Press "Enter" to skip to content

KIRISH. 7-sinf O ZBEKISTON TARIXI

2021-yildan tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (dissertasiya mavzusi: Zarafshon muzofoti boshlig‘i mahkamasi ish yuritish hujjatlari tarixiy manba sifatida).

O’zbekistonning yangi tarixi

Modomiki, o’z tarixini bilgan, undan ruhiy quvvat oladigan xalqni yengib bo’lmas ekan, biz tariximizni tiklashimiz, xalqimizni, millatimizni ana shu tarix bilan qurollantirishimiz zarur. Tarix bilan qurollantirish, yana bir bor qullantirish zarur. Islom Karimov, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti

Insoniyatning keyingi uch ming yillik tarixiga nazar tashlansa, jahon tsivilizatsiyasi beshiklaridan biri, Turon, Movarounnahr, Chig’atoy ulusi, Turkiston deb turli asarlarda turfa nomlar bilan atalgan diyorimiz osmonni qora bulutlar qoplagan yillar ko’p bo’lgan. Bu o’lkada hasad va tajovuz ko’zi bilan qaragan, mardona xalqini qul, tabiiy zahiralarini o’ziniki qilishga jon-jahdi bilan intilgan bosqinchilar son-sanoqsiz edi.

Biroq, hamma zamonlarda ham yovga qarshi xalqimizning vatanparvar yo’lboshchilari, millatimiz qahramonlari ozodlik yalovini baland ko’targanlar, or-nomus, o’zlikni saqlash uchun kurashganlar. Pirovard natijada, dushmanlar qoldirgan kultepalar ustida obod qishloqlar, shaharlar tiklaganlar.

Oq va qizil saltanatning 130 yil davom etgan hukmronligi “Avesto” vujudga kelgan zamonlardayoq o’z tarixiy davlatchiligiga ega bo’lgan Turkistonni istibdodga chulg’ab, mustamlaka va mute’ga aylantirgan edi.

Yurtimizning fidoyi davlat arboblari, olimlar, shoir va adiblar zo’ravonlik bilan ushlab turilgan qizil saltanat tuzumi podshohlik Rossiyasi o’rnatgan mustamlakachilik siyosatining izchil davomi, milliy o’lkalarni ezish va talash, madaniyati va ma’naviyatini oyoq osti qilishning takomillashgan shakli ekanligini teran fahmlar edi.

Sobiq sho’ro saltanati yillarida eng qadimgi davlatdan to XIX asr ikkinchi yarmiga qadar bo’lgan tariximiz soxtalshtirildi. Prezidentimiz Islom Karimov bu haqda: “O’zbekistonning, o’zbek xalqining bugun keng ommaga yetkazishga arziydigan haqqoniy tarixi yaratildimi – yo’qmi? Sovet davrida yozilgan tarixni men tarix sanamayman. O’zgalar yozib bergan tarixni o’qitishga mutlaqo qarshiman. Mustamlakachi o’ziga qaram bo’lgan xalq haqida qachon xolis, adolatli fikr aytgan? Ular bor kuch-g’ayratlarini Turkistonning o’tmishini kamsitishga, bizni tariximizdan judo qilishga sarflanganlar. Tarixdan judo bo’lish nimaligini yaxshi bilsangiz kerak. Inson uchun tarixidan judo bo’lish- hayotdan judo bo’lish demakdir”, – deb juda o’rinli uqtirgan edilar.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida podsholik Rossiyasi hukmronligi davrida Turkistonda istibdodga, xalqni ezishga asoslangan siyosat hukm surdi. Mahalliy aholini xo’rlash va qatag’on etish oktyabr to’ntarishi tufayli hokimiyatga kelgan sho’ro saltanati davrida yanada kuchayib, eng yuqori pog’onaga ko’trildi. Shu tariqa, Turkistonda mustaqil davlatchilikni poymol etgan, til, madaniyat, urf-odatlar, milliy qadriyatlarni oyoq osti qilgan mustabidlik tuzumi 130 yil umr ko’rdi.

Yaqin va o’tmish tarix bugungi kun va kelajak uchun ibrat darsligidir. Darvoqe, “vatan, millat taqdiri hal bo’ladigan qaltis vaziyatlarda to’g’ri yo’lni tanlay olish uchun, avvalo, tarixni va hayotning achchiq-chuchugini bilish kerak ekan. Tarix insonning ko’zini ochar ekan. Shunda ko’p xatolarning oldini olish mumkin bo’lar ekan”.

Endilikda, O’zbekiston mustaqil davlat sifatida kurrai zaminda qad rostlaganining to’qqiz yilini kechirayotgan damlarda kechagi kunga nazar tashlash, so’nggi mustamlakachilik asoratini o’rganish ijtimoiy-siyosiy va ma’naviy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, millatni asrash uchun uning haqiqiy tarixini o’rganish, avaylab himoya qilish kerak bo’ladi.

Podshohlik Rossiyasi, shuningdek, mazlum xalqlarni ezish va xunrezlik qilishda uning davomchisi bo’lgan sobiq sho’ro saltanati yillarida mustamlaka respublikalar, xususan, O’zbekiston ittifoqining xom ashyo manbaiga aylantirilgan edi. Mustaqillikning ilk qadamlaridanoq o’lka boyliklarini bu yang’lig’ ommaviy talon qilish oqibatlariga chek qo’yishga, umuman, qizil saltanat qoldirgan illatlardan qutilishga kirishildi. Xalqimiz o’zligini teran angayotgan, qadriyatlar tiklanayotgan, ozod, hur davlatni mustahkamlash uchun mashaqqatli bunyodkorlik, yaratuvchilik ishlari keng ko’lamda olib borilayotgan shu kunlarda O’zbekiston yangi tarixini yaratish zaruriyatini taqozo etayotir. Zero, Prezident I.A.Karimov ta’kidlagani singari, O’zbekistonga, uning yeri, tabiatiga, bu yerda yashayotgan xalqlarga muhabbat, o’lkaning tarixi, madaniyati, an’analrini teran bilib olishga intilish, respublikaning qudrati va yutuqlaridan faxrlanish, xalqimiz qismatiga tushgan qiyinchiliklar uchun qayg’urish ko’p millatli o’zbek jamiyatining muhim jipslashtiruvchi asosi hisoblanadi. Istiqlol yo’lini tanlagan, murakkab davr va murakkab sharoitda bu yo’ldan qat’iyat bilan olg’a borayotgan O’zbekistonnign yaqin kelajakda buyuk davlat bo’lishi uchun uzoq davom etgan mustamlaka siyosati hosil etgan girdobdan chiqib olishi zarurligini yurtboshimiz bir necha bor uqtirgani bejiz emas. Buning uchun rus mustamlakachiligining tabiatini, uning uzoqni ko’zlagan istibdodi, mohiyatini, bir so’z bilan aytganda, tarixini o’rnish, xulosalarga kelish taqozo etiladi.

Aytish joizki, 130 yil davomida qattiqqo’llik bilan hayotga tatbiq etilgan mustamlakachilikning mash’um tamoyillari qoldirgan asoratni bugungi kunda O’zbekistonning hamma jabhasida: iqtisodiyot va madaniyatda, ilm-fan va maorifda, qishloq xo’jaligi va sanoatda kuzatish mumkin.

Biz yaqin kechmishdagi tarixiy haqiqatni u qanday bo’lsa, shu holda tiklash va gavdalantirishdek ezgu va olijanoq maqsadni o’z oldimizga qo’yganmiz. Tarixiy haqiqat shundaki, Rossiya imperiyasining sobiq mustamlakasi bo’lgan, endilikda esa suveren davlatga aylangan O’zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasi bilan do’stona teng, o’zaro hurmat asosida davom etib kelayotgan aloqalarini mustahkamlashda u ikki tomonlama saboq va ibrat vazifasini o’tashi lozim bo’ladi.

G’oyat murakkab kechgan bosqin jarayonini tarixan xolis va ilmiy yoritishda asosan ikki manbaga: rus zobitlari va harbiy mundir kiygan olimlarning esdalik, xotira hamda ilmiy asarlariga, shuningdek, istilo davrida yashagan, shu voqealarga shohid bo’lgan mahalliy muarrixlarning qo’lyozmalariga tayanildi.

E’lon qilinmagan urush… Qo’qon

E’lon qilinmagan urush… Buxoro

E’lon qilinmagan urush… Xiva

Viloyatga aylantirilgan saltanat

Badiiy adabiyotda rus istilosi talqini

Mustamlaka hukmronligining joriy etilishi

Turkistonda rus aholisini ko’paytirish bo’yicha ko’rilgan choralar

Turkistonning xom ashyo manbai va tayyor mahsuotlar bozoriga aylantirililishi

Mustamlakachilik davrida Turkiston aholisi. Hunarmandchilik, sanoat, shirkatlar va tijorat

Chorizmning Turkistonda maorif, fan va madaniyat sohasidagi siyosati. Jadidlarning maorifdagi mustamlakachilikka qarshi faoliyati

Turkiston xalqlari siyosiy va insoniy huquqlarini poymol etilishi

Soliq va majburiyatlar. Mehnatkash xalq ahvolining og’irlasha borishi

XIX asr oxirlarida xalq harakatlari

XX asr boshida Rossiya istibdodiga qarshi xalq kurashi

Namoz Pirimqulov boshchiligidagi dehqonlar isyoni

O’lkada maxfiy siyosiy politsiyaning tashkil qilinishi

1916 yilgi milliy-ozodlik qo’zg’oloni. Jadidlar faoliyati

Rossiyadagi Fevral inqilobi: Turkistonda siyosiy jarayonlarning jadallashuvi

Turkistonda muxtoriyatchilik harakatining shakllanishi. Ikki muqobil yondashuv

Hokimiyatning bolsheviklar va so’l eserlar tomonidan qo’lga olinishi

Turkiston Muxtoriyati – milliy demokratik davlatchilikning dastlabki tajribasi

Sovetlar “andozasi” asosida Turkiston Avtonom Respublikasining tashkil etilishi

Bolsheviklarning mustabid tuzumiga qarshi kurash. Istiqlolchilik harakati

Xalqqa qarshi qaratilgan “harbiy kommunizm” siyosati

Xiva xonligi va Buxoro amirligining qizil armiya tomonidan tugatilishi. XXSR va BXSRning tashkil topishi

Milliy madaniyat shiddatli o’zgarishlarning dastlabki davrida

Turkistonda 20-yillar boshlaridagi siyosiy vaziyatning o’ziga xos xususiyatlari

Yangi iqtisodiy siyosat va uning ziddiyatlari. Iqtisodiy hayotning jonlanishi

Turkistonda milliy muxolifat va istiqlolchilik harakatining kuchayishi

Xorazm va Buxoro respublikalaridagi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy o’zgarishlar

Buxoro va Xorazm respublikalaridagi qurolli muxolifat kurashi (1920-1924 yillar)

Milliy madaniyat va ma’naviyatning ahvoli

O’rta Osiyo xalqlarining milliy-hududiy chegaralanisih: maqsad va mohiyat. O’zbekiston SSRning tashkil topishi

Qoraqalpog’iston shiddatli o’zgarishlar davrida (1917-1924 yillar)

Ijtimoiy-siyosat hayot. Ommaviy qatag’onlarning avj oldirilishi

Qishloq xo’jaligini isloh qilishdagi ziddiyatlar

Respublikadda sanoat qurilishining sun’iy jadallashtirilishi

Majburiy jamoalashtirish fojialari

O’zbekiston SSRdagi ijtimoiy o’zgarishlar

“Hujum”ga zarurat bormidi?

Ta’lim, fan va madaniyat hukmron mafkura izmida

Milliy siyosat va milliy munosabatlar

20-30 yillarda O’zbekistonning xalqaro aloqalari

Qoraqalpog’iston 20-yillarning ikkinchi yarmi – 30-yillarda

Urushning boshlanishi. Respublika ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatining fashizmga qarshi safarbar qilinishi

G’alaba yo’lidagi mashaqqatli mehnat

O’zbek xalqining yuksak gumanizmi

O’zbekistonliklarning urush janggohlaridagi jasoratlari

O’zbekiston fan va madaniyati urush yillarida

Qoraqalpog’iston ASSR urush yillarida

Urushdan keyingi yillarda xalq xo’jaligining tiklashdagi qiyinchiliklar

Siyosiy qatag’onlarning yangi pallasi

Respublika sanoati taraqqiyotining bir tomonlama xususiyati

Agrar tanglikning keskinlashuvi. Paxta yakkahokimligi va uning salbiy oqibatlari

Jamiyat madaniy-ma’naviy hayotiga “rivojlangan sotsializm” g’oyasining singdirilishi

O’zbekistonda millatlararo munosabatlar

O’zbekistonning mustaqil tashqi aloqalari bo’lganmi?

Qoraqalpog’iston 40-yillarning ikkinchi yarmi – 80-yillarda

Sotsializmni isloh qilishga so’nggi urinishi: “qayta qurish” siyosati

Xalq xo’jaligida “qayta qurish”ning samarasizligi. O’zbekiston bilan Markaz manfaatlari o’rtasidagi ziddiyatlarning kuchayishi

“Qayta qurish” va O’zbekiston madaniyati

Ijtimoiy-siyosiy hayotning demokratlashuvi. Xalq milliy ongining o’sishi. Mustabid tuzum inqirozining muqarrarligi

Islom Karimov Mustaqil O’zbekistonning birinchi Prezidenti

O’zbekiston mustaqilligi huquqiy asosining yaratilishi. Yangi Konstitutsiyaning qabul qilinishi

Huquqiy davlat izlanishlari

O’zbekistonda Oliy davlat vakillik organi – qonun chiqaruvchi hokimiyatning shakllanishi

Milliy davlat tizimining barpo qilinishi, boshqaruvda yangi usullarning qaror topishi

Mahalliy davlat hokimiyati tizimida tub o’zgarishlar yasalishi

O’z-ozini boshqarish organlarining yanada rivojlanishi

Kadrlar siyosatida yangicha yo’l tutilishi

O’zbekiston mustaqilligi yillarida Qoraqalpog’iston davlatchiligining taraqqiyoti

Ijtimoiy sohaning rivojlanishi

Xalq ta’limi, fan va madaniyat

Demokratiyani yanada chuqurlashtirish. Ko’ppartiyaviylik

Soxta demokratlarning ekstremistik yo’l bilan hokimiyat uchun kurashi, ularning xalq tomonidan badnom qilishi.

VI Sessiya. Demokratiyaning yangi davri

O’zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari kafolatining yaratilishi

Sud hokimiyati islohotlari

Jamiyatni demokratlashtirishda ommaviy axborot vositalari rolining ortib borishi

Aholini kuchli ijtimoiy himoyalash – davlat siyosatining bosh yo’nalishi

Millatlararo totuvlikni ta’minlash choralarining amalga oshirilishi

Milliy xavfsizlikni ta’minlash

O’zbekiston: Milliy xavfsizlik – olam butunligi

Qurolli Kuchlar – Xavfsizlik tayanchi

Makroiqtisodiyotni barqarorlashtirishga erishish

Pul-kredit siyosatining ishlab chiqarilishi. Milliy valyuta qadrining oshishi

Xususiylashtirishning amalga oshirilishi. Mulkdorlar sinfining shakllantirilishi

O’zbekistonning zamonaviy avtomobil ishlab chiqaruvchi mamlakatlar qatoriga qo’shilishi

Mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida qishloqning o’rni va uni rivojlantirish chora-tadbirlari

Milliy istiqlol mafkurashi

Ma’naviy inqirozdan chiqish

Milliy istiqlol va Amir Temur omili

Milliy urf-odatlar, qadriyatlar va an’analarning tiklanishi

Yangi jamiyat qurishda ta’lim va tarbiya

Yoshlarni Vatanni sevish ruhida tarbiyalash – kelajagi buyuk jamiyat qurishning muhim sharti

Mustaqil O’zbekistonning BMTga qabul qilinishi, uning tarixiy ahamiyati

O’zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligidagi o’rni va mavqeining oshib borishi

O’zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan qardoshlik munosabatlarining yanada rivojlanishi

KIRISH. 7-sinf O’ZBEKISTON TARIXI

* Iltimos, izoh qoldirishda odob ahloq qoidalariga rioya qiling!

Toshpo‘latova Laylo Ответить Удалить

GUESS WHAT ! Book 1 – Pupil

GUESS WHAT! Book 2 – pupil

GUESS WHAT! Book 2-1-Tutor

GUESS WHAT! Book 2-2-Tutor

KITOB BUYURTMA

Featured post

NEW

Nodirbek Fayzullayev марта 10, 2023

Izohlar

20/comments/show

Yangi maqola va testlar

6/sidebar/recent

Ijtimoiy tarmoqlar

Havolalar

 • 7-tarix-uzb 1
 • Adabiyot 1
 • Advanced Grammar 8
 • Alphabet 1
 • Antonyms test 3
 • Azar Beginner 7
 • Azar FOEG 10
 • Beauty and the Beast 10
 • biologiya 5 2
 • BuxDU 9
 • Cartoon new words 3
 • Cartoon test 7
 • CEFR 1
 • CEFR B2 TEST 5
 • CEFR C2 TEST 1
 • CEFR LEVEL 1
 • Crossword 11
 • Destination B1 22
 • DTM 10
 • DTM STUDY ENGLISH 1
 • Eng 11 7
 • Eng 11 Lesson New Words 22
 • Eng 11 New Words 20
 • Eng 11-Unit 1-1B Exercise 2
 • Eng 11-Unıt 1-1A Exercise 12
 • English cartoon 2
 • english class 11 2
 • English Kids 1
 • English Olympiad 1
 • English Olympiads 1
 • Grammar A1 12
 • Grammar A2 10
 • Guess what 2 61
 • HB4 30
 • HE4 25
 • Headway Beginner Grammar test 1
 • Headway Beginner new words list 3
 • Headway Beginner new words test 3
 • Headway Beginner PICO test 1
 • Headway Elementary new words list 4
 • Info 1
 • Intermediate 10
 • iq 1
 • Level test A+ 2
 • Level test B1 1
 • Listening 5
 • Logic 5
 • Majburriy 4
 • Mantiq savol javob 1
 • Mental arifmetika 1
 • mini olimpiada 6
 • morfologiya 2
 • Murakkab test 8
 • New Words A1 13
 • New Words A2 14
 • Olimova 2
 • on 1
 • Ona tili 9
 • Online Test 79
 • Paper Test 20
 • PHRASES AND SENTENCES 1
 • PICO A1 6
 • PIZA o’qish 1
 • President maktabi 1
 • Qadimgi Dunyo Tarixi – 6 ochiq test 67
 • Qadimgi Dunyo Tarixi – 6 yopiq test 86
 • rasmli mantiq 3
 • Reading 3
 • Reading Clues A1-A2 24
 • Reading Clues book 1 1
 • Reading Stories Level 1 10
 • Sayt Auditori 3
 • Sh. Olimova 2
 • Song Test 1
 • Songs 2
 • Start Reading Book 1 2
 • Summary 1
 • Synonyms test 1
 • Tarix 6 krosvord 1
 • Tarix 7 3
 • Test Bank 1
 • Test with Timer 24
 • TOEFL 1
 • TRUE or FALSE 17
 • Uzb Tarix 11 test 6
 • Uzb Tarix 11 yopiq test 2
 • UZBEK PIRLS 1
 • video 1
 • voc 1
 • Vocabulary Destination B1 1
 • Vocabulary test 39
 • words spinner 8
 • wow 1 10

O’zbekiston tarixi kitob

Tuzilgan yili: 1943-yil (1943–1960-yillar “XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlari tarixi”, 1960–1993-yillarda “Yangi tarix” bo‘limi deb atalgan. Mazkur bo‘lim 1993–1998-yillarda ilmiy loyihalar asosida faoliyat olib borgan. 1998–2010-yillarda “O‘zbekistonning sovet va mustaqillik yillari tarixi”, 2010–2020-yillarda “O‘zbekistonning XIX–XX boshlari davri tarixi” va “O‘zbekistonning sovet davri tarixi” deb atalgan).

Bo‘lim boshlig‘i: tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori Mashhura Darmonova (bo‘limni 1943–1965-yillarda Ye. Bunakov va R. Musinalar, 1965–1993-yillarda professor Hamid Ziyoyev, 1994–1995-yillarda t.f.d. Haydarbek Bobobekov, 1995–1997-yillarda t.f.d. Shodmon Vohidov, 1998–2020-yillarda professor Dono Ziyoyeva, 2020-yil iyuldan – 2021-yil martgacha t.f.d. Muhayyo Isoqova boshqarganlar.

Izlanishlar doirasi: O‘zbekistonning 1860–1991-yillar davri tarixini qamrab olgan, mustamlakachilik tuzumi va uning oqibatlari, ma’muriy-hududiy va siyosiy boshqaruv tizimi, iqtisodiy qaramlik oqibatlari, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy hayotda ro‘y bergan ziddiyatli jarayonlar, xalqning boshidan kechirgan musibatlari hamda mustaqillik uchun kurashlari, mustabid hukumatning qatag‘onchilik siyosati, Birinchi va Ikkinchi jahon urushlarining o‘zbek xalqining hayotiga ta’siri hamda oqibatlari, XX asrning taniqli namoyondalari – siyosiy arboblar, olimlar, tarixiy shaxslar, allomalar va ma’rifatparvarlar faoliyatini ilmiy asosda o‘rganadi.

Xalqaro hamkorlik: bo‘limda chet el ilmiy-tadqiqot markazlari va universitetlar bilan doimiy ilmiy hamkorlik aloqalar yo‘lga qo‘yilgan. Jumladan, 2003-yil SOROS fondining “CASSA” dasturi doirasida oliy o‘quv yurtlari uchun “Buxoro va Xiva Rossiya protektorati ostida” mavzusida maxsus kurs yaratish va chop etish uchun yakka tartibdagi granti, AQSh Davlat Departamentining “Qiyosiy dinshunoslik” nomli xalqaro granti (2005–2007), UNESCO ning “Markaziy Osiyo va Qozog‘iston tarixi” (“History of Central Asia and Kazahstan”) nomli xalqaro granti (2006) ishtirok etilgan. 2010–2013-yillar Martin Lyuter universiteti huzuridagi Sharqshunoslik instituti (Germaniya) va O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti hamda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi hamkorligida xalqaro ilmiy loyihasida faoliyat olib borilgan. Shuningdek, 2006-yil dekabrida Moskva davlat universiteti, 2009-yil aprelida Koreya Milliy arxivida, 2012-yil aprelida Germaniyaning Martin Lyuter universitetining Sharqshunoslik instituti hamda Pasau universitetida, 2013-yil sentyabrida Avstriyaning Eronshunoslik institutida xalqaro ilmiy seminar va yozgi maktablarda ma’ruzalar o‘qilgan.

Bo’lim xodimlari Yevropa ittifoqining “Erasmus Plus International Dimension” loyihasida Belgiyaning Luven katolik universiteti “Antropologiyani rivojlantirish laboratoriyasi”, Avstriya Fanlar akademiyasi Eronshunoslik instituti, Gerda Henkel fondining loyihasi doirasida Indiana universiteti, Gumbold universitetlarida stajirovka o‘tashgan.

Bo‘lim tarkibi:

 1. Bo‘lim boshlig‘i – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) To‘lqin Ahmedov
 2. Bosh ilmiy xodim – tarix fanlari doktori, Muhayyo Sirojiddinovna Isoqova
 3. Yetakchi ilmiy xodim – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Ikrom Shodibayevich Azizov
 4. Yetakchi ilmiy xodim – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Qahramon Karimjonovich Yoqubov
 5. Yetakchi ilmiy xodim – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Feruz Sayfulloyevich Boboyev
 6. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi Anoroy Zayniddinovna Tog‘ayeva
 7. Katta ilmiy xodim – Vohid Yusupovich Xolov
 8. Kichik ilmiy xodim – Abduvali Abdumutalibovich Yo‘ldoshev

TO‘LQIN OLIMJONOVICH AXMEDOV
“Yangi tarix” bo‘limi TARIX FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PhD)
E-mail: tolkinahmedov2015@gmail.com

1983-yil 23-avgustda Samarqand viloyati Ishtixon tumanida tug‘ilgan.

2005-yilda Samarqand davlat universiteti Tarix fakultetining bakalavr, 2017-yilda magistratura bosqichini tugatgan.

2017-2021-yillarda Samarqand davlat universiteti “Tarixshunoslik va manbashunoslik” kafedrasi tayanch doktoranti.

2021-yildan tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (dissertasiya mavzusi: Zarafshon muzofoti boshlig‘i mahkamasi ish yuritish hujjatlari tarixiy manba sifatida).

2022-yildan FA Tarix instituti “Eng yangi davr tarixi” bo‘limi katta ilmiy xodimi.

Asarlari

 1. Эргашев Б.Э., Ахмедов Т.О. Ҳинд фуқароларининг Туркистондаги ҳаёти ва турмуш тарзи (Туркистон генерал-губернаторлиги маҳкамаси ҳужжатлари асосида) // Ўзбекистон археологияси журнали. – Самарқанд, 2017. № 2 (15). – Б. 55-60.
 2. Ахмедов Т.О. Самарқанд тарихини ёритишда архив манбаларининг тавсифи (Зарафшон округи бошлиғи маҳкамаси материаллари бўйича) // Samarqand davlat universiteti ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi. – Самарқанд, 2018. 4-сон (110). – Б. 9-12.
 3. Ахмедов Т.О. Ҳужжатларда Зарафшон музофоти бошлиғи маҳкамасининг тузилиши ва вазифалари // Ўтмишга назар журнали. – Тошкент, 2019. – № 5. – Б. 33-44.
 4. Ахмедов Т.О. Зарафшон музофоти аҳолиси сонига доир тарихий-манбавий таҳлил // Samarqand davlat universiteti ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi. – Самарқанд, 2019. 4-сон (116) – Б. 4-8.
 5. Ахмедов Т.О. “Зарафшон музофотини бошқариш бўйича муваққат қоидалар”нинг тарихий тадқиқотларда ўрганилишига доир // Ўтмишга назар журнали. – Тошкент, 2020. Махсус сон, 1-қисм. – Б. 110-116.
 6. Ахмедов Т.О. Зарафшон музофоти бошлиғи маҳкамаси фаолияти бўйича тафтиш материаллари таҳлили // Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. – Тошкент, 2020. № 1/5. – Б. 10-14.
 7. Akhmedov T.O. Foundation properties of Zarafshan district: historical and source analysis of the procedure documents // The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – Las Vegas, USA, 2020. Volume 2 Issue 8. – P. 72-77.
 8. Akhmedov T.O. Historical-source analysis of procedure documents for the opening of the first Russian-Native school in Turkestan // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – Kurukshetra, India. Vol.10, Issue 9, Sept 2020. – P. 161-167.
 9. Ахмедов Т.О. Зарафшон музофоти бошлиғи маҳкамаси иш юритиш ҳужжатлари вақф мулклари бўйича муҳим тарихий манба сифатида // Имом Бухорий сабоқлари. – Самарқанд, 2020. – № 4. – Б. 32-34.
 10. Akhmedov T.O. Historical-source analysis of the number of Russian troops participating in the Samarkand march // «Актуальные вопросы науки и образования XXI века: результаты фундаментальных, прикладных и поисковых исследований» сборник статей международной научно-практической конференции, 30 октября 2019 г. Прага, Чехия. – C. 66-70.

Bosh ilmiy xodim

DONO HAMIDOVNA ZIYAYEVA
Yangi davr tarixi bo`limi tarix fanlari doktori, professor

1961-yilda tug‘ilgan. Toshkent davlat Pedagogika institutini tamomlagan.

1998-2020-yillarda bo‘lim mudiri.

2000-2005-yillarda ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari.

2020-yil 1-iyuldan bosh ilmiy xodim.

Mutaxassisligi: O‘zbekistonning XIX-XX asrlar tarixi, tarixshunosligi va manbashunosligi bo‘yicha mutaxassis.

Ilmiy tadqiqotlarining asosiy yo‘nalishlari:

O‘zbekistonning mustamlaka davr tarixi, O‘zbekiston hududida tadbirkorlik tarixi, harbiy ish tarixi, shahar madaniyatining shakllanish va rivojlanish tarixi, intellektual meros tarixi, milliy ozodlik harakatlari tarixi, xorijiy va maxalliy tarixshunoslik, arxiv manbashunosligi, ta’lim tizimi, Buxoro va Xiva xonliklarining ma’muriy siyosiy boshqaruv tizimi kabi yo‘nalishlarida tadqiqotlar olib bormoqda.

Shu yo‘nalishlarda 200 dan ortiq maqola, 4 ta monografiya chop etgan, 20 dan ortiq kolletiv monografiyalarda ma’sul muharrir va hammuallif.

Xalqaro aloqalar doirasida AQSH Vashington universitetida (2006), XXR ning Shanxay pedagogika universitetida (2017), Koreysshunoslik Akademiyasida (2007) ma’ruzalar o‘qigan.

30 dan ortiq ilmiy maqolalari Angliya, AQSH, Rossiya, Qozog‘iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Indoneziya, Hindiston, Ukrainadagi ilmiy jurnallarda, elektron saytlarda, xalqaro anjuman materiallarida hamda Scopus bazasidagi jurnallarda chop etilgan.

2018 yilda D. Ziyaevaga O‘zbekiston va Xitoy savdo aloqalari tarixiga oid turkum ma’ruzalari uchun Xitoy Xalq Respublikasining Sian shahridagi Shanxay Pedagogika Universitetining (Shanghai Normal University) faxriy professori unvoni berilgan.

Ilmiy maktabi.

“O‘zbekistonning XIX-XX asrlar tarixi”, “Xorijiy tarixshunoslik”, “Arxiv manbashunosligi” yo‘nalishlarida D. Ziyaeva ilmiy rahbarligida 30 ta fan nomzodlari va doktorlari tayyorlanib, muvaffaqiyatli himoya qildi. Ular orasida respublika Oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilari, Janubiy Koreya, Qozog‘iston, Turkiya fuqarolari ham bor.

Ilmiy jurnallar. “O‘zbekiston tarixi”, “Infolib”, “O‘tmishga nazar” (xalqaro, elektron) jurnallari tahririyatining a’zosi, hamda Indoneziyada chop etiladigan “International Journal on Integrated Education” nomli xalqaro jurnalning bosh muharriri.

Asarlari

1. Ziyaeva Dono. Problems of Reforms of Education in Turkestan// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020. Vol. 24, Issue 09, 2020. Pages: 2350-2362.

2. Ziyaeva D.Kh. History of Bukhara in the creative heritage of Abdurauf Fitrat // International Journal on Integrated Education. Nov. 2020, P. 125-128. DOI:https://doi.org/10.31149/ijie.v3i11.846.

3. Зияева Д.Х. Традиционные и новые направления научных исследований в сфере естественных наук в Средней Азии на рубеже XIX–ХХ вв. // Политические, социально-экономические и межэтнические процессы в пограничных регионах России в XVI – начале XX в. . Уфа, 2020 г. С.13-17.

5. Ziyayeva D.Kh. Main arias of researches in the field of natural sciences in the XIXth – Early XXth Centuries // Multi disciplinary scientific journal “Archivarius” collection of scientific publications. Kiev 2019. P.24-32.

6. Ziyayeva D.Kh. The Sources on the History of Intellectual Heritage in Uzbekistan. Halaqa: Islamic Education Journal 2(1), June 2018. P.117-123.

7. Зияева Д.Х. Советская политика “Национализации” и “Раскулачивания” в Узбекистане. 100 yilinda sovyet ihtilali ve Türk dünyasi. ANQARA. 2018, С.189-197.

8. Ziyaeva D. Sources of Intellectual Heriatage of Uzbekistan in 19 th – 20 th . Цивилизации великого шелкового пути из прошлого в будущее: перспективы естественных, общественных, гуманитарных наук. 2018. P. 386-393.

9. Зияева Д.Х. Советская политика ликвидации частной собственности, капитала и предпринимательства. https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu.2017

10. Зияева Д. Роль городов и трансформация в торговых связах Узбекистана с Китаем (2-половина 19 – начало 20 веков). 1400 th anniversary of Tang’s capital Chang’an (Belt and Road Initiative). Xi’an (CHINE) 2018. P. 212-215.