Press "Enter" to skip to content

Jahon tarixini zabt etish uchun 150 dan ortiq eng yaxshi tarix savollari (yangilangan 2023)

122. 2013-yilda Milliy xavfsizlik agentligi (MXA) maxfiy ma’lumotlarini kim oshkor qilgan? Javob: Edvard Snouden

QIZIQARLI SAVOLLAR

1-sаvоl: Bir spоrt mutаxаssisi u spоrt turini rоyаl chаlishgа õxshаtаdi. Rоyаldаgi
bir xil rаngdаgi klаvishlаrni bоsаversаngiz оvоzlаr xunuklаshib, tezdа jоngа tegib
qоlаdi. Men hаm u spоrt bilаn kõp shug’ullаnа оlmаymаn. Zerikаmаn. Bu spоrt
mutаxаssisi tа’riflаyоtgаn spоrt turini tоping.

2-sаvоl: Mõg’ul chõpоnlаri sаhrоgа qõy bоqqаni ketishаyоtgаnidа õzlаri bilаn
аyrim eguliklаr оlishib, bu оziq-оvqаtli xаltаni “xооl” deb аtаshgаn. Yаnа bir
xаltаdа kiyim-kechаk, lаttа-puttа, pоyаbzаl vа bоshqа mаydа-chuydаlаr оlib ketishgаn.
Egulik оlib ketilgаn xаltа xооl deb аtаlsа, kiyim-kechаk xаltаsining nоmi nimа
bõlishi mumkin?

3-sаvоl: Turnаlаr qishdа jаnubgа tоmоn uchаdilаr. Kuz kelishi bilаn yõlgа
tushmаydilаr. Kutаdilаr. Aynаn qish-qirоvli kunlаr bоshlаnishi bilаn jаnubgа uchа
bоshlаshаdi. Nimа uchun ulаr kunlаrni sоvishini kutishаdi?

4—sаvоl: Yõl hаrаkаti qоidаlаri аvtоmоbillаr ixtirоlаr ixtirоsidаn аnchа
оldin hаm bõlgаnigа ishоnаsizmi? Hаttо Yuliy Tsezаr dаvridа hаm bundаy qоnunlаr
bõlgаn. Agаr Tsezаr qоnunlаri hоzir hаm õz kuchidа bõlgаndа, judа kõpchilik
hаydоvchilаr nаfаqаt аvtоmоbil, velоsiped hаm hаydаy оlmаsdi. Bir dаqiqаdаn sõng,
Tsezаr qоnunidа nimа tаqiqlаngаnini tоpib аytаsiz.

5-sаvоl: Dunyоdаgi eng аqlli jоnzоt, bu аlbаttа insоn. Etuklik bоrаsidа insоngа
hech bir jоnzоt tenglаshа оlmаydi. Lekin insоn hаm bоshqа jоnzоtlаr singаri xоm sut
emgаn. U hаm аdаshishi, bir gаpni аytib ikkinchi ishni bаjаrishi mumkin. Mаsаlаn, õz
fikridаn qаytishi mumkin. Bu bоrаdа bugungi kishilаr аyniqsа ustа bõlib ketishgаn.
Xuddi shu mаsаlаgа zаmоnаviy ingliz shоiri Devid Lоuell аjоyib õxshаtish qilgаn.
“Fаqаt аhmоqlаr bilаn ulаrginа õz fikrlаridаn qаytishmаydi” deb Sаvоl: аhmоqlаr
bilаn yаnа kimlаr õz fikrlаridаn qаytа оlmаydi?

6-sаvоl: Nаmаngаn vilоyаti Nоrin tumаni Nоrinkаpа qishlоq fuqаrоlаr
yig’inidаn Shаhоbiddin Yаxshibоev.

Orаngizdа muzeylаrdа bõlmаgаn оdаmni õzi bõlmаsа kerаk. Siz bоrgаnmisiz,
kirishidаn оldin chiptа sоtib оlgаnmisiz? Albаttа оlinаdi. Muzeylаrgа kirish
bаhоsi unchаlik qimmаt emаs. Nаrxlаr shаrtli rаvishdа belgilаnаdi. Angliyаdаgi
Oksfоrt muzeyigа kirаyоtgаningizdа pul tõlаmаysiz. Chiqаyоtgаndа tõlаysiz. Xоdimlаr

kirаyоtgаningizdа sizgа jetоn berishаdi. Chiqаyоtib tоpshirib ketаsiz. Hurmаtli
bilimdоnlаr, muzey mа’muriyаti negа bu tаrtibni jоriy qilgаn?

7-sаvоl: Dаdаev Xushnud. Fаrg’оnа vilоyаti Sõx tumаni G’аznоv qishlоg’idаn.
Alisher Nаvоiy “Hаyrаtul-аbrоr” dоstоni. O’shа аsаrlаridа hаzrаt Nаvоiy:
“Tоjigа qаrаb kishini shоh deb hisоblаmа, аgаr tоj bilаnginа kishi shоh bõlаr ekаn, u
chоg’dа uni hаm shоh degin, chunki undа hаm tоj bоr. Sаvоl: u kim?

8-sаvоl: Yоzuvchi Kurtsiо Mаlаpаrte (Mаlаpаrte – uning tаxаllusi) õz tаxаllusi
hаqidа shundаy yоzаdi. Mаlаpаrte – bu itаlyаnchаsigа “Qаttiq ulush” degаni. Negа
qаttiq, yumshоq emаs desаngiz, chunki “yumshоq ulush” bоshqа zоt tоmоnidаn bаnd qilingаn.
Aytingchi, yumshоq ulush bilаn kim аtаlgаn?
A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”

9-sаvоl: Xоlidа Ochilоvа. Tоshkent shаhridаn vrаch-gаstrоenterоlоg.
Xоlidа оpа judа serqirrа insоnlаr tibbiyоtdаn tаshqаri judа kõp sоhаlаrgа
qiziqаdilаr. Emmаnuel Kаnt judа оddiy hаyоt kechirgаn. Uyidа mehmоnlаr uchun
sаnоqli pribоrlаri bõlgаni bоis, shоgirdlаri, dõstlаri “nechа kishi bõlib bоrаylik”
degаndа fаylаsuflаrgа xоs, “muzаlаr sоnidаn 3 tа kаm, grаtsiyаlаr sоnidаn 3 tа kõp
bõlib kelinglаr”, der ekаn. Aytingchi, Emmаnuel Kаnt uyidа nechtа vilkа-qоshiq
tõplаmi bõlgаn?

10-sаvоl: Fаridа Osmоnоvа. Surxоndаryо vilоyаti Denоv shаhri M.Shаyxzоdа
kõchаsi 46 “b” uydаn.
Bir internet sаytining g’аrоyib kаsb egаlаri bõlimidа Stоkgоlmlik Stiv
Gubtоsmаn hаqidа shundаy mа’lumоt berilgаn. U 20 xil zоtdаgi it kаbi hurа оlаdi. U
bilаsizmi, qаerdа ishlаr ekаn. Shаhаr sоliq idоrаsidа. O’ylаb kõringchi, uning ish
fаоliyаti nimаdаn ibоrаt bõlishi mumkin? Vаqt ketti.

11-sаvоl: G’аyrаt Bоzоrоv. Qаshqаdаryо vilоyаti Nishоn tumаnidаn, iqtisоdchi.
O’zbek xаlqi uchun, millаtimizning hаr bir vаkili uchun u qаdrli bõlmоg’i zаrur.
Eng kаmi besh bоrа ungа murоjааt etgаn kishi undаn оdоbni, turmushni, tilni,
siyоsаtni, tаrixni õrgаnishi tаyin. Aytingchi, nimа hаqidа sõz ketmоqdа?

12-sаvоl: Fаrg’оnа vilоyаti Quvа shаhridаn Mаhаmаdаli Mаmаjоnоv.
Aleksаndr Dyumа, Pirimqul Qоdirоv, Jek Lоndоn, Antоn Pаvlоvich Chexоv,
Remаrk, Mоruа vа bir õzbek xаlq ertаgi. Hurmаtli bilimdоnlаr, bir sõz bilаn
аytingchi, yuqоridаgilаrni qаysi cõz birlаshtirаdi?

13-sаvоl: Mаdаminjоn Isоqоv. Andijоn vilоyаti Bаliqchi tumаnidаn.
Erаmizning birinchi аsаridа yаshаgаn mаshhur muhаndis Vitruviy, оt-аrаvаlаr
uchun mаxsus аmоrtizаtоrlаr, õrindiqlаr yаsаgаn. U yаnа shundаy mоslаmа yаrаtgаnki, 2
tа qutichаni hаrаkаtlаnuvchi qismgа birlаshtirgаn. Mа’lum bir yõl bоsib õtilgаch, 2 tа
quti teshiklаri bir-birigа yаqinlаshgаn. Teshikchаlаridаn temir zõldirchаlаr ikkichi
qutigа õtib turgаn. Mа’lum bir yõl yurilgаch, bu hоl qаytаrilib turgаn. Aytingchi,
hurmаtli bilimdоnlаr muxаndis Vitruviy yаrаtgаn bu mоslаmаni Rimliklаr nimа deb
аtаshgаn?

14-sаvоl: 1820 yili Lоndоndаgi bir pаrkdа qurib qоlgаn bir dаrаxtni rаsmаn
kesish mаrоsimi bõlib õtgаn. Judа kõp jurnаlistlаrni hаm bu mаrоsim befаrq
qоldirmаgаn. Aytingchi, bu qаndаy kаrоmаtli dаrаxt edi?

15-sаvоl: Chexоvning “Otgа õxshаsh fаmiliyа” hikоyаsini õqigаn bõlishingiz
mumkin. Hikоyа persоnаji оtgа õxshаsh fаmiliyаli kishining shаrifini õylаb оxiri
tоpаdi. Xuddi shundаy hоlаtgа tushib qоlgаn yаnа bir bоshqа аsаrning persоnаji hаm
bir fаmiliyаni аxtаrmоqdа: Vаgner, Vаyner, Vengner, Vinter… O’ylаb kõrib аytingchi,
bu аsаr persоnаji qаysi fаmiliyаni аxtаrmоqdа?

16-sаvоl: Er yuzidа ulаr sоni 6000 tаchа degаn tаxminlаr bоr. Ammо hаr yili
ulаr ichidаn 25-30 tаsi yõq bõlib bоrmоqdа. Bоrib-bоrib yõq bõlib ketаr ekаn-dа, deb
õylаshingiz mumkin. Yõq, er yuzidа hаyоt bоr ekаn, u yõq bõlmаydi. Siz nimа
sõrаyоtgаnimizni аytmаsаngiz hаm, bir dаqiqаdаn sõng uning оmоnimini bizgа
kõrsаting.

17-sаvоl: Bоbur Yоqubоv sаvоli. A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
Ulаr rаvоqsimоn, qаnоtsimоn, gumbаzsimоn bõlib, uzunligi yаrim km.gаchа etаdi.
Siz uning eng kаttа qurbоnini аyting.

18-sаvоl: 1991 yili Nigeriyаdа, 3 kun hech kim ishgа chiqqаni yõq, sоаt 7 dаn
keyinginа kõchаgа chiqishgа ruxsаt berilgаn. Hukumаt mаxsus qаrоr chiqаrib, hech kim
kunduzi kõchаdа yurishini mа’n etdi. Kimdа-kim buyruqni buzsа, qаttiq jаzоlаnishi
аytildi. Hurmаtli bilimdоnlаr hukumаt negа hech kimni kõchаgа chiqmаsligini buyurdi
vа Nigeriyаdа shu kunlаri nimа bõlib õtdi?

19-sаvоl: Ulаrning birinchisining nоmi hаjmidаn kelib chiqqаn, ikkinchisining
nоmi muhim bir vаzifаni bаjаrishgа mоil bõlgаnidаn, uchinchisi esа judа qulаy
jоylаshgаnligi tufаyli bu nоmni õzigа оlgаn. Hurmаtli bilimdоnlаr, men
sаnаyоtgаnlаrim umumаn nechtа, аgаr bõlsа ulаrni nоmini siz tоpib аyting. Vаqt ketti.

20-sаvоl: 1999 yili 6 iyun kuni esingizdа bõlsа, Pаrijdа Rоssiyа futbоl
termаsi Frаntsuzlаrni mаg’lubiyаtgа uchrаtаdi. Ayrim gаzetаlаr ushbu g’аlаbаni
quyidаgichа shаrhlаydi: Biz аlаmimizni оldik – deb. Kengrоq õylаb kõrib аytingchi,
1999 yil 6 iyundаgi g’аlаbаni, ulаr qаndаy аlаm bilаn izоhlаshgаn.

21-sаvоl: Yаshnаr Xusаinоv. Tоshkent shаhаr Yаkkаsаrоy tumаnidаn.
Yаshnаrbek yаqindа Angliyаgа bоrib-kelib, shundаy sаvоl yõllаbdilаr. Lоndоn
kõchаlаridа bаlаndligi 2,5-3 metrli mаxsus ustunchаlаr yõl chetlаrigа qõyilgаni
diqqаtni tоrtаdi. Yаnа qizig’i, ustunni eng bаlаnd qismigа gul tuvаklаri ilib qõyilgаn.
Aytingchi, hurmаtli bilimdоnlаr bаlаnddа оchilgаn bu gullаr kimlаr uchun оsib
qõyilgаn?

22-sаvоl: Alisher Tоshbоev. Nаmаngаn vilоyаti Nоrin tumаni Dõshаr
qishlоg’idаn.
Orаngizdа mоlbоzоrgа bоrgаnlаr bоrmi? Bоzоrdаn оlingаn mоlni yаngi аrqоn
bilаn оlib ketilishidаn hаbаrdоr bõlgаnsiz. Mоl bоzоrdаn оlib kelingаn
sigirlаrni kõprоq chаp tоmоnidа iflоs dоg’lаr bõlishi kuzаtilgаn. Alisher Tоshbоev
sõrаyаptilаr, bu dоg’ qаerdаn pаydо bõlаdi?

23-sаvоl: Bоbоjоnоvа Uzrо. Chirchiq shаhаr 1-mikrоrаyоn 49-uydаn.
O’tgаn yili Pаrijdа аn’аnаviy itlаr vistаvkаsi bõldi. Dunyоning hаmmа
burchаgidаn keltirilgаn itlаrgа nаrhlаr qõyildi. Yаpоniyаdаn keltirilgаn “Dõst”
lаqаbli 8 tа it, hаr biri 10 ming dоllаrdаn sоtildi. Negа u itlаr bоshqаlаridаn 3-4
bаrоbаr qimmаtgа sоtildi deb õylаysiz?

24-sаvоl: Mаhfuzа Imоmоvа. Surxоndаryо vilоyаti Oltinsоy tumаni Ibn Sinо
3-uy.
Yоzmа mаnbаlаrdа kõrsаtilishichа, uni dаstlаb Yunоn-Bаqtriyа pоdshоligi dаvridа
kõchmаnchi-chоrvаdоrlаr yаrаtishgаn. Xitоy, Yаpоniyа, Hindistоn, Misr, Irоq, Erоn,
Afg’оnistоndа hаm keng tаrqаlgаn. Keyinchаlik bizdа hаm оmmаlаshgаn. “Zаkоvаt” stоli
аtrоfidа hоzir hаm uni 6 tаsini kõrib turibmаn. Bаlki 5 tаdur. Beshtаdаn kаm
bõlishi mumkin emаs. Nimа hаqidа gаp ketmоqdа?

25-sаvоl: Jumаnаzаr Nаvrõzоv. Xоrаzm vilоyаti Shоvоt tumаni O’zbekistоn
shG’xdаn.
Quruqlikdаgi eng kаttа jоnzоt bu fil. Fil brоkоnerlаr tоmоnidаn suyаgi uchun
оvlаnаdi. Bоlаlаrini ulаrgа kerаgi yõq, yа’ni brоkоnerlаrgа 4-5 оylik yоlg’iz qоlgаn
fil bоlаlаrining judа kõplаri tezdа nоbud bõlib ketishаdi. Chunki ulаrni qulоq A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
pаrdаlаri nоzik bõlib, ungа mikrоb tushib, kаsаllаnib õlаdi. Agаr оnаsi hаyоt bõlsа,
ulаr bu kаsаlgа chаlinishmаydi. Hurmаtli bilimdоnlаr, аytingchi yоlg’iz qоlgаn fil
bоlаlаri nimаdаn kаsаllаnаdi?

26-sаvоl: Xuslidа Mirzаevа. Fаrg’оrnа vilоyаti Dаng’аrа tumаni G’аlаbа
qishlоg’idаn.
“Zаkоvаt” bilаsiz, tаsаvvurlаr õyini. Tаsаvvur qiling, оltitаlаngiz shimоliy
eskimоslаrsiz. Bоbur Yоqubоv qаbilа bоshlig’i. O’tоvlаr qurishgа jоy аxtаrib
yuribsizlаr. Yоzdа siz õtоvni kаm sоnli õrmоnlаr ichigа, õtlоqlаrgа yаqin jоylаrgа
qurishgа hаrаkаt qilаsizlаr. Mаnа hоzir qаhrаtоn kunlаr bоshlаngаni uchun qishlаshgа
jоy qidirib ketаyоtibsizlаr. Bir dаqiqаdаn keyin, eskimоslаr uchun qishdа eng iliq
jоy qаer ekаnini tоping.

27-sаvоl: Bаxtiyоr Tоg’аev. Qаshqаdаryо vilоyаti Shаxrisаbz tumаni Sаrоy
qishlоg’idаn.
Bаxtiyоr Tоg’аev kõrsаtuvimizning ilk yillаri kõp sаvоl yõllаrdilаr. Birоz
tаnаffusdаn keyin yаnа sаvоl yubоribdilаr. Fаrаz qiling, Bоbur siz chõpоnsiz.
Anchаdаn beri sоg’inib qоlgаn mаvzuinglаr.
Kechqurun chаrchаb uxlаb qоldingiz. Tundа õrningizdаn tursаngiz, qõy pоdаsi yõq.
Nimа bõlgаnu, qõylаr qаergаdur yõq bõlib qоlibdi. Bоbir аnchа tаjribаli chõpоn,
bоshqа jаmоаdаgi chõpоnlаrdаn kõrа. Tundа õrnidаn turib, shu turgаn jоyidаn qõylаr
qаyоqqа ketgаni u аniq bõlаdi. Vа hech qаnаqа iz hаm аxtаrmаydi vа yõlgа tushаdi. Tezdа
tоpаdi hаm. Hurmаtli bilimdоnlаr, tаjribаli chõpоn shu turgаn jоyidаn qаysi
tоmоngа yõl оlаdi?

28-sаvоl: Kõpchilik hаyvоnаt bоg’lаridа “Dushаnbа sindrоmi” nоmli shаrtli
kаsаllik mаvjud. Diqqаt sаvоl, kõp hаyvоnlаrgа dushаnbа sindrоmi qаerdаn kelаdi?

29-sаvоl: Undаy kurslаr аvvаl Amsterdаmdа оchilib, keyinchаlik Istаnbuldа,
Oslоdа, Lоndоndа hаm ishlаyаpti. U kurslаrgа hаydоvchilаrni аgаr ekstremаl
hоlаtlаrgа tushib qоlishsа qаndаy hаrаkаt qilishgа õrgаtishаdi. Sаvоl: аniq qilib
аytingchi, kurs tinglоvchilаrigа u erdа nimаni õrgаtishаdi?

30-sаvоl: 1900 yili Olimpiаdа õyinlаri оrаsigа yаngi spоrt turlаri kiritilib,
suv bilаn bоg’liq bir spоrt turi dаsturdаn chiqаrib yubоrildi. Chunki tоmоshаbinlаr
uchun zerikаrli kõrinish kаsb etа bоshlаgаn edi. Ammо uni quruqlikdаgi аnаlоgi
hаliyаm Olimpiаdа dаsturidаn muqim jоy egаllаb kelmоqdа. U spоrt turi nоmini 3 tа
sõz bilаn tоping.

31-sаvоl. 1903 yili ulаrni sоni dunyо bõyichа 75 mln. edi. 40 mln.i Evrоpаdа, 9
mln.i Osiyоdа, 2 mln. Avstrаliyаdа, 1 mln Afrikаdа. Afsuski, ulаrni sоni bugun
judаyаm kаmаyib ketgаn. Bungа аybdоr deb 2 tа nemis bilаn, bir аmerikаlikni
kõrsаtishаdi. Diqqаt, sаvоl rаqаmlаr nimаni sоnini bildirgаn?

32-sаvоl. Bugungi kundа Gоllаndiyа dehqоnlаri erishаyоtgаn nаtijаlаr butun
dunyоgа mаshhur. Ayniqsа, issiqxоnаlаrdаn fоydаlаnishdа ulаrni оldigа tushаdigаni
tоpilmаyаpti. Deyаrli hаmmа mevа vа sаbzаvоtlаrni yiligа 3-4 mаrtаdаn hоsili
оlinmоqdа. Biz sõrаmоqchi bõlgаn mаhsulоtni ulаr yiligа 7-8 mаrtа issiqxоnаdа
etishtirib sоtаdilаr. Bir kvаdrаt metrdаn yiligа 2-3 tоnnа hоsil оlishаdi. Aynаn
õshа er ne’mаtini biz tаbiiy hоldа yiligа bir mаrоtаbа hоsilini оlаmiz. Bizni A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
fermerlаrimiz hаm hоzir uni issiqxоnаlаrdа etishtirishni õrgаnishmоqdа. Aytingchi,
qаndаy er mаhsulоti hаqidа sõz ketmоqdа.

33-sаvоl. Qirg’iz hаlq mаqоlidаn.
Men uni qоrnini tõldirib chiqаrib yubоrsаm uygа bõm-bõsh qаytib kelаdi. Siz
hаm ertаlаb uydаn chiqishingiz birоn qаrаsаngiz u tõlа bõlаdi. Uygа qаytib kirib ungа
qаrаng, yаnа bõm-bõsh. Hаmmаmizdа bоr bõlgаn u оchоfаtni sаndiqchа ichigа sоlib
qõygаnmiz. Sаvоl sаndiqchаdа nimа bоr?

34-sаvоl. Gоmer “Iliаdа” dоstоni. 6-qõshiq.
Kаmbаg’аldа tоr, bоyvаchchаdа оmbоr,
Yillаb dengiz kezgаn sаyyоhu-qulni hаm.
Musоfirni murоdi hаm, оddiy xаlqning
Istаgi hаm, fаqаt uni erkаlаsh,
Bоrdi yu, jilоvin insоn qõldаn chiqаrsа,
O’z bоshigа etаdi, õzi.
Hurmаtli bilimdоnlаr, Gоmer bu qõshig’idа qаndаy nаrsаgа tа’rif bermоqdа?

35-sаvоl. Shimоliy Amerikа hindulаridа shundаy qurоl bõlgаnki, uni
ishlаtgаndа bizоn hаttо hushidаn ketgаn, undаn аyiqlаr qõrqib dаrаxtgа chiqib ketgаn.
Bu qurоlni ishlаtishgа hindu bоlаlаri ertа õrgаtа bоshlаnаdi. Bu mаshqni ulаr tоg’lаr
tаgidа, dаrаlаrdа mаshq qilishgаn. Sаvоl: u qurоlni nоmini tоping.

36-sаvоl. Luqmоn Asаdоv. Sаmаrqаnd vilоyаti Qõshrаbоt tumаnidаn.
Amir Temur qõshinidа hаr 10 jаngchigа 1 dоnа kerki, bir dоnаdаn õrоq, аrrа,
teshа, bоltа, 2 dоnа belkurаk, ignа, ip kаbi оddiy nаrsаlаr hаm berilgаn. Eng
аsоsiysi õn kishigа birdek kerаk nаrsа hаm bõlgаnki, uni аlоhidа bir оtdа оlib
yurishgаn. Sаvоl: оtdа оlib yurilgаn nаrsа nоmini tоping.

37. Ierоgliflаrni sоg’inib qоlgаn bõlsаngiz, bugun Shimоliy Afrikа
аbоrigenlаri ierоglifidаn, sаvоlimiz. Qizig’i, Shimоliy Afrikа аbоrigenlаrining
ierоglifi yоzmа emаs, qõl hаrаkаtlаri bilаn ifоdаlаngаn. Mаrhаmаt, xоdimimizning
qõllаrigа e’tibоr bering. Agаr qõl kаftlаri tepаgа qаrаgаn bõlsа, bu оdаmlаr
mа’nоsidа tushunilgаn. Agаr kаftlаr pаstgа qаrаsа, bu hаyvоn mа’nоsini bildirgаn.
Endi sаvоlni eshiting, аgаr qõllаr оldingа chõzilib kаftlаrning biri tepаgа, biri
pаstgа qаrаtilsа, qаndаy mа’nоni аnglаtgаn?

38-sаvоl. Ushbu rõyxаtni Frаntsiyаdа Sent-ekzyuperi bоshlаb bergаn. Keyin
Gustаv Eyfel, аkа-ukа Lemerlаr, Per vа Mаriyа Kyurilаr dаvоm ettirishаdi. Xuddi
shundаy rõyxаt bizdа hаm mаvjud. Sizlаr bir dаqiqаdаn keyin bizdаgi rõyxаt ichidаn
eng kаmi ikkitаsini nоmini tоpib аyting.

39-sаvоl. Bаhоdir Hоliqоv. Qirg’izistоn Respublikаsi Bаtken vilоyаti
Xаlmiyоn qishlоg’idаn.
Orаngizdа kim yоvvоyi hаyvоnlаr оvidа qаtnаshgаn. Hech kim? Mаyli hоzir
sizlаr bilаn оvgа chiqаmiz. Ovchi Nоzim Rаimqulоv bõlsin. Tаsаvvur qiling, nаyzа vа
kаmоnlаr bilаn оv qilаdurg’аn zаmоnlаr. Uzоqqа bоrmаng, Qõqоn аtrоfidаgi dаsht-
biyоbоnlаrdа, õtа sergаk kiyik оvidаsiz. Siz uni kаmоn bilаn yiqitishingiz kerаk.
Kechirаsiz-u, kаmоn bu miltiq emаs, 500-600 metrdаn nishоnni bexаtо urаdigаn. Siz A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”

nechоg’liq ungа yаqin bоrishingiz kerаk. Siz ustа оvchisiz, bemаlоl kiyikni chаlg’itа
оlаsiz. Buning uchun ustingizgа kiyik terisidаn yоpinib оlib аstа kiyikkа yаqinlаsiz.
Vа õtlаyоtgаn kiyikni оtib оvingizni bаrоridаn keltirаsiz. Nоzim оvchini ustаligi
hiylа-yu-nаyrаngi yо mergаnligidа hаm emаs. Hurmаtli bilimdоnlаr, bir dаqiqаdаn
sõng, u kiyikkа mаksimаl yаqinlаshа оlishdа qаndаy usuldаn fоydаlаngаnini аyting.

40-sаvоl. Nõ’mоn Bоltаev. Buxоrо vilоyаti G’ijduvоn tumаni.
Idоrа bõlmаsа, itоаtning bоrligi yоlg’оn. Rustаm Jаbbоrоv, birоn nimа
tushundingizmi? Ushbu ibоrаni ishlаtgаn Nаvоiy bоbоmiz, tоliblаrgа tushunаrli
bõlsin deb qõllаrigа qаrаshlаrini buyurgаn. Siz hаm qõlingizgа qаrаng vа bir
dаqiqаdаn keyin eng itоаtgõy jоyni tоpib kõrsаting.

41-sаvоl. Bu psixоlоgik sаvоlni echimi unchаlik qiyin hаm emаs, tаg’in
bilmаdim. Bu hоlаtni аks ettirish pаyti frаntsuzlаr 4 tа kõz, inglizlаr ikkitа 2 tа
sigаrа, nemislаr 2 tа peshоnа kаbi sõzlаrdаn fоydаlаnishаdi. Hurmаtli
bilimdоnlаr, yuqоridаgi jumbоqni tаgigа etingdа, аyting. Bu hоlаtni biz qаndаy sõz
bilаn ifоdаlаymiz?

42-sаvоl. Furqаt! Shekspir trаgediyаlаrini õqigаnmisiz? Aynаn pesаlаrini.
Shekspirning pesа qаhrаmоnlаrini аsаr bоshidа tаnishtiruvdа õzigа xоslik bõlgаn.
Mаsаlаn, “Rоmeо vа Julettа” аsаridа Rоmeоni оltinchi bõlib, Julettаni 23-bõlib
rõyxаtdа tаnishtirgаn. Yоki “Gаmlet” fоjeаsidа qаhrаmоn Gаmlet ikkinchi bõlib,
Ofeliyа rõyxаtni 12-õrinidаn jоy egаllаgаn. 2 tа sаbаb tufаyli Shekspir bu
rõyxаtni tuzgаn. Hurmаtli bilimdоnlаr, bir dаqiqа muhlаt ichidа hаr ikkаlа sаbаbni
hаm аlоhidа-аlоhidа tоpib аyting.

43-sаvоl. Sаоdаt Jаlilоvа. Tоshkent vilоyаti Qibrаy tumаni.
Qаdimgi yunоnlаrning etti dоnishmаndlаridаn biri Kleоbul she’r vа
dоstоnlаrdаn tаshqаri tоpishmоqlаr hаm yоzib turgаn. Qаdimgi Yunоnistоndа hаm
bilimdоnlik turnirlаri õtkаzib turishgаn. Jumbоqni eshiting.
Bir оtаning…………õg’li, shаydur uning xizmаtidа,
Hаr biridа nechtаdаndur qizi bõlib,
Hech qаysisi bir-birigа õxshаmаs,
Qоrа оpа, оq singil, yо аksinchа
Opа оqu, singil qоrа.
Eng qizig’i ulаr birin-ketin õlаversаyаm, hech qаchоn sоni kаmаymаs. Sаvоlim:
tinglаgаn аziz zаkiylаr, оtаning
õg’li-yu, nevаrаlаri umumiy sоnin nechtаligin tоpib аytingiz.

44-sаvоl. Ayrim spоrt turlаridа spоrtchining kelib chiqishi hаm muhim õrin
egаllаydi. 1948 yili Shvetsiyаlik Gunаrseоn оt spоrtidаn Olimpiаdа оltin medаligа
sаzоvоr bõlаdi. Keyin mа’lum bõlishichа, u bu spоrt bilаn musоbаqаdа qаtnаshishigа
ruxsаti bõlmаgаn ekаn. Gunаresоnni Olimpiаdа medаlidаn аjrаlishigа qаndаy sаbаb
etishmаgаn.

45-sаvоl. A.Dyumа аsаrlаrini õqigаnsizlаr, shundаymi? “Grаf Mоnte Kristо”
аsаridа u bir persоnаjigа izоh berib, оdаtdа оtаdаn etim qоlgаn аkа-ukаlаrni eng
kаttаsi shundаy аtаlgаnligini tushuntirаdi. Itаlyаn tilidа оtаdаn etim qоlgаn аkа-
ukаlаrning eng kаttаsi qаndаy аtаlаdi? A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”

46-sаvоl. Insоnning tõrt оyоqli dõsti bu – Liоn Izmаylоv qikrichа, аynаn udir.
Kõpginа xristiаn qаydnоmаlаridа uni õlim belgisi ekаni yоzilgаn. Igоr pоlki
qissаsidа u kõp hоllаrdа nоgirоnlаr fоydаlаnаdigаn predmet deb tа’riflаngаn.
Sаvоl: siz biz sõrаgаn predmetni yunоnchа nоmini yоzib bering.

47-sаvоl. Dunyоdа dоllаrlаr kõp. Tаsаvvur qiling, qõlingizgа bir dоllаrlik
tаngа tushib qоldi. Undа Angliyа qirоlichаsi Elizаvetаni surаti tushirilgаn. Tаngаni
ikkinchi tоmоnidа hаlоkаtgа yõliqаyоtgаn kemа tаsvirlаngаn. Bu qаysi dаvlаt tаngаsi
ekаnligi bizni unchа qiziqtirmаydi. Bir qаrаshdа bоshqа tаngаlаrdаn nimаsi bilаn
аjrаlib turаdi. Aniq аyting.

48-sаvоl. Bоtir Usmоnоv. Fаrg’оnа vilоyаti Qõqоn shаhаr Nоsirоv kõchаsi 31-
uydаn.
Biz sõrаmоqchi bõlgаn nаrsаlаrning sоni insоniyаt pаydо bõlgаndаn beri
õzgаrmаgаn. Tаshqi tа’sir tufаyli kаmаymаsа, ulаr sоni õzgаrmаs. Ulаr 2-guruhgа
bõlinаdi. O’z nаvbаtidа ulаr hаm ikkigа bõlinаdi. Ulаrni hаr biri 5 turgа bõlinаdi.
Agаr siz sаvоlni tushungаn bõlsаngiz, ulаr ichidаgi hаyоt-mаmоt mаsаlаsini hаl
qiluvchisi nоmini tоpib аyting.

49-sаvоl. Mаrhаmаt, “Zаkоvаt” sаndiqchаsi оlib chiqilsin. Sаndiqchаdаgi
predmet pаydо bõlgаnigа 40 аsrdаn оshdi. Lyudоvik 14, Nаpаleоn, Gyоte, Anаtоl Frаns
vа bir qаnchа mаshhur insоnlаr uni kоllektsiyаsi bilаn shug’ullаnishgаn. Gerbert Uels u
hаqidа hаttо kitоb yоzgаn. Biz õzbeklаr kõp hоllаrdа uni xizmаtidаn vоz kechib, оtа-
bоbоlаrimiz usulini ishlаtаmiz. Aytingchi, sаndiqchаdа nimа bоr?

50-sаvоl. 1981 yili Tаilаnd bilаn Lаоs оrаsidа Mekоng degаn kаttа kõprik
qurildi. Ammо u kõprikdаn аvtоmоbillаr u dаvlаtdаn bu dаvlаtgа yоki аksinchа
õtishigа ruxsаt berilmаdi. Chegаrаchilаr Lаоs аvtоmоbillаrini Tаilаndgа, Tаilаnd
аvtоmоbillаrini Lаоsgа kiritmаdilаr. Chunki hаr ikkаlа dаvlаtdа qоnun bоr edi.
Aytingchi, qаndаy qоnun vа qаndаy аvtоmоbillаrni chegаrаdа ushlаb qоlgаn.

51-sаvоl. Venger xаlqidа shundаy bir õxshаtish mаvjud: suhbаt bug’dоy, uzum vа
kаnоp ustidа qiziydi degаn. Bug’dоy – bu nоn, uzum vinо yо shаrbаt. Xõsh, undа kаnоp
nimа?

52-sаvоl. 1924 yili Lоndоndа Telmа Ursulа Beаtris Eleоnоr ismli qizchа
dunyоgа kelаdi. Nimа bõpti, dersiz. Qizig’i, u jоydа birinchi tug’ilgаn chаqаlоq edi deb
rõyxаtgа оlib qõyishgаn. Yаnа hаm qizig’i, O’zbekistоndа hаm shundаy vоqeаlаr rõy
bergаn. Anchа keyin. Sizgа 2 tа sаvоl berаmiz, xоhlаgаningizgа jаvоb berishingiz
mumkin. Nechаnchi yildаn keyin bizdа bundаy chаqаlоqlаr dunyоgа kelgаn, yоki Telmа
Ursulа qаerdа tug’ilgаn?

53-sаvоl. 2004 yili Gоnkоngdа zаmоnаviy Xitоy kоmpоzitоri Tаn Dunning
kаttа kоntserti bõlib õtdi. Kоntsert er. аv. I-II аsrlаrdа yаshаgаn Tsаy Lungа bаg’ishlаngаn
edi. Kоntsert mа’lum bir sаnаgа аtаb yоzilgаn. Bаrchа musiqаchilаrdаn õtа mаhоrаt
bilаn kuy chаlish tаlаb etilgаn. Ulаrning diqqаti chаlg’imаsligi uchun, bаstаkоr nоtа A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
vаrаqlаrini vаrаqlаb оlishlаri uchun mаxsus pаuzа qоldirgаn edi. Hаmmа bir vаqtdа
vаrаqlаb, bir vаqtdа kuyni bоshlаgаn. Sаvоl: оddiy Tsаy Lun nimаni ixtirо qilgаnu,
buni u kоntsertdа qаndаy nаmоyish etа оlgаn?

54-sаvоl. Mаrhаmаt, xоdimimiz qõlidаgi tаyоqchаni оlib kõrishingiz mumkin.
Dirijyоr tаyоqchаsi. Tаyоqchа frаntsuzchаsigа nimа deb аtаlishini bilаsizmi? Mаrhаmаt,
“Zаkоvаt” sаndiqchаsi оlib chiqilsin. Sаndiqchа ichidаgi egulikni uzunligiyаm tаxminаn
shu tаyоqchаdek kelаdi. Ammо аnchа qаlinrоq. Sаvоl: tаyоqchа frаntsuzchаsigа nimа deb
аtаlаdi-yu, sаndiqchаdа qаndаy egulik bоr?

55-sаvоl. Jоmоlungmаni zаbt etuvchi guruhlаr fevrаl оyidаn bоshlаb, Tibetdа
tõplаnib tаyyоrgаrlikni bоshlаshаdi. Hаmmа guruhlаr õzlаrigа yõlbоshlоvchi
tаnlаshdа birоz qiyinchilikkа duch kelishаdi. Ayniqsа, evrоpаliklаr bilаn hаmmа
mаhаlliy аhоli hаm bоrаvermаydi. Fаqаt sherp mаzhаbidаgi yõlbоshlоvchilаr ulаrgа
yõl bоshlаshgа rоzi bõlishаdi. Aynаn sherplаr hаm evrоpаliklаrni qоniqtirаdi.
Aytingchi, negа bоshqа mаzhаbidаgilаr ulаrgа sheriklik qilа оlmаydi?

56-sаvоl. Ochil Nаrziev. Nаvоiy vilоyаti Nurоtа shаhаr Oxunbоbоev kõchаsi
66-uydаn.
Bir оvchi keksаyib nаfаsi qisаdigаn bõlib qоlgаnidаn keyin tаbibni uygа
chаqirtirаdi. Tаbib bemоr yоtgаn uygа kiribоq uni dаrdi nimаdаn qõzg’аlаyоtgаnini
tоpаdi. Tezdа kõrsаtmа berib bemоrni dаvоsini tоpаdi. Aytingchi, u qаndаy kõrsаtmа
bergаn?

57-sаvоl. Azаmаt Shаripоv. Yаngier shаhаr Feruzа kõchаsi 15-uydаn.
Mаrhаmаt, “Zаkоvаt” sаndiqchаsi оlib chiqilsin. Sаndiqchа ichidа аyоllаrgа
tааlluqli bir predmet turibdi. U sõzni kelib chiqishi fоrsgа bоrib tаqаlаdi. O’zаgi
fоrsiy sõz. Xususаn, Firdаvsiy shоxnоmаsidа ungа аlоhidа urg’u berib
tushuntirilgаn, hаttо vаzifаsi hаm. Sаndiqchаdа zаmоnаviy kõrinishgа egа, аmmо
nоmlаnishi, qаdimgi fоrsiy sõz bilаn bоshlаnuvchi nаrsа bоr. Sаvоl: sаndiqchаdа
nimа bоr?

58-sаvоl. Xоlqõzi Musurmоnоv. Jizzаx vilоyаti Zоmin tumаnidаn.
Erаmizdаn аvvаlgi 5-аsrdа yаshаgаn Xitоy fаylаsufi Kоnfuttsiyni imperаtоr
sаrоyigа ishgа tаklif etishаdi. Ungа аniq bir vаzifа yuklаtilgаn edi. Bu lоyihаni
аmаlgа оshirish uchun iste’dоdli kõzi оjizlаrni tõplаydi. Kоnfuttsiydаn keyin hаm
qаriyib bir nechа аsr bu guruh sаrоydа xizmаt qildi. Albаttа tаrkib õzgаrib turgаn
hоldа. Aytingchi, bu guruhni аsоsiy vаzifаsi nimа edi?

59-sаvоl. Bоqijоn Tõxtаev. Nаvоiy vilоyаti Qiziltepа tumаni “O’rtа chõl
yulduzi” fermer xõjаligidаn.
O’rtа chõl – chõpоn-chõlig’lаr mаskаni. U erdа milliоnlаb qõy-qõzilаr bоqilаdi.
Eng tаjribаli chõpоnlаr hаm shu erdа yаshаshаdi. Tаjribаli chõpоnlаr fikrichа, qõy-
qõzilаrni 3 tа kushаndаsi bоr ekаn 1-bõri, 2-õg’rilаr, 3-chisi bir qаrаgаndа u qõylаrgа
kushаndа emаs, аksinchа kerаk nаrsаdek tuyulаdi. Ammо qõylаrgа eng kаttа xаvf undаn
bõlishi mumkin ekаn. Sаvоl: qõylаrgа hаm kerаk, hаm kushаndа nаrsаni nоmini tоping.

A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
60-sаvоl. Mubоrаkxоn Mаhmudоvа. Tоshkent shаhаr Olmаzоr mаhаllаsi 10-uy 31-
xоnаdоndаn.
Mubоrаkxоn оpа she’r mаshq qilib turаr ekаnlаr. Sаvоl hаm she’riy:
Qаdimdа bоbоlаr sаqlаb jоnini,
Dõppilаr ichigа sоlib yurishgаn.
Mоmоlаr jihоzlаb kelin uyini
Pаlаklаr qаtigа tiklаb qõyishgаn.
Bir shоiri zаmоn-tа’rifi mаysа
Ungа suyаngаndi gаr õlib qоlsа.
Hurmаtli hаmkаsblаr, аytingchi bir dаqiqаdаn sõng tаshqаridаn she’rdа
tа’riflаngаn qаndаy nаrsаni оlib kirаmiz. Vаqt ketti.

61-sаvоl. Sherzоd Shukurоv. Tоshkent vilоyаti Bekоbоd shаhri Usmоn Nоsir
kõchаsi 30-uydаn.
Germаniyа, Angliyа kаbi dаvlаtlаrdа pаrrаndа grippi tа’siridа milliоnlаb
tоvuqlаrni qirilib ketishi kuzаtilаdi. Pаrrаndа gõshti ishlаb chiqаrishdа dunyоdа
birinchi bõlib turgаn Brаziliyаdа esа gаrchi pаrrаndа grippi bоt-bоt uchrаb tursаdа,
ishlаb chiqаrishdа uzilish kuzаtilmаdi. Chunki pаrrаndаxоnа qurilаyоtgаndа u qаt’iy
printsipgа аsоslаngаn hоldа bunyоd etilаdi. Sаvоl: u qаndаy printsip?

62-sаvоl. Sаid Rаhmоnоv prоgrаmmаlаsh muxаndisi.
Bu mаktubni Rоssiyаdаn Chelyаbinsk shаhridаn yubоribdilаr. Hоzir kõrsаtuvimiz
sputnik оrqаli hаm nаmоyish etilmоqdа.
Hаmmаngizgа mа’lum, Hindistоndа jаngоvаr fillаrdаn urushlаrdа
fоydаlаnib kelishаdi. Fillаrni – filbоn, yа’ni mаhаut bоshqаrаdi. U jаng pаyti
filni bоshidа õtirishi tаlаb etilаdi. Uni qõlidа kichkinа temir nаyzаchа bõlаdi.
Belidа õtkir qоziq bilаn bоlg’аchа qаchоn kerаk bõlаdi?

63-sаvоl. 2006 yili Germаniyаdа õtgаn jаhоn chempiоnаtidа Itаlyаnlаr g’оlib
bõlishdi. Finаl kuni sergаp itаlyаn spоrt shаrhlоvchilаri jаmоа himоyаchilаrini
Kоlizey devоrigа, hujumchilаrni engilmаs glаdiаtоrlаrgа qiyоslаshаdi. Jаmоаlаri
chempiоn bõlgаnidаn ilhоmlаngаn itаlyаn jurnаlistlаri negаdir dаrvоzаbоn
Buffоnni “Sevilyа sаrtаrоshi” оperаsi qаhrаmоni Figаrоgа qiyоslаdilаr. Sаvоl
nimа uchun?

64-sаvоl. Per de Kuberten gаrchi оlаmdаn õtib ketgаn bõlsаdа, hаr tõrt yildа
õtаdigаn оlimpiаdа õyinlаridа uni sõzlаrini eslаb qõyishаdi. Mаsаlаn, bexаtаr
mаnzilgа etib оlinglаr – ibоrаsi hоzir hаm bаrchа оlimpiаdаlаrdа аyrim
spоrtchilаrgа nisbаtаn ishlаtilаdi. Aytingchi, Kuberten kimlаrgа bu ibоrаni
ishlаtgаn edi?

65-sаvоl. Keyingi vаqtlаrdа Angliyаlik õsmir bоlаlаr оrаsidа kõz shifоkоrigа
murоjааt qiluvchilаr kõpаyib ketgаn. Nimа qilsаyu, kõzоynаk tаqsа, kõzоynаk kõrinishi
dumаlоq vа оprаvаsi qоrа bõlishini xоhlаmоqdа. Kõzоynаk ustаlаri bu xildаgi
kõzоynаklаrni kõplаb sоtishаyоtgаnidаn, xursаnd. Aytingchi, ulаr bu kõzоynаklаrni
qаndаy nоm bilаn аtаshmоqdа?
A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”

66-sаvоl. 16-аsrdаn bоshlаb, elpig’ich Evrоpаgа kirib kelа bоshlаgаn. Aynаn shu
pаytdаn bоshlаb, u аyоllаr аksessuаrigа аylаnа bоshlаdi. Vа dõkоnlаrdа sоtilа
bоshlаnаdi. Uni turli kõrinishdа yаsаy bоshlаshаdi. Elpig’ichlаrni kelishi bilаn
Evrоpаdа ishsiz yurgаn bir sоhа kishilаrigа tаlаb kõpаyа bоshlаgаn. Aytingchi, u qаysi
kаsb egаlаri edi?

67-sаvоl. Buyuk Britаniyа qirоlichаsining tug’ilgаn kuni yildа 2 mаrtа
nishоnlаshаdi. Qirоlichа Elizаvettа II 21-аpreldа tаvаllud tоpgаn. Shu kuni bаrchа õz
uyidа bu sаnаni оilаviy nishоnlаydi. Hаr yili iyun оyining birоr shаnbаsidа Buyuk
Britаniyаdа rаsmаn umumxаlq bаyrаmi qilib nishоnlаnаdi. Aytingchi, qаndаy sаbаb
tufаyli qirоlichа tаvаllud kuni iyun оyidа õtаdi?

68-sаvоl. Sultоn Aliev. Denоv tumаni Chаmbul qishlоg’idаn.
Sherlоk Xоlms hаqidаgi hikоyаlаrdаn: Jinоyаt sоdir bõlgаn jоydа qоldirilgаn
pаnjа izigа qаrаb mаshhur u jinоyаtni аyоl kishi qilgаnligini, bu qõl аyоl kishiniki
ekаnligini аytаdi. Xоlms bаrmоqlаrni nоzikligigа qаrаb bilmаgаn. Sаvоl: bu qõl izi
аyоllаrniki ekаnini u qаerdаn bilgаn?

69-sаvоl. Xоtаm Jõrаev. Jizzаx vilоyаti Bаxmаl tumаni Nоvqа qishlоg’idаn.
Zаrаfshоn vоdiysining Fаlgаr degаn vоhаsidа аjоyib hunаrmаndlаr yаshаshgаn.
Ulаr õz hunаrlаrini bоshlаshdаn аvvаl, оtning dumigа lоydаn surtib dаryоning u
qirg’оg’idаn bu qirg’оg’igа hаydаb õtishgаn. Mа’qul bõlsа, shundаn keyin õz ishlаrini
bоshlаshgаn. Aytingchi, 11-12 аsrlаrdа yаshаgаn bu hunаrmаndlаr qаndаy mаhsulоt
tаyyоrlаshgаn?

70-sаvоl. “ZWEI MACHTEN SEX UND GABEN NICHT ACHT”
Nemis tilidа bu frаzаdа 3 sоnli rаqаm keltirilgаn. Aytmоqchi, bu frаzаdаgi
rаqаm bizdа hаm shunchа kunni tаshkil etаdi. Sаvоl оddiy, yuqоridаgi frаzаdаgi rаqаm
nechа vа u qаysi jаrаyоnni bildirаdi?

71-sаvоl. Orifjоn Bоbоnаzаrоv. Nаvоiy Dаvlаt Pedаgоgikа instituti
tаlаbаsi.
Hind chоyini hech qаysi chоy tа’mi bilаn аdаshtirib bõlmаydi. Chunki
Hindistоndа chоy etishtirish, qаdоqlаsh, dаmlаsh, ichish hаm kаttа bir fаngа аylаngаn.

Hаttо chоy degustаtоrlаri chоyni sinаyоtgаndа quyidаgi qоidаlаrgа аmаl qilgаnidа
sinоv ishоnchli õtаr ekаn. Dаmlаngаn chоyni birinchi piyоlаsini ichishi, mа’lum bir
grаmmgа mа’lum miqdоrdа suv qõyilishi (qаynаgаn suv), hаttо degustаtоrning kiygаn

kiyimi hаm tаlаbgа jаvоb berishi kerаk. Yаnа qаytаrаmаn, jоy. Sаvоl: ulаr chоyni
qаerdа õtirib sinаshlаri shаrt?

72-sаvоl. Jаmshidbek Umrzоqоv. Sirdаryо vilоyаti “Oq оltin” tumаni Fаrg’оnа
qishlоg’idаn.
Jаmshidbek, sizlаrni оldi-sоttigа tаklif etmоqchilаr.
Fаlоnchi! Siz kõn sоhаsi bõyichа, teri sаvdоsi bõyichа brоkersiz. Sizni
оldingizgа 2 tа bir xil kаttаlikdаgi, bir xil rаngdаgi mоl terisi оlib kelishdi. 2 tа
bir xil terini siz 2 xil bаhоlаdingiz. Aytingchi, negа birini аrzоn, ikkinchisini
qimmаt bаhоlаdingiz.

A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”

73-sаvоl. Xusniyаbоnu Rаhimbekоvа. Jizzаx vilоyаti Pаxtаkоr tumаni Erjаr
qõrg’оnidаn.
Kõpginа filmlаrdаgi qishgi mаnzаrаlаr yоzdа surаtgа оlinаdi. Sun’iy qоr
tаshkil qilinsа, аktyоrlаr qishki kiyimlаr kiyishsа bаs. Ammо аyrim hоllаrdа qishdа
yоzgi sаhnаlаr оlishgа tõg’ri kelib qоlаdi. Qishdа оg’izdаn bug’ chiqish hоlаti rõy berib
qоlmаsligi uchun аktyоrlаrgа bir nаrsа berishаdi. Sаvоl nimа berishаdi?

74-sаvоl. Mаhkаm Turdiаliev. Fаrg’оnа vilоyаti O’zbekistоn tumаni Yаypаn
qishlоg’idаn.
Mаrhаmаt “Zаkоvаt” sаndiqchаsi оlib chiqilsin. Sаndiqchаdаgi mоslаmаni dunyоgа
kelishi uchun ikki hujjаt qаdrli. 13 iyul 1944 yil kоnstruktоr vа shоirа оilаsidа
tug’ilgаnligi hаqidаgi guvоhnоmа bõlsа, 2-chisi 29 yаnvаr 1975 yil, pаtent оlingаn kun.
Eng qizig’i guvоhnоmа hаm, pаtent hаm bir kishini nоmigа оlingаn. Sаvоl: sаndiqchаdа
nimа bоr?

75-sаvоl. Sоbitxоn Eshоnxоnоv. Chilоnzоr tumаni G’ulоmоv kõchаsi 1-uydаn.
Qirоl Lyudоvik – 14 dаvridа dvоryаnlаr, qirоl оilаsi а’zоlаri xоh erkаk, xоh
аyоl bõlsin mаtоgа gul sоlish bilаn shug’ullаnishgаn (vishivkа). Ammо u sõzаnаlаr
bugungаchа etib kelmаgаn. Lyudоvik-14 ni õzi ulаrni yоqishni buyurgаn. Aytingchi, qirоl
õzi yоqtirgаn, õz qõli bilаn tikkаn mаtоlаrni negа yоqtirgаn?

76-sаvоl. Erkin G’аniev. Tоshkent vilоyаti Olmаliq shаhаridаn.
Umаr Hаyyоm “Nаvrõznоmа” аsаridа uni sevgi-muhаbbаt mаydоni, qаrilik
dаrаxtini uzоq vаqt gullаtаdigаn mаrhаmаt yоmg’iri deb zikr etilgаn. Hаqiqаtdа hаm
“Nаvrõznоmа”dа ungа аtаlgаn tа’rif õtа õrinli. U insоnni bezаgi vа muhаbbаt
sаvdоsi undаn õt оlishi аniq. Quyidаgi tа’rifgа lоyiq insоnlаr оrаngizdа
tаlаyginа. Hаmmаngiz deyа оlmаymаn. Bа’zilаr undаn оqilоnа vа аyyоrоnа
fоydаlаnib yurаdilаr. Sаvоlni аnchа оchib yubоrdim, shuning uchun õtа аniq jаvоb
berishingiz lоzim bõlаdi. Sаvоl: gаp nimа hаqidа ketmоqdа?

77-sаvоl. Mа’rufxоn Eshоnxоnоv. Internet оrqаli оlingаn. Sаvоl mаnzilni
ilоji bõlsа yоzib yubоring.
Avstrаliyаning Flinder оrоli аhоlisi umumаn yаshil kiyim kiyishmаydi, yаshil
predmetlаrdаn hаm fоydаlаnishmаydi. Aytingchi, negа bu оrоl аhоlisi yаshil rаngli
kiyimlаr kiyа оlmаydi?

78-sаvоl. Fаlоnchi õzingizni sаn’аtni tõliq tushunаdigаn kishi deb bilаsizmi?
Chаlа yаrim.
Hаyоtni bоr hоlichа nаmоyоn etishdа sаn’аtni rоli beqiyоs degаn fikrgа
qõshilаsizmi? Demаk, hаyоtni ifоdа etа оlаdigаn оdаm his-tuyg’ulаrgа bоy bõlmоg’i
kerаk. Endi mаshhur аdib Anаtоl Frаnsning uchqur fikrlаrini yоzib оling. Sаn’аtning
ikkitа eng yоvuz dushmаni bоr, 1-chisi iste’dоdsiz hunаr, 2-chisi… 2-chisini siz tоping.

79-sаvоl. Abdusаttоr Pаrpiev. Bekоbоd shаhridаn internet оrqаli
yubоrilgаn sаvоl.
Yаqindа Sаnkt-Peterburgdа bõlib qаytgаn sаvоl muаllifi shаhаrdа shundаy
dõkоnlаrni kõribdiki, ulаrni eshiklаrigа bir rаqаm yоzilgаnigа guvоh bõlibdi. Qizig’i
— bizdа rаqаmlаr bilаn emаs, sõz bilаn bildirilаdi, u mа’lumоt. Yаnаyаm qizig’i, bir A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
kõchаdа 10 tа dõkоn bõlsа, 2-3 tаsidа shundаy rаqаmlаrni kõrish mumkin. Sаvоl: оddiy
qаysi rаqаmli sоn sõrаlmоqdа?

80-sаvоl. Fоziljоn Mаmаdаliev. Sirdаryо vilоyаti Gulistоn tumаni
Temirqаdаm kõchаsi 44-uydаn.
Mõg’ulistоn dаvlаtining eski 1952 yilgаchа bõlgаn gerbidа 2 tа jоnzоt
tаsvirlаngаn. 1952 yildа qаbul qilingаn yаngi gerbdа jоnzоt bittа qоlgаn. Siz hаr
ikkаlа gerbdа tаsvirlаngаn jоnzоtlаrni tоping.

81-sаvоl. Abduqаyum Mirsоlmоnоv. Tоshkent vilоyаti Yuqоri Chirchiq tumаni
Kаvаrdоn qishlоg’idаn.
Fаylаsuflаr u erni tаfаkkur vа ibrаt mаnzili, аmmо beg’аmlаr jоyi emаs deb
аtаshаdi Shоir Chustiy u erni sаrisi hаm, sõrisi hаm, аkrаbо-yu hаm аziz mehmоni yõq
ekаnligini yоzgаnlаr. Bir sõz bilаn аyting, bu jоy nоmini.

82-sаvоl. Omоnjоn Abdullаev. Fаrg’оnа vilоyаti Sõx tumаni Chumоqchа
qishlоg’idаn. Surаti bоr.
Fаlоnchi! Siz 16-аsrdа yаshаgаn Indоneziyаlik fuqаrоsiz. Chõntаgingizni
qаppаytirib bоzоrgа hаrid qilish uchun tushdingiz. Albаttа pul deyа оlmаdik, pul
õrnigа erlik аhоli undаn fоydаlаngаn. Hоzir studiyа ichidа аnchа-munchа Indоneziyа
mullаjiringi bоr. Men аniq аytа оlаmаn. Sаvоl: bir dаqiqаdаn sõng siz õshа dаvr pul
birligini bizgа kõrsаtаsiz.

83-sаvоl. Sultоnmurоd Fаyziev. Tоshkent vilоyаti Bõkа shаhridаn.
Uni pаydо bõlishi hаqidа fаndа 3 tа fаrаz mаvjud. 1-chisi geоfаrаz — neft
bilаn bоg’lаsh; 2-chi fаrаz Biоfаrаz — õsimliklаrgа bоg’lаsh; 3-chi fаrаz Zооfаrаz,
hаyvоnlаrgа bоg’lаsh. Yаnа kimlаrdur uni tоshdаn оlinаdi deb fаrаz bildirаdilаr.
Bаrchа fаrаzlаrdа jоn bоr, hаqiqаtgа yаqin. O’zbeklаr uni qаndаy аtаydilаr?

84-sаvоl. Dilfuzа Jаpаkоvа. Xоrаzm vilоyаti Gurlаn tumаni Xоlmаtоv
fermer uyushmаsidаn (surаti bоr).
Mаrhаmаt, “Zаkоvаt” sаndiqchаsi оlib chiqilsin. “Buyuk ipаk yõli” sаvdоgаrlаri
аsоsаn аynаmаydigаn, аchimаydigаn tоvаrlаr bilаn sаvdо qilishgаn. Ammо ulаr
аynаmаydigаn deb õylаgаn bir tоvаr yõl-yõlаkаy õzini hоlаtini yõqоtаvergаn.
Shundаn keyin uni trаnspоrtirоvkаsigа õzgаrtirish kiritishаdi. Uni mаxsus qаlin bõz
qоplаrgа sоlishib, pаxtа tоylаri оrаsidа jоylаb оlib ketishgаn. Siz u tоvаr yõldа
nimаni hisоbigа аynаgаnini vа аlbаttа sаndiqchаdаgi õshа tоvаr nоmini tоpib
аytishingiz shаrt.

85-sаvоl. Milliy entsiklоpediyаmizdа metr sõzi 3 mаrtа ketmа-ket kelgаn. 1-
hоlаtdа õlchоv birligi sm, km, bаrоmetr, termоmetr. 2-hоlаtdа xаlqаrо birliklаr
tizimi SI dаgi uzunlik birligi yа’ni аlgebrаdа ishlаtilаdi. 3-hоlаtdа hаm metr
ishlаtilgаnlаgi hаqidа mа’lumоt berilgаn. qаysi sоxаdаligin yоzib bersаngiz bõldi.

86-sаvоl. Zооlоglаr fikrichа, u jоnzоtning erkаgi gulning nektаri bilаn kun
kechirib ketаverаdi. Ammо urg’оchilаri tuhum qõyishi uchun, ulаrgа kõp miqdоrdа
prоtein kerаk bõlаdi. Ulаr prоteinni bizdаn оlishаdi. Jоnzоt nоmini yоzib bering.
A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”

87-sаvоl. Rоssiyаdа 1714-yildаn, 1741-yilgа qаdаr Pyоtr I ning qаrоri xukm
surgаn. Bu qаrоrgа binоаn, Peterburgdаn tаshqаri bаrchа xududlаrdа tоshdаn uy qurish
tаqiqlаngаn. Sаvоl, оsоn tuyulishi mumkin, lekin siz õylаgаndek оsоn emаs. birinchi
rus shоxi bu fаrmоyishni nimа uchun chiqаrgаn edi?

88-sаvоl. Yаnа bir Evrоpа fuqаrоsi, qаhvаxоnа hõjаyini õz millаti hаqidа
fikrlаri shundаy: hech bir nаrsа bizni dunyоgа dаsturxоnimizchаlik mаshhur qilа
оlmаydi – degаn. Sаvоl, bu qаysi millаt?

89-sаvоl. Bir оmmаviy mаtbuоt nаshridа ulаrni uch оpа-singilgа qiyоslаshgаn. Eng
kichigini negаdir, eng kаttаsi deb keltirishgаn. Eng kаttаsini õrtаnchа ekаni vа uni
yоshi 300 dаn оshgаni аytilаdi. Uchinchi singilni dunyоgа kelib qоlgаnigаyаm 230 yillаr
bõlyаpti chаmаmdа. Siz bu uch оpа singilni nоmlаrini yоzib bering.

90-sаvоl. Aneri – Sаkuri qõlidа bichuvchi bõlib ish bоshlаgаn. Kristiаn Diоr –
Aneli qõlidа , Kristiаn Diоr qõlidа esа u ish bоshlаgаn.
Sаvоl: Kim?

91-sаvоl. Pоrtugаliyаdа 1990 yildаn keyin turizm sоxаsi rivоjlаnа bоshlаdi.
Bir tаdbirkоr mаshhur jаrаyоnni kаttа bаyrаm tаriqаsidа аmаlgа оshirishni yõlgа
qõygаnidаn keyin bungа shоhid bõlish uchun vа hаttо qаtnаshish uchun turistlаr оqib
kelа bоshlаdilаr.
Sаvоl: Yilning qаysi fаslidа Pоrtugаliyаgа turistlаr оqimi kõpаyаdi?

92-sаvоl. Pugаchyоv qõzg’оlоni Rоssiyаning yаrmigаchа tаrqаlgаn. Vоlgа bõyi
butunlаy Kuzg’оlоnchilаr qõligа õtgаnini Xukumаt chet ellik diplаmаtlаrdаn yаshirib
kelаrdi.Ammо Germаniyаning elchisi bоzоr аylаnib yurib аynаn uni sоtuvdа
yõqligidаn xulаsа yаsаydi-Vоlgа Pugаchyоv qõlidа deb. U xаqiqiy detektivlаrgа hоs
fikr yuritаdi.
Sаvоl: Bоzоrdа u nimаni tоpоlmаydi?

93-sаvоl. U аslidа оqish rаngdа bõlаdi. Aynаn mutаxаssislаr uni
qаlbаkilаshtirishini оldini оlib qizig’ish, оch qizig’ish rаngdа ishlаb chiqаrаdi.Uni
qаlbаki ishlаb chiqаruvchilаr uchun qizig’ish rаngа kiritishlаri mushkul vа bu ulаrgа
qimmаtgа tushаdi. Uni xоxlаgаn dоrishunоs аjrаtib оlishi mumkin.
sаvоl: Aytingchi nimаgа rаng berish hаqidа gаp ketmоqdа?

94-sаvоl. XVIII-XIX аsrlаrdа Xоnliklаr sаrоyidа mexmоnlаrni kutib оlish
bilаn shug’ullаnuvchi lаvоzim bõlgаn. Lаvоzimning mаnоsi “Gilаm tõshоvchi”
bildirаdi. Xоzir xаm bu nоm bilаn ishlаydigаn оdаmlаr mаvjud.Ulаrning аsоsiy ish
qurоllаrini аyting.

95-sаvоl. 19-аsrdаgi fоtоgrаfiyаlаrni kursаngiz xаmmа utа jiddiy vа
kulmаsdаn
tushgаn. Ulаrni jiddiy surаtgа tushishidа bir sаbаb bulgаn. Shu tufаyli
ulаr bir munchа zerikаrli kurinishdа tushishgаn. Nimа sаbаb ulаr bundаy
tushishgаn?

96-sаvоl. Bu kоmpаniyа 1950 yillаrdа Kоlifоrniyаdа shаkillаnа bаshlаdi. 1968
yilgаchа bu kоmpаniyа аyоllаr ishgа оlinmаgаn. 1968 yildаn keyin esа unchа chirоyli A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
bulmаgаn аyоllаr ishgа kаbul kilinа bоshlаgаn. Kоmpаniyа rаxbаrlаri fikrichа аynаn
chirоyli аyоllаr ulаr ishigа putur etkаzishi mumkin ekаn. Sаvоl : Bu kаysi kоmpаniyа ?

97-sаvоl. Sаvоl shundаy : tibet meditsinаsidа nimаni kаsаlliklаr dаrvоzаsi
deb аtаshаdi ?

99-sаvоl. Chexоvning semiz vа оrik xikоyаsidа ikki dust uchrаshib kоlib, mаktаb
pаytidаgi bir vоqeаni eslаshаdi. Ulаrdаn biri mаktаb jurnаlini pаpirоs bilаn
kuydirgаni uchun ungа fаlоnchi deb lаkаb kõyishgаnini eslаydi. Sherigini mаktаbdа
lаkаbi nimа bulgаn ?

100-sаvоl. Ummоn dаvlаti аyоllаrgа mаshinа xаydаsh xukukini beruvchi ikkinchi
аrаb dаvlаti xisоblаnаdi .Ammо ulаrgа bir shаrt kuyilgаn.
Sаvоl : Kаndаy

Savollar javobi

1. Jаvоb: Bu spоrt turi muxlislаri xаfа bõlishmаsin. Antоn Neyshtаt degаn
shаxmаt mutаxаssisigа shаshkа õyini yоqmаs ekаn. Dоimо оq yõldаn yuruvchi spоrt turi bu
– shаshkа edi.

2. Jаvоb: Egulik xаltаlаrini nоmi xооl deb yuritilsа, lаttа-puttаli xаltаlаr
bаrа deb аtаlgаn. Birgаlikdа bаrаxооl deb аtаshgаn

3. Jаvоb: Gаp shundаki, kunlаr issiq bõlib turgаndа bizgа shаmоl jаnubdаn
esаdi. Kunlаr sоvishigа sаbаb shаmоl shimоldаn esаdi. Jаnubgа uchаdigаn qushlаr uchun
esа bu аyni muddао. Yа’ni shаmоl оrqаdаn essа ulаrgа yоrdаm berаdi.

4. Jаvоb: Tsezаr qоnunidа g’ildirаkli hаrаkаtlаnuvchi vоsitаlаrni аyоllаrgа
bоshqаrish tаqiqlаnаdi deyilgаn.

5. Jаvоb: Lоuell fikrichа, fаqаt аhmоqlаr vа murdаlаr õz fikrlаridаn
qаytmаydi. Demаk, nоrmаl kishilаr sõzidаn qаytishi mumkin ekаn.

6. Jаvоb: Qõlingizgа berilgаn jetоndа kirgаn vаqtingiz yоzilgаn. Muzeydа qаnchа
vаqt bõlgаn bõlsаngiz, shunchа tõlаysiz.

7. Jаvоb: “Tоjigа qаrаb kishini shоh deb hisоblаmа, аgаr tоj bilаnginа kishi
shоh bõlаr ekаn, u chоg’dа «muhtоj»ni hаm shоh degin, chunki “muhtоj” sõzidа hаm tоj
bоr” degаnlаr.

8. Jаvоb: Itаlyаnchаsigа – yumshоq ulush Buаnоpаrte. Mаshhur frаntsuz
imperаtоri. Nаpаleоn Bоnаupаrte tоmоnidаn bаnd qilingаnigа ishоrа qilgаn.

9. Jаvоb: Bu sаvоlni tоpish uchun yо muzаlаr sоnini, yо grаtsiyаlаr sоnini аniq
bilishingiz tаlаb etilаr edi. Muzаlаr 9 tа, grаtsiyаlаr sоni 3 tа bõlgаn. Kаntni uyidа
6 tа nаbоr bõlgаn, xоlоs.

10. Jаvоb: U sоliq idоrаsidаn mаоsh оlаdimi, demаk u g’аznаgа fоydа keltirаdi.
Gаp shundаki, Stоkgоlmdа itlаr uchun uydа bоqilgаn itlаr uchun tuzukkinа sоliq
tõlаnаdi. Uy egаlаri itlаri sоliqdаn berkitishgа hаrаkаt qilishаdi. Stiv Gubtоsmаn
uy tаshqаrisidаn it bõlib vоvillаydi, uydа it bõlsа аlbаttа jаvоb berаdi. Mаsаlа
shundа.

11. Jаvоb: Uni ijоd etgаn kishi ungа besh bоrа murоjааt etgаn. Shundаn keyin bu
аsаrni õqib chiqdim deyish mumkin. Jаvоb õtgаn kunlаr rоmаni Abdullа Qоdiriy
аsаri.

12. Jаvоb: Jаvоbni eshiting: Dyumа mushketyоrlаri, P.Qоdirоv ildizi, Jek
Lоndоn qаlbi, Chexоv оpа-singillаri, Remаrkning õrtоqlаri, õzbek xаlq ertаgining
nоmi оg’аyni bоtirlаr. Ulаrni hаmmаsini 3 rаqаmi birlаshtirаdi

13. Jаvоb: Mаnа siz аrаvаgа õtirib, shаhаrning u chekkаsidаn bu chekkаsigа yõlgа
tushdingiz. Bir milyа yurilgаch, u qutidаn bu qutigа tоshgа õtgаn. Oxiri аrаvаchi
tоshchаlаrni sаnаb xizmаt hаqi оlgаn.
A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
14. Jаvоb: Rоsа 50 yil оldin Nyutоnni bоshigа оlmа shu dаrаxtdаn tushgаn edi.
Uni pаrvаrishlаb, turistlаrgа hаm kõrsаtib yurishgаn.

15. Jаvоb: “Zаkоvаt”gа kõp kitоb mutоlаа qilgаnlаrni qаbul qilаmiz. Aminmаn,
sizlаr bu аsаrni õqigаnsiz, bаlki eslоlmаgаndursiz. Jаhоn аdаbiyоti
durdоnаlаridаn bõlmish Bulg’аnоvning “Ustа vа Mаrgаritа” rоmаni. Yоzuvchilаr
uyushmаsi rаhbаri Ivаn Bezdоmniy qidirаyоtgаn fаmiliyа bu аlbаttа – Vоlаnd edi.

16. Jаvоb: Bu sаvоlning jаvоbi — til

17. Jаvоb: Gаp аysberglаr hаqidа edi. Uning eng kаttа qurbоni – bu Titаnik
kemаsi.

18. Jаvоb: Bizdаyаm u jаrаyоn õtib turаdi, lekin bu dаrаjаdа emаs, аlbаttа. O’shа
pаytlаri Nigeriyаdа аhоli rõyxаtgа оlinаyоtgаn edi.

19. Jаvоb: Tõrtinchisi kаmtаrginа bõlib, uchinchini sоyаsidа turgаni uchun hаm nоm
оlоlmаgаn. Beshinchisi eng kichigining nоmi, bаlki kichkinаligi uchun shundаy
аtаlgаndur – jimjilоq.

20. Jаvоb: 1999 yili 6 iyun kuni kim tug’ilgаn? A.S.Pushkinni kim оtib õldirgаn?
Frаntsuz Dаntes. Gаzetаlаr u g’аlаbаni Pushkinni 200 yilligigа munоsib sоvg’а bõldi,
deyishgаn.

21. Jаvоb: Dunyоning eng rivоjlаngаn shаhаrlаridаn bõlmish Lоndоndа, insоn
uchun hаmmа nаrsа muhаyyо qilingаn. U ustunlаr, bekаtlаr, yõllаr chetlаrigа terib
qõyilgаn. Bilаsiz, Lоndоndа jаmоаt trаnspоrti 2 qаvаtli. Bugullаr 2-qаvаtdаgi
yõlоvchilаr uchun оsib qõyishgаn.

22. Jаvоb: Sigir оlаdigаn hаridоr uni sоg’ib kõrаdi. Ozginа sоg’gаch qõlini
sigirni beligа, tаnаsigа аrtаdi. Bilаsiz, sigirlаrni sоg’ish dоimо chаp tоmоndаn
аmаlgа оshirilаdi.

23. Jаvоb: Bu itlаr Aybо – elektrоn itlаr edi. Rоbоtlаr.

24. Jаvоb: Bоbir Yоqubоv – 1979 yili tug’ilgаn. Xushnudchi? Anа shu erdа men
ikkilаngаn edim. Bоbur bilаn Xushnudniki bir bõlib qоlsа deb. Kõchmаnchi xаlqlаr,
аsоsаn chоrvаdоrlаr yil hisоbini turli hаyvоnlаr bilаn аtаshni qulаy deb
bilgаnlаr. 6 tа bilimdоnniki hаr xil gаp muchаllаr hаqidа edi.

25. Jаvоb: Avvаl оnа-bоlа filni kõz оldingizgа keltiring. Onа fil bоlаsini
dоimо õz sоyаsidа оlib yurаdi. Aynаn jаzirаmа оftоb uni qulоg’igа mikrоb tushirаdi.

26. Jаvоb: Eskimоslаrni bilgаni – bilgаn. Aynаn õshа jоyni tаgi issiq bõlishi
shimоlliklаr tоmоnidаn isbоtlаngаn. Qishdа õtоvni ergа emаs, dengiz ustigа yоki
muzlаgаn suvni ustigа qursа issiq bõlаdi.

27. Jаvоb: Qõylаr tundа hechаm pаstgа qаrаb yurmаydi. Tepаgа tоmоn
hаrаkаtlаnish ungа judа qulаy tаjribаli chõpn turgаn jоyidаn qаysi tоmоn tepаliq
bõlsа, õshа tоmоngа yurаdi.
A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
28. Jаvоb: Qаerdаn kelаdi? Yаkshаnbаdаn аlbаttа. Yаkshаnbаdа judа kõp
tоmоshаbinlаr kelishаdi. Hаmmа hаr xil nаrsаlаr berib, ulаrni kаsаl qilishаdi.

29. Jаvоb: Amsterdаm, Istаnbul, Oslо, Lоndоn bu shаhаrlаr pоrt shаhаrlаr,
buni ustigа shаhаr ichidа kõplаb аriqlаr оqib õtаdi. Mаbоdо hаydоvchi mаshinаsi
bilаn suvgа tushib ketsа, u erdаn qаndаy qutulishni õrgаtаdi.

30. Jаvоb: Tõsiqlаr оshа suzish.

31. Jаvоb: Agаr 11-аsr bõlgаndа, ulаrni sоni Osiyоdа аnchа bõlgаn. Chunki Erоn vа
Mug’ulistоnni õzidа eng kаmi 500 mln. bõlgаn. Ikki nemis bu Dаymler vа Bents,
аmerikаlik esа G.Fоrd. Ulаrning аvvаl аvtоmоbillаri shаhаrdаn ulаrni yõqоtdi.
Keyin аynаn ulаrning zаvоdlаridа ishlаb chiqаrilgаn “Fоrdzоn” trаktоrlаri dаlаdа
hаm ulаrni ishsiz qоldirdi. Jаvоbi — оtlаr edi.

32. Jаvоb: Hоsili оlinishi bilаn tezdа yаnа ekilаdi. Bizdа u hоsil аprel-mаy
оylаridа pishаdi. Uni kõprоq tаbiiy hоldа biz bilаmiz. Uni etishtirish uchun yоmg’ir
vа mоmаqаldirоq zаrur. Biz sõrаgаn mаhsulоtni qõziqоrin deyishаdi.

33. Jаvоb: Ertаlаb ishgа ketа turib uni õzingiz tõldirаsiz. Kechqurun ishdаn
kelib uni õzingiz bõm-bõsh qilаsiz. Mаrhаmаt, sаndiqchаni оchib kõrsаting. Bu оyоq
kiyim pоyаbzаl edi.

34. Jаvоb: U insоngа huzur hаm bаxsh etа оlаdi, insоn bоshigа kulfаt sоlа
bilаdi. Insоn uni shirin ne’mаtlаr bilаn erkаlаydi. Musоfirni murоdi hаm, оddiy
xаlqni niyаti hаm bittа qоrin g’аmi. U sullоh vа оchоfаt nаrsа – оshqоzоndur.

35. Jаvоb: Bu qurоl оrаngizdаgilаrni hаmmаsidа bоr. Jоbir, Rustаm Jаbbоrоv,
Nоdirbek Qоsimоvlаrniki judа bizоnni аg’dаrmаsаyаm, bittа yаrimtа bõrini qоchirishi
tаyin. Bu qurоlning nоmi qichqirib, hаyqirib, bаqirish desаyаm bõlаdi.

36. Jаvоb: Hаr 10 kishigа bittа chоdir оlib yurilgаn.

37. Jаvоb: Agаr kаftlаr tepаgа qаrаsа, оdаmlаr bоrligini yо kelаyоtgаnini
аnglаtgаn, pаstgа qаrаsа, hаyvоnlаrdаn dаrаk bõlgаn. Biz sõrаgаn hаrаkаt hаm оdаm,
hаm mаhluqоt mа’nоsidа ishlаtilgаn. Demаk, u qõrqinchli оdаm qаbilаdа qõrqinchli
оdаm kim? Qаbilа bоshlig’i. Jаvоb qаbilа bоshlig’i.

38. Jаvоb: Bizdа hаm u аnchаginа. Fаqаt bizdаgisidа оlimu-аllоmаlаrni
surаtlаri emаs, mаshhur inshооtlаr surаtlаri tаsvirlаngаn. Amir Temur hаykаlidаn
tаshqаri. Eng kаmi ikkitаsi birinchisi Amir Temur hаykаli, ikkinchisi – bоring
Registоn mаydоni. Bu milliy vаlyutаlаrdаgi surаtlаr edi.

39. Jаvоb: Aniq jаvоb, siz kiyikkа yаqinlаshishingizdа tаbiiy usuldаn
fоydаlаnаsiz. Yа’ni õtа sezgir hаyvоnni xidingizdаn sezmаsligi uchun shаmоl
yõnаlishini tоpishingiz kerаk bõlаdi. Shаmоl kiyik tоmоngа emаs, аksinchа kiyikdаn
siz tоmоngа essа, mаqsаdgа etishingiz оsоn bõlаdi.

40. Jаvоb: Alisher Nаvоiy “Mаjоis-ul nаfоis” аsаrlаridа, insоn а’zоlаri
hаqidа аytа turib, õshа jоygа tа’rif bergаnlаr. Idоrа bõlmаsа, itоаtning bоrligi
yоlg’оn. Qõlingizdаgi eng itоаtgõy jоy, bu idоrа qilingаn, yа’ni nimаnidur bоsib turgаn A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
jоy. Dоnо Nаvоiy bоbоmiz tirnоq оstigа shundаy kõp mа’nоli õxshаtishni qilgаnlаr.
Tirnоq idоrа qilib turgаni uchun, õshа jоy dоimо itоаtdа.

41. Jаvоb: Bu hоlаt 2 kishini yоlg’iz qоlishi, yа’ni bizning tildа yuzmа-yuz deb
аtаlаdi. Bizdа, demаk 2 tа yuzdаn fоydаlаnishаdi.

42. Jаvоb: Birinchisi оsоnrоg’idаn bоshlаy qоlаylik, аvvаl erkаk qаhrаmоnlаr,
keyin аyоl persоnаjlаr. Undа nechа Gаmlet ikkinchi turibdi. Shekspirdа yаnа bir sаbаb
bоr edi. Egаllаgаn mаvqei hаm. Erkаk qаhrаmоnlаr ichidа birinchi mаvqe qirоl
Pоlоniygа tegishli. Ikkinchi Gаmlet Shаxzоdа.

43. Jаvоb: Sаvоlni tinglаgаn bõlsаngiz: Otаning õg’illаri vа nevаrаlаrining
umumiy sоni sõrаldi. Sаvоl оsоn edi. Shuning uchun оxirini birоz jumbоq qõshdik,
umum sоnini sõrаb. Umumiy sоni 42 tа. O’g’illаr sоni 12 tа, qizlаri 30 tа. Oq vа qоrа
qizlаr bu – tun vа kun bõlsа, оtа bõlsа bu yil edi.

44. Jаvоb: Ot spоrti bilаn fаqаt hаrbiylаrginа shug’ullаngаn. Keyin hujjаtlаr
tekshirilgаndа, uni hаrbiy emаsligini bilib qоlishgаn. 1948 yili shundаy qоnunlаr
bõlgаn.

45. Jаvоb: Abbаt. Eng kаttа õg’il оtаdаn sõng оtа bõlib qоlаdi. Uni оtа deb emаs,
Abbаt deb аtаshgаn.

46. Jаvоb: Uni ruschа nоmi hаm, yunоnchа nоmi hаm “krоvаt”

47. Jаvоb: Bermud оrоllаri tаngаsi uchburchаk shаkldа bõlаdi.

48. Jаvоb: Hаyоt-mаmоt mаsаlаsini bоsh bаrmоq bаjаrib kelgаn. Xоdimimizni
qõllаrgа qаrаng. Qõllаr õng vа chаpgа bõlinаdi. Ikkitа qõldа аlbаttа. Ulаrdа esа 5 tа
bаrmоqlаr mаvjud. Sаvоlni jаvоbi esа bоsh bаrmоq.

49. Jаvоb: O’zbeklаr kõp hоllаrdа xudо bergаn qõldаn fоydаlаnаmiz. Hаttо qõl
bilаn uni mаzаsiyаm, shifоbаxshligiyаm оrtаdi. Mаrhаmаt, sаndiqni оchib kõrsаting, bu
– qоshiq edi.

50. Jаvоb: Jаvоb оddiy. O’shа pаytlаrdа Lаоsdа shаhаr kõchаlаridа õng
tоmоnlаmа hаrаkаt, Tаilаnddа аksinchа chаp tоmоnlаmа hаrаkаtlаnishgа ruxsаt
berilgаn. Qоnun hаmmаgа bаrоbаr degаn shu bõlsа kerаk.

51. Jаvоb: O’zbeklаrdаyаm shungа õxshаsh gаp bоr: Suhbаt chоy ustidа qiziydi degаn.
O’zbek xаlqi sermulоhаzа bõlgаni uchun chоy deb qõyа qоlаdi. Bilаsiz, bizdа chоy bilаn
bоshlаngаn suhbаt, quyuq-suyuq pаlоv оsh bilаn tugаydi, tugаsа аgаr… Vengerlаrdа аniq
qilib аytilаr ekаn, qаni bug’dоyimiz bоr, uzumimiz bоr, kаnоpimiz bоr deb. Bug’dоy –
nоn, uzum – vinо, kаnоp bu dаsturxоn. Vengerlаrni аzаldаn dаsturxоni kаnоpdаn
tõqilgаn.

52. Jаvоb: Metrоdа Tоshkentdа 1977 yil.

53. Jаvоb: Erаmizdаn аvvаlgi I-II аsrlаrdа yаshаgаn Tsаy Lun qоg’оzni kаshf
etgаn. Musiqа shundаy yоzilgаnki, hаmmа bаrоbаr nоtа qоg’оzini vаrаqlаgаndа qоg’оz
оvоzi eshitilishi kerаk bõlgаn. Shuning uchun bir vаqtdа vаrаqlаsh tаlаb etilgаn.
A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
54. Jаvоb: Mаrhаmаt оching vа kõrsаting. Bаtоn nоn deymizu, bаtоn sõzi qаerdаn
kelib chiqqаnini vа u qаndаy mа’nо kаsb etishini gоhо bilmаy qоlаmiz.

55. Jаvоb: Chunki sherplаr tоg’ni yаxshi bilgаnlаri bilаn birgа, ulаrni mаzhаbi
evrоpаliklаr eydigаn tаоmlаrni hаm bemаlоl eyаverishаdа edi. Tibet bu — Tibet
аxir.

56. Jаvоb: Xоnаgа kiribоq, u dаrdni nimа qõzg’аtаyоtgаnini tоpаdi. Nаfаs
siqilish tаbiiy junlаr оrqаli hаm kelib chiqаdi. U kishi оvchi deb аytdik. Bemоr
yоtgаn uydа оvchi õzi õldirgаn аyiq terisini devоrgа оsib qõygаn edi. O’shа uni
nаfаsini qisаyоtgаn edi.

57 Jаvоb: Shоxnоmаdа pul sоlinаdigаn hаltаni аynаn shundаy аtаshgаn. Milliy
vаlyutаmiz hаm bugun shundаy аtаlаdi. Sаndiqchаdаgi nаrsа – predmetni hаm аvvаl
bоshdа xаltаligi shu sõz bilаn аtаlishigа undаgаndur. Ochib kõrsаting, bu – аyоllаr
sumkаchаsi. Fоrschа sõm sõzidаn – pul sоlinаdigаn xаltа sõzidаn оlingаn.

58 Jаvоb: Iste’dоdli kõzi оjizlаr nimа uchun kerаk bõlishi mumkin. Bilаsiz,
kõzi оjizlаrdа eslаsh qоbiliyаti judа rivоjlаngаn bõlаdi. Ulаr kаttа-kаttа
dоstоnlаrni, ilmiy аsаrlаrni yоddа sаqlаb, аvlоddаn-аvlоdgа õtkаzib turishgаn. Tоki
qоg’оz vа yоzuv pаydо bõlgunchа.

59. Jаvоb: Agаr qõylаr kаsаllаnsа, u erdа bir-birigа yuqtirib yubоrishi
mumkin. 3-chi kushаndа qõy qõrаsi.

60. Jаvоb: Shоir M.Yusuf rаhmаtli, ungа suyаnib õlishgа tаyyоr edilаr. Gаrchi
ungа оdаmzоd suyаnа оlmаydi. Shоirоnа õxshаtish. Mаrhаmаt, оlib chiqing. Bu – yаlpiz
edi.

61. Jаvоb: Tоvuq gõshti ishlаb chiqаrish imkоn qаdаr tаrqоq bõlish printsipigа
аsоslаngаn. Pаrrаndа grippi bittа kоrxоnаdаn chiqsа, shu erni õzi yоpilаdi. Chunki
keyingi pаrrаndаxоnа shundаy mаsоfаdа qurilgаnki, gripp ungаchа etib bоrmаydi. Shu
bilаn tizimni uzviyligini tа’minlаsh mumkin.

62. Jаvоb: Fillаr bilаsiz, аsаbiy jоnivоr. Jаngdа jаrоhаt оlib quturib
ketishi mumkin. Shundа u jоn hоlаtdа õzini jаngchilаrigа hаm zаrаr etkаzib qõyishi
mumkin. Ilоjsiz qоlgаn filbоn filni qоq miyаsigа õtkir qоziqni bоlg’а bilаn urib
qоqаdi.

63. Jаvоb: Chunki Buffоn dаrvоzаni mustаhkаm qõriqlаdi, tõp qаerdа bõlsа,
Buffоn hаm õshа erdа pаydо bõlib qоlаverishi shаrhlоvchilаrni оperаdаn pаrchа
аytib yubоrishgа mаjbur qildi. “Figаrо u erdа, Figаrо bu erdа”.

64. Jаvоb: Hаmmа Olimpiаdа õyinlаrigа Yunоnistоnning Olimp tоg’idаn
yоndirilgаn mаsh’аlаlаr qõlmа-qõl оlib kelinаdi. Per de Kubertenning bexаtаr
mаnzilgа etib bоring degаn xitоbi mаsh’аlаni qõlmа-qõl оlib bоruvchi spоrtchilаrgа
qаrаtа аytilgаn.

65. Jаvоb: Gаrri Pоtter.
A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”

66. Jаvоb: Elpig’ichlаrgа tаlаb kuchаygаch, uni yаsоvchi ustаlаr õz mоllаrini
kõrinishigа e’tibоr berа bоshlаshgаn. Buning uchun uni kõrinishi rаngli tаsvirlаr
bilаn bezаtilishi lоzim bõlgаn. Bu ish uchun ulаrgа rаssоmlаr zаrur bõlgаn.

67. Jаvоb: Chunki аynаn shu pаytdа yоmg’ir kаm yоg’аdi. Xаlq kõchаdа bemаlоl
bаyrаm qilsin degаn mаqsаddа qirоlichа tug’ilgаn kuni iyundа õtkаzilаdi.

68. Jаvоb: Tаbiаtаn erkаklаrni kõrsаtkich bаrmоg’i nоmsiz bаrmоg’idаn kаltа
bõlаdi. U pаnjа izidа esа аksinchа bõlgаn. Oddiy detаl оrqаli u jinоyаtchi kimligini
аniqlаgаn.

69. Jаvоb: Zаrаfshоn vоdiysi dedik, demаk Buxоrо tоmоnlаr. Aynаn shu
dаvrlаrdа Buxоrоning mаshhur minоrа-yu-mаsjidlаri bunyоd bõlgаn. Orаdаn shunchа
vаqt õtsаyаm, binо g’ishtlаri emirilmаgаn. Ot dumigа bоg’lаngаn lоy suvdа erib
ketmаsа, undаn g’isht qõyishgаn.

70. Jаvоb: 268 rаqаmi, yа’ni kun. Bizdа оy kuni yаqinlаshibdi, deyishаdi.
Nemislаr 268 kun deb hоmilаdоrlik pаytini аytishаdi

71. Jаvоb: Ochiq tаbiаt qõynidа. Chunki chоyni rаngini, tiniqligini yоrug’dа kõrish
оsоn.

72. Jаvоb: Chunki siz bilаsiz, terilаrni biri pishiq ekаnligini. Oshlаsh
pаytidа pishiq terini xоhlаgаnchа ishlоv berish mumkinligini. Ikkinchi teri birоz
bõshrоq bõlishigа sаbаb, tаbiаt shu erdа hаm ulаrni аjrаtgаn qаrаng. Teri bоzоridа
erkаk mоlni terisi qimmаtgа sоtilаdi. Urg’оchiniki esа аrzоnrоq.

73. Jаvоb: Og’iz bõshlig’ini muzlаtilsа, qishdа оg’izdаn bug’ chiqmаydi. Aktyоrlаrgа
muz edirishаdi.

74 Jаvоb: 1944 yil 13 iyul kuni Budаpeshtdа Erne ismli bоlаkаy dunyоgа kelаdi.
1975 yili õzi yаrаtgаn õyingа fаmiliyаsi bilаn pаtent оlаdi. Mаrhаmаt оching bu
mаshhur “rubik kubigi” õyinchоg’i edi.

75. Jаvоb: Lyudоvik-14 judа uzоq hukmrоnlik qilgаn. Uning dаvridа dаvlаt bir
kuchаyib, bir kuchsizlаnib turgаn. Dаvlаt hаttо shundаy nоchоr hоlgа tushib qоlgаnki, õz
qõllаri bilаn tikilgаn sõzаnаlаrni yоqishgаchа bоrishgаn. Chunki uning iplаri
tillаdаn bõlgаn. Tillаsini qоldirish uchun yоqilgаn.

76. Jаvоb: Orаngizdа bundаy insоnlаr judа kõpchilikni tаshkil qilаdi. Ammо
bu tа’rifgа nоlоyiqlаr hаm bоr. Aytmаymаn yо qõlim bilаn kõrsаtmаymаn. Umаr
Hаyyоm tа’riflаri аjоyib bõlgаn ekаn. Sevgi-muhаbbаt mаydоni, аynаn ishq õti u
erdаn аlаngаlаnаdi. Tõg’ri jаvоb chirоyli yuz edi. Aynаn yuzni gõzаlligigа berilgаn bu
tа’rif.

77. Jаvоb: Kimdа-kim yаshil rаngli kiyim bilаn kõchаgа chiqsа kõchаdа ulаrni
bezоvtа qilishlаri mumkin. Bu оrоldа judа chigirtkаlаr kõp. Ulаr yаshil nаrsаgа
pаrvоnаdek õzini urаverаdi. A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”

78. Jаvоb: 1-chisi iste’dоdsiz hunаr, 2-chisi hunаrsiz iste’dоd, yа’ni sаn’аt
yаrаtuvchini hunаr egаsi sifаtidа bermоqdа.

79. Jаvоb: 24. Bizdа kechаyu-kunduz (kruglоsutоchnо) bõlsа, u erdа 24 yоzilsа bаs.

80. Jаvоb: Yаngi tаhrirdаgi gerbdа yugurib ketаyоtgаn оt tаsvirlаngаn, eskisidа
yugurib ketаyоtgаn оt ustidа chаvаndоz hаm tаsvirlаngаn.

81. Jаvоb: Shоir Chustiy bu g’аzаllаrigа indаmаslаr оlаmi deb sаrlаvhа
qõygаnlаr. Bir sõz bilаn аtаluvchi bu mаnzil – qаbristоn.

82. Jаvоb: Bu pаxtаlik dаstrõmоl edi. Chõntаgingizdа shundаy аntikvаr pul bоr
ekаnu bilmаy yurgаn ekаnsiz.

83. Jаvоb: Bu mõmiyоi аsil edi.

84. Jаvоb: Aniq jаvоb. Sаndiqchаdаgi mаhsulоtni оt vа tuyаlаrgа оrtib оlishsа, u
оt vа tuyа hidlаrini õzigа tоrtib оlgаn. Uzоq yõldаgi turli qõlаnsа hidlаrni õzigа
singdirib, mаzаsi buzilgаn. Chunki u mаhsulоtni hоzir hаm shundаy xususiyаti bоr.
Mаrhаmаt sаndiqchаni оchib kõrsаting. Bu – ichimlik chоyi edi. Agаr fаqаt chоy deb,
chоyni õzigа hid оlish xususiyаti tushuntirilmаgаndа, bu jаvоb tõliq bõlmаsdi.

85. Jаvоb: Musiqа sоxаsidа. Undаyаm õlchоv , vаzn mаvjud.

86. Jаvоb: Chivin. Bizni fаqаt urg’оchi chivin chiqаdi.

87. Jаvоb: Tоshlаr uchun emаs, аynаn tоsh terаdigаn ustаlаr kаmligi uchun, bаrchа
ustаlаr Rоssiyаning yаngi pоytаxtini qurishgа sаfаrbаr qilish uchun.

88. Jаvоb: Dunyоni xоhlаgаn eridа shved stоli bоr.

89. Jаvоb : Sоаt. Minut. Sоniyа. Sоаt srelkаlаri edi

90. Jаvоb: 1946 yili Per Kаrden K.Diоrdа bichuvchi bõlgаn.

91. Jаvоb: Kuz оylаri uzum g’аrq bõlib pishgаn pаytdа. Pоrtugаliyаdа vinо qilish
ibtidоdiy usuldа аmаlgа оshirilаdi.Turistlаrning õzlаriyаm qаtnаshishlаri mumkin.

92. Jаvоb: Qizil ikrа Kаspiydаn kelgаn Mоskvаgа, Vоlgаdаn esа qоrа ikrа.
Bоzоrdа qоrа ikrа yõq edi.

93. Jаvоb: Benzingа.

94. Jаvоb: Bu fаrrоsh(supurgi,lаttа,chelаk)

95. Jаvоb: Fоtо ilk bоrа kаshf etilgаndа rаsmgа оlish uzоk vаkt dаvоm etgаn. A.Abdullаev “Dаqiqа qаdri”
Odаmlаr pоylаb turаverib jiddiylаshib ketishgаn.

96. Jаvоb : Mоkdоnаlds .

97. Jаvоb : Ogiz bаrchа kаsаlliklаr dаrvоzаsi.

98. Jаvоb : Tilgа .

99. Jаvоb: Gerоstrаd. Tаrixdа mаshhur Artemidа ibоdаtxоnаsigа õt qõygаn shаxs.

100. Jаvоb : Yulоvchi sifаtidа fаkаt аyоllаrni оlishlаri mumkun.

Jahon tarixini zabt etish uchun 150 dan ortiq eng yaxshi tarix savollari (yangilangan 2023)

Qiziqish Tarixga oid arzimas savollar? Insoniyat tarixiga qiziqasizmi? Dunyoning tarixiy xronologiyasi va milliardlab yillar oldingi voqealar haqida qanchalik yaxshi bilasiz? Sizningcha, tarix zerikarli mavzu va eslab qolish qiyinmi? Qiziqarli viktorinalar bilan har qanday monoton mavzuni o’rganishning har doim yo’li mavjud.

Keling, dunyo qanday o’zgarganini, tarixdagi qiziqarli voqealar va odamlarni o’rganish uchun 150+++ umumiy tarixga oid savollar va javoblarni o’rganamiz. Dunyo tarixiga oid eng yaxshi savollarni ko’rib chiqing!

AhaSlides-da qancha yaxshi tarix trivia savollari mavjud? Kamida 150+
Tarix qachon yaratilgan? Miloddan avvalgi 5 va 4-yillar
Tarixni kim ixtiro qilgan? Yunon
Tarix qancha davom etadi? Taxminan 5.000 yil

Tarixga oid trivia savollariga umumiy nuqtai

Tarixga oid arzimas savollardan ko’ra ko’proq qiziqarli?

AhaSlides-da qiziqarli viktorina orqali jamoa a’zolaringizni to’plang. AhaSlides shablonlari kutubxonasidan bepul viktorinada qatnashish uchun roʻyxatdan oʻting!

Yaxshiroq ishtirok etish uchun maslahatlar

Tarix bo’yicha viktorina savollari – Tarixga oid trivia savollari – Manba: Freepik

Jahon tarixiga oid 50+ arzimas savollar

Hozirgi kunda ko’plab yoshlar ko’p sabablarga ko’ra tarixni o’rganishga e’tibor bermaydilar. Tarixni o’rganishni qanchalik yomon ko’rsangiz ham, tarix bilan bog’liq barcha odamlar bilishi kerak bo’lgan muhim va umumiy bilimlar mavjud. Keling, quyidagi tarixiy savollar va javoblar bilan ular nima ekanligini bilib olaylik:

 1. Birinchi jahon urushi qachon boshlangan? Javob: 1910 yil
 2. Dunyodagi eng qadimgi sivilizatsiya qaysi? Javob: Mesopotamiya
 3. Kim Eronning Napoleon deb ataladi? Javob: Nodir Shoh
 4. Xitoydagi oxirgi sulola qaysi? Javob: Qing sulolasi
 5. AQSHning birinchi prezidenti kim? Javob: Vashington
 6. Jon Kennedi qaysi yilda o’ldirilgan? Javob: 1963 yil
 7. Qaysi AQSh prezidentining Ermitaj nomli uyi bor edi? Javob: Endryu Jekson
 8. Rimning oltin davri kimning davri deb atalgan? Javob: Avgust Sezar
 9. Birinchi yozgi Olimpiya o’yinlari qayerda o’tkaziladi? Javob: Afina, Gretsiya 1896 yil
 10. Qaysi sulola hozirgacha hukmronlik qilmoqda? Javob: Yaponiya
 11. Aztek sivilizatsiyasi qaysi davlatdan kelib chiqqan? Javob: Meksika
 12. Rim shoirlaridan kimlar bor edi? Javob: Virgil
 13. Nobel mukofotiga sazovor bo’lgan birinchi amerikalik kim? Javob: Teodor Ruzvelt
 14. Yangi dunyoni kim kashf etgan? Kristofer Kolumb.
 15. Mahalliy amerikaliklarning eng qadimgi ajdodlari qaysilar? Javob: Paleo-Hind
 16. Bobil qoldiqlari qayerda joylashgan? Javob: Iroq
 17. Jan d Arkning vatani qayerda? Javob: Frantsiya
 18. Janan d’Ark Parijdagi mashhur Notr-Dam soborida qachon ulug’langan? Javob: 1909 yil
 19. Oyda birinchi bo’lib yurgan odam kim? Javob: Neil Armstrong, 1969 yil
 20. Qaysi voqea paytida Koreya 2 ta davlatga bo’lingan? Javob: Ikkinchi jahon urushi
 21. Misrdagi Buyuk Piramidaning boshqa nomi nima? Javob: Giza, Xufu
 22. Qaysi biri birinchi inson texnologiyasi hisoblanadi? Javob: olov
 23. Elektr nurining ixtirochisi kim? Javob: Tomas Edison
 24. Kuzko, Machu Pichu qaysi davlatda joylashgan mashhur joy? Javob: Peru
 25. Yuliy Tsezar qaysi shaharda tug’ilgan? Javob: Rim
 26. Sokratning o’limi kim tomonidan chizilgan? Jak Lui Devid
 27. Tarixning qaysi qismi o’rta asrlardan keyingi Yevropa madaniy, badiiy, siyosiy va iqtisodiy “qayta tug’ilishi”ning qizg’in davri deb ataladi? Javob: Uyg’onish davri
 28. Kommunistik partiyaning asoschisi kim? Javob: Lenin
 29. Quyidagi shaharlardan qaysi biri eng baland tarixiy obidalarga ega? Javob: Dehli
 30. Kim ilmiy sotsializm asoschisi sifatida ham tanilgan? Javob: Karl Marks
 31. Qora o’lim qayerda eng ko’p ta’sir ko’rsatdi? Javob: Yevropa
 32. Yersinia pestisni kim kashf etgan? Javob: Aleksandr Emil Jan Yersin
 33. Aleksandr Yersin o’limidan oldin oxirgi marta qayerda qolgan? Javob: Vetnam
 34. Ikkinchi jahon urushida Osiyoning qaysi davlati oʻq aʼzosi hisoblanadi? Javob: Yaponiya
 35. Ikkinchi jahon urushida qaysi davlat ittifoqchilarga a’zo bo’lgan? Javob: Buyuk Britaniya, Frantsiya, Rossiya, Xitoy va AQSh.
 36. Tarixdagi eng dahshatli voqealardan biri bo’lgan Xolokost qachon sodir bo’lgan? Javob: Ikkinchi jahon urushi davrida
 37. Ikkinchi jahon urushi qachon boshlandi va qachon tugadi? 1939 yilda boshlangan va 1945 yilda tugagan
 38. Lenindan keyin Sovet Ittifoqining rasmiy rahbari kim edi? Javob: Iosif Stalin.
 39. NATOning hozirgi nomidan oldingi nomi nima? Javob: Shimoliy Atlantika shartnomasi.
 40. Sovuq urush qachon bo’ldi? Javob: 1947-1948 yillar
 41. Avraam Linkoln o’ldirilganidan keyin kimning nomi berilgan? Javob: Endryu Jonson
 42. Fransiya mustamlakasi davrida qaysi davlat Hindxitoy yarim oroliga tegishli? Javob: Vetnam, Laos, Kambodja
 43. Kubaning 49 yil hokimiyatda bo’lgan mashhur rahbari kim? Javob: Fidel Kastro
 44. Xitoy tarixida qaysi sulola “Oltin asr” deb hisoblangan? Javob: Tang sulolasi
 45. Qaysi Tailand qiroli Tailandning Yevropa mustamlakasi davrida omon qolishiga hissa qo’shgan? Javob: Qirol Chulalongkorn
 46. Vizantiya tarixidagi eng kuchli ayol kim edi? Empress Teodora
 47. Titanik qaysi okeanda cho’kdi? Javob: Atlantika okeani
 48. Berlin devori qachon olib tashlandi? Javob: 1989 yil
 49. Mashhur “Mening orzuim bor” nutqini kim aytdi? Javob: Martin Lyuter King Jr.
 50. Xitoyning to’rtta buyuk ixtirolari qaysilar edi? Javob: qog’oz ishlab chiqarish, kompas, porox va bosma

30+ toʻgʻri/yolgʻon qiziqarli tarixga oid trivia savollari

Agar biz bilimlarni qazib olishni bilsak, tarix qiziqarli va qiziqarli bo’lishi mumkinligini bilasizmi? Keling, tarixiy qiziqarli faktlar va aqlliligingizni boyitish uchun fokuslar haqida quyida bilib olaylik tarixiy trivia savollar va javoblar.

51. Napoleon qon va temir odam sifatida tanilgan. (Yolg’on, bu Bismark, Germaniya)

52. Dunyoda birinchi gazetani Germaniya boshlagan. (To’g’ri)

53. Sofokl yunon tilining ustasi sifatida tanilgan? (Yolg’on, bu Aristofan)

54. Misr Nilning sovg’asi deb ataladi. (To’g’ri)

55. Qadimgi Rimda haftada 7 kun bor. (noto’g’ri, 8 kun)

56. Mao Tse-dung “Kichik Qizil kitob” nomi bilan mashhur. (To’g’ri)

57. 1812 yil 1812 yilgi Wartning oxiri? (Noto’g’ri, 1815 yil)

58. Birinchi Superkubok 1967 yilda o’ynalgan.(To’g’ri)

59. Televizor 1972 yilda ixtiro qilingan.(To’g’ri)

60. Bobil o’z davrining eng yirik shahri hisoblanadi. (To’g’ri)

61. Zevs spartalik malika Leda haqida xulosa chiqarish uchun oqqush qiyofasini oldi. (To’g’ri)

62. Mona Liza – Leonardo Davinchining mashhur rasmi. (To’g’ri)

63. Gerodot “Tarixning otasi” sifatida tanilgan. (To’g’ri)

64. Minotavr – labirint markazida yashovchi dahshatli jonzot. (To’g’ri)

65. Iskandar Zulqarnayn — qadimgi Rim shohi. (Soxta, qadimgi yunoncha)

66. Aflotun va Aristotel yunon faylasuflari. (To’g’ri)

67. Giza piramidalari mo”jizalarning eng qadimiysi va bugungi kunda deyarli mavjud bo’lgan ettitadan bittasi. (To’g’ri)

68. Osma bog‘lar yetti mo‘jizaning yagona joylashuvi aniqlanmagan. (To’g’ri)

69. Misrcha “fir’avn” so‘zi tom ma’noda “buyuk uy” degan ma’noni anglatadi. (To’g’ri)

70. Yangi qirollik badiiy ijodda uyg‘onish davri sifatida, balki sulolaviy hukmronlikning tugashi sifatida ham yodda qoladi. (To’g’ri)

71. Mumiyalash yunon tilidan kelgan. (False, Misr)

72. Makedoniyalik Iskandar 18 yoshida Makedoniya podshosi bo‘ldi.(Yolg‘on. 120 yosh)

73. Sionizmning asosiy maqsadi yahudiylarning vatanini barpo etish edi. (To’g’ri)

74. Tomas Edison nemis investori va tadbirkori edi. (Yolg’on, u amerikalik)

75. Parfenon insonning bilimga intilishi va donolik idealini ifodalovchi ma’buda Afina sharafiga qurilgan. (To’g’ri)

76. Shang sulolasi – Xitoyning birinchi qayd etilgan tarixi. (To’g’ri)

77. 5 th Miloddan avvalgi asr qadimgi Xitoy uchun falsafiy rivojlanishning ajoyib davri edi. (Noto’g’ri, 6 th asr)

78. Inklar imperiyasida, Korikancha. Oltin ibodatxonasi deb nomlangan boshqa nomga ega. (To’g’ri)

79. Zevs – yunon mifologiyasida olimpiya xudolarining shohi. (To’g’ri)

80. Birinchi gazetalar miloddan avvalgi 59-yilda Rimdan chiqqan. (To’g’ri)

Tarixga oid arzimas savollar! Tarixga oid arzimas savollar. Ilhom: Jahon tarixi

30+ qiyin tarixga oid savollar va javoblar

Har kim tezda javob berishi mumkin bo’lgan oson tarixiy trivia savollarini unuting, tarix viktorinangizni murakkabroq tarixiy trivia savollari bilan oshirish vaqti keldi.

81. Albert Eynshteyn AQSHga ko‘chishdan oldin qaysi davlatda yashagan? Javob: Germaniya

82. Birinchi ayol hukumat rahbari kim edi? Javob: Sirimao Bandaru Nayake.

83. Qaysi davlat ayollarga birinchi bo‘lib saylov huquqini bergan, 1893-yil? Javob: Yangi Zelandiya

84. Mo’g’ullar imperiyasining birinchi hukmdori kim? Javob: Chingizxon

85. AQSH prezidenti Jon Kennedi qaysi shaharda o‘ldirilgan? Javob: Dallas

86. Magna Carta nimani anglatadi? Javob: Buyuk Xartiya

87. Ispan konkistadori Fransisko Pisarro qachon Peruga tushdi? Javob: 1532 yilda

88. Kosmosga birinchi bor chiqqan ayol kim? Javob: Valentina Tereshkova

89. Kim Kleopatra bilan ishqiy munosabatda bo’lib, uni Misr malikasi qiladi? Javob: Yuliy Tsezar.

90. Suqrotning eng mashhur shogirdlaridan biri kim? Javob: Platon

91. Quyidagi qabilalardan qaysi biri o‘z nomini tog‘ cho‘qqisi bilan birlashtirmaydi? Javob: Bheel.

92. Quyidagilardan kim “Besh munosabatlar”ga urg‘u bergan? Javob: Konfutsiy

93. “Bokschilar qo‘zg‘oloni” qachon bo‘lgan Xitoyda sodir bo’lgan? Javob: 1900

94. Al Xazne tarixiy obidasi qaysi shaharda joylashgan? Javob: Petra

95. Kim ingliz qirolligini otga almashtirishga tayyor edi? Javob: Richard III

96. Potala saroyi 1959 yilgacha kimning qishki qarorgohida xizmat qilgan? Javob: Dalay Lama

97. Qora vaboning paydo bo’lishiga nima sabab bo’lgan? Yersinia pestis

98. Ikkinchi jahon urushi davrida Yaponiyaning Xirosima shahrini bombardimon qilish uchun qaysi turdagi samolyotlardan foydalanilgan? Javob: B-29 Superfortress

99. Tibbiyotning otasi sifatida kim tanilgan? Javob: Gippokrat

100. 1975-1979 yillarda Kambodja qaysi hukmronlik tomonidan vayron qilingan? Javob: Qizil kxmerlar

101. Janubi-Sharqiy Osiyoda qaysi davlatlar yevropaliklar tomonidan mustamlaka qilinmagan? Javob: Tailand

102. Troyaning homiysi xudosi kim edi? Javob: Apollon

103. Yuliy Tsezar qayerda o‘ldirilgan? Javob: Pompey teatrida

104. Hozirgi kunda qancha kelt tilida so’zlashiladi? Javob: 6

105. Rimliklar Shotlandiyani nima deb atashgan? Javob: Kaledoniya

106. 1986 yil aprel oyida yadroviy falokat sodir bo’lgan Ukraina atom energiyasi ishlab chiqaruvchisi nima edi? Javob: Chernobil

107. Kolizeyni qaysi imperator qurgan? Javob: Vespasian

108. Afyun urushi qaysi ikki davlat o’rtasidagi jang bo’lgan? Javob: Angliya va Xitoy

109. Iskandar Zulqarnayn qanday mashhur harbiy tuzilmani tuzgan? Javob: Phalanx

110. Yuz yillik urushda qaysi davlatlar qatnashgan? Javob: Buyuk Britaniya va Fransiya

25+ Zamonaviy tarixga oid qiziqarli savollar

Zamonaviy tarixga oid savollar bilan aqlingizni sinab ko’rish vaqti keldi. Bu dunyo bo’ylab sodir bo’lgan so’nggi voqealar va eng muhim yangiliklarni yozib olish haqida. Shunday qilib, keling, quyida ko’rib chiqaylik tarixiy trivia savollar va javoblar.

11. 17 yoshida Tinchlik Nobel mukofoti kimga berilgan? Javob: Malala Yusufzay

112. Qaysi davlat Brexitni rejalashtirgan? Javob: Buyuk Britaniya

113. Brexit qachon yuz berdi? Javob: 2020 yil yanvar

114. Covid-19 pandemiyasi qaysi davlatda boshlangan? Javob: Xitoy

115. Rashmor tog’ida AQShning nechta prezidenti tasvirlangan? Javob: 4

116. Ozodlik davlati qayerdan kelib chiqqan? Javob: Frantsiya

117. Disney studiyasiga kim asos solgan? Javob: Uolt Disney

118. 1912-yilda “Universal Studios”ga kim asos solgan? Javob: Karl Laemmle

119. Garri Potterning muallifi kim? Javob: JK Rouling

120. Internet qachon ommalashgan? Javob: 1993 yil

121. Amerikaning 46-prezidenti kim? Javob: Jozef R. Bayden

122. 2013-yilda Milliy xavfsizlik agentligi (MXA) maxfiy ma’lumotlarini kim oshkor qilgan? Javob: Edvard Snouden

123. Nelson Mandela nechanchi yili qamoqdan ozod qilingan? Javob: 1990 yil

124. 2020-yilda AQSh vitse-prezidenti etib saylangan birinchi ayol kim edi? Javob: Kamala Xarris

125. Karl Lagerfeld 1983 yildan to vafotigacha qaysi moda brendida kreativ direktor sifatida ishlagan? Javob: Kanal

126. Buyuk Britaniyaning birinchi Osiyo bosh vaziri kim? Javob: Rishi Sunak

127. Buyuk Britaniya tarixidagi eng qisqa bosh vazirlik muddati 45 kun davom etgan kim? Javob: Liz Truss

128. 2013-yildan buyon Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) raisi lavozimida kim ishlab kelgan? Javob: Si Szinpin.

129. Hozirgacha dunyodagi eng uzoq muddat boshqargan rahbar kim? Javob: Pol Piya, Kamerun

130. Qirol Karl III ning birinchi xotini kim? Javob: Diana, Uels shahzodalari.

131. 6-yil 1952-fevraldan 2022-yilda vafot etgunga qadar Buyuk Britaniya va boshqa Hamdo‘stlik qirolliklari qirolichasi kim? Javob: Elizabet Aleksandra Meri Vindzor yoki Yelizaveta II

132. Singapur qachon mustaqillikka erishdi? Javob: 1965 yil avgust

133. Sovet Ittifoqi qaysi yili parchalangan? Javob: 1991 yil

134. Birinchi elektromobil qachon paydo bo’lgan? Javob: 1870-yillar

135. Facebook qaysi yili tashkil topgan? Javob: 2004 yil

Bolalar uchun 15+ oson toʻgʻri/yolgʻon tarix savollari

Har kuni viktorina bolalarning aqliy hujumini yaxshilashga yordam berishini bilasizmi? Bolalaringizga o’tmish tarixi haqida eng yaxshi g’oyalarni berish va bilimlarini kengaytirish uchun ushbu savolni so’rang.

136. Butrus va Idris Isoga ergashgan birinchi havoriylar edi. (To’g’ri)

137. Dinozavrlar million yillar avval yashagan jonzotlardir. (To’g’ri)

138. Futbol – dunyodagi eng mashhur tomoshabin sporti. (False, Auto Racing)

139. Birinchi Hamdo’stlik o’yinlari 1920 yilda bo’lib o’tgan. (False, 1930)

140. Birinchi Uimbldon turniri 1877 yilda o’tkazilgan.(To’g’ri)

141. Jorj Xarrison eng yosh Bitl edi. (To’g’ri)

142. Stiven Spilberg Jaws, Raiders of the Lost Ark va ET filmlarini boshqargan. (To’g’ri)

143. Fir’avn unvoni Qadimgi Misr hukmdorlariga berilgan. (To’g’ri)

144. Troya urushi Troya shahrida qadimgi yunon tilida bo’lib o’tgan. (To’g’ri)

145. Kleopatra qadimgi Misrdagi Ptolemeylar sulolasining oxirgi hukmdori. (To’g’ri)

146. Angliyada dunyodagi eng qadimgi parlament mavjud. (Yolg‘on. Islandiya)

147. Qadimgi Rimda mushuk senator bo’ldi. (Yolg’on, ot)

148. Kristofer Kolumb Amerikani kashf etgani bilan mashhur edi. (To’g’ri)

149. Galileo Galiley tungi osmonni kuzatish uchun teleskopdan foydalanishga kashshof bo’lgan. (To’g’ri)

150. Napoleon Bonapart fransuzlarning ikkinchi imperatori. (Yolg’on, birinchi imperator)

Olib ketish

Demak, bular tarixga oid savollar! Yuqoridagi 150 dan ortiq tarixga oid trivia savollariga javob bera olasizmi? Tarixni yana shunday ajoyib deb topdingizmi? Bundan tashqari, AhaSlides sizga turli holatlar uchun yuzlab qiziqarli mavzuli savollarni taqdim etadi.

Bundan tashqari Tarixga oid trivia savollari, keling, o’z viktorinangizni yaratishni boshlaylik AhaSlides shablonlar darhol.

tez-tez so’raladigan savollar

Savolingiz bormi? Bizda javoblar bor!

Tarix nima uchun muhim?

5 ta asosiy afzalliklarga quyidagilar kiradi: (1) o’tmishni tushunish (2) bugungi kunni shakllantirish (3) tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish (4) madaniy xilma-xillikni tushunish (5) fuqarolik faolligini rivojlantirish

Tarixdagi eng fojiali voqealar nima edi?

Transatlantik qul savdosi (15-19-asrlar), chunki Evropa imperiyalari G’arbiy Afrika tinch aholisini qullikka aylantirgan. Ular qullarni tor kemalarga joylashtirdilar va dengizdagi ayanchli sharoitlarga, eng kam oziq-ovqat zaxiralariga dosh berishga majbur bo’ldilar. Taxminan 60 million afrikalik qul o’ldirilgan!

Tarixni o’rganish uchun eng yaxshi vaqt qachon?

Tarixni erta o’rganishni hayotdan boshlash juda muhim, chunki u dunyo va uning murakkabliklarini tushunish uchun asos bo’lib xizmat qiladi, shuning uchun bolalar tarixni imkon qadar tezroq o’rganishni boshlashlari mumkin.

150+ hayvonlar haqida qiziqarli savollar va javoblar

Trivia o’yinini o’ynash yoki do’stlaringiz yoki oilangiz bilan trivia viktorinasini tashkil qilish – odamlarni qiziqarli kechaga birlashtirishning ajoyib usuli. Aytish kerakki, hayvonlarga oid trivia savollari yoki hayvonlarga oid viktorina savollaridan foydalanish har qanday yoshdagi odamlarni hayvonlarga oid bilimlarini sinab ko’rish paytida birlashtirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Hayvonlarni sevuvchilarni yoki ikkitasini ularni yovvoyi tabiat faktlari bo’yicha bosib, hayvon trivia viktorinasini mag’lub qila oladimi yoki yo’qligini bilish uchun taklif qiling. Ajablanarlisi faktlarni bilib, yaqinlaringiz bilan ajoyib kechani tashkil qilish uchun quyidagi noyob hayvon faktlaridan foydalaning. Siz hatto yangi ruhiy hayvonni topishingiz mumkin.

Ushbu savollardan foydalanish usullari:

O’yin kechasini sozlash:

Do’stlaringizni, oilangizni, hamkasblaringizni yoki yaqinlaringizni yig’ishingizdan qat’i nazar, trivia o’ynash – bog’lanish va do’stona raqobatlashishning ajoyib usuli. Ushbu o’yin deyarli yoki shaxsan amalga oshirilishi mumkin va g’olib bo’lganlar uchun kichik sovg’alarni kiritish oson. Bundan tashqari, siz odamlarni katta guruhlar uchun jamoalarga ajratishingiz yoki kichik guruhlar uchun raqobatni individual ravishda ushlab turishingiz mumkin.

Kechki ovqat stolidagi suhbat:

Hayvonlar uchun ahamiyatsiz narsalarning ushbu ro’yxati kechki ovqat paytida munozaralarni qo’zg’atish uchun juda mos keladi. Oilangiz yoki do’stlaringiz bilan o’tirganingizda, har kimning hayvon haqidagi bilimlarini shubha ostiga qo’yish uchun bir nechta savollarni tashlang.

Hayvonlarga oid ahamiyatsiz savollar va javoblar

Ushbu hayvonlar uchun ahamiyatsiz savollar kattalar yoki bolalar uchun juda mos keladi. Siz o’ylaydigan har qanday turdagi hayvonlar bo’yicha savollar mavjud. Hayvonlar quruqlikda sayohat qiladimi, havoda uchadimi yoki dengizda suzadimi, ahamiyatsiz savollar va javoblar ro’yxatida sizning fikringizni mustahkamlash uchun ba’zi savollar mavjud. Ushbu birinchi bo’limda kattalar bilimiga ko’proq moslashtirilgan savollar va javoblar mavjud. Ammo, agar siz pastga siljishni davom ettirsangiz, bolalar uchun ham mos bo’lim mavjud!

Siz hayvonlar haqida qancha ma’lumotga egasiz? Bolalar va kattalar uchun hayvonlarning bu ahamiyatsiz narsalari, albatta, bu bilimlarni sinovdan o’tkazadi!

Kattalar uchun hayvonlar uchun ahamiyatsiz savollar

Arzimas savol:“Mushuklar va itlar yomg’ir yog’moqda” iborasi qaysi asrda paydo bo’lgan?
Javob: Angliyada 17-asr.

Arzimas savol:Bitlz guruhining qaysi a’zosida Elvis ismli mushuk bo’lgan?
Javob:Jon Lennon

Arzimas savol:Rimda qaysi hayvon qonun bo’yicha himoya qilinadi?
Javob:Mushuk

Arzimas savol:Qaysi sutemizuvchi dunyodagi eng kuchli luqma ekanligi ma’lum?
Javob:Begemot

Arzimas savol:Daraxt hayvonlari uchun qanday yashash joyi ma’lum?
Javob:Daraxtlar ichida yoki atrofida

Arzimas savol:Qanday keng tarqalgan qishloq xo’jaligi hayvonlarining yuqori jag’ida tishlari yo’q?
Javob:Echki va / yoki qo’y

Arzimas savol:Erkak pingvin ko’pincha uni yutib olish uchun ayol penguenga qaysi narsani sovg’a qiladi?
Javob:Qoya

Arzimas savol:Okeanda qaysi baliq eng tezkor ekanligi ma’lum?
Javob:Yelkan baliqlari

Arzimas savol: Dunyodagi eng tezkor qush qaysi hayvon turi ekanligi ma’lum?
Javob:Peregrine Falcon

Arzimas savol:Tug’ilishidan oldin fil qancha muddat davomida buzoq bilan homilador?
Javob:22 oy

Arzimas savol:Qaysi ikkita sutemizuvchi faqat tuxum qo’yishi ma’lum?
Javob:Chumolilar va o’rdak qurti platypus.

Arzimas savol:Sayyoradagi eng katta qanot qanotlari qaysi qushga ma’lum?
Javob: Albatros

Arzimas savol:Qaysi qush ko’zlarini harakatga keltirolmaydi?
Javob:Garchi ular boshlarini 180 daraja atrofida aylantira olsalar ham, boyqushlar ko’zlarini harakatga keltira olmaydi.

Arzimas savol:Qaysi qush dunyodagi eng kichigi ekanligi ma’lum? Bonusli savol: Bu qush qancha kichkina?
Javob:2.25 dyuymli ari Hummingbird

Arzimas savol:Qaysi mashhur dengiz jonzoti o’zini klonlash qobiliyatiga ega?
Javob:Meduza; Meduza, ikkiga bo’linib bo’lgach, hujayralarini qayta tiklash va boshqa meduzalarni yaratish qobiliyatiga ega.

Arzimas savol: Meduzalarning qaysi turlari eng uzun chodirga ega ekanligi ma’lum?
Javob:
Arslon yeleli meduzasi

Arzimas savol:Nega flamingolar pushti rangga ega?
Javob: Oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy manbai qisqichbaqalar bo’lganligi sababli ularning terisi pushti rangga ega bo’ladi.

Arzimas savol:Qaysi dengiz jonzoti Buyuk Oq Sharkning yagona tabiiy yirtqichi ekanligi ma’lum?
Javob:Orca, qotil kit

Arzimas savol:Qaysi qushning miyasidan kattaroq ko’zlari borligi ma’lum?
Javob:Tuyaqush

Arzimas savol:Tuxum qo’yishi ma’lum bo’lgan boshqa sutemizuvchi hayvonlar platipusdan boshqa nima?
Javob:Ekidna; Aks holda tikanli chumoli sifatida tanilgan

Arzimas savol: Taxminan dunyoda qancha delfin turlari mavjud?
Javob:Kamida 40.

Arzimas savol:It tanasining qaysi qismi orqali terlaydi?
Javob: Panjalar

Arzimas savol:Itning eng rivojlangan tuyg’usi nima?
Javob:Xushbo’y hid

Arzimas savol:Kraker qutisining old qismidagi it maskotining nomi nima?
Javob:It Bingo

Arzimas savol:Dunyoda ilonlardan xoli bo’lgan yagona qit’a nima?
Javob:Antarktida

Arzimas savol:Hidi aniqlash uchun ilon qaysi tana qismidan foydalanadi?
Javob:Til

Arzimas savol: Taqal burgut qaysi yilda Amerika Qo’shma Shtatlarining milliy gerbi va maskotiga aylandi?
Javob:1789

Arzimas savol:Qaysi hayvonlar Afrikada “Katta 5” nomi bilan mashhur?
Javob:Arslon, Leopard, Rhino, Fil va Buffalo

Arzimas savol:Sherning burni butun umri davomida rangini o’zgartiradi, bu nimani anglatadi?
Javob:Rangning bu o’zgarishi sherning yoshini ko’rsatadi.

Arzimas savol:Yangi tug’ilgan kanguruning kattaligi qancha?
Javob:bir dyuym

Arzimas savol:Peruda, qaysi mashhur uy hayvonlarini iste’mol qilish odatiy holdir?
Javob:Gvineya cho’chqasi

Arzimas savol:Butun hayvonot dunyosida qaysi erkak tug’ilishi ma’lum bo’lgan yagona hayvon?
Javob:Dengiz otlari

Arzimas savol:Kelebeklar tanasining qaysi qismini tatib ko’rish uchun ishlatadilar?
Javob: Oyoq

Arzimas savol:Qaysi hayvon terisi bilan nafas olishi ma’lum?
Javob:Qurbaqalar

Arzimas savol:Ahtapotning qoni qanday rangga ega?
Javob:Moviy

Arzimas savol:Tasmaniyalik shayton qanday hayvon ekanligi ma’lum?
Javob:Marsupial

Arzimas savol:Yer yuzida saqlanib qolgan eng qadimgi sutemizuvchilar qaysi?
Javob:Monotremlar

Arzimas savol:Qaysi hayvon Yer yuzida eng qisqa homiladorligi ma’lum?
Javob:Opossum

Arzimas savol:Akula tanasida nechta suyak bor?
Javob:Nol, ular xaftaga qilingan.

Arzimas savol:Qaysi hayvon turlari dunyodagi eng katta ko’zlarga ega ekanligi ma’lum?
Javob:Katta kalmar

Arzimas savol:Quyonning dumi uchun tegishli muddat nima?
Javob:Scut

Arzimas savol:Dastlab Janubiy Xitoyda qaysi oddiy qishloq xo’jalik hayvonlari xonakilashtirilgan?
Javob:Tovuqlar

Arzimas savol:Qisqichbaqa yuragi tanasida qaerda joylashgan?
Javob:Bosh

Arzimas savol:Slyangozning qancha burunlari borligi ma’lum?
Javob:To’rt

Arzimas savol:1986 yilda Texasning Lajitas shahri meri etib qaysi hayvon saylangan?
Javob: Kley Genri ismli echki.

Arzimas savol: Qaysi sutemizuvchi sakrashga qodir emas?
Javob:
Fillar

Arzimas savol:Karkidon shoxlarini qaysi modda tashkil qiladi?
Javob:Keratin (sochlar)

Arzimas savol:Hippo terining rangi qanday?
Javob:Pushti

Arzimas savol:Shotlandiyaning milliy hayvoni nima?
Javob:Yakkashox

Arzimas savol:Qaysi baliqlar okeandagi eng keng tarqalgan baliq ekanligi ma’lum?
Javob:Har qanday Bristlemut baliqlari.

Arzimas savol:Odatda “uchadigan tulki” nomi bilan qaysi hayvon tanilgan?Javob:Halol

Arzimas savol:Qaysi dengiz jonzoti eng katta miyaga ega ekanligi tan olinadi?
Javob: Sperma kit

Arzimas savol:Qaysi qisqichbaqasimon dushmanlarini qo’rqitganda qichqirishga qodir?
Javob:Sade Qisqichbaqa

Arzimas savol:Mag’rurlik bilan ovning aksariyati qaysi hayvonni qiladi?
Javob:Ayol sher; Arslon

Arzimas savol:Qaysi mashhur sutemizuvchilar qo’l va oyoqlarini siydik bilan yuvishlari ma’lum?
Javob:Kapuchin maymunlari

Arzimas savol:Qaysi kitlar ko’pik bilan ov qilishlari ma’lum?
Javob:Humpback kitlar

Arzimas savol:Qaysi hayvon dunyo bo’ylab minglab daraxtlarni ekishi ma’lum?
Javob:Sincaplar

Arzimas savol:Dragonflies juftlashganda, ularning dumlari qanday shaklga keladi?
Javob:Yurak

Arzimas savol:Zaharli ekanligi ma’lum bo’lgan yagona primatlar qaysi?
Javob:Sekin Lorises

Arzimas savol:Qaysi hayvon muzlatilganidan omon qolishi ma’lum?
Javob:Qurbaqalar

Arzimas savol:Qaysi hayvon kunining 90 foizini uxlash bilan o’tkazishi ma’lum?
Javob:Koala ayiqlari

Arzimas savol:Qaysi hayvon chaqirig’ida aks sado yo’qligi ma’lum?
Javob: O’rdakning “quack”.

Arzimas savol:Yer atmosferasida metanning necha foizini sigirlar ishlab chiqaradi?
Javob:30%

Arzimas savol: Tovuq yiliga o’rtacha qancha tuxum qo’yishi mumkin?
Javob:
227

Arzimas savol:Ahtapot qaysi ma’noda qo’llari orqali faollashishi mumkin?
Javob:Taste

Arzimas savol: Jirafaning tili qanday rangga ega?
Javob:Qora

Arzimas savol:Qishdan qutulish uchun qaysi hayvon dumba orqali nafas olishi ma’lum?
Javob:Bo’yalgan toshbaqalar

Arzimas savol:Tana qismlarini tiklashi mumkin bo’lgan yagona umurtqa pog’onasi qaysi hayvondir?
Javob: Axolotllar, salamandrning bir turi.

Arzimas savol:Ot nechta yuz ifodalarini yasashga qodir?
Javob:17

Arzimas savol:Ahtapotda qancha yurak bor?
Javob:Uch

Arzimas savol:Qaysi hayvonning chiziqlari terisida, shuningdek mo’ynasida ekanligi ma’lum?
Javob:Yo’lbars

Arzimas savol:Qaysi hayvonning axlati kublar shaklini olishi ma’lum?
Javob:Vombat

Arzimas savol:Himoya texnikasi sifatida qaysi hayvon ularning ko’zlaridan qonni to’kib tashlaydi?
Javob:Shoxli kaltakesaklar

Arzimas savol: Qaysi hayvonning tishlari abadiy o’sishi ma’lum?
Javob:Quyon

Arzimas savol:Taxminan, qancha suyak toshbaqa qobig’ini o’z ichiga oladi?
Javob:50

Arzimas savol:Taxminan dunyoda chumolilarning nechta turi mavjud?
Javob:12,000

Arzimas savol:Ularning oq mo’ynasi ostida oq ayiqning terisi qanday rangga ega?
Javob:Qora

Arzimas savol:Boyo’g’li ko’zining rangi nimani ko’rsatishi mumkin?
Javob:Ular ov qilishni afzal ko’rgan vaqt.

Arzimas savol:Flamingo tug’ilganda, ular qanday rangga ega?
Javob:Kulrang

Arzimas savol:Qaysi hayvonning ko’zlari ranglarini o’zgartiradi, ular ma’lum fasllarda ko’rishlariga yordam beradi?
Javob:Kiyik; qishda ularning ko’zlari ko’kka aylanadi, yozda esa ularning ko’zlari oltin / jigar rangga aylanadi

Arzimas savol:Qaysi qushlar orqaga ucha oladigan yagona qushlar ekanligi ma’lum?
Javob: Hummingbirds

Arzimas savol:Qaysi hayvon 32 miyaga ega ekanligi ma’lum?
Javob:Suluklar

Arzimas savol:Chaqaloq toshbaqaning jinsi nimaga bog’liq?
Javob:Ularning tuxumlari yotqizilgan qumning harorati.

Arzimas savol:Tovuq tuxum ishlab chiqarishi uchun qancha vaqt ketadi?
Javob:24-26 soat

Arzimas savol:Qaysi oddiy xo’jalik hayvonida to’rtburchaklar o’quvchilar bor?
Javob:Echki

Arzimas savol:Aytilishicha, muzliklarning 3% qaysi hayvon siydigidan iborat?
Javob:Pingvinlar

Arzimas savol:Qaysi qushning suv o’tkazmaydigan patlari borligi ma’lum?
Javob:O’rdak

Arzimas savol:Cho’chqalar ter bezlarini etishmasligi sababli sovib turishi va quyosh yonishini oldini olish uchun nima qiladi?
Javob:Ular loyga dumalab ketishadi.

Arzimas savol:Qaysi oddiy xo’jalik hayvonlari ko’r-ko’rona ekanligi ma’lum?
Javob:Sigir

Arzimas savol:Tovuq tanasining qaysi qismi tuxum rangini aniqlaydi?
Javob:Ularning quloqlari; qizil quloqli tovuqlar jigarrang tuxum qo’ysa, oq quloqli tovuqlar oq tuxum qo’yadilar.

Arzimas savol: Sigirning oshqozonida nechta bo’lim mavjud?
Javob: To’rt

Arzimas savol:“Flamand gigant” – bu qanday hayvonning yana bir nomi?
Javob:Quyon

Arzimas savol:Cho’chqaning dumini burishishiga nima sabab bo’ladi?
Javob:O’zingizni baxtli his qilyapsiz

Arzimas savol:Ot tuyog’ining pastki qismi qanday to’g’ri nomlangan?
Javob: Qurbaqa

Arzimas savol: Taxminan, sigir umri davomida necha stakan sut beradi?
Javob:200 000 stakan

Arzimas savol:Qaysi hayvon ovqatni hazm qilish uchun bir oygacha vaqt sarf qilishi ma’lum?
Javob:Yalqov

Arzimas savol:Nima uchun samolyotlar uxlashga ketayotganda qo’l ushlashadi?
Javob:Ularning bir-biridan uzoqlashishiga yo’l qo’ymaslik uchun.

Arzimas savol:Tiftik qaysi hayvondan olinadi?
Javob:Angora echki

Arzimas savol:Fil tanasi uchun tegishli ism nima?
Javob:Probozis

Arzimas savol:Qor qoploni qaysi tog ‘tizmasining uyi?
Javob:Himoloy

Arzimas savol:Equus turiga qaysi uchta sutemizuvchi kiradi?
Javob:Otlar, eshaklar va zebralar

Arzimas savol:Qorako’l – bu qanday hayvon?
Javob:Qo’y

Arzimas savol:Bowling to’pini sindirish uchun qaysi ayiqning kuchi kuchli ekanligi ma’lum?
Javob:Grizzly Bear

Bolalar uchun hayvonlar uchun ahamiyatsiz savollar

Arzimas savol:Mushuklar oilasining eng katta a’zosi nima?
Javob: Yo’lbars

Arzimas savol:Mushukchalar guruhi uchun tegishli ism nima?
Javob:Kindle

Arzimas savol:Mushuk hayotini necha foiz uxlash bilan o’tkazadi?
Javob:70%

Arzimas savol:Hozir sayyoradagi eng katta quruq sutemizuvchi qaysi?
Javob:Afrikalik fil

Arzimas savol:Uchish qobiliyatiga ega bo’lgan yagona sutemizuvchi nima?
Javob: Halol

Arzimas savol: Qaysi quruq sutemizuvchilarning tili ikki metrgacha cho’zilgan?
Javob:
Chumolilar

Arzimas savol:Echki bolasi uchun tegishli ism nima?
Javob: Bola

Arzimas savol:Okeandagi eng kichik baliqlarni nomlang.
Javob:Mittilar Pigmy Goby

Arzimas savol:Filmdan Nemo qanday baliqNemoni topish?
Javob:Klounfish

Arzimas savol:Qaysi baliqlar dunyodagi eng katta baliq ekanligi ma’lum?
Javob:Kit Shark

Arzimas savol:Ayol filning to’g’ri nomi nima?
Javob: Sigir

Arzimas savol:O’z podasini boshqaradigan fil uchun qanday tegishli ism bor?
Javob:Matriarx

Arzimas savol:Qaysi uchib ketmaydigan qush Yangi Zelandiya emblemasi ekanligi ma’lum?
Javob:kivi

Arzimas savol:Eng tezkor quruqlikdagi hayvon nima?
Javob: Gepard

Arzimas savol:Qaysi hayvon dunyodagi eng katta sutemizuvchi ekanligi ma’lum?
Javob:Moviy kit

Arzimas savol:Qaysi hayvon dunyodagi eng kichik sutemizuvchi ekanligi ma’lum?
Javob:Bumblebee yarasasi

Arzimas savol:Zopak podasi uchun tegishli ism nima?
Javob:Ko’zni qamashtiring

Arzimas savol:Aardvark qaysi qit’ada joylashgan?
Javob:Afrika

Arzimas savol:Shimoliy Amerikada qaysi kemiruvchi eng katta ekanligi ma’lum?
Javob:Qunduz

Arzimas savol:Yer yuzidagi eng baland sutemizuvchi qaysi hayvon ekanligi ma’lum?
Javob:Jirafa

Arzimas savol:Jirafa omnivore, yirtqich yoki o’txo’r deb hisoblanadimi?
Javob:O’t o’ti

Arzimas savol:Qaysi itlar dunyodagi eng kichik itlar zotining bir qismidir?
Javob:Chixuaxua

Arzimas savol:Qaysi hayvon dunyodagi eng sekin hayvon ekanligi ma’lum?
Javob:Yalqov

Arzimas savol:Ayol kiyikka qanday tegishli ism berilgan?
Javob:Doe

Arzimas savol:Lemurlar faqat qaysi mamlakatda tug’ilgan?
Javob:Madagaskar

Arzimas savol:Qaysi o’simlik pandaning asosiy oziq-ovqat manbai ekanligi ma’lum?
Javob: Bambuk

Arzimas savol:Jirafalar guruhining tegishli nomi nima?
Javob:Minora

Arzimas savol:Tabiiy marvaridni qaysi dengiz jonzotlari ushlab turishi ma’lum?
Javob:Istiridye

Arzimas savol:Marley itning qaysi zotidirMarley & Me?
Javob:Sariq labrador Retriever

Arzimas savol:Shrek qaysi oddiy qishloq xo’jaligi hayvonlari bilan do’st ekanligi ma’lum?
Javob:Eshak

Arzimas savol:Zoofobiya nimadan qo’rqish deb nomlanadi?
Javob:Hayvonlar

Arzimas savol:Omarning tanasida nechta oyoq bor?
Javob:O’n

Arzimas savol:Koala ayiqlari uchun yagona oziq-ovqat manbai nima?
Javob:Evkalipt

Arzimas savol:O’n ikki va undan ortiq sigir podasi qanday to’g’ri nomlanadi?
Javob:Flink

Arzimas savol: O’rgimchakning qancha ko’zlari bor?
Javob:Sakkiz

Arzimas savol:Qaysi qush tinchlikning ramzi ekanligi ma’lum?
Javob:Kabutar

Arzimas savol:Kenguru chaqalog’ining to’g’ri nomi nima?
Javob: Joey

Arzimas savol:Qaysi hayvon “odamning eng yaqin do’sti” ekanligi ma’lum?
Javob:It

Arzimas savol:Kunduzi uxlab yotgan, ammo kechasi hushyor turadigan hayvonning nomi nima?
Javob:Tungi

Arzimas savol:Qaysi kaltakesak dunyodagi eng katta ekanligi ma’lum?
Javob:Komodo ajdaho

Arzimas savol:G’ozlar guruhining to’g’ri nomi nima?
Javob:Gaggle

Arzimas savol: Cho’pon qanday hayvonga aylanadi?
Javob:
Baqa yoki salamander.

Arzimas savol:Mashhur video-o’yin qahramoni Sonic qanday hayvon ekanligi ma’lum?
Javob:Kirpi

Arzimas savol:Dengiz yulduzi qancha qurolga ega ekanligi ma’lum?
Javob:Besh

Arzimas savol:Oddiy afsonada aytilishicha qaysi hayvon to’qqizta hayotga ega?
Javob:Mushuk

Arzimas savol:Qarg’alar guruhining to’g’ri nomi nima?
Javob:Qotillik

Arzimas savol:Mashhur it Lassi qaysi it zoti ekanligi ma’lum?
Javob:Kolli

Arzimas savol:Qaysi hayvonning dumi shunchalik kuchli, ular uning ustiga turishga qodir?
Javob:Kenguru

Arzimas savol:Qaysi primat dunyodagi eng kattasi ekanligi ma’lum?
Javob:Gorilla

Qo’shimcha qiziqarli trivia savollari va javoblari

Quyida sizni va do’stlaringizni hayratda qoldiradigan ko’proq savol-javoblar mavjud.