.

®Яхши билсанг ишингни,
Яхшилар силар бошингни.

®Гул ўсса — йернинг кўрки,
Қиз ўсса — елнинг кўрки.