Press "Enter" to skip to content

Adabiyot, 9 sinf, Yo‘ldoshev Q, Qodirov V, Yo‘ldoshbekov J, 2019

O‘zbektilida erkin muloqotga kirishishni o‘rganib, bilinilaringizni yanada oshirishga intilyapsiz. 9-sinfda o‘zbek tilidan og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalaringizni o‘stirish maqsadida yangi nutqiy mavzular, ulami ifodalashga xizmat qiluvchi leksik va grammatik vositalarni o‘zlashtirasiz.
Nutqiy mavzulami izchil va oson o‘zlashtirishingizni ko‘zda tutib, mavzularni 2-3 darsga ajratgan holda tavsiya etdik. Mavzu doirasida unga xos nutqiy qoliplami aks ettirgan matn, matn yuzasidan topshiriq, dialog, mashqlar va uy vazifasini bajarasiz.
O‘quvchilar, nutqingizni yuqori darajada o‘stirish, awalo, o‘zingizga bog‘liq ekanligini aslo unutmang. Darsda faol bo‘lishga intiling!

O‘zbek tili, 9 sinf, Rafiyev A., Muxamedjanova G., 2019

O‘zbek tili, 9 sinf, Rafiyev A., Muxamedjanova G., 2019.

Учебник по узбекскому языку для 9 класса на узбекском языке.

O‘zbektilida erkin muloqotga kirishishni o‘rganib, bilinilaringizni yanada oshirishga intilyapsiz. 9-sinfda o‘zbek tilidan og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalaringizni o‘stirish maqsadida yangi nutqiy mavzular, ulami ifodalashga xizmat qiluvchi leksik va grammatik vositalarni o‘zlashtirasiz.
Nutqiy mavzulami izchil va oson o‘zlashtirishingizni ko‘zda tutib, mavzularni 2-3 darsga ajratgan holda tavsiya etdik. Mavzu doirasida unga xos nutqiy qoliplami aks ettirgan matn, matn yuzasidan topshiriq, dialog, mashqlar va uy vazifasini bajarasiz.
O‘quvchilar, nutqingizni yuqori darajada o‘stirish, awalo, o‘zingizga bog‘liq ekanligini aslo unutmang. Darsda faol bo‘lishga intiling!

Bu yurt – barchamizniki.
O‘zbekiston tuprog‘ida qadimdan turli elat va qabilalar, millatlar yashagan. Bular sak, massaget, eroniy (forslar), turk, qipchoq, qarluq, qo‘ng‘irot, mang‘it, uyg‘ur, tatar kabi yuzga yaqin nomlar bilan yuritilgan. Ular birgalikda mehnat qilishgan, yurt ozodligi uchun kurashganlar. Tarixdan bunga ko‘plab misollar keltirishimiz mumkin. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda yashovchi millatlar o‘rtasida do‘stlik yanada mustahkamlandi. Yurtimizda turli millat vakillari ahil va inoq yashashmoqda. O‘zbek, rus, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, tojik, turkman, tatar, koreys kabi turli millat vakillari bir jamoada ishlashsa, bir-birlariga mehribon bo‘lishsa, qanday yaxshi! Millatlar, xalqlar do‘stligi yengilmas kuchdir. Bu tinchlik va farovonlik ramzi hamdir.

O‘zbekistonda tug‘ilgan, unda yashayotgan har qaysi millat vakili shu yurtning farzandi hisoblanadi. Demak, bu yurt barchamiznikidir. Shuning uchun uning istiqboli, yer-u mulki, obodligi ham barchamizga birday daxldor.

MUNDARIJA.
O‘zbekiston – umumiy uyimiz (Shaxsi ma’lum gaplar).
Ilm – taraqqiyot negizi (Shaxsi topilmas gaplar).
Men yoqtirgan kasb (Shaxsi umumlashgan gaplar).
Mening tengdoshlarim (So‘z-gaplar).
Yaxshilik unutilmaydi (Gap bo’laklari. Ega va uning ifodalanishi).
Ekologiya va biz (Kesimning ifodalanishi. Ot-kesim, ularda -dir shaklining qo‘llanishi).
Mehnat baxt keltirar (Fe’l-kesim, ularda yordamchi fe’llarning qo‘llanishl).
Burch va huquqlarimiz (Izohlovchi, uning ifodalanishi).
Me’moriy obidalar (Aniqlovchi va uning ifodalanishi).
Vatan himoyachilari (Hol).
O’zbekiston sporti (Holning turlari va ifodalanishi).
Barkamollik (To’ldiruvchi, uning turlari).
Ayol – oila ko’rki (To’ldiruvchining ifodalanishi).
Milliy an’analarimiz (Gaplaming ajratilgan bo’laklari, ularda tinish belgilarining ishlatilishi).
Ma’rifatfidoyilaii (Kiiish bo‘laklar).
O‘zbekmusawirlari (Kiritma gap).
San’at olamida (Sifatning otlashishi).
Orzular qanotida (Undalma va uyushiq bo’laklar, ularning qo’llanishi va imlosi).
O‘zbekcha-tojikcha lug’at.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу O‘zbek tili, 9 sinf, Rafiyev A., Muxamedjanova G., 2019 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Adabiyot, 9 sinf, Yo‘ldoshev Q., Qodirov V., Yo‘ldoshbekov J., 2019

Adabiyot, 9 sinf, Yo‘ldoshev Q., Qodirov V., Yo‘ldoshbekov J., 2019.

Учебник по литературе для 9 класса на узбекском языке.

Badiiy adabiyot yoxud ma’lum bir asarning inson ruhiyati va tafakkuriga ta’siri sababi haqida o‘ylab ko‘rganmisiz? Balki bu savolga badiiy asarlar bilan ilmiy risolalarni so lishtirib ko‘rish orqali javob izlarsiz. Ammo, Siz, aziz o‘quvchilar, mazkur darslikni diqqat bilan o‘qib-o‘rganib chiqsangiz, yuqoridagi savolga hadis ilmi ning ustozi Imom al-Buxoriy, so‘z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy, mutafakkir shoir va adiblar Xoja, Ogahiy, Furqat va boshqa ijodkorlar asarlaridan to‘liq javob topasiz.

ALPOMISH.
Burungi o’tgan zamonda, o‘n olti urug‘ qo‘ng‘irot elida Dobonbiy degan o‘tdi. Dobonbiydan Alpinbiy degan o‘g‘il farzand paydo bo‘ldi. Alpinbiydan tag‘i ikki o‘g‘il paydo boldi: kattakanining otini Boybo‘ri qo‘ydi, kichkinasining otini Boysari qo‘ydi. Boyboii bilan Boysari – ikkovi katta bo‘ldi. Boysari boy edi, Boybo’ri shoy1 edi. Bu ikkovi ham farzandsiz boldi.

Ana endi o‘n olti urug‘ qo‘ng‘irot elida bir chupronto‘y bo‘ldi. Xaloyiqlarni, elatiyalarni to’yga xabar qildi. Shu to’yga barcha xaloyiqlar yig‘ildi. Biylar ham to‘yga keldi. To‘ydagi kattalar ilgarigiday izzat qilib, qadimgiday otini ushlamadi. Biylar: “Mazmuni, bu odamlar bizning kelganimizdan bexabar qoldi”, — deb otini o’zlari bog‘lab, ma’rakai majlisga kelib o‘tira berdi.

MUNDARIJA.
Ruhiy kamolot vositasi.
I bob. Xalq og‘zaki ijodi.
Alpomish.

“Alpomish” dostoni to‘g‘risida.
II bob. O‘zbek ada biyoti tarixi.
Alisher Navoiy.
Farhod va Shirin.
“Farhod va Shirin” dostoni haqida.
Komil inson.
Xoja.
Hikoyat.
Hikoyat.
Hikoyat.
G‘azal.
Hikoyat.
Muhammad Rizo Ogahiy.
Ogahiy lirikasidan. G‘azallar.
“Ustina” radifli g‘azal tahlili.
Lirika haqida.
Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat.
G‘azallar.
Musaddas.
Kashmirda.
G‘azalda badiiy tasvir vositasining o‘rni.
III bob. O‘zbek ada biyoti — ruhiy tar biya vositasi Imom al-Buxoriy.
Hadislardan namunalar.
Hadislar haqida.
Оybеk.
Navoiy.
“Navoiy” romani to‘g‘risida.
Оdil Yoqubоv.
Ulug‘bеk хаzinаsi.
Bаdiiy аdаbiyotdа ruhiyat tаhlili.
Аbdullа Оripоv.
Sоhibqirоn.
“Sоhibqirоn” аsаri to‘g‘risidа.
Abdulla Oripov she’riyati.
Оmon Matjon.
Vatan mehri.
Avvalgilarg‘a o‘xshamas.
Eng so‘nggi xazina.
Оmon Matjon she’rlari haqida.
Halima Xudoyberdiyeva.
Dorilomon kunlar keldi.
Begim, sizni tabiat.
Shunchaki.
Shavkat Rahmon.
Tong ochar ko‘zlarin.
Turkiylar.
Jangda o‘lgan emas biror bahodir.
Baxt so‘zi.
Shavkat Rahmon she’rlari to‘g‘risida.
Sharof Boshbekov.
O‘zim haqimda.
Temir xotin.
“Temir xotin” komediyasi haqida.
IV bob. jаhоn аdаbiyot i Uilyam Shеkspir.
Hamlet.
“Hamlet” fоjiаsi to‘g‘risidа.
Chingiz Аytmаtоv.
Аsrgа tаtigulik kun.
“Аsrgа tаtigulik kun” rоmаni to‘g‘risidа.
Badiiy asar pafosi haqida.
O‘ljas Sulaymon.
Arg‘umoq.
Mambet botirning qatl oldidan aytganlari.
Tungi taqqoslar.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Adabiyot, 9 sinf, Yo‘ldoshev Q., Qodirov V., Yo‘ldoshbekov J., 2019 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу