Press "Enter" to skip to content

Quron kitob skachat

болезнь , паркинсона , дюсупов

Quron kitob skachat

ФОТИҲА СУРАСИ

Аъузу биллаҳи минаш шайтонир рожийм. Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. Алҳамдулиллаҳи роббил ъаламийн. Ар-роҳманир роҳийм. Малики явмиддин. Иййака наъбуду ва иййака настаъийн. Иҳдинас сиротал мустақим. Сиротоллазийна анъамта ъалайҳим ғойрил мағзуби ълайҳим валлаззоллийн.

ШАРҲ СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Аламнашроҳ лака содрок. Ва вазоғъна ъанка визрок. Ал-лазий анқозо зоҳрок. Ва рафаъно лака зикрок. Фаинна маъал ъусри усро. Инна маъал ъусри усро. Фаиза фароғта фансоб. Ва ила роббика фарғоб.

ТИЙН СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Ваттийни ваззайтун. Ватури сийнин. Ва ҳазал баладил амийн. Лақод ҳолақонал инсана фий аҳсани тақвийм. Сумма родаднаҳу асафала сафилийн. Иллал лазина аману ва ъамилус солиҳати фалаҳум ажрун ғойру мамнун. Фама юказзибука баъду биддийн. Алайсаллоҳу баиҳкамил ҳакимин.

ЗАЛЗАЛА СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Иза зулзилатил арзу зилзалаҳа. Ва аҳрожатил арзу асқолаҳа. Ва қолал инсану малаҳа. Явмаизин туҳаддису ахбароҳа. Бианна роббака авҳалаҳа. Ёвмаизий ясдуруннасу аштаталиюров аъмалаҳум. Фамай яъмал мисқола зарратин хойрой яроҳ. Ва май яъмал мисқола зарротин шаррой яроҳ.

АСР СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Валасръ иннал инсана лафи хусръ. Иллал лазина аману ва ъамилус солиҳати ва тавасов билҳаққи ва тавасов биссабръ.

ҲУМАЗА СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Вайлулликулли ҳумаззатил лумаза. Аллазий жамаъа малав ва ъаддадаҳ. Яҳсабу анна малаҳу ахладаҳ. Калла лаюн баззана филҳутомаҳ. Ва ма адрока малҳутомаҳ. Наруллоҳил муқода аллати татталиъу ъалал аф-идаҳ. Иннаҳа ъалайҳим муъсодда. Фи ъамадин мумаддадаҳ.

ФИЛ СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Алам таро кайфа фаъала роббука биасҳабил фил. Алам яжъал кайдаҳум фи тазлил. Ва арсала ъалайҳим тайрон абабил. Тормиҳим биҳижаротим мин сижжил. Фажаъалуҳум каъасфим маъкул.

ҚУРАЙШ СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Ли илафи қуройш. Илафиҳим риҳлаташ шитаи воссойф. Фаляъбуду роббаҳазал байт. Ал-лазий атъа омаҳум мин жуъив ва аманаҳум мин ховф.

МАЪУН СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Аро-айталлазий юказзибу биддийн. Фазаликал лазий ядуъ-ул ятим. Ва ла яҳуззу ъала таъомил мискин. Фавайлул лил мусоллийн. Аллазина ҳум ъан солатиҳим саҳун. Ал-лазина ҳум юроъун. Ва ямнаъунал маъун.

КАВСАР СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Инна аътойнакал-кавсар. Фасолли лироббика ванҳар. Инна шаниаъка ҳувал абтар.

КОФИРУН СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Қул я айюҳал кафирун. Ла аъбуду ма таъбудун. Ва ла антум абидуна ма аъбуд. Ва ла ана абидум ма абаттум ва ла антум абидуна ма аъбуд. Лакум динукум валия дин.

НАСР СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Изажа анасруллоҳи вал фатҳ. Вароайтаннаса ядихулу нафиди иллаҳи афвожа. Фасаббиҳ биҳамди роббика вастоғфирҳ. Иннаҳу кана тавваба.

МАСАД СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Таббат ядаа абиллаҳабив ваттабъ. Ма ағна ъанҳу малуҳу ва ма касаб. Саёсла нарон зата лаҳаб. Вамроатуҳ ҳаммалатал ҳатоб. Фи жидиҳа ҳаблум мим масад.

ИХЛОС СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Қул ҳуваллоҳу аҳад. Аллаҳус сомад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якуллаҳу куфуван аҳад.

ФАЛАҚ СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Қул аъузу бироббил фалақ. Мин шарри ма холақ. Ва мин шарри ғосиқин иза вақоб. Ва мин шаррин-наф-фассати фил ъуқод. Ва мин шарри ҳасидин иза ҳасад.

АН-НОС СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Қул аъузу бирробин-нас. Маликин-нас, илаҳин-нас. Мин шаррил васвасил хоннас. Аллазий васвису фий судурин-нас. Минал жаннати ван-нас.

Quron kitob skachat

СУРАҳОИ КУТОҳ БАРОИ АЗЁД КАРДАН БО ЗАБОНИ ТОЧИКИ БАРОИ НАМОЗХОНОН

Сураи «Фотиҳа»
Аъузу биллоҳи минаш-шайтонир-раҷим.
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Алҳамду лиллоҳи раббил-ъоламин. Ар-раҳмонир-раҳим.
Молики явмиддин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин.
Иҳдинас-сиротал-мустақима, сиротал-лазина анъамта
ъалайҳим, ғайрил-мағзуби ъалайҳим валаззоллин.
(Омин).

СУРАИ НОС
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Қул аъузу бираббин-нос. Маликин-нос.
Илоҳин-нос. Мин шаррил-васвосил-ханнос.
Аллазӣ ювасвису фӣ судурин-нос. Минал-
ҷиннати ван-нос.

Сураи фалақ
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Қул аъузу бираббил-фалақ. Мин шарри мо
халақ. Ва мин шарри ғосиқин изо вақаб. Ва
мин шаррин-наффосоти фил-ъуқад. Ва мин
шарри ҳосидин изо ҳасад.

Сураи ИХЛОС.
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Қул ҳуваллоҳу аҳад. Аллоҳус-самад. Лам ялид ва
лам йулад. Ва лам якун лаҳу куфуван аҳад.

Сураи Таббат
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Таббат ядо абилаҳабив ва табб Мо ағно ъанҳо молуҳу ва мо касаб Саясло норан зота лаҳаб Вамраатуҳу ҳаммолатал ҳатаб Фи ҷидиҳо ҳаблум мим масад.

Сураи Наср
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Изоҷо а насруллохи вал фатҳ Ва раайтан носа ядхулуна фи диниллоҳи афвоҷо Фасаббиҳ би ҳамди Раббика вастағфирҳ Иннаҳу кона таввобо

СУРАИ КОФИРУН
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Қул ё айюҳал-кофирун. Ло аъбуду мо таъбудун.
Ва ло антум ъобидуна мо аъбуд. Ва ло ано ъобидум-
мо ъабадтум. Ва ло антум ъобидуна мо аъбуд. Лакум
динукум ва лия лин.
СУРАИ МОЪУН
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Араайтал-лази юказзибу будин.Фазоликал-лази ядуъъул ятим.Ва ло яхуззу ъало таъомил мискин.Фавайлул-лил муссаллин.Аллазина ҳум ъан салотиҳим соҳун.Алазина ҳум юроун.Ва ям наъунал моъун.

СУРАИ КАВСАР
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Инно аътайнокал-кавсар. Фасаллили раббика
ванҳар. Инна шониака ҳувал-абтар.
Сураи Қурайш
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Ли илофи Қурайш Илофиҳим риҳлаташ шитои вассайф Фал яъбуду Рабба ҳозал байт.Алази атъамаҳум мин ҷуъив ва оманаҳум мин хавф.

СУРАИ ФИЛ.
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Алам тара кайфа фаъала раббука биасҳобил-фил.
Алам яҷъал кайдаҳум фӣ тазлил. Ва арсала ъалайҳим
тайран абобил. Тармиҳим би ҳиҷоратим-мин сиҷҷил.
Фаҷаъалаҳум каъасфим-маъкул.
субхона рабика рабил изати ама ясифун ва саламун алал мурсалин вал хамдулилохи рабил оламин:

Оят-ул-курсӣ
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Аллоҳу ло илоҳа илло ҳувал-ҳайюл-қайюм. Ло
таъхузуҳу синатув-ва ло навм, лаҳу мо фис-самовоти ва
мо фил-арз. Ман заллазй яшфаъу ъиндаҳу илло биизниҳ.
Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло
юҳитуна бишаӣ-им-мин ъилмиҳи илло бимошоъ. Ва сиъа
курсийюҳус-самовоти вал-арз. Ва ло яудуҳу ҳифзуҳумо
ва ҳувал-ъалийюл-ъазим.

Сураи «Шамс»
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Ваш-шамси ва зуҳоҳо. Вал-қамари изо талоҳо. Ван-
наҳори изо ҷаллоҳо. Вал-лайли изо яғшоҳо. Вас-самои ва
мо баноҳо. Вал-арзи ва мо таҳоҳо. Ва нафсив-ва мо
саввоҳо. Фа алҳамаҳо фуҷураҳо ва тақвоҳо. Қад афлаҳа
ман заккоҳо. Ва қад хоба ман дассоҳо. Каззабат самуду
битағвоҳо. Изинбаъаса ашқоҳо. Фа қола лаҳум
расулуллоҳи ноқаталлоҳи ва суқёҳо. Фа каззабуҳу фа
ъақаруҳо фа дамдама ъалайҳим раббуҳум би замбиҳим
фа саввоҳо. Ва ло яхофу ъуқбоҳо.

Сураи «Зуҳо»
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Ваз-зуҳо. Вал-лайли изо саҷо. Мо ваддаъака раббука
ва мо қало. Ва лал-охирату хайрул-лака минал-уло. Ва
ласавфа юътика раббука фа тарзо. Алам яҷидка ятиман
фа ово. Ва ваҷадака золлан фа ҳадо. Ва ваҷадака ъоилан
фа ағно. Фа аммал-ятима фа ло тақҳар. Ва аммас-соила
фа ло танҳар. Ва аммо биниъмати раббика фа ҳаддис.

Сураи «Иншироҳ»
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Алам нашраҳ лака садрак. Ва вазаъно ъанка визрак.
Ал-лазӣ анқаза заҳрак. Ва рафаъно лака зикрак. Фа инна
маъал-ъусри юсро. Инна маъал-ъусри юсро. Фа изо
фарағта фансаб. Ва ило раббика фарғаб.

Сураи «Тин»
Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.
Ват-тини ваз-зайтун. Ва тури синин. Ва ҳозал-
баладил-амин. Лақад халақнал-инсона фӣ аҳсани тақвим.
Сумма рададноҳу асфала софилин. Иллал-лазина оману
ва ъамилус-солиҳоти фа лаҳум аҷрун ғайру мамнун. Фа
мо юказзибука баъду бид-дин. Алайсаллоҳу би аҳкамил-
ҳокимин.

ТАШАҳҳУД: АТТАҳАЁТУ ЛИЛЛОҳИ ВАССАЛАВОТУ ВАТТАЙЙИБОТ АССАЛОМУ ЪАЛАЙКА АЙЮҳАННАБИЙЮ ВА РАҳМАТУЛЛОҳИ ВА БАРАКОТУҳ АССАЛОМУ ЪАЛАЙНО ВА ЪАЛО ЪИБОДИЛЛОҳИ ССОЛИҳИН АШХАДУ АЛЛО ИЛОҳА ИЛЛАЛЛОҳУ ВА АШҳАДУ АНА МУҳАММАДАН АБДУҳУ ВА РАСУЛЛУҳ.

САЛАВОТҳОИ НАМОЗ!
АЛЛОҳУМАСАЛЛИ ЪАЛО МУҳАММАДИН ВА ЪАЛО ОЛИ МУҳАММАД КАМО САЛЛАЙТА ЪАЛО ИБРОҳИМА ВА ЪАЛО ОЛИ ИБРОҳИМ ИННАКА
ҳАМИДУМ МАЧМД.
АЛЛОҳУМУБОРИК ЪАЛО МУҳАММАДИН ВА ЪАЛО ОЛИ МУҳАММАД КАМО БОРАКТА ЪАЛО ИБРОҳИМА ВА ЪАЛО ОЛИ ИБРОҳИМ ИННАКА
ҳАМИДУМ МАЧИД.

ДУЪОИ БАЪДИ САЛАВОТ:
АЛЛОҳУМАғФИРИЛИ ВАЛИ ВОЛИДАЙЯ ВАЛИ УСТОДИ ВАЛИ ЧАМИЪИЛ МУЪМИНИНА ВАЛ МУЪММНОТ ВАЛ МУСЛИМИНА ВАЛ МУСЛИМОТ АЛ АҳЁИ МИНҳУМ ВАЛ АМВОТ.

ДУЪОХО:
АЛОҳУМА РАББАНО ОТИНО ФИДУНЁ ҳАСАНАТАН ВА ФИЛ ОХИРАТИ ҳАСАНАТАН ВА КИНО АЗОБАН НОР.У

РАБАНО ТАКАББАЛ МИНО ИННАКА АНТАСАМИУЛ АЛИМ ВА ТУБ АЛАЙНА ИННАКА АНТАТ ТАВОБУР РАҳИМ.У

АЛҳАМДУЛИЛЛОҳИ РАБ БИЛ ОЛАМИН ВАЛ ОКИБАТУ ЛИЛ МУТАКИН ВАС САЛОТУ ВАС САЛОМ АЛО РАСУЛИҳИ МУҳАММАДИН ВА АЛО ОЛИҳИ ВА АСХОБИХИ АЧИАИН.У
АЛЛОХУМА АНТАССАЛОМ ВА МИНЕАССАЛОМ ТАБОРАКТА АЛАЙКА Ё ЗАЛ ЧАЛОЛИ ВАЛ ИКРОМ.У
ДАР ОХИРИ ХАР ЯК ДУЪО БИРАҳМАТИКА Ё АРҳАМАРРОҳИМИН ГУЕМ ХУБАСТ!

Ин дуоҳоро бихон:
1. ォАллоҳумма инни аъузу бика мин ъазобил-
цабри ва мин ъазоби нори ҷаҳаннама ва мин
фитнатил-маҳё вал-мамоти ва мин шарри
фитнатил-Масиҳид-даҷҷолサ.20[20]
=Худовандо, ҳамоно ман аз азоби гУр ва аз
азоби дУзах ва аз ошУбу санҷиши зиндагиву
марг ва аз бадии ошУби Масеҳи Даҷҷол ба ту
паноҳ мебарам.\
2. ォАллоҳумма инни аъузу бика минал-
ма’сами вал-мағрамサ.21[21] =Худовандо,
ҳамоно ман аз гуноҳ ва аз вому царзу товон ба
ту паноҳ мебарам.\
3. ォАллоҳумма инни заламту нафси зулман
касиран ва ло яғфируз-зунуба илло анта,
фағфирли мағфиратан мин ъиндика
варҳамни, иннака антал-ғафурур-
раҳимサ.22[22] =Худовандо, ҳамоно ман бар
ҷони хеш ситами фаровон кардам ва гуноҳҳоро
ҷуз ту касе наёмурзад, пас маро бо омурзише аз
назди худ биёмурз ва маро раҳму меҳрубони
фармо, ҳаройина омурзгори меҳрубон туи.\
Ё ҳар дуоеро, ки мехоҳад дуо кунад.

ДУЪОИ қУНУТ:
АЛЛОҳУМА ИННО НАСТАЪИННУКА ВА НАСТАғФИРУКА ВА НУЪМИНУ БИКА ВА НАТАВАКАЛУ ЪАЛАЙКА ВА НУСНИ АЛАЙКАЛ ХАЙР. НАШКУРУКА ВАЛО НАКФУРУК ВА НАХЛАЪУ ВА НАТРУКУ МАЙЯФҷУРУК.
АЛЛОҳУМА ИЁКАНАЪБУДУ ВАЛАКА НУСАЛЛИ ВА НАСҷУДУ ВА ИЛАЙКА НАСЪО ВА НАҳФИДУ НАРҷУ РАҳМАТАКА НАХШО АЪЗОБАКА ВА ИННА АЪЗОБАКА БИЛ КУФФОРИ МУЛҳИқ.

ДУЪОИ БАЪДИ ТАЪОМ.
АЛҳАМДУ ЛИЛЛОҳИЛЛАЗИ АТЪАМАНО ВА САқОНО ВА ҷАЪАЛАНО МИНАЛ МУСЛИМИН БИРАҳМАТИКА Ё АРҳАМАРРОҳИМИН.

Quron kitob skachat — Рейтинг сайтов по тематике

Diese Website steht zum Verkauf! skachat.com ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf skachat.com alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!

Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

Skachat-Deposit.3dn.ru – Скачать бесплатно c файлообменников. Лучшие программы с файлообменников.

skachat-deposit.3dn.ru, depositfiles , letitbit , turbobit , файлообменник

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

На сайте skachat-pesnyu.ru собраны гигабайты песен и музыкальных треков

Рейтинг Alexa: #9,763,227 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

Google PageRank: 1 из 10

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

English grammar exercises and answers

школьный , учебник , online , алфавит , английский

Рейтинг Alexa: #2,086,112 Google PageRank: 2 из 10

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )
0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

На нашем сайте вы сможете найти разного рода приложения доступные для загрузки

загрузить , скачать , бесплатно , на русском, программы

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

Дюсупов использует психотерапевтические методы. Есть вера Группа: Гости. базылхан! скажите вы лечите болезнь паркинсона ? – Базылхан Дюсупов.Кто он? – Форум Усть-Каменогорска

болезнь , паркинсона , дюсупов

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

Скачать клиент minecraft minecraft 1, скачать 6 2.

Рейтинг Alexa: #13,818,529 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )
0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

Рейтинг Alexa: #1,926,440

0 / 5.0 оценка (Голосов: 0 )

Похожие тематики

  • Quron kitob skachat pdf
  • Quran kitob skachat
  • Quron kitob rasmlari skachat
  • Quron elektron kitob skachat
  • Quron kitob mp3 skachat
  • Quron kitob rasmi skachat
  • Quron suralari kitob skachat
  • Quron kitob arab tilida skachat pdf
  • Quron kitob uzbek tilida skachat

Динамика популярности – Quron kitob skachat

Google Тренды это диаграмма для отслеживания сезонности ключевых слов. Этот график позволяет лучше понять сезонное изменение полулярности запросов по определенной тематике.

Значения приведены относительно максимума, который принят за 100. Чтобы увидеть более подробную информацию о количестве запросов в определенный момент времени, наведите указатель на график.

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и используются здесь исключительно в целях идентификации.