Press "Enter" to skip to content

5 sinf tarix

10. Dushmanga asir tushishni istamagan va chorasiz qolgan Muqanna qay tariqa xalok bo’ldi ? A) dushman bilan bo’lgan jangda B) xiyonat tufayli

O‘zbekiston va xorijda Amir Temur tarixining o‘rganilishiga doir tadqiqotlar

O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyotining yangi bosqichida davlat va jamiyatning har bir sohasida tubdan yangilanishlar, yuksalishlar bilan bir qatorda milliy davlatchilikni mustahkamlash, mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotini barqaror izga tushirish va rivojlantirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tarix fanida ham ajdodlarimiz tarixini o‘rganish, ularga to‘g‘ri va xolis baho berish, shu asosda milliy qadriyatlarimizni tiklash uchun keng yo‘l ochildi. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Bizning havas qilsa arziydigan ulug‘ tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug‘ ajdodlarimiz bor” ( Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasidan // Xalq so‘zi 2017-yil 4-avgust) .

O‘tgan davr mobaynida obyektiv tariximizni yaratish yo‘lida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Qator muhim manbalar nashr etildi. Natijada tarixchilar uchun yirik tadqiqotlar yaratish imkoniyati vujudga keldi. Xususan, ajdodlarimiz tarixining noma’lum bo‘lgan qirralari hamda insoniyat o‘tmishida o‘ziga xos o‘rin egallagan tarixiy shaxslar faoliyatini o‘rganish uchun ham manbaviy asoslar yaratildi. Binobarin, o‘z davrida buyuk saltanat barpo etgan, o‘zbek davlatchiligi tarixida hamda harbiy mahorat sohasida jahon tarixidan munosib o‘rin egallagan Amir Temur va temuriylar davri tarixi nafaqat o‘lkamiz, balki jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotida umume’tirof etilgan davr sifatida ko‘plab tadqiqotlarni taqozo etadi. Zero, Sohibqiron Amir Temur el-u ulusning taraqqiyoti, tinchligi va xavfsizligini o‘z orzu-umidlarida mujassam etgan xalqimiz farzandi, “Temuriylar renessansi” asoschisidir.

Amir Temurning ibratli hayoti va davlatdorlik faoliyati, saltanati tarixi, undagi ilm-fan, madaniyatni o‘rganish tarixshunoslikning yirik ilmiy yo‘nalishlaridan biri sifatida doimo olimlar diqqat-e’tiborida bo‘lib kelgan. Shuningdek, temuriylar tarixiga tegishli manbalar jahon miqyosida turli tillarga tarjima qilingan hamda ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Dunyo tarixshunosligida Amir Temur davri tadqiqiga oid nashrlar, “Temurshunoslik” ilmiy yo‘nalishining shakllanishi, badiiy adabiyotda Amir Temur obrazining yaratilishi ancha ilgari boshlangan.

Ma’lumki, sovet tarixshunosligida o‘z davrining xos mafkuraviy yondashuviga qaramay, ma’lum ishlar amalga oshirilgan. Shu o‘rinda temurshunoslik rivojiga tamal toshini qo‘ygan G.A.Pugachenkova, I.Mo‘minov, R.Mukminova, B.V.Lunin, E.V.Rtveladze, P.Zohidov, L.I.Rempel, A.O‘rinboyev, B.Ahmedov, D. Yusupova, O‘.Alimov, T.Fayziyev, O.Bo‘riyev kabi qator fidoiy olimlarning tadqiqotlari Amir Temur saltanati tarixini yoritishga xizmat qildi. Zero, aynan ularning mustaqillik yillarida chop etilgan yirik nashrlarda Amir Temur hayoti va faoliyati tarixini mukammal yoritishdagi xizmatlarini e’tirof etish zarur. Birlamchi yozma manbalar, ya’ni qo‘lyozma kitoblar maxsus kataloglarda yoritilgan (Собрание восточных рукопией Академии наук Узбекистана. Т. I – XI . – Ташкент, 1952-1987.; Собрание восточных рукопией Академии наук Узбекистана. История. Составители: Д.Ю.Юсупова, Р.П.Жалилова. – Ташкент, Фан, 1998. – 536 ).

Ta’kidlash joiz, dastlabki bibliografik ko‘rsatkich mustaqillikkacha bo‘lgan davrda tarixshunos olim B.V.Lunin tomonidan tuzilib adabiyotlar sohalar bo‘yicha o‘n ikki qismga ajratib tasniflangan edi ( Лунин Б.В. История, культура и искусство времени тимуридов в советской литературе (библиографический указатель) // Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент, 1969. № 8-9. – С. 100 – 145) . Shu bilan birga, ushbu bibliografik ko‘rsatkichda mustabid sovet davridagi mafkuraviy tazyiq ta’sirida Amir Temur hayoti va faoliyatiga oid adabiyotlar “Umumiy tarix” qismiga kiritilgan. Ammo bu holat tadqiqotning ilmiy ahamiyatini pasaytirmaydi, aksincha, olimning falsafiy mushohadasining nechog‘lik teran ekanligidan dalolat beradi. Ushbu bibliografik ko‘rsatkich tasnifi mustaqillik yillarida B.V.Lunin tomonidan ancha rivojlantirilib bir necha fundamental nashrlarda nafaqat keltirildi, balki olim tomonidan ( Temur va Ulug‘bek davri tarixi. – Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1996. – B. 28–42) Amir Temur davri asosiy manbalari hamda ilmiy adabiyotlarining tarixshunoslik nuqtayi nazaridan tahlili ham amalga oshirildi. Shuningdek, xorij tarixshunoslari, rus sharqshunos olimlari hamda sovet davrida tadqiqot olib borgan tarixchilarning ilmiy ishlari tadrijiy ravishda o‘rganilib, ilk bor mavzuga oid tarixiy adabiyotlar tarixshunoslikning yangicha talqinida o‘z bahosini oldi. Ushbu tayyorlangan bibliografiya to‘plami hozirga qadar tadqiqotlarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Hozirga qadar respublikada mazkur mavzuga oid bir necha bibliografik nashrlar amalga oshirilgan. Chunonchi, 1996-yilda O‘zbekiston Respublikasining Misrdagi elchixonasi xodimlari tomonidan (Amir Temur va temuriylar haqida Misr kutubxonalarida saqlanayotgan manba va qo‘llanmalar Fihristi. Muqaddima muallifi: Boboxonov Sh. Tayyorlovchi: Nasrullo Mubashshir at-Taroziy. – O‘zbekiston elchixonasi Qohira shahri, 1996. O‘zbek tilida – B. 1–37, arab tilida – B. 1–422) Amir Temur va temuriylar haqida Misr kutubxonalarida saqlanayotgan manba va qo‘llanmalar fihristi yaratildi. 1999-yilda esa akademik E.V.Rtveladze va akademik A.X.Saidovlar tomonidan tayyorlangan “Amir Temur dunyo fani ko‘zgusida” (Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х. Амир Темур в зеркале мировой науки. – Ташкент: Издательский дом Мирэкономики и права, 1999. – 112 с.; Ўша муаллифлар. Амир Темур в зеркале мировой истории. Библиография / Отв. за выпуск Д.Нурматова. – Париж, 1996. – 28) nomli bibliografik nashrda xorijiy tillarda chop etilgan adabiyotlar tizimga solindi. Mualliflar jahon tarixshunosli­gida mustaqil “temurshunoslik” ilmiy yo‘nalishi shakllanganini e’tirof etishdi. Shuningdek, “Amir Temur jahon tarixida” nomli nashrining “Amir Temur davri tarixnavisligi” bobidagi “Ilmiy izlanishlar” qismida O‘zbekiston va xorij tadqiqotchilarining ishlari tahlil qilindi. Nashrda “Amir Temur shaxsini biryoqlama, tor va bir xil tarzda talqin etishdan iborat dastlabki ko‘nikmalardan uni chuqur, keng va har yoqlama idrok etishga asta-sekin o‘tish tadriji sodir bo‘ldi” (Amir Temur jahon tarixida . – Toshkent: Sharq, 2001. – B. 214–216), degan xulosaga kelinishi tarixshunoslikdagi ilmiy burilishdir.

2003-yilda akademik B.Ahmedov, B.Qosimov, I.Niyazov, B.Bannopov, M.Zikrullayev, Ya.Muhammedov tomonidan ham temurshunoslik sohasida bir muncha tadqiqotlar olib borilib, “Amir Temur bibliografiyasi” (Amir Temur bibliografiyasi. B.Ahmedov, B.Qosimov, I.Niyazov, B.Bannopov, M.Zikrullayev, Ya.Muhammedov. Markaziy Osiyoni tadqiq qilish Fransuz Instituti. Toshkent, 2003. – 114 – b.) nashrdan chiqdi.

2010-yilda O.Rahmatullayeva tomonidan tayyorlangan “Amir Temur saltanati tarixnavisligi” nomli bibliografik ko‘rsatkichda faqat O‘zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan adabiyotlar jamlanib sohalar bo‘yicha tasniflandi (Rahmatullayeva A. Amir Temur saltanati tarixnavisligi (Bibliografik ko‘rsatkich ). – T.: Fan va texnologiya,2010. – 95-b.) .

Amir Temur va temuriylar davri tarixshunosligi bo‘yicha O‘zbekistonda bir muncha salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Aksariyat tadqiqotchilarning yakdillik bilan ta’kidlashicha, boshqa tarixiy davrni o‘rganishda adabiyotlar taqchilligi qiynasa, bu davr tadqiqotchisiga esa adabiyotlarning ko‘pligi va turli munosabat qiyinchilik tug‘diradi. Aynan shu jihat ham bibliografik tadqiqotlarga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytiradi.

Keyingi yillarda Amir Temur shaxsi va davriga oid birmuncha manbalar tarjimasi, ilmiy, ilmiy-ommabop, badiiy adabiyotlar yaratildiki, ularni aniqlash, tizimlashtirish zaruriyatini keltirib chiqardi. O‘zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyida bajarilgan “Amir Temur. Bibliografiya. Birinchi kitob” (O‘lja y eva Sh. XX asrning 50−60 yillarida Amir Temur va temuriylar davri tarixshunosligi (sho‘ro adabiyotlari misolida).: Tarix fan. nom. … diss. Toshkent: O‘zR FA Tarix instituti, 1999; Абиджанова Д. Мавераннахр эпохи правления Амира Темура в англоязычной историографии 60 – 90-х годов ХХ в.: Дисс. . канд. ист. наук. Ташкент: Институт истории АН РУз, 2000. 160 с.; Usmonov B. Amir Temur hayoti va davlatchilik faoliyatining Rossiya tarixshunosligida yoritilishi (XVII − XX asrlar).: Tarix fan. nom. . diss. Toshkent: O‘zR FA ShI, 2004. 165 – b.; Rahmatullaeva A.R. O‘zbekistonda Amir Temur hayoti va faoliyati tarixshunosligi (1991–2009).: Tarix fan. nom. . diss. Toshkent: O‘zR FA Tarix instituti, 2010. – 175-b.) mavzuyidagi maqsadli amaliy grant doirasida bajarilgan loyihada O‘zbekiston va jahon miqyosida Amir Temurning hayoti va faoliyatiga bag‘ishlab nashr qilingan turli adabiyotlar jamlanib izohlar bilan ta’minlandi.

Bibliografik ko‘rsatkichda yurtimizda Amir Temur xotirasini abadiylashtirishga bag‘ishlangan rasmiy (Qonun, Farmon, Qaror va boshqa me’yoriy hujjatlar) ma’lumotlarni yig‘ishda O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlar milliy bazasining Davlat xizmatlarini ko‘rsatish bo‘yicha ma’muriy reglamentlarning elektron to‘plami (LexUz-online platformasi)dan foydalanildi.

Mazkur loyihada mavzuni yorituvchi yozma manbalar, monografiyalar, risolalar, dissertatsiya va avtoreferatlar ro‘yxati, yubileylarga bag‘ishlangan albomlar, tarixiy ma’lumotnoma va solnomalar, respublika va xalqaro konferensiya materiallari, o‘quv qo‘llanmalar, respublika va xorijiy nashrlarda chop etilgan maqolalar jamlandi. Shuningdek, unda xorijiy davlatlardagi kutubxonalar, muzeylar va fondlardan o‘rin olgan adabiyotlardan ham imkon qadar foydalanildi. Jumladan, rus, ingliz, fransuz, turk, arab, fors tillarida nashr etilgan 6 mingga yaqin turli kitob va maqolalar nashrlari imkon qadar jamlanib, ma’lum bir tartibga solindi.

Kitobda yozma manbalar va ilmiy tadqiqotlar, monografiya va muhim kitob hamda risolalariga tavsif – izoh yozildi. Shu o‘rinda aytib o‘tish kerakki, bibliografiyada shartli ravishda, ko‘lami jihatidan nihoyatda ko‘pligi bois, davriy matbuot (xususan gazeta) nashrlari olinmadi. Zero, davriy matbuot materiallari, istiqbolda, ushbu bibliografiyaning davomli nashrlarida o‘z aksini topadi degan umiddamiz.

Bibliografik ko‘rsatkichda barcha adabiyotlar, avvalo, nashr tili bo‘yicha, mualliflarning familiya va ismi-shariflari kesimida alifbo tartibida joylashtirildi. Ushbu bibliografiyada adabiyot atamasi deganda monografiya, risola, dissertatsiya, avtoreferat, ilmiy-ommabop nashrlar, badiiy adabiyot va boshqalar ham nazarda tutiladi.

Bir ismning turli xil yozilishi, jumladan, Timur, Tamerlan, Timur, Temour, Tamerlan va h.k. atalishlar manba va ilmiy adabiyot nomlanishida qanday bo‘lsa, shu holatda imkon qadar saqlab qolingan. Ammo izohlarda “Temur” deb yozilishi to‘g‘ri deb topildi. Matbaa shaklidagi nashrlarda (bu hol ko‘proq jamoaviy monografiyalarda uchraydi) muallif ismi sharifi ko‘rsatilmagan maqolalar bevosita sarlavhasi ham alifbo tartibida berilgan.

Temuriylar tarixi davlat muzeyida amalga oshirilayotgan mazkur tadqiqot davomlidir, zero yildan-yilga yangidan yangi adabiyotlar, tadqiqotlar qo‘shilib boraveradi. Bu hol o‘z-o‘zidan kelgusida bu bibliografiyaning davomli nashrlari yaratilishiga zamin bo‘lib qoladi va loyiha kelajakda ilmiy guruhimiz tomonidan amalga oshirish rejalashtirilgan “Amir Temur Bibliografiyasi. Ikkinchi kitob” ishida yana davom ettiriladi. Zero, asarning ikkinchi nashrida Sharq va Yevropa xalqlari tillarida yozilgan ilmiy adabiyotlarni bibliografik ko‘rsatgichda jamlash maqsad qilingan.

Umid kilamizki, ushbu bibliografik ko‘rsatkich zamonaviy tarix fani uchun dolzarb hisoblanib, Amir Temurning ibratli hayoti va davlatdorlik faoliyatini o‘rganishda qulaylik va imkoniyat yaratib, kelgusi tadqiqotlarni yo‘naltirishda amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ilmiy izlanish olib boruvchilarga adabiyotlar topishda yo‘llanma vazifasini bajaradi hamda mazkur muammo bo‘yicha kelajakda amalga oshiriladigan ilmiy izlanishlar uchun istiqbolli yo‘nalishlarni belgilab beradi.

Azizjon ShARIPOV,

O‘zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi

“Madaniyat va ma’rifat bo‘limi” boshlig‘i

5 sinf tarix

1.Tarix fanini yaratishga asos bo’luvchi ma’lumotlarni o’zida aks etdirgan ashyoviy dalillar va yozib qoldirilgan turli hil xujjatlar hamda kitoblar nima deyiladi ?

A) tarixiy manbalar B) ashyoviy manbalar S) Arxiv xujjatlari D) yodgorliklar

2.Tarixiy manbalar necha turga bo’linadi ?

A) 5 turga B) 4 turga S) 3 turga D) 2 turga

3.Moddiy manbalarga nimalar kiradi ?

A)Odamlar yashagan manzil,makon,turarjylar,shaxar va qala’lar

B) sug’orish inshootlari,uy-ro’zg’or buyumlari qoldiqlari

S) zeb-ziynatlar,zarb etilgan tangalar,gerb,muxr,mexnat qurollari D) A,B,S

4.Moddiy manbalarni tarixning qaysi kasb xodimlari to’plashadi ?

A)lingvistlar B) arxeologlar S) etnograflar D) antropologlar

5.Arxeologlar moddiy manbalarni qanday to’plashadi ?

A) tarixiy joylarda qazishma ishlarini olib borish orqali

B) odamlardan sotib olishadi S) Muzeylar tashkil qilish orqali D) B va S

6.Yozma manbalarga nimalar kiradi ?

A)qoyatosh va qattiq buyumlarga o’yib ishlanga bitiklar

B)xayvon terisi,daraxt po’stlog’i, qog’ozga yozilgan yozuvlar

S) turli davrlarda yozilgan qo’lyozmalar D) A,B,S

7.Vatanimiz tarixiga oid eng qadimgi yozma manba bu…?

A) qoyatosh bitiklar B) Avesto kitobi

S) podsholar saroyidagi yozuvlar D) darxtlardagi yozuvlar

8.Qaysi yozuvlarda bitilgan yozma manbalar Vatanimiz tarixini o’rganishda katta axamiyatga ega ? A) qadimgi Xorazm B) So’g’d S) Fors yozuvlari D) A va B

9.Qaysi davlatlar olimlari yozib qoldirgan asarlarda Vatanimiz tarixi xaqida qimmatli ma’lumotlar uchraydi ?

A) Eron xukmdorlari bitiklari B) qadimgi Gretsiya va Rim S) Xitoy D) A,B,S

10.Tarixda yuz bergan voqeya va xodisalar vaqtini aniqlashda olimlar qaysi fanga murojat qilishadi ?

A)lingvistika B) arxeologiya S) xronologiya D) antropologiya

11.Xronologiya so’zi qaysi tildan olingan ?

A) xitoycha B) grekcha S) forscha D)nemischa

12.Milod so’zi arabcha so’z bo’lib…. Degan ma’noni anglatadi ?

A) vafot etish B) tug’ilish S) o’sish D) rivojlanish

13. xozir biz yashayotgan yil qanday yil xisoblanadi ?

A) xijriy B) milodiy S) miloddan avvalgi D) A va S

14.Milodiy yil xisobiga kimning tug’ilgan kuni asos qilib olingan ?

A) Iso payg’ambarning B) Muhammad payg’ambarning

S) Rim papasi Grigoriyning D) Rim imperatori Yuliy Sezarning

15.Dastlab qadimgi odamlar yil xisobini birinchi kunini qanday voqeyaga qarab belgilab olganlar ?

A)Ekinlarni,xosilni yig’ib olish boshlangan kundan

B) birinchi olimpiada sport o’yinlari boshlangan yildan

S)Rim shaxriga asos solingan yildan D) Iso payg’ambar tug’ilgan kundan

16.Qadimgi greklarda yil xisobi qaysi voqeyadan boshlangan ?

A)Ekinlarni,xosilni yig’ib olish boshlangan kundan

B) birinchi olimpiada sport o’yinlari boshlangan yildan

S)Rim shaxriga asos solingan yildan D) Iso payg’ambar tug’ilgan kundan

17. Qadimgi Rimliklarda yil xisobi qaysi voqeyadan boshlangan ?

A)Ekinlarni,xosilni yig’ib olish boshlangan kundan

B) birinchi olimpiada sport o’yinlari boshlangan yildan

S)Rim shaxriga asos solingan yildan D) Iso payg’ambar tug’ilgan kundan

18.Iso payg’ambar qaysi kuni tug’ilgan ?

A) 1-yanvar B) 21-mart S) 29-fevral D) 31-dekabr

19.Tarixchi olimlar Iso paug’ambar tug’ilgangacha bo’lib o’tgan voqeya va xodisalarni yilini yozishda qaysi so’zni qo’shib yozishadi ?

A) xijriy B) milodiy S) miloddan avvalgi D) A va B

20.Qadim Gretsiyada birinchi olimpiada sport oyinlari nechanchi yildan boshlangan ?

A) mil avv 777-yildan B) mil avv 776-yildan

S) milodiy 776-yildan D) milodiy 777-yildan

21.Tarix fanida voqeya va xodisalar ro’y bergan asrlar qanday raqamda yoziladi ?

A) grek raqamida B) Rim raqamida

S) Lotin raqamida D) arab raqamida

22.Quydagi rim raqamlari to’gri berilgan qatorni toping ?

A) III-VIII-XV-L—3-7-25-30 B) IV-VI –XXX-D—4-7-25-500

23.Eski xujjatlar,yozma yodgorliklar saqlanadigan joy nima deyiladi ?

A) arxiv B) ariza

S) ombor D) arxeologiya

24.Xudoning so’zlari,ko’rsatmalarini insonlarga yetkazuvchi shaxs bu…?

A) arxeolog B) payg’ambar

S) antropolog D) etnograf

25.2001-yilning 1-yanvar kunidan nechanchi asr boshlangan ?

A) XVIII-asr B) XIX asr

S) XX asr D) XXI asr

2-mavzu :”Tarixda yil xisobi”

1.Vaqtning kun,oy,xafta va yillarga bo’lib xisoblanishi bu….

A) kalendar B) yilnoma S) xaftanoma D) taqvim

2.Yer Quyosh atrofini bir yilda necha marta aylanib chiqadi ?

A) 1 marta B) 2 marta S) 3 marta D) 4 marta

3. Bir yil necha kundan iborat ?

A) 375 kun B) 365 kun S) 385 kun D) 395 kun

4.Dastlabki kalendar qaysi davlatda yaratilgan ?

A) Xindiston B) Xitoy S) Misr D) Gretsiya

5.Qadimgi misrliklar o’z xayotini nimasiz tasavvur eta olmaganlar ?

A)Nil daryosisiz B) chorva mollarisiz S) uysiz D) o’rmonsiz

6.Misrliklar kalendarni yaratishiga nima sabab bo’lgan ?

A) dushmanlar xujumi B) Nil daryosi suvining toshishi

S) oziq-ovqat kamligi D) suv tanqisligi

7.Qadimgi misrliklar bir yildagi 365 kunni necha kundan qilib 12 oyga bo’lganlar ? A) 31 kun B) 28 kun S) 25 kun D) 30 kun

8.Misrliklar kalendar tuzishda necha soatga adashishgan edi ?

A) 6 soat B) 5 soat S) 4 soat D) 3 soat

9.Misrliklar kalendaridagi xatolik necha yilda bir sutkalik xatolikni keltirib chiqarar edi ? A) 6 yilda B)5 yilda S) 4 yilda D)3 yilda

10.Rim xukmdori Yuliy Sezar qaysi yili o’z nomi bilan ataluvchi kalendar joriy qilgan ?

A) mil avv 46-yilda B) mil avv 45-yilda

S) mil avv 44-yilda D) mil avv 43-yilda

11.Yuliy kalendaridagi toq sonli oylar necha kundan bo’lingan edi ?

A) 31 kun B) 28 kun S) 25 kun D) 30 kun

12.Yuliy kalendaridagi juft sonli oylar necha kundan bo’lingan edi ?

A) 31 kun B) 28 kun S) 25 kun D) 30 kun

13.Yuliy kalendaridagi qaysi oy 28 kunlik qilib belgilangan ?

A)yanvar B) fevral S) mart D) aprel

14.Yuliy kalendaridagi fevral oyi necha yilda bir marta 29 kun qilib belgilangan edi ? A) 6 yilda B)5 yilda S) 4 yilda D)3 yilda

15.Yuliy kalendaridagi xatolik sabab yil xisobi xar 400 yilda necha kunga orqaa qolib ketar edi ? A)2 kun B)8 kun S)5 kun D) 3 kun

16.Yuliy kalendaridagi xatolik sabablik nechanchi yilga kelib yil xisobi 10 kunga orqada qoldi ?

A) 1582-yil B) 1583-yil D) 622-yil D)776-yil

17.1583-yil bahorgi tengkunlik 21-martga emas balki….?

A) 20- martga to’g’ri kelib qoldi B) 11- martga to’g’ri kelib qoldi

S) 10- martga to’g’ri kelib qoldi D) 25- martga to’g’ri kelib qoldi

18.Yuliy kalendaridagi xatolik kim tomonidan to’g’rilandi ?

A) Yuliyning o’zi tomonidan B) Italiyalik Grigoriy tomonidan

S) Iso payg’ambar tomonidan D) Rimlik dexqonlar tomonidan

19.Yuliy kalendaridagi xatolik qay tariqa to’g’rilandi ?

A. 1582-yilning 4-oktyabridan 10 ku tashlab 15-oktyabrga o’tildi

B) boshqa kalendar joriy qilindi S) 21-mart kunini olib tashlandi

D) kalendardan bir oy muddat olib tashlandi

20.Tuzatish kiritilgan kalendar qanday nom bilan atala boshladi ?

A) Yuliy kalendari B) Grigoriy kalendari S) Iso kalendari D) A va S

21.Xzirda yer yuzining ko’pgina davlatlari jumladan yurtimizda xam qaysi kalendardan foydalaniladi ?

A) Yuliy kalendari B) Grigoriy kalendari S) Iso kalendari D) A va S

22.Xijriy yil xisobi qaysi davlatda yaratlgan ?

A) misrda B) Xitoyda S) Rimda D) Arabistonda

23.Xijriy yil xisoblanishiga qaysi voqeya asos qilib olingan ?

A)Muhammad payg’ambarning Makka shaxridan Madina shaxriga ko’chishidan B) birinchi olimpiada sport o’yinlari boshlangan yildan

S)Rim shaxriga asos solingan yildan D) Iso payg’ambar tug’ilgan kundan

24. Xijriy yil qachondan boshlangan ?

A) 682-yil 17-iyun B) 663-yil 1-may

D) 622-yil 16-iyul D)776-yil 1-mart

25.Xijriy xisobda bir yil necha kunga teng ?

A) 375 kun B) 354 kun S) 365 kun D) 395 kun

26.Islom dinining eng muqaddas ibodatxonasi nima deyiladi ?

A. Ka’ba B) masjid S) madrasa D) maktab

3-mavzu: “Dunyo xaritasi tarixi”

1.Qaysi fanlarni xaritasiz o’rganish qiyin ?

A) Tarix B) Geografiya S) matematika D) A va B

2.Xaritaning yaratilishiga nimalar sabab bo’lgan ?

A)turli xalqlar o’rtasidagi savdo aloqalarining o’sishi va xarbiy yurishlar

B)uzoq o’lakalarga uyushtirilishi lozim bo’lgan sayoxatlar

S)odamlarni boshqa joylarga ko’chish zaruriyati

D) A va B 1.

3. Milloddan avvalgi III asrda Yerning kattaligini anchagina aniq o’lchashga muvafaq bo’lgan Gretsiyalik olim nomi qaysi javobda berilgan ?

A) Erotosfen B) Aristotel S) Platon D) Arximed

4.Dunyoning birinchi xaritasida qaysi xududlar tasvirlangan edi ?

A) Shimoliy Amerika ,Avstraliya,G’arbiy Yevropa

B) Janubiy Yevropa,Shimoliy Afrika,G’arbiy Osiyo

S) Janubiy Afrika,Janubiy Amerika ,Shaqiy Osiyo

D)Shimoliy Yevropa,Markaziy Osiyo, G’arbiy Afrika

5.Qadimda qaysi olimlar o’z davri uchun muxim bo’lgan xaritalar yaratishgan ?

A)Rim olimi Ptolomey B)Muhammad al-Xorazmiy

S) Abu Rayxon Beruniy va Mahmud Qoshg’ariy D) A,B,S

6.”Globus” so’zi qanday so’zdan olingan ?

A)nemischa B) fransuzcha S) lotincha D) grekcha

7. .”Globus” so’zi o’zbek tilida qanday ma’noni anglatadi ?

A) shar B) yer S) maydon D) aylana

8.Dastlaki Globusni qaysi olim yaratgan ?

A)Rim olimi Ptolomey B)Muhammad al-Xorazmiy

S) Abu Rayxon Beruniy D) Mahmud Qoshg’ariy

9.Qaysi davrda Samarqanddagi Mirzo Ulug’bek rasadxonasida o’z davri uchun yanada mukammalroq globus yaratilgan ?

A) XI asrda B) XV asrda S) XVI asrda D) IX asrda

10. XV asr oxirida “Yer olmasi” deb atalgan globusni kim yaratdi ?

A) Mirzo Ulug’bek B) Martin Bexaym

S) Abu Rayxon Beruniy D) Ptolomey

11.”Yer olmasi” globusini qasi millat olimi yaratdi ?

A) Grek B) nemis S) O’zbek D) Fransuz

12. .”Yer olmasi” globusi qaysi qit’a kashf etilishi arafasida o’zida yer yuzini aks etdirgan edi ? A) Afrika B) Avstraliya S) Amerika D) Antarktida

13.Jaxon davlatlarining qit’alar bo’yicha bugungi joylashuv xolatini aks etdiruvchi xarita qanday ataladi ?

A) siyosiy xarita B) siyosiy-ma’muriy xarita

S) Iqtisodiy xarita D) mavzuviy xarita

14. Davlatlarning qanday tarkibiy qismlarga ( viloyat,tuman,ularning markazlari) bo’linganligini aks etdiruvchi xaritalar qanday ataladi ?

A) siyosiy xarita B) siyosiy-ma’muriy xarita

S) Iqtisodiy xarita D) mavzuviy xarita

15.Maxsus asboblar yordamida osmon jismlarini kuzatish bilan shug’ullanuvchi ilmiy muassasa nima deyiladi ?

A) Rasadxona B) Xaritaxona S) o’quv xona D) astranomiya

4-mavzu: “Eng qadimgi odamlar va ularning manzilgoxlari”

1.Arxeolog olimlar odamzodningeng qadimgi ajdodlari suyak qoldiqlarini dastlab qaysi xududlardan topishgan ?

A)Janubiy Afrikadan B) Sharqiy Afrikadan S)Amerikadan D) A va B

2.Olimlar sodds bo’lsada dastlabki mexnat qurollarini yasay oladiga avstrolopitek va zinjantrop odamini nima deb atashgan ?

A) ishbilarmon B) uquvi bor S) tadbirkor D) A va B

3.Avstrolopitek odami qayera yashagan ?

A)Janubiy Afrikada B) Sharqiy Afrikada S)Amerikada D) Avstraliyada

4.Zinjantrop odami qayera yashagan ?

A)Janubiy Afrikada B) Sharqiy Afrikaning Zinji vodiysida

S)Amerikada D) Avstraliyada

5.Osiyo qit’asidagi qadimgi odamlar manzilgoxlari qaysi davlatlar xududidan topilgan ? A)Indoneziya B) Xitoy S) O’zbekiston D) A,B,S

6.Olimlar “Yava odami” deb qaysi davlat xududidan topilgan odam qoldiqlarini aytishgan ? A)Indoneziya B) Xitoy S) O’zbekiston D) Fransiya

7.Olimlar “Sinantrop” deb qaysi davlat xududidan topilgan odam qoldiqlarini aytishgan ? A)Indoneziya B) Xitoy S) O’zbekiston D) Fransiya

8.Olimlar “Farg’ona odami” deb qaysi davlat xududidan topilgan odam qoldiqlarini aytishgan ? A)Indoneziya B) Xitoy S) O’zbekiston D) Fransiya

9. Seleng’ur g’ori qaysi davlat xududida joylashgan ?

A)Indoneziya B) Xitoy S) O’zbekiston D) Fransiya

10.Bugungi odamlar tashqi qiyofasiga yaqin bolgan qadimgi odamlar qoldiqlari dastlab qaysi davlat xududidan topilgan ?

A)Indoneziya B) Grmaniya S) O’zbekiston D) Fransiya

11.Olimlar Germaniyadan topilgan odamni qanday nom bilan atashgan ?

A) Neandertal B) sinantrop S) Zinjantrop D) Yava odami

12.Neandertal odamlar qaysi davrda yashashgan ?

A) mil avv 100-40 ming yilliklar oralig’ida

B) mil avv 80-30 ming yilliklar oralig’ida

S) mil avv 70-20 ming yilliklar oralig’ida

D) mil avv 50-10 ming yilliklar oralig’ida

13.Neandertal odam qiyofasi qoldiqlari O’zbekistonning qaysi xududidan

topilgan ? A) Surxandaryo Vodiysidagi Teshoktosh g’oridan

B) Farg’ona vodiysidagi Selung’ur g’oridan

S) Samarqand viloyatidagi Siyobcha soyi bo’yidan

D) Toshkent viloyatidagiKo’libuloq manzilgohidan

14.Miloddan avvalgi 40-12 ming yilliklar oralig’ida yashagan odam qoldiqlari qaysi davlat xududidan topilgan ?

A)Indoneziya B) Xitoy S) O’zbekiston D) Fransiya

15.Olimlar “Kramanon odami” deb qaysi davlat xududidan topilgan odam qoldiqlarini aytishgan ?

A)Indoneziya B) Xitoy S) O’zbekiston D) Fransiya

16.Tashqi qiyofasi bugungi odamlarga o’xshagan Kramonon odamlar, olimlar tomonidan nima deb atalgan ?

A)aql-idrokli odam B)ongli odam S) ihbilarmon D) A va B

17.Kramonon odamlar qanday yashashgan ?

A) urug’-urug’ bo’lib B) aloxida S) Jamoa D) oilalarga bo’linib

18.O’zbekistonning qaysi xududlarida Kramanon odamlar yashsgan manzilgohlar topilgan ?

A) Farg’ona vodiysidagi Selung’ur g’oridan

B) Samarqand viloyatidagi Siyobcha soyi bo’yidan

S) Toshkent viloyatidagiKo’libuloq manzilgohidan D) A,B

19.Yurtimiz xuddidan jami nechta Kramonon odamlar manzilgoxlari topilgan ?

A) 10 dan ortiq B) 20 dan ortiq S) 30 dan ortiq D) 40 dan ortiq

20. Odamning paydo bo’lishi va rivojlanish bosqichlarini,tanasi tuzilishidagi o’zgarishlarni va bosh suyak qoldiqlaridan odamlarning tashqi qiyofasini tiklab o’rganuvchi olim nima deyiladi ?

A) etnograf B) arxeolog S) antropolog D) lingvist

5-mavzu: “ Qadimgi odamlarning turmush tarzi”

1.Qadimgi odamlar dastlabki mexnat qurollarini nimadan

yasashgan ? A) toshdan B) yo’g’ochdan S) yog’ochdan D) A va B

2.Qadimgi odamlar foydalangan tosh qurollarning uzunligi necha sm ni tashkil qilgan ? A)10-20 sm B)30-40 sm S)50-60 sm D)70-80 sm

3. Qadimgi odamlar foydalangan tosh qurollarning og’irligi qancha edi ? A) 500 gram B) 1 kg S) 2 kg D) A va B

4. Qadimgi odamlar foydalangan tosh qurollarning shakli nimaga o’xshar edi ? A) yong’oq B) bodom S) olma D) Tarvuz

5.Kichikroq lekin qirralari o’tkir,uchli qurollarni qanday odamlar yashay olishgan ?

A) Neandertal B) sinantrop S) Zinjantrop D) Yava odami

6.Toshda yanada uchi uchqurroq mexnat qurolini qanday odamlar yasagan ? A) Neandertal B) sinantrop S) Zinjantrop D) Yava odami

7.Neandertallar o’tkir uchli mayda mexnat qurollarini nimadan yasashgan ?

A) toshdan B) yo’g’ochdan S) yog’ochdan D) suyakdan

8.Qaysi odamlar toshdan pichoq,nayza,turli xil kesgich,qirg’ich,bigiz,suyakdan qarmoq,igna yasashga muvafaq bo’lishgan ?

A) Neandertal B) sinantrop S) Zinjantrop D) Kramonon

9.Qadimgi odamlarning qanday qurolni yaratishi ovchilikning rivojlanishiga xizmat qilgan ?

A) sanchqi B) Bigiz S) igna D) nayza

10.Qadimgi odamlar o’q-yoyni qaysi davrda ixtiro qilganlar ?

A) mil avv 12-5 ming yilliklar oralig’ida

B) mil avv 12-7 ming yilliklar oralig’ida

S) mil avv 7-4 ming yilliklar oralig’ida

D) mil avv 5-2 ming yilliklar oralig’ida

11.O’q-yoy ixtiro qilingan davrda qadimgi odamlar qaysi xayvonni qo’lga o’rgatdilar ? A) yo’lbars B) echki S) it D) mushuk

12.Qadimgi odamlar qanday qurol bilan mayda xayvonlarni ovlashgan ?

A) uchi o’tkirlashgan tosh B) Bigiz S) igna D) nayza

13. Qadimgi odamlar qanday qurol bilan o’simliklar ildizlarini kovlab olib yeganlar ?

A) uchi o’tkirlashgan tosh B) Bigiz S) igna D) uchi o’kir tayoq

14.Qadimgi odamlarning eng qadimgi mashg’uloti nima bo’lgan ?

A) termachilik B) ovchilik S) dexqonchilik D) A va B

15.Odamlarning eng qadimgi mashg’ulotlari fan tilida nima

deyiladi ? A) urug’chilik xo’jaligi B) o’zlashtiruvchi xo’jalik

S) ibtidoiy jamoa D) rivojlanuvchi xo’jalik

16.O’q-yoyning ixtiro qilinishi qaysi soxani shakllanishiga zamin tayorlagan ? A) dexqonchilik B) xunarmandchilik

S) chorvachilik D) kulolchilik

17.Qadimgi odamlar qaysi davrda o’troq xayotga o’ta boshlaganlar ?

A) mil avv 12-5 ming yilliklarda B) mil avv 6-4 ming yilliklarda

S) mil avv 7-4 ming yilliklarda D) mil avv 5-2 ming yilliklarda

18. Termachilikdan qaysi soxa vujudga kelgan ?

A) dexqonchilik B) xunarmandchilik S) chorvachilik D) kulolchilik

19.Ovchilik va xayvonlarni qo’lga o’rgatishdan qaysi soxa vujudga keldi ? A) dexqonchilik B) xunarmandchilik

S) chorvachilik D) kulolchilik 2.

20.Dexqonchilik va chorvachilik fan tilida nima deyilgan ?

A) urug’chilik xo’jaligi B) o’zlashtiruvchi xo’jalik

S) ibtidoiy jamoa D) ishlab chiqaruvchi xo’jalik

21.Qadimgi odamlar dactlabki davrlarda qanday joylarni o’zlariga makon qilib olishgan ? A)kichik daryo bo’ylarini B)buloqlar yonini S) tog’larda D) A va B

22.Qadimgi odamlar dastlabki turar joylarini nimadan qurishgan ?

A) shox-shabalardan B) loydan S) toshdan D) temirdan

23.Qadimgi odamlar sovuq davrda qanday joylarda yashashan ?

A) g’orlarda B) yarim yerto’lalarda S) chaylalarda D) A va B

24.Chayla va yerto’la qanday odamlar davrida asosiy turar joyga aylangan ?

A) Neandertal B) sinantrop S) Zinjantrop D) Kramonon

25. Qdimgi odamlar qaysi davrdan ko’p xonali yuylar qura boshlagan ?

A) mil avv 2 ming yillikda B) mil avv 1 ming yillikda

S) mil avv 3 ming yillikda D) mil avv 4 ming yillikda

26.Mis va qalay aralashmasidan tayyorlanuvchi qotishma nima deyiladi ?

A) temir B) qo’rg’oshin S) Bronza D) oltin

6-mavzu : “ Arxeologiya tarixidan”

1.Qaysi fan o’tmishni moddiy manbalar-yodgorliklar asosida o’rganadi ?

A) etnografiya B) arxeologiya S) numizmatika D) antrapologiya

2.Arxeologiya so’zining ma’nosi nima ?

A) o’tmish B) qadimshunoslik S) kelajak D) rivojlanish

3.Qazishmalar o’tkaziladigan joyda Odamlar turmush faoliyatining saqlanib qolgan qatlami nima deyiladi ?

A) madaniy qatlam B) rivojlangan qatlam S) yumshoq qatlam D) A va B

4.Madaniy qatlam necha mergacha bo’lishi mumkun ?

A) 20 B) 25 S) 30 D) 35

5.O’zbekistonning o’tmishi boy ekanini tasdiqlagan qazishmalar qaysi yodgorliklarda o’rganildi ?

A)Frosiyob ,Dalvarzintepa B)Qovunchi,Kosonsoy S) Quva D) A,B,S

6.Arxeologik qazishmalar orqali yurtimizning qaysi shaxrining yoshi 2750 yoshda ekani aniqlangan ? A) Samarqand B) Qarshi S) Buxoro D ) Toshkent

7. Arxeologik qazishmalar orqali yurtimizning qaysi shaxrining yoshi 2700 yoshda ekani aniqlangan ? A) Samarqand B) Qarshi S) Buxoro D ) Toshkent

8. Arxeologik qazishmalar orqali yurtimizning qaysi shaxrining yoshi 2500 yoshda ekani aniqlangan ? A) Samarqand B) Xiva S) Buxoro D ) B va S

9. Arxeologik qazishmalar orqali yurtimizning qaysi shaxrining yoshi 2200 yoshda ekani aniqlangan ? A) Toshkent B) Samarqand S) Qarshi D) Buxoro

10.O’zbekistonda Arxeologiya fani rivojidaqaysi olimlarning xizmati katta bo’lgan ? A) Muso Saidjonov B) Yaxyo G’ulomov S) Cho’lon D) A va B

11.O’zbekiston Fanlar akademiyasi qoshidagi Arxeologiya institutga kimning nomi berilgan ? A) Muso Saidjonov B)Yaxyo G’ulomov

S) Cho’lon D) Abdula Avloniy

12.Suv osti arxeologiyasi o’z faoliyatini XX asr boshlarida qaysi voqeyadan boshlagan ?

A) grek baliqchiari tomonidan qadimiy xaykal olib ketilayotgan kema g’arq bo’lgan joyning topilishidan

B) 1- jaxon urushi boshlanishidan S) 2- jaxon urushi boshlanishidan

S) Akvalangning yaratilishidan

13.Qaysi davrdan Suv osti arxeologiyasi fan maqomoni olgan ?

A) XX asr 2-choragidan B) XX asr 1-choragidan

S) XXI asr boshidan D) XIX asr oxiridan

14.Qaysi olim Akvalangni yaratgan ?

A) Muso Saidjonov B)Yaxyo G’ulomov S) Jak Iv Kusto D) Abdula Avloniy

15. Insonning suv ostida nafas olishi uchun xavo to’ldirilgan balonlardanntayyorlangan maxsus qurilma bu…?

A) Akvalang B) Akvarium S) Globus D) Sanchqi

7-mavzu :”Muzeylar”

1.Tarixiy.moddiy va ma’naviy madaniyat yodgorliklariniasrovchi,saqlovchi,

o’rganuvchi va xalqqa namoyish qiluvchi ilmiy ma’rifiy muasasa bu…?

A) maktab B) muzey S) amfiteatr D) akademiya

2.Muzeylar dastlab qanday joylarda tashkil qilingan ?

A) ibodatxonalarda B) maktablarda S) bo’g’chalarda D) qirol saroylarida

3.Yevropada ko’plab muzeylarning tashkil qilinishi va muzeyshunoslik fanining vujudga kelishi qaysi davrga to’g’ri keladi ?

A)XIV asrga B) XVII asrga S) XVIII asrga D) A va B

4.Quydagi muzeylarning qaysi biri Rossiyaning Sankt-Piterburg shaxrida joylashgan ? A) Ermitaj B) Britaniya S) Luvr D) Uffitsi

5.Quydagi muzeylarning qaysi biri Fransiyaning Parij shaxrida joylashgan ?

A) Ermitaj B) Britaniya S) Luvr D) Uffitsi

6. Quydagi muzeylarning qaysi biri Angliyaning London shaxrida joylashgan ? A) Ermitaj B) Britaniya S) Luvr D) Uffitsi

7. Quydagi muzeylarning qaysi biri Italiyada joylashgan ?

A) Ermitaj B) Britaniya S) Luvr D) Uffitsi

8. Qaysi muzey 1546-yilda qurilgan va dastlab qirol saroyi bo’lgan ?

A) Ermitaj B) Britaniya S) Luvr D) Uffitsi

9.Qaysi muzeyda Misr,Gretsiya va Rimda yaratilgan noyob san’at durdonalari saqlanadi ? A) Ermitaj B) Britaniya S) Luvr D) Uffitsi

10.O’zbekistonda dastlabki muzeylar qaysi davrda tashkil qilingan ?

A) XIX asr ikkinchi yarmida B) XIX asr birinchi yarmida

S) XX asr boshlarida D) XVIII asr ikkinchi yarmida

11.Toshkent o’lkashunoslik muzeyi, Samarqand va Farg’ona xalq muzeylari qaysi yili tashkil qilingan ?

A) 1875-yilda B) 1876-yilda S) 1878-yilda D) 1880-yilda

12.Jaxon muzeylari YUNESKO tarkibidagi qaysi xalqaro tashkilotga birlashgan ? A) IKOM B) AYSESKO S) BMT D) YUNISEF

13. Birlashgan millatlar tashkilotinint ta’lim,fan,madaniyat ishlari bo’yicha vakilligi qisqartirilgan xolda nima deyiladi ?

A) IKOM B) AYSESKO S) YUNESKO D) YUNISEF

14.Muzeylarda ko’rgazmaga qo’yilgan buyumlar nima deyiladi ?

A) Kolleksiya B) Eksponat S) Arxivlar D) Zaxira qism

15.Muzeylarda saqlanayotgan narsalar to’plami nima deyiladi ?

A) Kolleksiya B) Eksponat S) Arxivlar D) Zaxira qism

8-mavzu: “ Afsonalar”

1.Xalq og’zaki ijodining bir turi bo’lgan afsona asosida nima yotadi ?

A) uydirma B)xayolot S) to’qima tasavvur D) A,B,S

2.Afsonalar asosidagi qanday xususiyatga ko’ra rivoyatdan farq qiladi ? A) mo’jiza B) sehr S) xayrat D) A,B,S

3.Asotir nima ? A) rivoyat B) maqol S) ertak D) topishmoq

4.Rivoyatlar afsonalardan nimasi bilan farq qiladi ?

A) yolg’onligi bilan B) xayot xaqiqatiga yaqinlgi bilan

S) xajmining ko’pligi bilan D)xajmining ozligi bilan

5.Afsonalarning asosiy xususiyati bu….?

A) she’riy janr B) badiy to’qima S) topishmoq D) maqol

6.Forscha so’z bo’lib jodulash,to’qish,uydirma qilish,yani yo’q narsani borday qilb ko’rsatish ma’nosini beruvchi so’z bu…?

A) Afsona B) Asotir S) Masal D) Maqol

9-mavzu: “ Qoyatosh suratlari”

1.Qadimgi ajdodlarimiz ilk san’at namunalarini nimaga chizib qoldirganlar ?

A) qog’ozga B) qoyatosharga S)Yog’ochga D) sopolga

2.Qoyatosh suratlarning o’ziga xosligi nimada ?

A) ranglarning aniqligida B) Chiroyliligida

S) xali yozuv paydo bo’lmasdan avval ishlanganida D) A va B

3.Qoyatosh rasmlarda asosan ajdodlarimiz xayotining qaysi jixatlari ifodalangan ?

A)Kundalik xayoti va turmush tarz B) diniy e’tiqodi va mashg’uloti

S) odatlari D) A,B,S

4.Qoyatosh rasmlar bundan necha yil avval yaratilgan ?

A) 1000 yil B) 20000 yil S) 25000 yil D) 30000 yil

5. Qoyatosh rasmlarni qaysi odamlar yaratishgan ?

A) Neandertal B) sinantrop S) Zinjantrop D) Kramonon

6.Qoyatosh suratlarning dunyoga mashxurlari G’arbiy Yevropaning qaysi g’orlaridan topilgan ?

A) Lasko B) Altamir S) Teshiktosh D) A va B

7.G’arbiy Yevropadagi topilgan qoyatosh rasmlardagi xayvonlar su;ratlari qanday rangdagi bo’yoqlar bilan chizilgan ?

A) qora,sariq,qizil B) oq,ko’k, yashil

S) jigar rang , oq,yashil D) ko’k,qora, yashil

8.O’zbekistonda qoyatosh rasmlar ishlash qachondan paydo bo’lgan ?

A) 5-6 ming yil avval B) 6-7 ming yil avval

S) 7-8 ming yil avval D) 8-9 ming yil avval

9.O’zbekistondan topilgan qoyatosh rasmlar qanday uslubda ishlangan ? A) urib cho’kichlash B) tabiy bo’yoqlar bilan

S) loy bilan suvash orqali D) A va B.

10.O’zbekistonda jami nechta qoyatosh suratlar borligi aniqlangan ?

A)70 dan ortiq B) 90 dan ortiq S)100 dan ortiq D) 50 dan ortiq

11.O’zbekistondan qoyatosh rasmlar topilgan joylar nima deb

ataladi ? A)Zarautsoy,Sarmishsoy B)Teraklisoy,Bironsoy

S)Qorachorvoqsoy,Xo’jakent D) A,B,S

12.Sarmishsoy darasi yurtimizning qaysi xududida joylashgan ?

A) Navoiy viloyatining Qoratog’ tijmasining janubiy yonbag’rida

B)Samarqand viloyatida S) Farg’ona viloyatida

D) Toshkent viloyatida

13.Sarmishsoy darasidan topilgan qoyatosh rasmlarda nimalar tasvirlangan ?

A)sher,yo’lbars,bars kabi yirtqich hayvobnlar to’qnashuvi

B)Ovchining qo’lga orgatilgan qoplon-gepard yordamida yovvoyi buqani ovlashi

S) odamlarning bir-biri bilan jang qilishi

D) A va B 3.

14.Qaysi yili Zarautsoy,Sarmishsoy kabi yodgorliklarni ximoyaqilish maqsadida xukumat qarorlari qabul qilind ?

A) 2005-yil B)2006-yil S) 2007-yil D) 2008 yil

15.Sarmishsoy suratlari YUNESKO tomonidan rasman qanday nom bilan e’lon qilingan ?

A) Ochiq osmon ostidagi muzey B) Rasmlar muzeyi

S) Tabiat muzeyi D) daradagi muzey

16.Quydagi g’orlarning qaysi biri Ispaniyada joylashgan ?

A) Altamir B) Kapova S) Lasko D) Selung’ur

17. Lasko g’ori qaysi davlat xududida joylashgan ?

A) Ispaniya B) Fransiya S) Germaniya D) O’zbekiston

18.Ural to’gi Boshqirdiston xududida joylashgan g’or nomi qaysi javobda to’g’ri berilgan ? A) Altamir B) Kapova S) Lasko D) Selung’ur

19. Arxar qanday xayvon turi ?

A) yo’lbars B) qoplon S) tog’ qo’yi D) yovvoyi buqa

20.Yo’qolib ketish xavfi bor tariiy yodgorliklar, osimlik va xayvonlarni nomi kiritiluvchi kitob nomi qaysi javobda berilgan ?

A) qizil kitob B) tabiat kitobi S) yashil kitob D) tabiat ensiklopediyasi

10-mavzu: “ Yozuvning paydo bo’lishi”

1.Yozuvning paydo bo’lishiga qaysi omillar sabab bo’lgan ?

A)davlatlar tarixini yozib borish masalasi

B)Xukmdor farmonlari,qonunlari ni yozish zaruriyati

S) davlatlarning turli davlatlar bilan tuzilgan shartnomalarini yozish va ularni kelajak avlodga yetkazish zaruriyati D) A,B,S

2.Yar yuzida dastlabki yozuvlar qachon paydo bo’lgan ?

A) bundan 5-6 ming yil avval B) bundan 6-7 ming yil avval

S) bundan 4-5 ming yil avval D) bundan 8-9 ming yil avval

3. Yer yuzida dastlabki yozuvlar qaysi xududlarda paydo bo’lgan ?

A) Osiyoda B) Afrikada S) Yevropada D) A va B

4.Qadimgi ajdodlarimiz foydalangan yozuvni olimlar qanday turlarga bo’lganlar va ularni qanday ataganlar ?

A) eslatuvchi belgilar B) buyumli yozuvlar S) Rasmli yozuvlar D) A,B,S

5.Qadimgi ajdodlarimiz biror xabarni uzoq masofaga yetkazish uchun gulhan yoqishi bazan do’mbira cholishi bu…?

A) eslatuvchi belgilar B)buyumli yozuvlar S)Rasmli yozuvlar D)so’z yozuvi

6. Qadimgi ajdodlarimiz tomonidan chizilgan qo’rg’on rasmi marxum ko’milgan joyni anglatishi bu…?

A) eslatuvchi belgilar B)buyumli yozuvlar S)Rasmli yozuvlar D)so’z yozuvi

7. Qadimgi ajdodlarimiz tomonidan turli xayvonlarni rasmlarini toshlarga, suyaklarga, go’r devorlariga o’yib tushirgan rasmlari biror xolatni yoki axborotni anglatishi bu…?

A) eslatuvchi belgilar B)buyumli yozuvlar S)Rasmli yozuvlar D)so’z yozuvi

8.Yozuvning rivojlanish bosqichida uning qanday turi shakllandi ?

A) eslatuvchi belgilar B)buyumli yozuvlar S)Rasmli yozuvlar D)so’z yozuvii

9.So’z yozuv shaklining dastlabki namunalari qaysilar ?

A) Misr va Xitoy iyerogliflari B) Shummer mixxatlari S) rasmli yozuv D)A va B

10.Biror tilning yozuvi uchun qabul qilingan va qati’y ketma-ketlikda joylashtirilgan yozma belgilar nima deyiladi ?

A) Alifbo B) iyeroglif S) Bo’ginlar D) ketma-ketlik

11.Dunyodagi birinchi alifbo qachon yaratilgan ?

A) mil avv 1 ming yillik o’rtalarida B) mil avv 2 ming yillik o’rtalarida

S) mil avv 3 ming yillik o’rtalarida D) mil avv 4 ming yillik o’rtalarida

12. Dunyodagi birinchi alifbo qaysi xalqlar yaratishgan ?

A) misrliklar B) xitoyliklar S) finikiyaliklar D) arablar

13.Finikiy yozuvi alifbosida nechta xarf bo’lgan ?

A) 20 ta B) 22 ta S) 32 ta D) 28 ta

14.Finikiy yozuvi qanday yo’zilgan ?

A) chapdan o’nga B) pastdan tepaga S) tepadan pastga D) O’ngdan chapga

15.Dunyo yozuvlarining qancha qismi asosida Finikiy yozuvi mavjud ?

A) 5/4 B) 3/2 S) 3/1 D) 5/3

16.Arab alifbosi qaysi davrda yaratilgan ?

A) III asrda B) IV asrda S) V asrda D) VI asrda

17.G’arbiy Yevropaning ko’pgina xalqlari yozuviga qaysi alifbo asos bo’lib xizmat qilgan ?

A) Arab alifbosi B) Finikiy alifbosi S) Lotin alifbosi D) Kril Alifbosi

18.Krilitsa deb atalganeski salavyan alifbosi asosida qaysi alifbo shakllangan ?

A) Arab alifbosi B) Finikiy alifbosi S) Lotin alifbosi D) Rus Alifbosi

19. IX asrda Gretsiyalik aka-uka Kril va Mefodiylar tomonidan grek alifbosi asosida qaysi alifbo yaratilgan ?

A) Arab alifbosi B) Eski salayan alifbosi S) Lotin alifbosi D) Kril Alifbosi

20.Eski Slavyan alifbosi kimning sharafiga Krilitsa deb atalgan ?

A) Krilning B) Mefodiyning S) Finikiyaliklarning D) B va S

21.X asr oxirlarida qaysi davlat Krilitsa alifbosini qabul qilgan va rus tiliga moslashtirgan ? A) Xitoy B) Germaniya S) Kiyev Rusi D) Angliya

22.Xozirgi zamon kril-rus alifbosda nechta xarf mavjud ?

A) 20 ta B) 33 ta S) 32 ta D) 28 ta

23.O’zbek xalqi qadim zamonlardan beri qanday yozuvlardan foydalangan ?

A)xorazm,so’g’d yozuvlari B) o’rxun-enasoy yozuvlari

S) arab,kril-rus,lotin D) A,B,S

24.So’g’d yozuvida dastlab nechta xarf mavjud edi ?

A) 20 ta B) 23 ta S) 32 ta D) 28 ta

25.So’g’d yozuvi qanday yozilgan ?

A) chapdan o’nga B) pastdan tepaga

S) tepadan pastga D) O’ngdan chapga

26. Iyeroglif nima.

A) rasmli,belgili yozuv B) rangli yozuv

S) tugunli yozuv D) ishorali yozuv

11-mavzu: “Qadimgi diniy e’tiqodlar” .

1.Qaysi omillar qadimgi odamlarda dastlabki diniy e’tiqodlarni shakllanishiga sabab bo’lgan ?

A) tabiat xodisalari B)Yirtqich xayvonlarning ko’pligi

S) o’zaro urushlar D) o’ziq-ovqan kamligi

2.Odamlarning o’zlarini o’rab turgan tabiatda ro’y berayotgan xar-xil xodisalarni sirli va qudratli kuchlar tomonidan boshqarilayotganiga ishonish bu. A) E’tiqod B) diniy tasavvur S) aqida D) ishonch

3.Qdimgi odamlarda diniy tasavvur mustaxkamlangach ularda nima shakllandi ? A) Diniy e’tiqod B) tasavvur S) aqida D) ishonch

4.Qadimgi odamlar atrofni boshqarib turuvchi sirli kuchlarga ishongach ularni nima deb atashsa boshladi ?

A) din B) xayolot B) ruh D) arvox

5 .Odamlarning ajdodlari bilan ayrim xayvonlar va o’simliklar o’rtasida qandaydir aloqa, yaqinlik va qon-qardoshlik borligiga ishonish fanda nima deyiladi ?

A) Fetishlik B) Animiylik S) Totemlik D) Sexrgarlik

6. Qadimgi Diniy e’tiqodlarga ko’ra odam tanasida jon(ruh)borligiga vafot etgan kishilarning arvoxlariga va tabiatning o’zi xam jonli ekaniga, ruhlar tabiat xodisalarini boshqarib turishiga ishonish fanda nima deyiladi ?

A) Fetishlik B) Animiylik S) Totemlik D) Sexrgarlik

7.Qadimgi diniy e’tiqodlarga ko’ra, jonsiz narsalarda odamlar bilmaydigan sexrli xususiyatlar bor, deb ishonish fanda nima deyiladi ? A) Fetishlik B) Animiylik S) Totemlik D) Sexrgarlik

8.Odamlarga va xayvonlarga kishining es-xushini olib qo’yadigan darajadagi mo’jizaviy qobiliyat, notabiy yo’llar bilan tasir o’tkazish maqsadida bajariladigan xatti-xarakatlar nima deyiladi ?

A) Fetishlik B) Animiylik S) Totemlik D) Sexrgarlik

9.Qadimgi odamlarda sexrgarlik qanday turlarga bo’lingan ?

A)dushmanga ziyon yrtkazish B) xarbiy ov,ob-havo

S) xo’jalik sexrgarligi D) A,B,S

10.Qadimgi odamlarda xarbiy sexrgarlik marosimi qanday maqsadni ifoda etgn ?

A) qabilalar ortasidagi urushda g’olib chiqishni

B) ko’plab xayvonlarni ovlashni

S) dexqonchilikda mo’l xosil olishni D) B va S

11.Qadimgi odamlar kasallikni nima deb xisoblashgan ?

A) ruxlar yuborga ofat B) dushmanlar yuborgan ofat

S) tanadagi mavjud xodisa deb D) A va S

12- mavzu: “ Avesto” ajdodlarimizning ilk tarixiy yozma manbasi .

1. Milloddan avvalgi VII-VI asrlarda Zardushtiylik dini yurtimizning qaysi xududida paydo bo’lgan ?

A) Xorazmda B) Buxoroda S ) Samarqandda D) Toshkentda

2.Zardushtiylik dinining payg’ambari kim bo’lgan ?

A) Muhammad(S.A.V) B) Zardusht

S) Iso payg’ambar D) Muso alyhissalom

3.Zardushtiylik dinining muqaddas,donishmand,yuksak va oily xudosini nomi qaysi javobda to’g’ri berilgan ?

A) axriman B) Anaxita B) Axuramazda S) Mitra

4. Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi nomi nima ?

A) Injil B) Qur’on S) Biblya D) Avesto

5.Qaysi kitobning nomi o’zbekchada “qat’iy o’rnatilgan qonun-qoidalar” degan ma’noni bildiradi ?

A) Avesto B) Injil S) Qur’on D) Biblya

6.Avesto kitobi Xorazmda bundan necha yil avval yaratilgan ?

A) 2500 yil avval B) 2700 yil avval

S) 3000 yil avval D) 3500 yil avval

7. Avesto kitobi dastlab nimaga yozilgan ?

A) qoyatoshlarga B) qog’ozga S) spool ko’zalarga

D) 12 ming qoramol terisiga tilla suvi bilan

8.Avestoning qimmatbaxo nusxasi qayerda saqlangan ?

A) Eron shoxi Doro III xazinasida B) Zardushtiylik ibodatxonasida

S) Eron shoxi Doro I xazinasida D) Qadimgi Xorazm shaxrida

9.Qaysi shoxning bosqinchilik yurishlari natijasida “Avesto”kitobining katta qismi yoqib yuborilgan ?

A) Doro III B) Aleksadr Makedonskiy S) Doro I D) Kir II

10. Aleksand Makedonskiy “Avesto” kitobining qaysi fanlarga oid qismlarini grek tiliga tarjima qildirgan ?

A) astranomiya B) falsafa S) tibbiyot D) A,B,S

11.Eron va Vatanimiz xududlari kimlar tomonidan bosib olingach Zardushtiylik diniga sig’inish taqiqlab qo’yilgan ?

A) mo’gullar B) forslar S) yunon-makedonlar D) arablar

12. Bosqinchilar zulmidan Zardushtiylik dini tarafdorlari qaysi davlatga qochi jon saqlaganlar ? A) Hindiston B) Eron S) Afg’oniston D) Xitoy

13.Avesto kitobining bizgacha yetib kelgan qismi nechta kitob qilinib saqlanib kelinmoqda ? A) 2 ta B) 3 ta S) 4 ta D) 5 ta

14. “Avesto” da takidlanishicha dunyo nimaning asosiga qurilgan ?

A) ezgulik B) yovuzlik S) bosqinchilik D) A va B

15. “Avesto” da takidlanishicha uning oily xudosi Axuramazda dunyoda adolat va tartib qodalarning amalqilinishi uchun kurashadi. Bu ishlarda unga nechta farishta yordam beradi ? A) 5 ta B) 6 ta S) 7 ta D) 8 ta

16.Zardushtiylik dinida barcha yovuzliklarni xomiysi bo’lgan shayton

nomi nima ? A) Axriman B) Anaxita B) Axuramazda S) Mitra

17.Zardushtiylik dinida ezgulik g’alaba qilishi uchun odalar nimaga amal qilishlari kerak ?

A)yolg’ongapirmaslik B) bergan vadasini ustidan chiqish

S) insonlarga faqat yaxshilik qilish D) A,B,S

18.Zardushtiylik dinida yovuz kuchlar zarar yetkazmaslik uchun odamlar nima qilishlari kerak ?

A)dexqonchilik qilish B)G’alla yetishtirish S)chorvachilik qilish D)A,B,S

19.Zardushtiylik axloqi asosini nimalar tashkil qiladi ?

A) ezgu fikr B) ezgu so’z S) ezgu amal D)A,B,S

20.Zardushtiylik dinida nimalar muqaddas xisoblanadi ?

A) olov,tuproq,suv,havo B) qog’oz, quyosh,yulduzlar, yog’och

S) o’rmon ,daryo,o’tloq ,to’g’lar D) yomg’ir,bulut,chaqmoq,toshlar

21.YUNESKO tashkiloti qaysi yili Avestoning 2700 yilligini nishonlash to’g’riida qaror qabul qilgan edi ?

A) 1999-yil B) 2003-yil S ) 2000-yil D) 2001-yil

22. Avestoning 2700 yilligi qaysi yili nishonlandi ?

A) 1999-yil B) 2003-yil S ) 2000-yil D) 2001-yil

23.Diniy tasavvurlarda xudoning nurdan yaralgan va odamning ko’ziga ko’rinmaydiga yordamchilari umumiy qanday nom bilan ataladi ?

A) malikalar B) farishtalar S) yordamchilar D) ulug’lar

13-mavzu: “O’zbek xalqining milliy qadriyatlari”.

1.Yurtimizda Farg’ona vodiysi xududlarida uy-joy,imoratlar ko’proq qanday uslubda quriladi ? A)qo’sh sinch B) yakka sinch S)paxsadan D)yo’g’ochdan

2.Yurtimizning yer qimirlashi kamroq bo’ladigan xududlarida imorat va uy joylar qanday uslubda qurilgan ? A) qo’sh sinch B)yakka sinch S)paxsadan D)B,S

3.Qaysi davrgacha yurtimizda uy-joylarning ko’pchiligi poydevorsiz oddiy tekislangan yerga qurilgan ? A) XIX asr boshlarigacha B)XX asr boshlarigacha S) XVIII asr oxirigacha D) XV asr boshlarigacha

4.Yurtimizda ayollar qaysi davrgacha paranji yopinib yurishgan ?

A) XIX asr 20-yillarigacha B) XIX asr 30-yillarigacha

S) XX asr 30 yillarigacha D) XX asr 50-yillarigacha

5.O’rta Osiyoda yangi yilning boshlanish kuni qaysi kunga to’g’ri keladi ?

A) 21-mart B) 31-dekabr S) 9-may D) 8-dekabr

6. Qurbon hayiti,Ramazon hayiti kabi muqaddas bayramlar nechanchi asrdan boshlab xalqimiz hayotida mustaxkam o’rin egallay boshlagan ?

A) VI asr B) VII asr S) VIII asr D) IX asr

7.Bugungi kun biz uchun eng ulug’ va milliy bayram qaysi ?

A) Ramazon hayiti B) Qurbon hayiti S) Navro’z bayrami

D) Vatanimiz mustaqilligi bayrami

8.Paxsa devorni ko’tarishdan oldin yo’gochda o’ziga xos tayorlanadigan panjara nima deyiladi ? A) sinch B) paxsa S) chetan D) to’sin

14-mavzu: “Yevropa va Amerikada dastlabki svilizatsiyalar”

1.Svilizatsiya deganda nima tushunailadi ?

A) birir-bir xalqning taraqqiyotda erishgan yutuqlari

B) Davlatlarning xarbiy saloxiyati S) davlatlarning iqtisodiy saloxiyati

D) Birir-birdavlat fuqarolarining yashash sharoiti

2.Svilizatsiya so’zi ko’pincha qaysi so’z o’rnida xam qo’llaniladi ?

A) taraqqiyot B) iqtisodiyot S) xunarmandchilik D) mustaqillik

3.Qaysi xududlar ilk savilizatsiyalar markazi bo’lgan ?

A) Osiyo B) Afrika S) Amerika D) A va B

4.Krit oroli bugungi kunda qaysi davlatga qarashli xisoblanadi ?

A) Misrga B) Gretsiyaga S) Xindistonga D) Xitoyga

5.Kritliklar qaysi davrda Yevropada ilk madaniyat o’chog’ini yaratganlar ?

A) mil avv 3-2 ming yilliklarda B) mil avv 3-2 ming yilliklarda

S) mil avv 4-3 ming yilliklarda D) mil avv 5-4 ming yilliklarda

6.Arxiolog olimlar Krit orolidan miloddan avvalgi 3-2 ming yilliklarga oid bo’lgan nimaning qoldig’ini topishgan ?

A)shaxarning B)ibodatxonaning S)odamlarning D)xayvonlarning

7.Kritliklarning savdo floti qaysi davlatlar bilan savdo-sotiq olib borishda katta xizmat qilgan ?

A) Misr B) Bobil S) Makedoniya D) A va B

8.Kritliklar qurga ulkan yer osti zallarining uzunligi necha metr bo’lgan ? A) 150 m B) 200 m S) 300 m D) A va B

9. Kritliklar qurga ulkan yer osti zallarining kengligi necha metr bo’lgan ? A) 70 m B) 150 m S) 200 m D) A va B

10.Krit madaniyatini xalokatga uchratgan vulqon otilishi qaysi davrda yuz bergan ?

A) mil avv 1 ming yillik o’rtalarida

B) mil avv 2 ming yillik o’rtalarida

S) mil avv 3 ming yilliklarda D) mil avv 5 ming yilliklarda

11. Peleponnes yarimoroli Gretsiyaning qaysi qismida joylashgan ?

A) shimolida B) janubida S) sharqida D) g’arbida

12. Miloddan avvalgi 2 ming yillikda Peleponnes yarimorolida qaysi shaxar qurilgan ? A) Bobil B) Krit S) Mikena D) Troya

13.Mikena shaxrining yuqori qismida qanday binolar joylashgan ?

A) podsho saroyi B) badavlat tabaqalar uylari

S) xunarmandlarning uylari D) A va B

14.Markaziy Amerikaning Yukatan yarimorolida qaysi qabilalar yashgan ? A) mayalar B) mikenaliklar S) Kritliklar D) Inklar

15.Maya davlatishaxarlarini xar birini aloxida boshqaruvchi xukmdor nima deyilgan ? A) Ulug’ inson B) Buyuk inson

S) Buyuk qirol D) ongli odam

16.Ularning 300 belgidan iborat iyerogliflari bo’lgan,o’z davri uchun amiq bo’lgan kalendar tuzishgan ,koxinlari Quyosh va Oy tutilishini oldindan bashorat qilgan ..Yuqoridagi gaplar qaysi qabila xaqida ?

A) mayalar B) mikenaliklar S) Kritliklar D) Inklar

17.Inklar xozirgi qaysi davlat xududida o’z davlatlariga asos solganlar ? A) Chili B) Braziliya S) Peru D) Urugvay

18.Inklar davlatini boshqaruvchi shaxs nima deyilgan ?

A) Ulug’ inson B) Buyuk inson

S) Buyuk qirol D) Oliy inka

19. Oliy inkani yaqin qarindoshi bo’lgan erkaklar o’zlarini nima deb xisoblashgan ? A) oy o’g’illari B) quyosh o’g’illari

S) yulduz o’g’illari D) inka o’g’illari

20.Inklar yig’ishtirgan xosilning bir qismi kimlarga berilgan ?

A) koxinlarga B) jangchilarga S) xunarmandlarga D) dexqonlarga

21.Ular “oltin bog’ yartgan va o’ziga xos kipu yozuvida yozganlar,mamlakatning barcha qisimlarida pochta aloqasi xizmati yolga qo’yilgan … Ushbu gaplar qaysi xalqga tegishli ?

A) mayalar B) mikenaliklar S) Kritliklar D) Inklar

22.Pasxa oroli xozirgi qaysi davlatga tegishli xisoblanadi ?

A) Chili B) Braziliya S) Peru D) Urugvay

23.Pasxa oroli qaysi okeyanda joylashgan ?

A) Shimoliy muz okeyani B) Xind okeyani

S) Tinch okeyani D) Atlantika okeyani

24.Pasxa oroli nechanchi yilda kashf etilgan ?

A) 1722-yil B) 1723-yil S) 1724-yil D) 1725-yil

25. Pasxa orolini kashf etgan Gollandiyalik dengiz sayyoxi kim ?

A) Xristofor Kolumb B) Yakob Roggeven

S) Vasko da Gamma D) Ameriko Vespuchi

26.Paxsa orolidan topilgan tosh xaykallarning o’g’irligi qancha ?

A) 30 tonna B) 50 tonna S) 60 tonna D) 70 tonna

27. Birir voqeya yoki xodisani oldindan bashorat qiluvchi shaxs qadimda nima deyilgan ?

A) afsungar B) sexrgar S) koxin D) jodugar

28.Xonalari bexad k’p,yo’lakalari odamni adashtiradigan darajadagi ulkan bino nima deyiladi ? A) obida B)labirint S minora D)A va S

15-mavzu: “Qadimgi shaharlarning paydo bo’lishi”.

1.Qdimgi Sharlarning paydo bo’lishi qaysi soxaning rivojlanishi bilan bo’g’liq bo’lgan ?

A) xunarmandchilik B) savdo-sotiq S) sexqonchilik D) A va B

2. Dunyodagi shaxarlar dastlab qaysi davrlarda paydo bo’lgan?

A) mil avv 3-2 ming yilliklarda B) mil avv 5-3 ming yilliklarda

S) mil avv 4-3 ming yilliklarda D) mil avv 5-4 ming yilliklarda

3.Qadimgi shaxarlar dastlab qaysi xududlarda paydo bo’lgan ?

A)Mesopotamiya,Misr B)Markaziy Osiyo,Xitoy

S) Xindiston D) A,B,S 5.

4. Qadimgi Memfis shaxri qaysi davlatning poytaxti bo’lgan ?

A) Misr B) Bobil S) Gretsiya D) Makedoniya

5.Memfis shaxri qaysi podsho tomonidan qurdirilgan ?

A) Tutanxamon B) Ramzes II S) Menes D)Yaxmos

6.Misr davlati podsholari Memfis shaxri yaqinida nima sababdan piramida shaklida ulkan maqbaralar qurdirgan ?

A) boyliklarini maqbaralarga yashirish uchun

B) o’z qudratlarini namoyish etish uchun

S) butun xalqni o’zlariga bo’ysundirish uchun D) A va S

7.Vafot etgan Misr podsholari qayrga dafn etilgan ?

A) maqbaralarga B) o’rmonga S) Tog’larga D) dengizga cho’ktirilgan

8.Misr maqbaralari yaqinida butun bir qoyadan sfinkas xaykali bunyod etilgan bo’lib uning balandligi necha metr bo’lgan ?

A) 10 metr B) 20 metr S) 30 metr D) 40 metr

9.Misrdagi maqbara va sfins odamlarga qanday fikrni eslatib turishi lozim edi ?

A) podsholarning xayotini B) podsholar qudratli xudolardir degan fikrni

S) podsholarning qaxramonligini D) podsholar boyl bo’lganligini

10.Qadimgi Bobil shaxri xozirgi qaysi davlat xududida joylashgan edi ?

A) Misr B) Xtoy S) Iroq D) Eron

11.”Bobil” so’zi qanday ma’noni anglatadi ?

A) Buyuk shaxar B) ulkan shaxar S) boylik shaxri D)xudolar darvozasi

12.Bobil davlatining poytaxti qaysi shaxar bo’lgan ?

A) Nineviya B) Memfis S) Bobil D) Troya

13.Bobil shaxri qaysi podsho davrida Osiyoning eng mashxur shaxriga aylangan ?

A) Xamurappi B)Navuxodonosor II S) Salavka D) Antiox

14. Bobil shaxri qaysi podsho davrida Osiyoning eng qudratli shaxriga aylangan ?

A)Xamurappi B)Navuxodonosor II S) Salavka D) Antiox

15.Bobilda Navuxodonosor II davrida shaxar markazida qurilgan ibodatxona necha qavatli edi ? A) 5 qavat B) 6 qavat S)7 qavat D) 8 qavat

16.Bobilda Navuxodonosor II davrida shaxar markazida qurilgan ibodatxona balandlgi necha metr edi ? A)60 metr B) 70 metr S) 80 metr D) 90 metr

17.Bobil shaxri qaysi davlatlar tomonidan bosib olingach tarix saxnasidan butunlay tushib qolgan ?

A) Eron B) Makedoniyalik Aleksandr S) Misr D) A va B

18.Qaysi shaxarga xozirgi Dajla daryosi bo’yida asos solingan ?

A) Nineviya B) Memfis S) Bobil D) Troya

19.Nineviya shaxrining o’rni xozirgi qaysi davlat xududiga to’g’ri keladi ?

A) Misr B) Xtoy S) Iroq D) Eron

20.Qaysi omillar Nineviya shaxrining gullab yashnashiga sharoit yaratgan ?

A) shaxarni savdo yo’llari kesishgan joyda joylashgani

B) podsholarning odilligi S) shaxarda olimlarning ko’pligi D) B va S

21.Nineviya shaxri qaysi davlat poytaxti edi ?

A) Misr B) Bobil S) Osuriya D) Rim

22.Qaysi davlat kuch qudratga to’lgan paytda “ Jaxonning poytaxti” deb ulug’langan? A) Misr B) Bobil S) Osuriya D) Rim

23.Ossuriya davlati qaysi yili Bobil davlati tomonidan tor-mor etilgan va Nineviya shaxri yakson bo’lgan ?

A) mil avv 612-yil B) mil avv 611-yil S)mil avv 610-yil D)mil avv 609-yil

24.Afina shaxri qaysi davlatda joylashgan edi ?

A) Misr B) Bobil S) Gretsiya D) Makedoniya

25.Afina shaxri kimning nomiga qo’yilgan edi ?

A)donolik ma’budasi Afina nomiga B)Go’zallik ma’mudasi Afrodita nomiga

S) Urush xudosi Mars sharafiga D) Gratsiya malikasi sharafiga

26.Afina shaxri xozirda qaysi davlatning poytaxti xisoblanadi ?

A) Misr B) Iroq S) Gretsiya D) Makedoniya

27.Sparta shaxri qaysi davlat xududida edi ?

A) Misr B) Iroq S) Gretsiya D) Makedoniya

28.Sparta shaxrini boshqaruvchi organ nomi qaysi javobfa berigan ?

A) oqsoqollar kengashi B) podsholar yig’ini S) xalq yig’ini D) B va S

29.Rim shaxri qaysi davlatning poytaxti ?

A) Misr B) Italiya S) Gretsiya D) Makedoniya

30. Rim shaxriga qaysi davrda asos solingan ?

A) mil avv VIII asr o’rtalarida B) mil avv VII asr o’rtalarida

S) mil avv VI asr o’rtalarida D) mil avv V asr o’rtalarida

31.Gavdasi shernikiga,boshi odamnikiga o’xshatib ishlangan xaykal nima deyiladi ? A) sfinks B) ma’buda S) kentavr D) siklop

32.Xudoning ayol timsolida tasavvur qilingan xotini yoki qizini qadimgi davlatlar nima deyishgan ? A) sfinks B) ma’buda S) kentavr D) siklop

16-mavzu: “ Dunyoning qadimgi davlatlari”.

1.Ma’lum bir xududda uyushgan odamlarni qonun kuchi bilan boshqaradigan tashkilot nima deyiladi ? A) jamiyat B) davlat S) xudud D) maxalla

2.Dastlabki davlat qachon tashkil topgan ?

A) mil avv 1 ming yillik boshlarida B) mil avv 3 ming yillik boshlarida

S) mil avv 4 ming yillik boshlarida D) mil avv 5 ming yillik boshlarida

3.Dastlabki dalat qaysi qit’a xududida tashkil topgan ?

A) Amerika B) Osiyo S) Yevropa D) Afrika

4. Dastlabki davlat xozirgi qaysi davlatda tashkil topgan ?

A) Misr B) Italiya S) Gretsiya D) Makedoniya

5.Misrda tashkil topgan kichik-kichik shaxar davlatlar qanday

atalgan ? A) nomalar B) nomarxlar S) shaxarlar D) o’lkalar

6. Misrda tashkil topgan kichik-kichik shaxar davlatlar boshliqlari qanday atalgan ? A)nomalar B)nomarxlar S)qirollar D)sultonlar

7.Misrdavlati yagona davlat sifatida birlashgach uning xukmdorlari nima deb atalgan ? A)Sulton B) Qirol S) Fir’avn D) Shoh

8.Misr davlati qaysi davlatlar tomonidan bosib olingan ?

A)Eron B) Makedoniyalik Aleksandr S) Rim davlati D) A,B,S

9.Misrdan uncha uzoq bo’lmagan xududdagi Frot va Dajla daryolari oralig’i nima deb atalgan ?

A) Misr B) Xtoy S) Mesopotamiya D) Eron

10.Mesopotamiyadagi Bobil davlati qaysi davrda tahkil topgan ?

A) mil avv 1 ming yillikda B) mil avv 2 ming yillikda

S) mil avv 3 ming yillikda D) mil avv 4 ming yillikda

11.Xitoy xududida dastlabki davlatlar qaysi davrda vujudga kela boshlagan ?

A) mil avv 1 ming yillikda B) mil avv 2 ming yillikda

S) mil avv 3 ming yillikda D) mil avv 4 ming yillikda

12.Xitoydagi dastlabki davlatlar qaysi daryo bo’yida vujudga

kelgan ? A) Nil B) Dajla S) Frot D) Xuanxe

13.Miloddan avvalgi III asrda Xitoyni yagona davlatga birlashtirgan podsho kim ? A) Sin Shi Xuandi B) U di S) Sin Shu D) U Day

14.Quydagilarning qaysi birini qadimgi Xitoyliklar ixtiro qilgan ?

A) Kompas B) Kema S) qog’oz D) shaxmat

15. Tarixiy yodnomalar asarini muallifi Sima Syan qaysi davrda yashab o’tgan ?

A) mil avv III asr oxiri II asr boshlarida

B) mil avv II asr oxiri I asr boshlarida

S) mil avv IV asr oxiri III asr boshlarida

D) mil avv V asr oxiri IV asr boshlarida

16.Xindistonda eng qadimgi davlat qaysi darda tashkil topgan ?

A) mil avv 1 ming yillikda B) mil avv 2 ming yillikda

S) mil avv 3 ming yillikda D) mil avv 4 ming yillikda

17.Milloddan avvalgi III asrda qaysi podsho Xindistonni yagona davlatga birlashtirgan ?

A) Xamurappi B) Ashoka S) Chandragupta D) Sidxartxa

18. 0 bilan boshlanadiga o’nta raqamni kimlar kashf etgan ?

A) xindlar B) xitoyliklar S) forslar D) yunonlar

19. Osmon jismlarini tuzilishi,xarakanlanishini o’rganuvchi fan nomi qaysi javobda berilgan ?

A) falsafa B) tibbiyot S) astranomiya D) geografiya

20.Olam va unda insonning tutgan o’rni haqidagi bilimlar tizimi nima deyiladi ? A) falsafa B) tibbiyot S)astranomiya D) geografiya

21.Kishilar so’g’ligini saqlash,kasallikning oldini olish va uni davolash xaqidagi bilimlar tizimi nomi nima ?

A) falsafa B) tibbiyot S) astranomiya D) geografiya

22.Misr podsholarining ulug’vorligini anglatuvchi unvon bo’lgan Fir’avn so’zining ma’nosi nima ?

A) ulug’ uy B) shox qasri S) buyuk kishi D) A va B

23.Mesopotamiya so’zining ma’nosi nima ?

A)ikki daryo oralig’i B) daryo chekkasi S) daryo tubi D) B,S

17-mavzu: “ Qadimgi dunyoning yetti mo’jizasi” .

1.Qaysi xalqlar O’rta dengiz atrofidagi bunyod etilgan go’zal va xayratga soladigan inshootlarni “Qadimgi dunyoning yetti mo’jizasi” deb ataganlar ? A) misrliklar B) xindlar S) yunonlar D) forslar

2. Qdimgi Misrda vafot etgan fir’avn jasadi uchun tayyorlangan maxsus uy ya’ni tobut nima deb atalgan ?

A) sfinks B) sarkofag S) exrom D) piramida

3. Misr fir’avnlari dafn etilgan piramidasimon maqbaralar nima deb atalgan ? A) sfinks B) sarkofag S) exrom D) piramida

4.Misrda Fir’avnlar uchun dastlabki exromni qaysi me’mor loyihalashtirgan ? A)Ramzes B)Mavsol S) Fidiy D)Imxotep

5.Misr exromlarining eng balandini qaysi Fir’vn qurdirgan ?

A) Ramzes B)Yaxmos S)Xeops D)Imxotep

6.Misrdagi Xeops exromining balandligi necha metr ?

A) 233 m B) 146,5 m S) 145,5 m D) 243 m

7. Misrdagi Xeops exromini poydevorining to’rt tomoni necha metr ?

A) 233 m B) 146,5 m S) 145,5 m D) 243 m

8.Misrdagi Xeops exromini qurish uchun nechta tosh sarflangan ?

A) 2 mln 100 mingta B) 2 mln 300 mingta

S) 1 mln 100 mingta D) 3 mln 200 mingta

9.Misrdagi Xeops exromi uchun ishlatilgan eng kichik toshning og’irligi qancha bo’lgan ?

A) 1,5 tonna B) 2 tona S) 2,5 tonna D) 3 tonna 6.

10.Yangi Bobil davlati xukmdori malika Shomuramat qaysi davrda yashab o’tgan ? A) mil avv IV B)mil avv V S)mil avv VI D)mil avv VII

11. Malika Shomuramatning ismi qaysi tildagi talaffuzda Semeramida deyiladi ?

A)xindcha B) Forscha S) grekcha D) arabcha

12. Malika Shomuramat yetti mojizaning qaysi birini qurdirgan ?

A) Misr exromlari B) Semiramida osma bog’lari

S) Olimp xudosi Zevs xaykali D) Ma’buda Artemida ibodatxonasi

13.Qadimgi greklarning bosh xudosi Zevs bo’lib uning ismi qanday ma’noni anglatadi ? A) yorug’ osmon B) buyuk quyosh S) yulduz D) ulug’ shox

14.Olimp xudosi Zevs qanday xolda tasvirlangan ?

A)taxtda o’tirgan xolda,o’ng qo’lida ma’buda Nikaning xaykali

B) chap qo’lida muqaddas burgut tasvirlangan podsholik xassasi

S)oltin libos kiygan,tanasi fil suyagidan tarashlangan D) A,B,S

15.Zevs xaykalining balandligi necha metr bo’lgan ?

A) 10 m B) 12 m S) 15 m D) 20 m

16.Zevs xaykalini qaysi xaykaltarosh yasagan ?

A)Ramzes B) Mavsol S) Fidiy D)Imxotep

17.Ma’buda Artemida sharafiga qurilgan ibodatxona qadimgi qaysi shaxarda qurilgan ? A) Efes B)Galikarnas S) Rodos D) Aleksandriya

18. Efes shaxri xozirgi qaysi davlat xududida joylashgan edi ?

A) Suriya B) Turkiya S) Misr D) Gretsiya

19.Afsonalarga ko’ra Zevsning qizi bo’lgan ma’buda Artemida qanday

xudo xisoblangan? A)xosildorlik,ov va oy ma’budasi B) xayvonlar xomiysi

S) ayollar madadkori D) A,B,S

20. Ma’buda Artemida sharafiga qurilgan ibodatxona tomini suyab turgan qoyatoshlardan ishlangan ustunlarning balandligi necha metr bo’lgan ?

A) 10 m B) 18 m S) 25 m D) 30 m

21.Rodos shaxri axolisi nechanchi yilda bir yillik qamaldan xalos bo’lgan ?

A)mil avv 301-yilda B) mil avv 302-yilda

S) mil avv 304-yilda D) mil avv 305-yilda

22. Rodos shaxri axolisi bir yillik qamaldan xalos bo’lganligi sharafiga yetti mo’jizaning qaysi birini barpo etgan ?

A) Misr exromlari B) quyosh xudosi Gelios xaykali

S) Olimp xudosi Zevs xaykali D) Ma’buda Artemida ibodatxonasi

23.Bronzadan ishlangan quyosh xudosi Gelios xaykali balandligi necha metr ?

A) 10 m B) 18 m S) 35 m D) 30 m

24. Quyosh xudosi Gelios xaykalini qaysi xaykaltarosh barpo etgan ?

A)Xeres B) Mavsol S) Fidiy D)Imxotep

25. Quyosh xudosi Gelios xaykali necha yil davomidabarpo etilgan ?

A) 12 yil B) 10 yil S) 15 yil D) 18 yil

26.Aleksandr mayog’i qachon bunyod etilgan ?

A)mil avv 280-yil B) mil avv 283-yil S) mil avv 281-yil D) mil avv 284-yil

27. Aleksandr mayog’i qayerda bunyod etilgan ?

A) Foros orolida B) Misr soxillaridan uncha uzoq bo’lmagan joyda

D) Krit orolida D) A va B

28. Aleksandr mayog’i nimaga xizmat qilgan ?

A)kemalarni Aleksandriya bandargoxiga kirish xavfsizligini

B) quyosh botishini kuzatishga S) oy chiqishini kuzatishga D) B va S

29. Aleksandr mayog’ining balandligi necha metr bo’lgan ?

A) 110 m B) 120 m S) 135 m D) 130 m

30. Aleksandr mayog’ining gumbazi ustiga qurilgan dengiz xudosi Poseydonning xaykali balandligi necha metr edi ? A) 6 m B) 8 m S) 7 m D) 3 m

31. Aleksandr mayog’i necha yil xizmat qilgan ?

A) 1300 yildan ortiq B) 1500 yildan ortiq

S) 1400 yildan ortiq D) 1200 yildan ortiq

32.Qadimgi Gretsiyadagi kichik Kariy podshoxligining poytaxti qaysi

shaxar edi ? A) Efes B)Galikarnas S) Rodos D) Aleksandriya

33. Galikarnas maqbarasini qurdirgan shoxning ismi nima edi ?

A)Xeres B) Mavsol S) Fidiy D)Imxotep

34. Podsho Mavsol qaysi yili vafot etgan ?

A)mil avv 253-yilda B) mil avv 353-yilda

S) mil avv 453-yilda D) mil avv 283-yilda

35.Galikarnas maqbarasining kengligi necha metr bo’lgan ?

A) 66 m B) 77 m S) 46 m D) 60 m

36.Galikarnas maqbarasining uzunligi necha metr bo’lgan ?

A) 66 m B) 77 m S) 46 m D) 60 m

37. Galikarnas maqbarasining balandligi necha metr bo’lgan ?

A) 66 m B) 77 m S) 46 m D) 60 m

38.Bizning kungacha yetti mo’jizaning qaysi biri saqlanib qolgan ?

A) Misr exromlari B) quyosh xudosi Gelios xaykali

S) Olimp xudosi Zevs xaykali D) Galikarnas maqbarasi

39.Kemalarga yo’l ko’rsatish uchun dengiz qirg’og’iga quriladigan va kema yo’nalishini ko’rsatib beruvchi jixozlarga ega bo’lgan minora nima deyiladi ?

A) Mayoq B) maqbara S) ibodatxona D) piramida

40.Qabr ustiga qurilgan bino nima deyiladi ?

A) Mayoq B) maqbara S) ibodatxona D) piramida

18-mavzu: “Ozbekiston xududidagi eng qadimgi davlatlar”

1.Qadimda O’zbekiston xududida qaysi xalqlar yashagan ?

A) saklar B) massagetlar S) so’g’dlar D) A,B,S

2.Massagetlarning barcha buyumlari xatto o’q-yoylari,oyboltalari ham oltindan ekanligi xaqida qaysi grek tarixchisi yozib qoldirgan ?

A) Gerodot B) Kvint Kursiy Ruf S)Polien D) Aristotel

3.Gerodod bergan ma’lumotlarga ko’ra massagetlar yerlarida qanday konlar ko’o bo’lgan ? A) oltin B) mis S) kumush D) A va B

4.Yozma manbalarda ta’kidlanishicha saklar qaysi xududlarda yashagan ?

A)xozirgi Amudaryoning quyi oqimi va unga tutash bo’lgan yerlarda

B)xozirgi Sirdaryo bo’ylarida,Toshkent viloyati va Janubiy Qozog’iston yerlarida,Farg’ona vodiysida

S)xozirgi Zarafshon va Qashqadaryo vohasida

D)xozirgi Surxondaryo, Qashqadaryo,zarafshon vodiylari,Tojikistonning janubi, Afg’onistonning shimoliy sharqiy qismida

5. Yozma manbalarda ta’kidlanishicha massagetlar qaysi xududlarda yashagan ?

A)xozirgi Amudaryoning quyi oqimi va unga tutash bo’lgan yerlarda

B)xozirgi Sirdaryo bo’ylarida,Toshkent viloyati va Janubiy Qozog’iston yerlarida,Farg’ona vodiysida

S)xozirgi Zarafshon va Qashqadaryo vohasida

D)xozirgi Surxondaryo, Qashqadaryo,Zarafshon vodiylari,Tojikistonning janubi, Afg’onistonning shimoliy sharqiy qismida

6. Yozma manbalarda ta’kidlanishicha so’g’dlar qaysi xududlarda yashagan ?

A)xozirgi Amudaryoning quyi oqimi va unga tutash bo’lgan yerlarda

B)xozirgi Sirdaryo bo’ylarida,Toshkent viloyati va Janubiy Qozog’iston yerlarida,Farg’ona vodiysida

S)xozirgi Zarafshon va Qashqadaryo vohasida

D)xozirgi Surxondaryo, Qashqadaryo,zarafshon vodiylari,Tojikistonning janubi, Afg’onistonning shimoliy sharqiy qismida

7.Qadimgi ajdodlarimiz qanday mashg’ulotlar bilan shug’ullanishgan edi ? A) sug’orma dexqonchilik B) chorvachilik S) xunarmandchilik

8.Ozbekiston xududidagi qaysi davlatlar miloddan avvalgi VII asrda vujudga kelgan ? A) Xrazm B) Baqtriya S) Massagetlar D) A,B

9.Qadimgi Xorazmning yirik shaxri bo’lgan Tuproqqal’adagi shoxlar saroyi xonalaridan arxeolog olimlar nima topishgan ?

A) boshida toj kiygan,qo’lida burgut ushlagan podsho xaykali

B) tilla taqinchoqlar S) xarbiy qurollar D) podsho jasadini

10.Qadimgi Xorazmdan topilgan saroyda qanday xonalar bo’lgan ?

A) Jangchilar zali B) g’alabalar zali S) dexqonlar zali D) A va B

11.Qadimgi Xorazmda tog’lardan qazib olingan qimmatbaxo zumrad toshlarga ishlov berilib,ulardan turli buyumlar yaalgach qaysi davlatlarga sotilgan ?

A)Eron,Xitoy,Xindiston,Misr B) Suriya,Yaman,Turkiya

S) Vizantiya,Angliya,Germaniya D)Yaponiya,Koreya,Malayziya

12.O’zbek davlatchiligining ilk poydevori bo’lgan xorazm necha yillik tarixga ega ?

A) 2000 yillik B) 2200 yillik S) 2500 yillik D) 2700 yillik

13.Qadimgi Baqtriya davlati tasarrufiga qaysi xududlar kirgan ?

A)xozirgi Amudaryoning quyi oqimi va unga tutash bo’lgan yerlar

B)xozirgi Sirdaryo bo’ylarida,Toshkent viloyati va Janubiy Qozog’iston yerlarida,Farg’ona vodiysi

S)xozirgi Zarafshon va Qashqadaryo vohasi

D)xozirgi Surxondaryo, Qashqadaryo,Zarafshon vodiylari,Tojikistonning janubi, Afg’onistonning shimoliy sharqiy qismi

14.Baqtriya podsholigining shaxarlari qanday nomlangan ?

A) Baqtra, Sangirtepa B)Qiziltepa,Uzunqir S) Yerqo’rg’on

15. Baqtriya podsholigining poytaxti qaysi shaxar edi ?

A) Baqtra B) Sangirtepa S) Qiziltepa D)Uzunqir

16.Qaysi xududlar So’g’diyona deb atalgan ?

A) Zarafshon va Qashqadaryo vohasi

B) Tojikistonning janubi S)Afg’onistonning shimoliy sharqiy qismi

D) Farg’ona vodiysi

16.Afrosiyob xozirgi qaysi viloyatning sharqiy qismi xisoblangan ?

A) Buxoro B) Samarqand S) Sirdaryo D) Xorazm

17. Quydagilarning qaysi biri xozirgi Qashqadaryo va Surxondaryo

Viloyatlari xududida joylashlashgan qadimiy shaxarlardir ?

A) Sangirtepa ,Qiziltepa ,Yerqo’rg’on,Uzunqir

B)Ko’zaliqir,Qal’aliqir S) Tuproqqal’a D) Afrosiyob 7.

18. Quydagilarning qaysi biri qadimgi Xorazm xozirgi Turkmaniston xududida joylashgan shaxarlar bo’lgan ?

A) Sangirtepa ,Qiziltepa ,Yerqo’rg’on,Uzunqir

B)Ko’zaliqir,Qal’aliqir S) Tuproqqal’a D) Afrosiyob

19. Quydagilarning qaysi biri xozirgi Qoraqalpog’iston xududida joylashgan qal’a xisoblanadi ? A)Ko’zaliqir B) Qal’aliqir S) Tuproqqal’a D) Afrosiyob

20. Qaysi shaxar So’g’d davlatining markaziy shaxri bo’lgan ?

A)Ko’zaliqir B) Qal’aliqir S) Tuproqqal’a D) Afrosiyob

19-mavzu: “ Tangalar tarix guvohi” .

1.Tanga , Tamg’a so’zidan olingan bolib u qaysi tildan olingan ?

A) lotin B) turkiy S) forsiy D) grek

2.Dastlabki tangalar qaysu davrda shakllangan ?

A) mil avv VIII asrda B) mil avv VII asrda D) mil avv VI asrda D) A va B

3. Dastlabki tangalar qaysu davlatlarda shakllangan ?

A) Lidiya B) Agros S) Misr D) A va B

4.Quydagi qadimgi davlatlarning qaysi biri Osiyo xududida bo’lgan ?

A) Lidiya B) Agros S) Misr D) Aksum

5. Quydagi qadimgi davlatlarning qaysi biri Yevropa xududida bo’lgan ?

A) Lidiya B) Agros S) Misr D) Aksum

6.Lidiya davlatida oltindan zarb etilgan tangalar nima deb atalgan ?

A) chaqa B) starter S) dinor D) darik

7. Eron xududida Doro I davrida joriy etilgan mashxu pul qanday atalgan edi ?

A) chaqa B) starter S) dinor D) darik

8.Doro I davridagi sof oltindan yasalgan tangalarning o’girligi necha gramm edi ?

A) 8 gramm B) 8,4 gramm S) 9 gramm D) 9,4 gramm

9.O’zbekiston xududida dastlab qaysi tanga pullar muomalada bo’lgan ?

A) chaqa B) starter S) dinor D) darik

10.Lidiya davlati tangasining bir tomoniga nimaning tasviri tushirilgan edi ?

A) ushib ketayotgan burgit B) ov qilayotgan sher

S) yugurib ketayotgan tulki D) janga shaylangan jangchi

11.Qaysi xayvon Lidiyaliklar bosh xudosi Basseriyning ramzi bo’lgan ?

A) tulki B) burgut S) sher D) bo’ri

12.Agros davlati tangalarida nimaning tasviri bo’lgan ?

A) tulki B) toshbaqa S) sher D) bo’ri

13.Quydagi larning qaysi biri Grek-Baqtriya xukmdori bo’lgan ?

A) Doro I B) Yuliy Sezar S)Yevkratid D) Aleksandr Makedonskiy

14.O’zbekiston Respublikasi pul birligi bo’lgan so’m qachondan muomalaga kiritilgan ? A) 1994-yil 1- iyul B) 1996-yil 8-dekabr S) 1997-yil 18-noyabr

D) 1991-yil 1- sentabr

15.Amir Temurning 660 yilligiga bag’ishlab yurtimizda qaysi yili oltin suvi yuritilgan 100 so’mlik tanga pullar zarb etilgan ?

A) 2009-yil B) 1996-yil S) 1997-yil D) 1991-yil

16.Toshkent shaxrining 2200 yilligiga bag’ishlab yurtimizda qaysi yili 100 so’mlik tanga pullar zarb etilgan ?

A) 2009-yil B) 1996-yil S) 1997-yil D) 1991-yil

17. Tarixiy voqeyalar,buyuk tarixiy shaxslarning muayyan yoshini tantanali nishonlash nima deyiladi ? A) Karnaval B)Festival S)Yubiley D)Sessiya

20-mavzu : “ Savdo yo’llari”

1.Qadimgi savdo yo’llaridan bo’lgan “La’l yo’li” qaysi davrda ochilgan ?

A) mil avv 3-2 ming yilliklarda B) mil avv 5-3 ming yilliklarda

S) mil avv 4-3 ming yilliklarda D) mil avv 5-4 ming yilliklarda

2.”La’l yo’ldan” tashiladigan qimmatbaxo la’l toshlarni yana qanday atashgan ?

A) oxanrabo B) firuza S) lojuvard D) yoqut

3.La’l yo’li qaysi xududlardan o’tgan edi ?

A)Eron,Mesopotamiya va Misr orqali o’tgan

B)Xitoydan Samarqandgacha S)Eron orqali Orta dengizgacha

D)shimoliy Kavaz orqali Qora dengizgacha

4.Shox yo’liga qaysi podsho asos solgan ?

A) Doro I B) Yuliy Sezar S)Yevkratid D) Aleksandr Makedonskiy

5.Shox yo’li ikki yo’nalishli bo’lib javoblarning qaysi birida yo’lning birinchi yo’nalishi berilgan ?

A)O’rta dengiz bo’yidagi turli shaxarlarni Eron bilan bog’lagan

B)Eron va Baqtriya orqali Oltoy va Xindistonga borgan

S) Xitoydan Samarqandgacha borgan

D. shimoliy Kavaz orqali Qora dengizgacha borgan

6.Shox yo’li ikki yo’nalishli bo’lib javoblarning qaysi birida yo’lning ikkinchi yo’nalishi berilgan ?

A)O’rta dengiz bo’yidagi turli shaxarlarni Eron bilan bog’lagan

B)Eron va Baqtriya orqali Oltoy va Xindistonga borgan

S) Xitoydan Samarqandgacha borgan

D. shimoliy Kavaz orqali Qora dengizgacha borgan

7.Buyuk ipak yo’lining uzunligi necha km bo’lgan ?

A) 11000 km B) 12000 km S) 13000 km D) 14000 km

8.Buyuk ipak yo’li qaysi davrda ochilgan ?

A) mila vv II asr B) mil avv III asr S) mil avv IV asr D) mil avv V asr

9.Buyuk ipak yo’li boshlangan Xitoyning Xuanxe daryosi bo’yidagi shaxar nomi nima edi ?

A) Pekin B) Kanton S) Sian D) Xanchjou

10. Buyuk ipak yo’li ikki yo’nalishli bo’lib javoblarning qaysi birida yo’lning birinchi yo’nalishi berilgan ?

A)O’rta dengiz bo’yidagi turli shaxarlarni Eron bilan bog’lagan B)Eron va Baqtriya orqali Oltoy va Xindistonga borgan

S) Xitoydan Samarqandgacha borgan

D) shimoliy Kavaz orqali Qora dengizgacha borgan

11. Buyuk ipak yo’li Samarqandda ikki yo’nalishli bo’lib javoblarning qaysi birida yo’lning birinchi yo’nalishi berilgan ?

A)Eron orqali O’rta dengizgacha

B)Eron va Baqtriya orqali Oltoy va Xindistonga borgan

S) Xitoydan Samarqandgacha borgan

D) shimoliy Kavaz orqali Qora dengizgacha borgan

12. Buyuk ipak yo’li Samarqandda ikki yo’nalishli bo’lib javoblarning qaysi birida yo’lning birinchi yo’nalishi berilgan ?

A)Eron orqali O’rta dengizgacha

B)Eron va Baqtriya orqali Oltoy va Xindistonga borgan

S) Xitoydan Samarqandgacha borgan

D) shimoliy Kavaz orqali Qora dengizgacha borgan

13. Buyuk ipak yo’li Samarqandda ikki yo’nalishli bo’lib javoblarning qaysi birida yo’lning ikkiinchi yo’nalishi berilgan ?

A)Eron orqali O’rta dengizgacha

B)Eron va Baqtriya orqali Oltoy va Xindistonga borgan

S) Xitoydan Samarqandgacha borgan

D) shimoliy Kavaz orqali Qora dengizgacha borgan

14. Buyuk ipak yo’li umumiy ikki yo’nalishli bo’lib javoblarning qaysi birida yo’lning ikkinchi yo’nalishi berilgan ?

A)O’rta dengiz bo’yidagi turli shaxarlarni Eron bilan bog’lagan B)Eron va Baqtriya orqali Oltoy va Xindistonga borgan

S) Xitoydan Samarqandgacha borgan

D) xitoydan boshlanib, Pomir-Tyanshanto’g tizmalaridan o’tib,Fg’onistonga undan xindistonga borgan

15.Qaysi xalqlar birinchi bo’lib O’rta dengizda yo’l ochganlar ?

A) misrliklar B) finikiyaliklar S) greklar D) massagetlar

16.Finikiyaliklar dengizda qaysi xududlarni suzib o’tganlar ?

A)Gibraltar bo’g’ozi orqali Britaniya orollarigacha

B)Qizil dengiz orqali Xind okeyanigacha

S) Tinch okeyani orqali Atlantika okeyanigacha D) A va B

17.Finikiyaliklar dengizda kechasi adashib qolmaslik uchun nimadan foydalanishgan ? A) xarita B) yulduzlar S) oy D) bulut

18.Quydagilarning qaysi biri O’rta dengiz sharqiy qirg’og’idagi qadimiy viloyat bo’lgan ?

A) Nubiya B) Finikiya S) Bobil D) Misr

21-mavzu : “Dengiz yo’llarining kashf etilishi”

1.Qaysi davrda Yevropa davlatlarida yangi dengiz savdo yo’llariga extiyoj kuchaygan ?

A) XV asr oxirida B) XVI asr boshlarida S) XVII asrda D)A va B

2. Yevropa davlatlarida yangi dengiz savdo yo’llariga extiyoj nima sababdan kuchaygan ?

A)tovar ishlab chiqarish kuchaygani sababli xom ashyoga extiyoj .

B)Pul ishlab chiqarish uchun oltin va kumushga bo’lgan extiyoj

S) O’zga mamlakatlar boyligini egallash orzusi D) A,B,S

3.Yevropaliklar yangi dengiz savdo yo’llariga extiyoj sezgan davrda Buyuk ipak yo’li va O’rta yer dengizidan o’tuvchi savdo yo’llari qaysi davlat tasarrufida edi ?

A) Turkiya B) Eron S) Xtoy D) Xindiston

4.Yevropalikalar dengizda qanday uskunalardan foydalanishni bilar edilar ? A) kompas B) astrolabiya S) durbin D) A,B,S

5.Qaysi davlat dengizchilari yangi savdo yo’llari ochilishining tashabbuskori bo’ldilar ?

A) Germaniya,Angliya B) Portugaliya,Ispaniya

S) Fransiya,Italiya D) Gollandiya,Irlandiya

6.Yangi savdo yo’li ochilishiga birinchi bo’lib raxbarlik qilgan Ispaniyaga xizmat qiluvchi admiral kim edi ?

A) Vasko da Gamma B) Ameriko Vespuchchi

S) Xristofor Kolumb D) Marko Polo

7.Qaysi dengiz sayyoxi Atlantika okeyani orqali Xindistonga boradigan dengiz yo’li ochishni o’z oldiga maqad qilib qo’ygan edi ?

A) Xristofor Kolumb B) Vasko da Gamma

S) Ameriko Vespuchchi D) Marko Polo

8.Xristofor Kolumb qaysi yili Atlantika okeyani orqali xarakatni boshladi ?

A) 1492-yil baxorda B) 1492-yil yozda

S) 1493-yil yozda D) 1494-yil kuzda 8.

9. Xristofor Kolumb Atlantika okeyani orqali dastlabki xarakatni nechta kema orqali amalga oshirdi ? A) 1 ta B) 2 ta S) 3 ta D) 4 ta

10.Xristofor Kolumb Hindistonga keldim deb o’ylagan edi ammo u borgan xudud qayer edi ? A) Avstraliya B) Afrika S) Antarktida D) Amerika

11.1492-yilning 12-oktyabrida qaysi qit’a kashf etildi ?

A) Amerika B) Avstraliya S)Afrika D) Antarktida

12.Xristofor Kolumb kashf etgan o’lkalar qaysi davlat mulkiga aylandi ?

A) Angliya B) Italiya S) Ispaniya D) Portugaliya

13. Atlantika okeyani orqali Xindistonga boradigan dengiz yo’lini 1498-yilda qaysi sayyox kashf etdi ? A) Vasko da Gamma B) Ameriko Vespuchchi

S) Xristofor Kolumb D) Marko Polo

14.Quydagi sayyoxlarning qaysi biri Portugaliyalik edi ?

A) Vasko da Gamma B) Ameriko Vespuchchi

S) Xristofor Kolumb D) Marko Polo

15.Odamlar uchun o’zlari yashagan davrgacha nomalum bo’lgan yerlarni izlab topilganligi fan tilida nima deb ataladi ?

A) Buyuk geografik kashfiyotlar B) Buyuk dengiz sayoxati

S) Buyuk izlanishlar D) Buyuk ilmiy kashfiyotlar

16.Buyuk Geografik kashfiyotlardan so’ng qaysi davlat muhim dengiz savdo yo’llari ustidagi davlatga aylandi ?
A) Angliya B) Italiya S) Ispaniya D) Portugaliya

17. Buyuk Geografik kashfiyotlardan so’ng savdo kemalari to’xtaydigan yirk port shaxarga aylangan shaxar qaysi ?

A) London B) Parij S) Rim D) Berlin

18. Quydagi shaxarlarning qaysi biri Angliya davlati poytaxti xisoblanadi ?

A) London B) Parij S) Rim D) Berlin

19.Xarbiy dengiz floti qo’mondonlariga beriladigan unvon nomi qaysi javobda berilgan ? A) Astrolabiya B) Kompas S) Admiral D) Port

20.Biror joyni geografik xolatini, vaqtini,yulduzlarning chiqish va botish paytini aniqlovchi uskuna nomi qaysi javobda berilgan ?

A) Astrolabiya B) Kompas S) Admiral D) Port

21. Dunyoni tomonlarini aniqlovchi va strelkasi doim shimolni ko’rsatib turuvchi uskuna nomi qaysi javobda berilgan ?

A) Astrolabiya B) Kompas S) Admiral D) Port

22.Dengiz yoki daryo qirg’og’ida kema turadigan va ta’mirlanadigan, yuk ortish va tushirishga mo’ljallangan,yo’lovchilarga xizmat qiladigan maxsus jixozlangan joy nima deyiladi ? A) Astrolabiya B) Kompas S) Admiral D) Port

22-mavzu: “Ishlab chiqarish texnikasining paydo bo’lishi”

1.Ishlab chiqarish texnikasi deganda nima tushuniladi ?

A)Inson mexnatini yengillashtiruvchi mexnat qurollari

B) mexnat unumini juda ko’p marta oshiruvchi mexnat qurollari

S) qo’l kuchi o’rniga mexnatni mashinalar qiluvchi jarayon D) A,B,S

2.Sanoatda ishlab chiqarish texnikasining qo’llanilishi qachon va qaysi davlatda vujudga keldi ? A) XVIII asr Germaniya B) XVIII asr Angliya

S) XVII asr Gollandiya D) XVI asr Ispaniya

3.Angliyada ishlab chiqarish texnikasidagi ixtirolar dastlab qaysi soxada boshlandi ? A) to’qimachilik B) qurolsozlik S) baliqchilik D) konchilik

4.Angliyada XVIII asrda to’quv dastgoxini ixtiro qilgan mexanik va to’quvchi kim edi ? A)Jeyms Xargvis B) Jon Key S)Uatt Jeyms D)Edvart Kartrayt

5.O’zi ixtiro qilgan mexanik urchuqni qizining nomi bilan “Jenni” deb atagan ixtirochi kim ? A)Jeyms Xargvis B) Jon Key S)Uatt Jeyms D)Edvart Kartrayt

6. “Jenni” mexanik urchug’I bir vaqtning o’zida nechta yigirgich bilan ishlagan ?

A) 18 ta B) 20 ta S) 22 ta D) Ava B

7.To’quvchining mexnat unumdorligini 40 barobar oshirishga sabab bo’lgan to’quv texnikasini kim ixtiro qildi ?

A)Jeyms Xargvis B) Jon Key S)Uatt Jeyms D)Edvart Kartrayt

8.Datslabki bug’ dvigatelini kim ixtiro qildi ?

A)Jeyms Xargvis B) Jon Key S)Uatt Jeyms D)Edvart Kartrayt

9. Dastlabki bug’ dvigateli necha yil mobaynida takomilashtirildi ?

A) 5 yil B) 10 yil S) 15 yil D) 20 yil

10.XVIII asrda amalga oshirilgan ixtirolar sababli qaysi davlat dunyoning eng rivojlangan davlatiga aylanishiga sabab bo’ldi ?

A) Angliya B) Italiya S) Ispaniya D) Portugaliya

11. Texnika yaratuvchi,uni nazorat qiluvchi va ishga soluvchi kishi nima

deyiladi ? A) mexanik B) fabrika S) bug’ D) Admiral

12.Texnika uskunalari yordamida xom-ashyodan tayyor maxsulot ishlab chiqaradigan korxona nima deyiladi ?

A) mexanik B) fabrika S) bug’ D) Admiral

13.Suvning yoki suyuqlikning gazsimon xolati nima deyiladi ?

A) mexanik B) fabrika S) bug’ D) Admiral

23-mavzu: “ Transport vositalarining ixtiro etilishi ”

1.1806-yilda bug’ bilan xarakatlanadigan paraxod yasagan Amerikalik mexanik kim ? A)Jeyms Xargvis B) Jon Key S)Uatt Jeyms D) Robert Fulton

2.Dunyoagi birinchi yaratilgan paraxodning uzinligi qancha edi ?

A)40,5 m B)5,5 m S) 35 m D) 7,5 m

3. Dunyoagi birinchi yaratilgan paraxodning eni qancha edi ?

A) 40,5 m B)5,5 m S) 35 m D) 7,5 m

4.Dunyoagi birinchi yaratilgan paraxodning nomi nima deb atalgan ?

A) Jenni B) Klermon S) Pintu D) Santa Mariya

5. Dunyoagi birinchi yaratilgan paraxod sinov paytida soatiga necha kilometr tezlik bilan suza olgan ?

A) 5 km B) 7 km S) 8 km D) 10 km

6.Qaysi yili birinchi Paroxod Atlantika okeyanini suzib o’tib Amerikaga borgan ? A) 1818-yil B) 1819-yil

S) 1814-yil D) 1825-yil

7.Birinchi Paroxod Amerikaga Atlantika okeyanini suzib otish orqali necha kunda yetib borgan ? A) 26 B) 35 S) 70 D) 85

8.Xristofor Kolumb Amerikaga Atlantika okeyani orqali yelkanli kemalarda necha kunda yetib borgan ? A) 26 B) 35 S) 70 D) 85

9.Birinchi Paravoz qachon va kim tomonidan yaratilgan ?

A)1825-yil Jorj Stefenson B) 1814-yil Jorj Stefenson

S) 1885-yil A.F.Mojayskiy

D) 1902-yil aka-uka Uilber va Olbir Raytlar

10.Birinchi yaratilgan Paravoz temir yo’lda nechta vagon bilan 10 km tezlikda yurgan ? A) 5 ta B) 6 ta S) 8 ta D) 9 ta

11.Angliyaning Ikki shaxri o’rtasida kim va qachon dastlabki temir yo’lni qurishga muvafaq bo’lgan ?

A)1825-yil Jorj Stefenson B) 1814-yil Jorj Stefenson

S) 1885-yil A.F.Mojayskiy

D) 1902-yil aka-uka Uilber va Olbir Raytlar

12.Angliyaning Manchestr va Liverpul shaxarlari orasidagi temir yo’l qaysi yili qurildi ? A) 1829 B) 1831 S) 1833 D) 1836

13. Dastlabki qurilgan xalqaro temir yo’l London shaxrini Turkiyaning qaysi shaxri bilan bog’lagan ?

A) Anqara B) Izmir S) Istambul D) Ederna

14.Qaysi davrda insnlarning osmonga parvoz qilish orzusi ushaldi ?

A) XIX asr oxiri B) XX asr boshi S) XX asr oxiri D) A va B

15.Ikkita bug’ dvigateli ornatilgan birinchi samolyotni qachon va kim tomonidan yaratildi ?

A)1825-yil Jorj Stefenson B) 1814-yil Jorj Stefenson

S) 1885-yil A.F.Mojayskiy

D) 1902-yil aka-uka Uilber va Olbir Raytlar

16.Dunyodagi birinchi benzin,kerosin bilan ishlaydigan samolyot qachon va kim tomonidan yaratilgan ?

A)1825-yil Jorj Stefenson B) 1814-yil Jorj Stefenson

S) 1885-yil A.F.Mojayskiy

D) 1902-yil aka-uka Uilber va Olbir Raytlar

17. Dunyodagi birinchi benzin,kerosin bilan ishlaydigan samolyot birinchi parvozi qaysi yili sinovdan o’tgan ?

A) 1903 B) 1831 S) 1833 D) 1836

18.Dunyodagi birinchi benzin,kerosin bilan ishlaydigan samolyot birinchi parvozi necha metr balandlikda uchgan ?

A) 6 m B) 5 m S) 4 m D) 3 m

19.Dunyodagi birinchi benzin,kerosin bilan ishlaydigan samolyot birinchi parvozi qancha vaqt davom etgan ?

A) 1 minut B) 12 sekund S) 10 minut D) 30 minut

20. Dunyodagi birinchi benzin,kerosin bilan ishlaydigan samolyot birinchi parvoz vaqtida qancha masofani bosib o’tgan ?

A) 500 m B) 30 m S) 300 m D) 70 m

21. Aka-uka Uilber va Olbir Raytlar keyinchalik yaratgan samolyot soatiga necha km tezlik bilan ucha olar edi ?

A) 30 km B) 40 km S) 50 km D) 60 km

22.”Ruskiy bogatir” deb atalgan dunyodagi birinchi 4 dvigatelli samolyotni kim va qachon yaratdi ?

A)1825-yil Jorj Stefenson B) 1814-yil Jorj Stefenson

S) 1885-yil A.F.Mojayskiy D) 1913-yil I. Sikorskiy

23.Temir yo’llarda yo’lovchi va yuklarni tashisga mo’ljallangan maxsus qurilma nima deb ataladi ?

A) vagon B) Konstruktor S) paroxod D) samolyot

24.Mashina va inshootlar loyixasini tuzuvchi mutaxasis niima deb ataladi ? A) vagon B) Konstruktor S) paroxod D) samolyot

25.Bug’ bilan ishlaydigan dvigatel o’rnatilgan kema nima deb

ataladi ? A) vagon B) Konstruktor S) paroxod D) samolyot

24-mavzu : “ Aloqa vositalarining ixtiro etilishi ” .

1.Turli xabarlarni uzoq masofalarga yozuvli,tez uzatishga mo’ljallangan qurilma nima deb ataladi ?

A) telegraf B) Konstruktor S) paroxod D) samolyot

2.Birinchi bo’lib telegraf qachon va kim tomonidan yaratildi ?

A)1876-yil A.Bell B) 1837-yil S.Morze

S) 1895-yil A.S.Popov D) 1832-yil P.Shilling

3.Birinchi yaratilgan telegraf xabarlarni qanday ko’rinishda yetkazgan ?

A) nuqta B) tire S) aylana D) A va B

4.Kim va qachon maxsus xabar yetkazuvchi qurilma va undan foydalanadigan maxsus alifbo yaratgan ? A)1876-yil A.Bell B) 1837-yil S.Morze

S) 1895-yil A.S.Popov D) 1832-yil P.Shilling

5.Morze Alifbsida nuqta va bitta tire qaysi xarfni bildiradi ?

A) b xarfi B) a xarfi S) v xarfi D) g xarfi

6.Morze Alifbsida tire va uch nuqta qaysi xarfni bildiradi ?

A) b xarfi B) a xarfi S) v xarfi D) g xarfi

7. Morze Alifbsida tire va yana ikki nuqta qaysi xarfni bildiradi ?

A) b xarfi B) a xarfi S) v xarfi D) g xarfi

8.Xozirgi vaqtda Morze alifbosidan qanday vaqtda foydalaniladi ?

A) dengizda kema xalokati vaqtida B) poyezdlar xalokatida

S) samolyot xalokatida D) avtomobil xalokatida

9. SOS qanday xabar belgisi xisoblanadi ?

A) dengizda kema xalokatini anglatuvchi signal

B) poyezdlar xalokatini anglatuvchi signal

S) samolyot xalokatini anglatuvchi signal

D) avtomobil xalokatini anglatuvchi signal

10.SOS signali Morze alifbosida qanday yoziladi ?

A) nuqta va bitta tire B) tire va uch nuqta

S)uchta nuqta,uchta tire va yana uchta nuqta D) tire va yana ikki nuqta

11.Bugungi kunda dunyo bo’yicha dengizda uzatilgan xalokat xabarini qabul qilib olish uchun necha daqiqada bir marta radiosukunat joriy qilingan ?

A) xar 1 minutda B) xar 5 minutda S) xar 3 minutda D) xar 2 minutda

12.Xozirgi kunda matnni qanday bo’lsa shundayligicha yetkaza oladigan qurilma nima deb ataladi ? A) faks B) radio S) kompyuter D) magnitafon

13.Dastlabki telefon apparati qachon va kim tomonidan yaratilgan ?

A)1876-yil A.Bell B) 1837-yil S.Morze

S) 1895-yil A.S.Popov D) 1832-yil P.Shilling

14.Dunyodagi birinchi radioni kim va qachon yaratgan ?

A)1876-yil A.Bell B) 1837-yil S.Morze

S) 1895-yil A.S.Popov D) 1832-yil P.Shilling

15.Birinchi ixtiro qilingan radio Rossiyaning qaysi shaxrida namoyish qilindi ?

A)Moskva B) Piterburg S) Lelingrad D) Orenburg

16. Birinchi ixtiro qilingan radioda xabarni dastlab qancha masofaga yetkazishga muvafaq bo’lingan ? A) 45 km B) 250 m S) 150 km D) 250 m

17.Birinchi ixtiro qilingan radioda xabarni keyinchalik qancha masofaga yetkazishga muvafaq bo’lingan ? A) 45 km B) 250 m S) 150 km D) 250 m

18. Birinchi ixtiro qilingan radioda xabarni va nixoyat qancha masofaga yetkazishga muvafaq bo’lingan ? A) 45 km B) 250 m S) 150 km D) 250 m

19.Radio to’lqinlari sekundiga qancha km tezlikda tarqaladi ?

A) 300 ming B) 200 ming S) 400 ming D) 350 ming

20.Xabarni radio to’lqinlar orqali simsiz uzatuvchi qurilma nima deyiladi ?

A) radio B) Konstruktor S) paroxod D) samolyot

25-mavzu: “ Maktab – ilm o’chog’i ” .

1.Maktab so’zi qaysi tildan olingan ?

A) arabcha B) lotincha S) Nemischa D) forscha

2. Maktab so’zi o’zbek tilida qanday ma’noni bildiradi ?

A) eslash B) o’qish joyi S) yodlash D) yashash joyi

3.Pedagog so’zi qaysi tildan olingan ?

A) arabcha B) lotincha S) grekcha D) forscha

4. Pedagog so’zining o’zbek tilidagi ma’nosi nima ?

A) dars beruvchi B) saboq beruvchi S) xunar o’rgatuvchi kishi

D) bola yetaklovchi kishi

5.Ilk maktablar qaysi davlatlarda shakllangan ?

A) Misr va Bobil B) Xitoy va Xindiston S) Yaponiya va Koreya D)A va B

6.Yevropada ilk maktablar qayerda shakllangan ?

A) Gretsiya B) Rim S) Germaniya D) A va B

7.Yevropada bolalarni yoshiga qarab o’qitish va dars jadvali asosida o’qitish qaysi davrda shakllangan ? A) XV asr B)XVI asr S)XVII asr D)XVIII asr

8. Yevropada bolalarni yoshiga qarab o’qitish va dars jadvali asosida o’qitishni joriy qilgan Chexiyalik olim kim edi ?

A)Yan Komenskiy B)Ismoil G’aspirali S)Jordano Bruno D)Galileo Galiley

9.Qaysi davrda arablar yurtimizni bosib olib arab alifbosi joriy etgan ?

A) V asr B) VI asr S) VII asr D) VIII asr

10.Arablar yurtimizni bosib olgan davrda o’g’il bolalarga bilim beruvchi shaxs nima deyilgan ? A) Domla B) otinoyi S) otinbibi D) o’qituvchi

11. Arablar yurtimizni bosib olgan davrda qiz bolalarga bilim beruvchi shaxs nima deyilgan ? A) Domla B) otinoyi S) otinbibi D) B va S

12. Arablar yurtimizni bosib olgan davrda bolalar maktabxonaga necha yoshdan qabul qilingan ? A) 5-6 yosh B) 6- 8 yosh S) 9-10 yosh D) A va B

13.Maktablarda bolalar o’qish va yozishni o’rgatilgach qayerga o’qishga kirishga tayyorlanishgan ? A) madrasaga B) kollejga S) universitetga D) litseyga

14.Yurtimizda dastlabki madrasa qaysi shaxarda ochilgan ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Qarshi

15. Yurtimizda dastlabki madrasa nechanchi asrda barpo etilgan ?

A) IX asr B) X asr S) XI asr D) XII asr

16.Yurtimizdagi madrasalarda bolalar necha yil ta’lim olgan ?

A) 7 yil B) 12 yil S) 15 yil D) A va B

17.Madrasa o’qituvchilari nima deb atalgan ?

A) Domla B) otinoyi S) otinbibi D) mudarris

18.Madrasalarda talabalarga diniy bilimlardan tashqari yana qanday bilimlar berilgan ?

A)astranomiya, matematika, tibbiyot B)tarix ,adabiyot, xattotlik

S)musiqa, axloqva notiqlik san’ati, tijorat D) A,B,S

19.Tariximizda Xorazmshoxlar davlatini nechta sulola boshqargan ?

A) 2 ta B) 3 ta S) 4 ta D) 5 ta

20. Ma’muniylar, Xorazmshoxlar davlatini boshqargan nechanchi sulola xisoblanadi ? A) 2 B) 3 S) 4 D) 1

21.Ma’muniylar sulolasi Xorazmshoxlar davlatini qaysi yillarda boshqargan ? A)990-1003 B)995-1020 S)995-1017 D)993-1013

22.Ma’mun ibn Ma’mun Xorazmshoxlar davlatini qaysi yilllarda boshqargan ? A)997-1017 B)995-1020 S)995-1017 D)993-1013

23.Nechanchi yilda Ma’mun ibn Ma’mun mamlakat poytaxtida “Dorul hikma va ma’orif” ya’ni ilm fan markazi tashkil qilgan ?

A) 1001-yil B) 1003-yil S) 1004-yil D) 1005-yil

24. Ma’mun ibn Ma’mun tomonidan tashkil qilingan ilm fan markazini olimlar nima deb atashgan ?

A) Ma’mun akademiyasi B) Ma’mun maktabi

S) Ma’mun madrasasi D) Bilimlar uyi

25. Ma’mun ibn Ma’mun tomonidan tashkil qilingan ilm fan markazida qaysi olimlar faoliyat yuritgan ?

A)Abu Nasr ibn Iroq B) Abu rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino

S)Abulhayr ibn Xammor D) A,B,S

26.Ma’mun akademiyasi allomalarining shiori qanday so’zdan iorat edi ? A) ilm olish xar bir musulmonning burchidir

B) Ilm-insonlar xojatini chiqarmoqlikka xizmat qilsin

S) Ilm aql chirog’idir D) Beshikdan qabrgacha ilm izlang

27. Ma’mun akademiyasi necha yil faoliyat yuritgan ?

A) 10 yil B) 12 yil S) 14 yil D) 17 yil

28.Yurtboshimiz I.A.Karimov tomonidan Xorazm Ma’mun akademiyasini qayta tiklash to’g’risidagi farmoni qaysi yili e’lon qilindi ? A)1997-yil B) 2006-yil S) 1999-yil D) 2009-yil

29.Bugungi kunda O’zbekiston fanlar Akademiyasi bo’limi sifatida faoliyat yuritayotgan Ma’mun akademiyasi tarkibida qaysi fanlarning bo’limlari tashkil qilingan ?

A)Arxeologiya B) Tarix,Til va Adabiyot S) Biologiya D)A,B,S

30.Yurtimizda Xorazm Ma’mun akademiyasining 1000 yilligi nechanchi yilda nishonlandi ?

A)1997-yil B) 2006-yil S) 1999-yil D) 2009-yil

31.Mashxur olimlar to’plangan ilm fan markazi nima deyiladi ?

A)Fan B)Masjid S) Alloma D) Akademiya

32.Ilm fanni bir necha soxasini to’liq egallagan shaxs nima deyiladi ?

A)Fan B)Masjid S) Alloma D) Akademiya

33.Islom diniga e’tiqod qiluvchilar to’planib namoz o’qiladigan joy nima deyiladi ? A)Fan B)Masjid S) Alloma D) Akademiya

34.Dunyo xaqidagi bilimlar yig’indisi nima deyiladi ?

A)Fan B)Masjid S) Alloma D) Akademiya

26-mavzu “ Yurtimiz allomalari ”

1.Qaysi asrlarda yurtimizda ilm-fan yuksaldi ?

A) 9-12 asrlar B)11-13 asrlar S) 10-14 asrlar D) 12-13 asrlar

2.Al Xorazmiy qaysi yillarda yashab ijod etgan ?

A)783-850 yil B)785-851 yil S)785-855 yil D)786-860 yil

3.Al Xorazmiy Xorazmning qaysi shaxrida tug’ildi ?

A).Xiva B) Xazorasp S) Urganch D) Qiyot

4.Al Xorazmiy qaysi yildan boshlab Bag’dod shaxridagi “Bayt ul-hikma” da o’z faoliyatini davom etdirdi ?

A) 800-yilda B) 805-yilda S) 808-yilda D) 819-yilda

5.Bog’dod shaxri xozirda qaysi davlatning poytaxti ?

A) Arabiston B) Eron S) Iroq D) Misr

6.Quydagi ilm fandagi kashfiyotlarning qaysi biri Al Xorazmiyga tegishli ?

A) 0 dan 9 gacha bo’lgam raqam bilan xar qanday sonni yozish mumkunligini va ularni rim raqamlaridan afzalligi isboti.

B) qo’shish, ayrish, ko’paytirish va bo’lish amamllarini yaratilishi

S) ummon ortida boshqa qit’a borligi isboti D) A va B

7.” Al-Jabr ” asarining muallifi kim ?

A)Al Xorazmiy B)Al Farg’oniy S)Abu Nasr Forobiy D)Al Beruniy

8.”Al-Jabr” asari qaysi davrdan boshlab Yevropada keng tarqala boshladi ? A) 12 asr B) 13 asr S) 14 asr D) 15 asr

9. Yevropaning ba’zi xalqlari “ Al-Jabr” o’rniga qaysi atamani ishlatganlar ?

A) geometriya B) Fizika S) Algebra D) Astranomiya

10. 797-865 yillarda qaysi olim yashab ijod etgan ?

A)Al Xorazmiy B)Al Farg’oniy S)Abu Nasr Forobiy D)Al Beruniy

11.Axmad Al Farg’oniy Farg’onaning qaysi shaxrida tug’ildi ?

A) Marg’ilon B) Quva S) Qo’qon D) Rishton

12. Quydagi asrlarning qaysi biri Axmad Al Farg’oniyga tegishli ?

A) Xindiston B) Astranomiya asoslari haqidagi kitob

S) Al-Jabr D) Tib qonunlari

13. XII asrda Axmad Al Farg’oninyning qaysi asari Yevropada lotin tiliga tarjima qilingan ? A) Xindiston B) Astranomiya asoslari haqidagi kitob

S) Al-Jabr D) Tib qonunlari

14. Yevropaliklar qaysi davrda oydagi kraterlardan biriga Axmad Al Farg’oninyning nomini berishgan edi ? A)12 asr B)16 asr S)14 asr D)15 asr

15. Axmad Al Farg’oniny qaysi yili Misrda Nil daryosi suvi satxini o’lchovchi qurilma ixtiro qilgan edi ? A) 800-yil B) 861-yil S) 808-yil D) 819-yil

16. Prezidentimiz I.A. Karimov tashhsabbusi bilan yurtimizda qaysi yili buyuk alloma Axmad Al Farg’oniyning 1200 yilligi keng nishonlandi ?

A) 1992-yil B) 1995-yil S) 1998-yil D) 2000-yil

17.Qaysi yili Misr davlati poytaxti Qoxira shaxrida Axmad Al Farg’oniyga atab xaykal o’rnatildi ? A) 1997-yil B) 1995-yil S) 1998-yil D) 2007-yil

18. 973-1048 yillarda qaysi olim yashab ijod etgan ?

A)Al Xorazmiy B) Al Farg’oniy S) Abu Nasr Forobiy D) Al Beruniy

19.Al Beruniy Xorazmning qaysi shaxrida tug’ildi ?

A).Xiva B) Xazorasp S) Urganch D) Kat

20. Quydagi asrlarning qaysi biri Al Beruniyga tegishli ?

A)Xindiston B)Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorlilar S)Al-Jabr D)A va B

21.Al Beruniny qaysi asarida ummon ortida qit’a borligi xaqidagi fikrlar taxmin qilingan edi ? A) Xindiston B) Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorlilar

S) Al-Jabr D) Tib qonunlari

22.Yevropa olmlari Beruninydan necha yil o’tib ummon ortida qit’a borligini isbotladilar ? A) 300 yil B) 400 yil S) 500 yil D) 600 yil

23.”XI-asr Beruniny asridir” deb yozgan AQSH ning fanlar tarixi bilan shug’ullanuvchi olimi kim edi ? A) Jorj Sarton B) Nikolay Kopernik

S) Galileo Galiley D)Jordano Bruno

24. 980-1037 yillarda yashab ijod qilgan olim kim ?

A) Al Xorazmiy B) Al Farg’oniy S) Al Beruniy D) Ibn Sino

25.Abu Ali Ibn Sino Buxoroning qaysi qishlog’ida tavvalud topgan ?

A) Afshona B)Kitob S) Ko’lob D) Karmana

26. Quydagi asrlarning qaysi biri Ibn Sinoga tegishli ?

A) Xindiston B) Astranomiya asoslari haqidagi kitob

S) Al-Jabr D) Tib qonunlari

27. Ibn Sino 450 dan ortiq asar yozgagan yozgan. Ulardan…..tasi bizgacha yetib kelgan ? A) 100 B) 150 S) 160 D) 200

28. Ibn Sinoning “Tib qonunlari” asari qaysi davrda Yevropada lotin tiliga tarjima qilingan edi ? A) 12 asrlarda B) 13 asrlarda S) 14 asrlarda D) 15 asrlarda

29. Ibn Sinoning “Tib qonunlari” asari qaysi davrgacha Yevropa universitetlarida darslik sifatida xizmat qildi ? A)15 asr B) 16 asr S) 18 asr D) 17 asr

30.2000-yilda Yevropaning qaysi davlatida Ibn Sino xotirasiga atab xaykal o’rnaildi ? A) Fransiya B) Italiya S) Belgiya D) Germaniya

31. Krater bu……? A)yerdagi chuqurlik B) oydagi chuqurlik

S)oydagi tepalik D)yerdagi balandlik

27-mavzu “Mirzo Ulug’bek va uning akademiya si ”

1. XIV-XV asrlar nima sababdan Vatanimiz tarixida “ Oltin asr ” xisoblanadi ?

A) Bu davrda yirik olimlar yetishib chiqqani uchun

B) Allomalarimiz ilm fan taraqqiyotini yuksaklikka ko’targanlari uchun

S)Buyuk shoirlar va rassomlar yetishib chiqqani uchun D) A,B,S

2. 1394-1449-yillarda qaysi olim yashab ijod etgan ?

A) Mirzo Ulug’bek B) Kamoliiddin Bexzod

S) Baxouddin Naqshband D)Abduraxmon Jomiy

3.Mirzo Ulug’bekning otasi Amir Temurning 4- o’g’li….dir ?

A) Umarshayx B) Shoxrux S) Mironshox D) Jaxongir

4.Quyda olimlarning qaysi biri Mirzo Ulug’bekka ustozlik qilganlar ?

A) Qozizoda Rumiy B) Mavlono Axmad S) Baxouddin Naqshband D) A va B

5.Quydagi jumlalarning qaysinisi Mirzo Ulug’bek faoliyati bilan bo’gliq emas ?

A) buyuk Astranom B) Samarqandda Rasadxona qurdirgan

S) ” Jiji jadidi Ko’ragoniy ” asarining muallifi

D) Nil daryosi satxini o’lchovchi uskuna yaratgan

6. ” Jiji jadidi Ko’ragoniy ” asarida nechta yulduzning xolati va o’rni sharxlab berilgan ? A) 1000 ta B) 1010 ta S) 1029 ta D) 1018 ta

7. Mirzo Ulug’bekning tarix faniga oid asri qaysi javobda berilgan ?

A) ” Jizi jadidi Ko’ragoniy ” B) To’rt ulus tarix S) Axloqiy D) Tabriziy

8. Mirzo Ulug’bek qaysi shaxarlarda madrasalar barpo etdirgan edi ?

A) Buxoro B) Samarqand S) G’ijduvon D) A, B va S

9. Mirzo Ulug’bek Akademiyasi yurtimiz tarixidagi nechanchi akademiya edi ?

A)birinchi B) ikkinchi S) uchinchi D) to’rtinchi

10. Mirzo Ulug’bek Akademiyasida qaysi allomalar talabalarga ma’ruza o’qishgan va saboq berishgan ?

A) Mirzo Ulug’bekning o’zi va Giyosiddin Jamshid Koshiy

B) Qozizoda Rumiy va Ali Qushchi

S)Abduraxmon Jomiy va Alisher Navoiy D) A va B

11. . Mirzo Ulug’bek qurdirgan qaysi shaxardagi madrasa peshtoqiga

” Bilm olish xar bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir” deb yozib qo’yilgan edi ?

A)Buxoro B)Samarqand S)G’ijduvon D) Termiz

12.Yurtimizda qaysi yili Mirzo Ulug’bekning 600 yilligi keng nishonlandi ? A) 1992-yil B) 1995-yil S) 1994-yil D) 2000-yil

13. BMT qaysi yilni Ulug’bek sharafiga “ Xalqaro astranomiya yili” deb e’lon qildi ? A)1992-yil B)2009-yil S)1994-yil D)2000-yil

14.Qaysi olim 1647 yilda nashr qilingan kitobi “ Selenografiya” da oydagi kraterlardan ikkitasi Al Farg’oniy va Ulug’bek nomlari bilan atalishini yozgan edi ? A) Jorj Sarton B) Nikolay Kopernik S) Galileo Galiley D)Yan Geveliy

28-mavzu “ Buyuk daxolar kashfiyotlari ”

1.Yevropada ilm-fan qaysi davrdan boshlab taraqqiy eta boshladi ?

A) 15 asrdan B) 16 asrdan S) 18 asrdan D) 17 asrdan

2.Nikolay Kopernik qayerlik edi ?

A) Daniyalik B) Polshalik S) Italiyalik D) Angliyalik

3.”Yer Olam markazidir” ushbu fikrni milodning 2-asrida qaysi yunon olimi aytib o’tgan ?

A) Aristotel B) Demokrit S) Suqrot D) Ptolomey

4. ”Yer Olam markazidir” ushbu fikrni xato ekanini qaysi olim isbotlab berdi ? A)N.Kopernik B)G.Galiley S)J.Bruno D)B va S

5.N.Kopernik olamning markazi deb nimani aytdi va isbotladi ?

A) quyosh B) Oy S) yer D) yilduzlar

6.N.Kopernik necha yil kuzatishlardan so’ng Ptolemeyning fikrini xato ekanini isbotladi ? A)10 yil B) 15 yil S) 20 yil D) 30 yil

7.Kopernikning fikriga ko’ra yer o’z oqi atrofida bir sutkada necha marotaba aylanar edi ? A) 1 marta B) 2 marta S) 3 marta D) 4 marta

8.” Osmon jismlarining aylanishi xaqida” kitobini qaysi olim yozgan? A)N.Kopernik B) G.Galiley S)J.Bruno D)to’g’ri javob yo’q

9.” Olam son sanoqsiz yulduzlardan iborat” deb aytgan olim kim edi?

A) N.Kopernik B) G.Galiley S) J.Bruno D) A va B

10.Jordano Bruno kim tomonidan zindonga tashlandi ?

A) Olimlar B) Ruxoniylar S ) Qirol askarlari D) do’stlari

11.1600-yilda qaysi olim ruxoniylar tomonidan gulxanda yoqib o’ldirildi ? A) N.Kopernik B) G.Galiley S) J.Bruno D) A va B

12 Jordano Bruno va Galileo Galiley qayerlik edi ?

A) Daniyalik B) Polshalik S) Italiyalik D) Angliyalik

13.1633-yilda ruxoniylar qaysi olimni diniy qarashlarga zid fikrlari uchun qattiq taqib ostiga oldilar va uni o’lim bilan qo’rqitdilar ?

A) N.Kopernik B) G.Galiley S) J.Bruno D) A va S

14.Teleskop nima ? A) yer xaydovchi moslama B) suv inshooti

S) arqon to’quvchi dastgox D) osmon jismlarini kuzatuvchi uskuna.

29-mavzu “ Turkiston ma’rifatparvarlari ”

A) ta’lim va tarbiya orqali kishilar ongi xamda bilimini oshirishga qaratilgan xarakat . B) Bilim olishga bo’lgan intilish

S) bilimli kishilarni rag’batlantirish D) B va S

2. Turkiston o’lkasida jadidichilik xarakati qachondan boshlandi ?

A)18-asr oxiri 19-asr boshida B) 19-asr oxiri 20-asr boshida

S)17-asr oxiri 18-asr boshida D) 16-asr oxiri 17-asr boshida

3.”Jadid” so’zining ma’nosi nima ?

A) yangilik tarafdori B) eskilik tarafdori

S) jamiyat qurish D) isloxot

4.Jadidlar qanday maqsadda kurashdilar ?

A) Eski maktablarni islox qilish va u yerda dunyoviy fanlarni o’qitish uchun , jaxolatni yo’q qilish uchun

B) ma’naviyat va ma’rifatni targ’ib qilish uchun

S) Axolini o’zligini anglash va ozodlig uchun D) A,B,S

5.Quydagilarning qaysi biri 1875-yilda Samarqandda tu’g’ilgan ?

A) Abdurauf Fitrat B) Abdulla Qodiriy S) Bexbudiy D) Cho’lpon

6.Turkiston jaddidchilar xarakatining asoschisi kim ?

A) Abdurauf Fitrat B) Abdulla Qodiriy S) Bexbudiy D) Cho’lpon

7. Savod chiqarish kitobi, Qisqacha umumiy geografiya, Aholi geografiyasiga kirish, Islom tarixi kabi darsliklar muallifi nomi qayi javobda to’g’ri berilgan ?

A) Bexbudiy B) Abdulla Qodiriy S) Abdurauf Fitrat D) Cho’lpon

8. Maxmudho’ja Bexbudiy qaysi nomlar bilan jurnal va gazeta nashr etdirgan edi ? A)Tarraqqiy ,Mushtum B)Samarqand ,Oyna

S) Islom , Vatan D) Ma’rifat , Ziyo 11.

9. Quydagi jadidlardan qaysi biri 1878-yilda Toshkentda tu’g’ilgan ?

A) Abdurauf Fitrat B) Abdulla Qodiriy S) Bexbudiy D) Avloniy

10. Abdulla Avloniy qaysi tillarni yaxshi bilar edi ?

A) arab , fors , rus B)ingliz , ispan, nemis S) xitoy,yapon ,koreys D)B va S

11.Abdulla Avloniy Toshkentda o’zi ochgan maktabda qaysi fandan dars

bergan ? A )Tarix B)ona-tili va adbiyot S)geografiya D)rus-tili

12.Quyidagi darsliklarning qaysilariga Abdulla Avloniy mualliflik qilgan ?

A) Savod chiqarish kitobi, Qisqacha umumiy geografiya, Aholi geografiyasiga kirish, Islom tarixi B)Birinchi muallim , Ikkinchi muallim , Turkiy guliston yoxud axloq. S) Tovush chiqarib o’qish usuli, O’qish kitobi, Yer yuzi

D) Ustodi avval , Xaftiyak , So’fi Olloyor

13. Abdulla Avloniy tuzgan teatr jamoasi nomi nima edi ?

A) Oyina B) Turon S) Vatan D) Ozodlik

14. Abdulla Avloniy tuzga teatr jamoasida Bexbudiyning qaysi asari saxnalashtirilgan ? A)Padarkush B)Baxtsiz kuyov S)Boylik dardi D)B va S

15.Quydagi jadidlardan qaysi biri 1878-1931-yillarda yashab o’tgan ?

A) Abdurauf Fitrat B) Maxmudho’ja Bexbudiy

S) Cho’lpon D) Munavvarqori Abdurashidxonov

16.Quyidagi darsliklarning qaysilariga Munavvarqori Abdurashidxonov mualliflik qilgan ? A) Savod chiqarish kitobi, Qisqacha umumiy geografiya, Aholi geografiyasiga kirish, Islom tarixi

B)Birinchi muallim , Ikkinchi muallim , Turkiy guliston yoxud axloq. S) Tovush chiqarib o’qish usuli, O’qish kitobi, Yer yuzi

D) Ustodi avval , Xaftiyak , So’fi Olloyor

17. Munavvarqori Abdurashidxonov qaysi yili Toshkentda birinchiyangi usul maktabini ochgan ? A) 1901-yil B) 1902-yil S) 1903-yil D) 1904-yil

18.Yurtboshimiz tashabbusi bilan Toshkentda “Shaxidlar xotirasi” yodgorlik majmui va “Qatag’on qurbonlari xotirasi” muzeyi qachon barpo etildi ?

A) 1998-1999-yil B) 1999-2000-yil S) 2000-2002-yil D) 2002-2003-yil

30-mavzu “ Olimpiada o’yinlari qadimda va xozirda ”

1.Qaysi davlat Olimpiada oyinlari vatani xisoblanadi ?

A) Italiya B) Gretsiya S) Germaniya D) Angliya

2.Qadimgi Greklar Olimpiada o’yinlarini qaysi xudosi sharafiga bag’ishlab o’tkazganlar ? A)Zevs B) Artemida S) Gelios D) Femida

3.Dastlabki Olimpida o’yinlari qaysi yili o’tkazilgan ?

A)mil. Avv. 775-y B)mil. Avv. 774-y S)mil. Avv. 772-y D)mil. Avv. 776-y

4.Dastlabki olimpiada o’yinlarida sportning qaysi turlari bo’yicha

bellashilgan ? A) yugurish va sakrash B) Kurash va boks

S) nayza va disk uloqtirish D) tosh ko’tarish va kurash

5. Miilodning qaysi yilida Olimpiada o’yinlari bekor qilingan edi ?

A) 390-yili B) 393-yili S) 394 –yili D) 776-yili

6. Olimpiada o’yinlarini kim 1500 yildan so’ng qayta tiklash tashabbusi bilan chiqdi ? A)Jorj Sarton B) Pyer de Kuberten S) Galileo Galiley D)Yan Geveliy

7. Quydagi insonlardan qaysi biri Fransiyalik mashxur pedagog va jamoat arbobi bo’lgan ? A) Jorj Sarton B) Nikolay Kopernik

S) Pyer de Kuberten D) Yan Geveliy

8.Pyer de Kuberten ishlab chiqqan xalqaro olimpiada o’yinlarini tashkil etish va o’tkazish tartib qoidalari qanday nomlandi ?

A) Olimpiya xartiyasi B) olimpiya qonuni

S) xalqaro sport kongresi D) Jaxon olimpiyasi

9.Qaysi yili Fransiya poytaxti Parij shaxrida Xalqaro sport kongresi chaqirildi ? A) 1891-yil B) 1892-yil S) 1893-yil D) 1894-yil

10. Xalqaro sport kongresi birinchi olimpiada oyinlarini qaysi yili va qaysi davlatda o’tkazadigan bo’ldi ?

A) Gretsiya poytaxti Afinada B) Angliya poutaxti Londonda

S) Fransiya poytaxti Parijda D) Xitoy poytaxti Pekinda

11.Qadimgi Gretsiyada Olimpiada o’yinlarida kimlarning qatnashishi taqiqlangan edi ? A) qullar B) jangchilar S) ayollar D) begona davlat fuqarolari

12.Qaysi yildan boshlab qishki olimpiada o’yinlari ham o’tkaziladigan bo’ldi ?

A) 1920-yildan B) 1924-yildan S)1927-yildan D)1930-yildan

13.Xalqaro olimpiada xarakatining shiori qaysi javob da berilgan ?

A) tezroq B) balandroq S) kuchliroq D) A,B,S

14. Xalqaro olimpiada timsoli bo’lgan ko’k,qo’ra,qizil,sariq, va yashil ranglar nimani bildiradi ? A) 5 ta qit’ani B) olimpiada sport turlarini

S) olimpiada shuxratini olimpiada boshlanishini

15. Xalqaro olimpiada bayrog’i qanday rangda ?

A) ko’k B) qora S) oq D) qizil

16.Olimpiada mashalasi o’yinlar oldidan qaysi davlatda alanga oldiriladi ?

A) Italiya B) Gretsiya S) Germaniya D) Angliya

17.O’zbekiston milliy olimpiada qo’mitasi qaysi yili alqari olimpiada qo’mitasi tomonidan tan olindi ? A) 1991-yil B) 1992-yil S) 1993-yil D) 1994-yil

18.Qaysi yildan boshlab O’zbekiston sportchilari xalqaro olimpiyada o’yinlarida mustaqil davlat vakillari sifatida qatnashib kelmoqdalar ?

A) 1991-yil B) 1992-yil S) 1993-yil D) 1994-yil

19.1994-yilda qishki olimpiada o’yinlari qaysi davlatda bo’lib o’tdi ?

A) Norvegiya B) Gretsiya S) Germaniya D) Angliya

20. 1994-yilda qishki olimpiada o’yinlarida hamyurtimiz L.Cheryazova sportning qaysi turi bo’yicha oltin medalni qo’lga kiritdi A) fristayl B) uzunlikka sakrash S) yugurish D) suzish

21.2000-yilda Avstraliyaninig Sidney shaxrida o’tkazilgan 27-olimpiada o’yinlarida boks boyicha g’oliblikni qo’lga kiritgan hamyurtimiz kim ? A) Artur Taymazov B) Elshod Rasulov

S) Muhammadqodir Abdullayev D) Narimon Otayev

22. 2008-yilda 29-olimpiada o’yinlari qayerda bo’ldi ?

A) Gretsiya poytaxti Afinada B) Angliya poutaxti Londonda

S) Fransiya poytaxti Parijda D) Xitoy poytaxti Pekinda

23. 29-xalqaro olimpiada o’yinlarida yurtdoshlarimiz nechta oltin ,nechta kumush va nechta bronza medalini qo’lga kiritganlar ?

A) 1 ta oltin,2 ta kumush ,3 ta bronza B)2 ta oltin, 1 ta kumush ,1 ta bronza

S) 2 ta oltin, 3 ta kumush ,1 ta bronza D) 2 ta oltin, 2 ta kumush ,2 ta bronza

24. 2008-yilgi olimpiada o’yinlarida erkin kurash bo’yicha

ikkinchi bor g’oliblikni qo’lga kiritgan xamyurtimiz kim ?

A) Artur Taymazov B) Elshod Rasulov

S) Muhammadqodir Abdullayev D) Narimon Otayev

25.Toshkent shaxrida Olimpiya shon shuxrati muzeyi qaysi yili ochildi ? A) 1991-yil B) 1996-yil S) 1993-yil D) 1994-yil

26. Prezidentimiz I.A.Karimov qaysi yili sportni rivojlantirishga qo’shgan xissasi uchun xalqaro olimpiya qo’mitasining oltin medali bilan taqdirlangan ? A)1991-yil B)1992-yil S)1993-yil D)1996-yil

27.Fristayl sportning qanday turi ?

A) Chang’i akrobatikasi B) uzunlikka sakrash

S) disk uloqtirish D) balanlikka sakrash

31-mavzu “ To’maris va Shiroq jasorati ”

1.Qaysi davrda Eron Axamoniylari O’rta Osiyoga xarbiy yurishlar uyishtirgan edi ? A) mil. avv VI asrda B) mil. avv V asrda

S) mil. avv IV asrda D) mil. avv VII asrda

2. Eron Axamoniylari O’rta Osiyoga xarbiy yurishlari davrida qaysi xududlarni egallab oldilar ?

A) Parfiya B) Marg’iyona S) Baqtriya D) A,B va S

3.Massagetlar ustiga dastlabki xarbiy yurishni boshlagan Eron shoxi kim edi ? A) Kir II B) Doro I S) Kambiz D) Kserks

4.Kir II qaysi yili o’z qo’shini bilan massagetlar yurtini bo’ysundirish uchun Amudaryodan kechib o’tgan edi ?

A) mil. avv 531 B) mil. avv 530 S) mil. avv 533 D) mil. avv 525

5. Budavrda Massagetlar xukmdori km edi ?

A) To’maris B) Shiroq S) Sparganis D) Doro I

6.Xiyla tufayli Kir II ga asir tushgan To’marisning o’gli ismi qaysi javobda berilgan ? A) Kambiz B) Shiroq S) Sparganis D) Doro I

7. To’marisning o’glini taqdiri qanday yakun to’pdi ?

A) Kir II ning buyrug’i bilan qatl etildi B) O’zini o’zi o’ldirdi

S) ozod qilindi D) qul qilib sotib yuborildi

8.Kir II ning taqdiri qanday yakun topdi ?

A) Massagetlar bilan bo’lgan jangda xalok bo’ldi

B) Massagetlar tomonidan o’ldirilib To’maris tomonidan boshi qon to’ldirilgan meshga tashlandi

S) To’marisni mag’lub etib ortga qaytdi D) A va B

9.Doro I sak qabilalari ustiga qachon qo’shin tortib keldi ?

A)Mi. avv 510 B)Mil. avv 515 S) Mil. avv 517 D) Mil. avv 519

10.Doro I qo’shinlarini kim xiyla bilan saxro ichkarisiga olib ketdi ?

A) To’maris B) Sparganis S) Shiroq D) Kambiz

11.Dushmanni ishontirish uchun Shiroq qanday yo’l tutdi ?

A)Ko’zlarini ko’r qildi B)Quloqlarini kesdi S)Burnini kesdi D)B,S

12.Shiroqning taqdiri qanday yakun topdi ?

A) Dushmanni saxro ichkarisiga boshlab borib o’zi xam dushman qo’lida xalok bo’ldi. B) Dushmanni ma’glub etib o’z yurtiga qaytib keldi. S) Doro I ning lashkarlarini alday olmay xalok bo’ldi

D) Dushman tomoniga o’tib ketdi xamda buning uchun sak qabilalari tomonidan tutib olininb qatl etildi.

32-mavzu “ Spitamenning qaxramonligi ”

1.Makedoniya davlati qachon tashkil topdi ?

A)Miloddan avvalgi 3-asr o’rtalarida

B) Miloddan avvalgi 4-asr o’rtalarida

S) Miloddan avvalgi 5-asr o’rtalarida

D) Miloddan avvalgi 6-asr o’rtalarida

2.Filip II vafotidan song taxtga o’tirgan Aleksandr necha yoshda

edi ? A) 15 yoshda B) 17 yoshda S) 19 yoshda D) 20 yoshda

3.Aleksandr qaysi yillarda Makedoniya podshosi bo’lgan ?

A)Mil.avv 350-320 B)Mil.avv 356-325

S) Mil.avv 356-323 D)Mil.avv 350-315 12.

4.Aleksandr Baqtriya davlatini qachon bo’ysundirdi?

A) Miloddan avvalgi 329-yilda B) Miloddan avvalgi 330-yilda

S) Miloddan avvalgi 334-yilda D) Miloddan avvalgi 340-yilda

5. Marokanda shaxrining xozirgi nomi nima ?

A) Buxoro B) Xorazm S) Samarqand D) Marg’ilon

6. Aleksandrga qarshi qo’zg’olon ko’targan so’g’diylarning mard o’g’loni kim edi ? A) Shiroq B) Spitomen S) Bess D) Sparganis

7.Aleksandr Spitamenga qo’zg’olonni to’xtatish evaziga qanday taklifni

jo’natdi ? A) So’g’diyona xokimligini B) lashkarboshi bo’lishini

S) Yarim saltanatga ega bo’lishini D ) B va S

8.Aleksandr Spitomenni o’ldirish uchun kimdan foydalandi ?

A)Spitomenning onasidan B) o’z lashkarlaridan

S) Vatan xoinlaridan D) Spitomenning otasidan

9.Nima uchun Spitamenni yurtdoshlari Qoplon deb atashar edi ?

A) Qoplon terisi yopinib yurgani uchun

B)Qoplondek dovyurak va chaqqonligi uchun

S)Ko’zga ko’rinmay xujum qilgani uchun D) A va B

10. Spitomen qachon o’ldirildi ?

A) Miloddan avvalgi 328-yilda B) Miloddan avvalgi 325-yilda

S) Miloddan avvalgi 320-yilda D) Miloddan avvalgi 315-yilda

11.Aleksandr O’rta Osiyoni bo’ysundurish uchun necha yil vaqt sarfladi ?

A) 1 yil B) 2 yil S) 3 yil D)4 yil

12.Aleksandr necha yoshida vafot etdi ?

A) 30 yosida B) 33 yosida S) 40 yosida D) 45 yosida

33-mavzu “Arablarga qarshi xalq ozodlik kurashi ”

1.Arablarning Vatanimiz xududlarini bosib olishiga boshchilik qilgan arab sarkardasi kim edi ?

A) Ibn Xakim B) Xorun ib Xoshim S) Muqanna D) Qutayba ibn Muslim

2.Nima sababdan Arablar yurtimizni osonlik bilan bosib olganlar ?

A) chunki vatanimiz xududida yagona qudratli davlat yo’q edi.

B) ko’plab vatan xoinlarining xiyonati tufayli

S) Arablar qo’shini kuchli bo’lganligi uchun D) B va S

3.Arablar qaysi yili yurtimizda o’z xukmronligini o’rnatgan

edilar ? A) 715-yil B) 769-yil S) 783-yil D) 720-yil

4. Nima sababdan yurtimizda Arablarga qarshi xalq qo’zg’olonlari avj olib ketgan ? A)maxalliy axolidan olinadigan soliqlar miqdorini oshirganlari uchun

B) eng yaxshi yerlar ko’chib kelgan arablarga olib berilganligi uchun

S)Arablar o’zlarini maxalliyaxolidan ustunqo’yganligi uchun D) A,B,S

5. Arablarga qarshi Muqanna boshchiligidagi qo’zg’olon qaysi

yili boshlangan ? A) 715-yil B) 769-yil S) 783-yil D) 720-yil

6. Arab zulmiga qarshi movaraunaxrda ko’tarilgan qo’zg’alonga boshchilik qilgan Muqannaning asl ismi nima ?

A) Ibn Xakim B) Xorun ib Xoshim S) Xoshim ibn Xakim D) ibn Xusayin

7. Muqanna boshchiligidagi qo’zg’alon tarixda qanday nom bilan qolgan ?

A) oq kiyimlilar qo’z’golni B) qizil kiyimlilar qo’z’golni

S) sariq kiyimlilar qo’z’golni D) yashil kiyimlilar qo’z’golni

8. Muqanna boshchiligidagi qo’zg’alon qaysi yilgacha davom etgan ?

A) 715-yil B) 769-yil S) 783-yil D) 720-yil

9.Muqanna boshchiligidagi xalq qo’zg’olonida Qashqadaryo voxasidagi qo’zg’olonchilarning asosiy tayanchi bo’lgan qal’a nomi nima edi ?

A) Vardonze qal’asi B) Som qal’asi S) Kat qal’asi D) Ichan qal’a

10. Dushmanga asir tushishni istamagan va chorasiz qolgan Muqanna qay tariqa xalok bo’ldi ? A) dushman bilan bo’lgan jangda B) xiyonat tufayli

S) o’zini yonib turgan olovga tashlab D) dushman uloqtirgan nayzadan

34-mavzu “ Jaloliddin Manguberdi ”

1.Mo’g’ilistonda “Yakka mo’g’ul ulusi” qaysi yili tashkil topdi ?

A) 1206-yil B) 1207-yil S) 1208-yil D) 1209-yil

2. “Yakka mo’g’ul ulusi” ning xukmdori kim edi ?

A) Chingizxon B) Timuchin S) Jaloliddin D) A va B

3. Chingizxon davlati chegaralari O’rta Osiyodagi qaysi sulola chegaralarigacha yetib kelgan edi ?

A) Xorazmshoxlar B) Temuriylar S) Shayboniylar D) G’aznaviylar

4.Chingizxonning maqsadi nima edi ? A) Xorazmshoxlar davlatini qulatish

B) Osiyoda yakka xukmron boish S) Butun dunyoga xukmron bo’lsh D) A va B

5.Chingizxon qaysi yili Xorazmshoxlar davlatiga yurish boshladi ?

A)1217-yili B) 1218-yili S) 1219-yili D) 1220-yili

6.Chingizxon bosqini arafasida Xorazmshoxlar davlati xukmdori kim edi ?

A) Jaloliddin Manguberdi B) Alouddin Muhammad

S) Temur Malik D) Chig’atoyxon

7.Mo’g’ul bosqinchilariga qaysi shaxar axolisi qattiq qarshilik ko’rsatdilar ?

A) Xorazm B) Samarqand S) Urganch D) Buxoro

8.Urganch qamalida mo’g’ullarga qarshi kurashda ishtirok etgan buyuk alloma kim edi ? A) Al Farg’oniy B) Najimmiddin Kubro

S) Imom Buxoriy D) Alisher Navoiy

9. Mo’gullarga qarshi kurashda “ Yo Vatan-yo sharofatli o’lim” degan so’zlarni kim aytgan edi ?

A) Temur Malik B) Jaloliddin Manguberdi

S) Alouddin Muhammad D) Najimmiddin Kubro

10. Jalloliddin Manguberdi qaysi yillarda yashab o’tgan ?

A)1198-1231 B)1200-1232 S) 1202-1238 D)1210-1245

11.Taxt vorisi Jalloliddin Manguberdi Xorazmshox Alouddin Muhammadning………. A) Ikkinchi o’g’li edi B) katta o’g’li edi

S) uchinchi o’g’li edi D) to’rtinchi o’g’li edi

12.1221-yilda Jaloliddin qaysi qal’ani qamal qilib turgan mo’g’ullar qo’shinini mag’lub qildi ? A) Som qal’asini B) Valiyon qal’asini

S) Xo’jand qal’asini D) Samarqand qal’asini

13.Chingizxon Jaloliddinga qarshi qancha qo’shin yubordi ?

A) 30 ming B) 35 ming S) 40 ming D) 45 ming

14. Jaloliddin, Chingizxon jo’natgan qo’shinni qayerda mag’lub

etdi ? A) G’azna yaqinidagi Parvon vodiysida

B) Sind daryosi bo’yida S) Valiyon qal’asi yonida

D) Xo’jand shaxrida

15.Jaloliddin va Chingizxon boshliq qo’shinlar o’rtasidagi xal qiluvchi jang qayerda bo’ldi ?

A) G’azna yaqinidagi Parvon vodiysida

B) Sind daryosi bo’yida S) Valiyon qal’asi yonida

D) Xo’jand shaxrida

16. Jaloliddin va Chingizxon boshliq qo’shinlar o’rtasidagi xal qiluvchi jang qachon bo’ldi ?

A) 1221-yil 24-26-noyabrda B) 1221-yil 20-21-noyabrda

S) 1221-yil 13-15-noyabrda D) 1221-yil 18-19-noyabrda

17.Jaloliddin Manguberdi 1231-yil xozirgi qaysi davlat xududida xalok bo’ldi ?

A) Afg’oniston B) Ozarbayjon S) Turkmaniston D) Armaniston

18. Yurtboshimiz tashsabbusi bilan 1999-yilda Jaloliddin Manguberdining necha yilligi nishonlandi ?

A) 600 yilligi B) 650 yilligi S) 700 yilligi D) 800 yilligi

19. “Jaloliddin Manguberdi” ordeni qaysi yili tasis etildi ?

A) 1999-yil B) 2000-yil S) 2002-yil D) 2005-yil

20. Quydagilardan qaysi biri xozirgi Afg’oniston xududidagi qadimiy shaxar xisoblanadi ? A) Valiyon B) Parvon S) Sind D) Urganch

21. Quydagilardan qaysi biri xozirgi Afg’oniston xududidagi qadimiy shaxarcha xisoblanadi ? A)Valiyon B) Parvon S) Sind D) Urganch

22. Quydagilardan qaysi biri xozirgi Pokistonning shimolidan oqib o’tuvchi katta daryo xisoblanadi ?

A) Valiyon B) Parvon S) Sind D) Urganch

35-mavzu “Amir Temur va uning davlati ”

1.Amir Temur qachon tug;ilgan ?

A) 1335-yil 9-aprel B) 1336-yil 9-aprel S) 1337-yil 9-aprel

D) 1338-yil 9-aprel

2. Amir Temur qaysi qishloqda tug’ilgan ?

A) Torobda B) Xo’ja Ilg’orda S) Qaznoqda D) O’trorda

3.Amir Temurning otasini ismi nima ?

A) Amir Tarag’ay Baxodir B) Amiri Barqul

S) Amir Xusayn D) Amir Boyazid

4. Amir Temurning bolaligi qaysi sharda o’tdi ?

A) Keshda B) Xo’jandda S) Buxoroda D) Termizda

5.Amir Temur necha yoshidan ilm olish, chavandozlik va ov qilishga kirishdi ? A) 5 yosh B) 6 yosh S) 7 yosh D) 8 yosh

6. Amir Temur kimdan saboq oldi ?

A) shayx Shamsiddin Kuloldan B) Onasidan

S) Otasidan D) Sayid Barakadan

7.Takina Moxinbegim Amir Temurga kim edi ?

A) Xolasi B) Onasi D) Enagasi D) Opasi

8.Amir Temur necha yoshida otasining butun mulkini mustaqil boshqara boshlagan edi ?

A)15 yosh B)16 yosh S) 17 yosh D) 18 yosh

9.Amir Temurning o’smirlik davrilarida Vatanimiz xududi qanday nomlanar edi ? A) Chig’atoy ulusi B) O’zbek ulusi

S) Mo’g’ul ulusi D) Oltin O’rda

10.Qaysi davrda Chig’atoy ulusida xokimyat uchun kurash nixoyatda kuchaydi ? A) XIV asr o’rtalarida B) XIV asr boshida

S) XV asrda D) XV asr oxirida

11.Amir Temur qachon Movaraunaxr xukmdori bo’ldi ?

A) 1370-yilning 9- aprelida B)1371-yilning 9- aprelida

S) 1372-yilning 7- aprelida D) 1369-yilning 5- aprelida

12.Amir Temurga kim oily xokimyat ramzi bo’lgan katta nog’ora va bayroq bergan edi ? A) shayx Shamsiddin Kulol B) Onasi

S) Otasi D) Sayid Baraka 13.

13. Amir Temur Oltin O’rda xoni To’xtamishxonni qaysi yili butunlay mag’lub etdi ? A) 1389-yil B) 1391-yil S) 1395-yil D) 1398-yil

14. Amir Temurning To’xtamish ustidan qozongan g’alabasi qaysi davlatni mo’g’ullar zulmidan ozod bo’lishi tezlashtirdi ?

A) Rossiyaning B) Fransiyaning S) Turkiyaning D) Misrni

15. Amir Temur Turkiya sultoni Boyazidni qaysi yili qaysi mag’lub etdi ?

A) 1389-yil B) 1391-yil S) 1395-yil D) 1402-yil

16. Amir Temur Turkiya sultoni Boyazidni mag’lub etgan qaysi davlatlar uni tabriklab elchilar jonatishgan edi ? A)Fransiya B)Ispaniya D)Germaniya D)A,B

17. YUNESKO ning qarori bilan Amir Temurning 660 yiligi yurtimizda qachon nishonlandi ? A) 1992-yil B) 1993-yil S) 1994-yil D) 1996-yil

18.Mustaqillik yillarida yurtimizning qaysi shaxarlarida Amir Temurning xaykali o’rnatildi ? A) Toshkentda B) Samarqandda S) Shaxrisabzda D) A,B,S

19.Anqara shaxri xozirgi qaysi davlatning poytaxti xisoblanadi ?

A) Rossiyaning B) Fransiyaning S) Turkiyaning D) Misrni

36-mavzu “ Temuriylar davri madaniyati ”.

1.Amir Temur qaysi shaxarni dunyoning go’zal shaxarlaridan biriga aylantirishga qaror qildi ? A) Samarqand B) Buxoro S) Xorazm D) Termiz

2.Amir Temur Samarqandni obodonlashtirishni qaysi ishdan boshladi ?

A) daraxtlar ekishdan B) mudofa devorlari qurilishidan

S) binolar qurishdan D) ariqlar qazishdan

3.Samarqand shaxriga nechta darvoza orqali kiriladigan bo’ldi?

A) 5 ta B) 6 ta S) 7 ta D) 8 ta

4.Samarqand shaxriga qaysi daryo orqali suv keltiriadigan bo’ldi ?

A) Amudaryo B) Sirdaryo S) Zarafshon D) Qoradaryo

5. Amir Temur Samarqandda o’zi uchun qurdirgan qarorgoxi nomi qaysi javobda berilgan ? A) Bibixonim B) Sayyid Baraka S) Ko’ksaroy D) Bo’stonsaroy

6. Bibixonim ya’ni Saroymulkxonim Amir temurga kim edi ?

A) onasi B) opasi S) rafiqasi D) xolasi

7.Amir Temurning suyukli nabirasi Muhammad Sulton qaysi yili vafot etgan edi ? A) 1389-yil B) 1391-yil S) 1395-yil D) 1403-yil

8.Amir Temur qaysi yili vafot etdi ? A)1405-y B)1391-y S)1395-y D)1402-y

9.Amir Temur Samarqandning qayeriga dafn etildi ?

A) Ko’ksaroyga B) Go’ri Amir Maqbarasiga

S) Bostonsaroyga D) Bibixonim masjidi xovlisiga

10. Go’ri Amir Maqbarasiga kimlar dafn etilgan ?

A) Amir Temur va uning o’g’illari Umarshayx,Mironshox,Shoxrux

B) Amir Temurning nabirasi Mirzo Ulug’bek va piri Sayid Baraka

S) Shayboniyxon, Mirzo Bobur,Alisher Navoiy D) A va B

11.Amir Temur Samarqandda barpo etdirgan bog’lar orasida eng mashxuri qaysi edi ? A) Bog’i Dilkusho B) Bog’i shamol S) Bog’i nav D) Bog’i baland

12. Ispaniya elchisi Klavixo qaysi yili Samarqandga kelgan edi ?

A) 1405-yil B) 1391-yil S) 1395-yil D) 1404-yil

13.Amir Temur Turkiston shaxrida qaysi alloma qabri ustiga maqbara qurdirgan edi ? A)Imom Buxoriy B)Axmad Yassaviy S)Imom Moturudiy D)At Termiziy

14. Qaysi alloma 1441-1405-yillarda yashab ijod etgan ?

A) Alisher Navoiy B) Kamoliiddin Bexzod

S) Baxouddin Naqshband D)Abduraxmon Jomiy

15. 4 yoshida maktabga brogan .10-12 yoshida she’rlar yoza boshlagan. Yuqorida gap qaysi alloma xaqida ketyapti ? A) Alisher Navoiy B) Kamoliiddin Bexzod

S) Baxouddin Naqshband D)Abduraxmon Jomiy

16.Alisher forsiy tildagi she’rlarini qanday taxallus bilan yozar edi ?

A) Navoiy B) Foniy S) Binoiy D) Navo

17.Quydagi olimlardan qaysi biri rassom bo’lgan va 1455-1535- yillarda yashab ijod etgan ? A)Mirzo Ulug’bek B)Kamoliiddin Bexzod

S) Baxouddin Naqshband D) Ali Qushchi

18.Quydagi asarlardan qaysi biri Sharafiddin ali Yazdiy qalamiga mansub ?

A) Zafarnoma B)Solomon va Absol S) Bo’ston D)Temurnoma

19.Quydagi asarlardan qaysi biri Abdurahmon Jomiy qalamiga

mansub ? A)Zafarnoma B) Solomon va Absol S) Bo’ston D)Temurnoma

20.Quydagi asarlardan qaysi biri Shayx Sa’diy qalamiga mansub ?

A) Zafarnoma B) Solomon va Absol S) Bo’ston D)Temurnoma

21.Quydagi asarlardan qaysi biri Xotifiyning qalamiga mansub ?

A) Zafarnoma B) Solomon va Absol S) Bo’ston D)Temurnoma

22.Yurtimizda qaysi yili YUNESKO xomoyligida Bekzod tavalludining 545 yilligi nishonlandi ? A) 2000-yil B) 2004-yil S) 1994-yil D) 1996-yil

37-mavzu “ O’zbekistondagi eng qadimiy tarixiy shaxarlar ”.

1. Yurtimizda 2007-yilda qaysi shaxarning 2750 yilligi nishonlangan edi ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Termiz

2. So’g’d yozma manbalarida Samarqand qanday nom bilan uchraydi ?

A) Marokanda B) Smaraqand S) Naxshab D) Novtak

3.Gretsiya tarixchilari asarlarida Samarqand qanday nom bilan uchraydi ?

A) Marokanda B) Smaraqand S) Naxshab D) Novtak

4. Qaysi davrdan Samarqand shaxri So’g’d davlatining poytaxti

bo’lgan ? A) Mil avv IV B)Mil avv VII S) Mil avv V D) Mil avv VI

5.Bugungi kunda Samarqanda nechta tarixiy-me’moriy yodgorliklar bor? A)50 dan ortiq B)60 dan ortiq S)70 dan ortiq D)80 dan ortiq

6. Samarqand shaxri qaysi yili YUNESKO qarori bilan jaxon me’rosi ro’yxatiga kiritldi ? A)2001 B)2004 S)2005 D)2007

7.Qaysi shaxarning 2500 yilligi 1997-yilda nishonlandi ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Termiz

8. Buxoro shaxrining nomi qanday ma’noni anglatadi ?

A) tangri jamoli B)obod yurt S)katta shaxar D) qal’a

9.Buxoro qaysi davrlarda mamlakat poytaxti maqomiga ega bo’lgan ?

A) IX asrda B) X asrda S) XVI asrdan D) A,B,S

10.Bugungi kunda Buxoroda qancha tarixiy ,me’moriy yodgorlklar saqlanib qolgan ? A) 90 dan ortiq B) 150 dan ortiq

S) 100 dan ortiq D) 80 dan ortiq

11.Minorayi Kalon,Mir Arab madrasasi qaysi shaxarda joylashgan ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Termiz

12. Buxoro madaniy markazi qancha xududni egallagan ?

A) 100 gk B) 107 gk S) 120 gk D) 115 gk

13. Buxoro madaniy markazida “ Ko’hna va boqiy Buxoro” monumenti qaysi yili o’rnatildi ?

A) 2001-yil B) 2004-yil S) 2005-yil D) 2010-yil

14. 1997-yilda Xiva shaxrining necha yilligi nishonlandi ?

A) 2000 yilligi B) 2500 yilligi S) 2750 yilligi D) 2100 yilligi

15.”Ming gumbaz shaxri” iborasi qaysi shaxar xaqida?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Termiz

16.Xivadagi Ichan qal’a to’laligacha saqlanib qolgan yagonashaxar bo’lgani uchun qaysi yildan boshlab qo’riqxona shaxar deb e’lon qilingan edi ? A) 1967-yil B) 1947-yil S) 1957-yil D) 1977-yil

17.Xiva shaxri qaysi davrdan Xiva xonligining poytaxtiga aylandi ?

A) XV asrdan B) XVI asr oxiridan S) XVII asr boshlaridan

18. Xiva shaxri qaysi yildan Jaxon me’rosi ro’yxatiga kiritildi ?

A) 1967-yil B) 1947-yil S) 1990-yil D) 1977-yil

19. Xiva shaxri qaysi yilgacha Xiva xonligining poytaxti bo’lgan ?

A) 1967-yil B) 1920-yil S) 1990-yil D) 1977-yil

20.Qaysi shaxarning nomi dastlab Naxshab,keyinroq Novnak, Nasaf nomlari bilan atalgan ? A) Samarqand B) Qarshi S) Xiva D) Termiz

21. Qarshi nomi qaysi davrdan boshlab ishlatilgan ?

A) XIV asrdan B) XVI asr oxiridan S) XVII asr boshlaridan

22. Qarshi so’zining ma’nosi nima ?

A) saroy B) qasr S) o’lka D) A va B

23.Qarshi shaxrining 2700 yilligi qaysi yili nishonlandi ?

A) 2006-yil B) 2004-yil S) 2005-yil D) 2007-yil

24. Termiz shaxrining 2500 yilligi qachon nishonlandi ?

A) 2001-yil B) 2002-yil S) 2005-yil D) 2010-yil

25.O’limlar qaysi shaxarning ma’nosi maysazor,o’tloq degan ma’nolarni bildirishini taxmin qilishadi ?

A) Marg’ilon B) Qarshi S) Xiva D) Termiz

26.Marg’ilon atlasi qaysi davlatlarda xaridorgir edi ?

A) Misr, Eron,Gretsiya,Qashg’ar B) Xitoy,Xindiston,Suriya

S) Arabiston,Turkiya, Yaponiya D) barcha javoblar to’g’ri

27. 2007-yilda Marg’ilon shaxrining necha yilligi nishonlangan edi ?

A) 2000 yilligi B) 2500 yilligi S) 2750 yilligi D) 2100 yilligi

38-mavzu . Toshkent 2200 yoshda.

1.Arxeolog olimar Toshkent shaxrining qadimgi ornini qayerdan topganlar ? A)xozirgi temir yo’l vokzali yaqinidan B) Salar kanali soxilidan S) xozirgi chorus maydonidan D) A va B

2.Toshkentning dastlabki o’rni tarixga qanday nom bilan kirgan ?

A) Ming o’rik B) Ming o’ruk tepa S) Choch D) A va B

3. Qaysi davrda Toshkent viloyat markazga aylantirilgan ?

A) V asrda B) VI asrda S) VII asrda D) VIII asrda

4.Milodning dastlabki asrlariga oid Xitoy manbalarida Toshkent qanday nom bilan tilga olingan ? A) Chi B) Shi S) Chu D) Shu

5.Xitoy manbalarida Toshkentning atamasi qanday ma’noni

A) tosh shaxar B) ming gumbaz shaxri S) katta shaxar D) B va S

6.Bobomiz Abu Rayxon Beruniny qaysi asarida Toshkent atamasini ishlatgan edi ? A)Xindiston B)Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar S) Al-Jabr D) Tib qonunlari

7.Arablar O’rta osiyoni bosib olgacha ular tomonidan Toshkent qanday nomlar bilan atalgan ? A)Shosh , Shoshkent B) Madinat ash-Shosh S)Binkat D) A,B ,S

8. Toshkent shaxri ark va shaxriston qismlarga ajratilgach, ark qismida qanday binolar joylashgan edi ?

A)xukmdor saroyi B)Ibodatxona S)xunarmandlar rastalari D)A,B

9.Toshkent shaxrining amaldorlar yashaydigan qismi qanday nomlangan ?

A) shaxriston B) rabot S) ark D) maydon

10. Toshkent shaxrining xunarmandlar yashaydigan qismi qanday nomlangan ? A) shaxriston B) rabot S) ark D) maydon

11.Nima sababdan Toshkent shaxrida xunarmandchilikning turli soxalari taraqqiy etgan edi ? A) shaxar axolisi ko’pligi uchun

B) shaxar xalqaro savdo yo’lida joylashgani uchun

S) shaxarda xunarmandlar yetishmagani uchun D) A va S

12.Qaysi yildan boshlab Toshkent shaxri O’zbekistonimiz poytaxti xisoblanadi ? A) 1993-yil B) 1989-yil S) 1991-yil D) 1992-yil

13. Toshkentning poytaxtlik maqomi konstitutsiyamizning nechanchi moddasida qayd etib qo’yilgan ? A) 3 B) 4 S) 5 D) 6

14. Toshkentda Amir Temur xiyobonining quyosh chiqish tomonida “O’zbekiston” xalqaro anjumanlar saroyi qaysi yili qurildi ?

A) 2006-yil B) 2004-yil S) 2009-yil D) 2007-yil

15. YUNESKO qarori bilan Toshkentning 2200 yilligi qaysi yili nishonlandi ? A) 2006-yil B) 2004-yil S) 2009-yil D) 2007-yil

16. Prezidentimiz farmoni bilan Toshkent shaxri qanday o’rden bilan mukofatlandi ? A) Mustaqillik B) Do’stlik S) Jasorat D) Shuxrat

17. “ Tarixi boy, buguni go’zal,kelajagi buyuk shaxar” ushbu so’zlarni kim aytgan ? A)Islom Karimov B)Said Axmad S)O’tkir Xoshimov D) Fitrat

39-mavzu . O’zbekistoning tarixiy me’moriy obidalari.

1.Arxeologlar topgan qadimgi Xorazm madaniyati obidalaridan bo’lgan Qo’yqirilganqal’a xozirgi qaysi respublika xududidan topilgan edi ?

A) Turkmaniston B) Qoraqalpog’iston S) Tojikiston D) Qirg’iziston

2. Qo’yqirilganqal’a qanday qismlardan iborat xolda topilgan ?

A)Zardushtiylik ibodatxonasi B) qishloq xarobasi S) savdo rastalari D) A va B

3. Qo’yqirilganqal’a obidasi qaysi davrlarda mavjud bo’lgan ?

A) mil avv V va milodiy V asrlarda B) mil avv IV va milodiy IV asrlarda

S) mil avv VI va milodiy VI asrlarda D) mil avv III va milodiy III asrlarda

4. Qo’yqirilganqal’a obidasi necha yil davomida mavjud bo’lgan ?

A) 700 yil B) 800 yil S) 1000 yil D) A va B

5. Qo’yqirilganqal’a obidasi ikki qavatli bo’lib qanday shaklda qurilgan ?

A) aylana B) to’rt burchak S) uch burchak D) slindrsimon

6. Qo’yqirilganqal’a obidasining balandligi necha metr bo’lgan ?

A) 9 m B) 9,5 m S) 10 m D) 10,5 m

7.Xorazmning qaysi obidasi milodning II-III asrlarida qurilgan vaVI asrgacha mavjud bo’lgan ? A)Qo’yqirilganqal’a B)Tuproq qal’a S)Ko’zaliqir D)A,B

8. Qaysi davrlarda Xorazm xukmdorlari qarorgoxi Tuproqqalada joylashgan ?

A) III asrda B) IV asrda S) V asrda D) A va B

9. Tuproqqal’a saroyida qanday xonalar mavjud bo’lgan ?

A) shoxlar xonasi B) g’alaba xonasi S) askarlar xonasi D) A,B,S

10. Tuproqqal’aning qaysi xonasidagi xaykallar shox ajdodlarining iloxiylashtirilganligini aks etdirgan ?

A)shoxlar xonasi B)g’alaba xonasi S)askarlar xonasi D)mulozimlar xonasi

11. Tuproqqal’aning qaysi xonasidagi xaykallar baland qilib ishlangan va shoxning shon shavkatini ifodalagan ?

A)shoxlar xonasi B)g’alaba xonasi S)askarlar xonasi D)mulozimlar xonasi

12. Tuproqqal’aning qaysi xonasida shoxning xaykallari ulkan .askarlar xaykali esa kichikroq xajmda tasvirlangan ? A) shoxlar xonasi B) g’alaba xonasi

S) askarlar xonasi D) mulozimlar xonasi

13. Tuproqqal’adagi Arkning balandligi necha metr edi ?

A) 15 m B) 20 m S) 25 m D) 30 m

14. Tuproqqal’a saroyidagi arxivdan qanday buyumlar topilgan ?

A) mol terisi B) yog’och taxtachalarga yozilgan 100 dan ortiq xujjatlar

S) kiyim kechaklar D) A va B

15.Qaysi shaxarga mil avv VIII asr o’rtalarida asos solingan ?

A) Qo’yqirilganqal’a B) Tuproq qal’a S) Ko’zaliqir D) Afrosiyob

16. Afrosiyob shaxri xozirgi qaysi shaxar xarobasi xisoblanadi ?

A) Farg’ona B) Xorazm S) Samarqand D) Buxoro

17.Afrosiyob shaxri dastlab qaysi shox tomonidan vayron etilgan edi ?

A) Makedoniyalik Aleksandr B) Kir II S) Doro I D) B,S

18.Afrosiyob shaxri qaysi davrda mo’gullar tomonidan vayron etilgan edi ?

A)XI asrda B) XII asrda S) XIII asrda D) XIV asrda

19. Ismoil Somoniy maqbarasi qaysi davrlar oralig’ida qurilgan ?

A) IX-X asrlar B) X-XI asrlar S) XI –XII asrlar D) XII-XIII asrlar

20.Ismoil Somoniy maqbarasi qaysi shaxarda qurilgan ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xorazm D) Toshkent

21. Movaraunaxr xukmdori Arslonxon qaysi yili Minorayi Kalonni qurdirtirgan ?

A)1117-yilda B) 1127-yilda S) 1137-yilda D) 1147-yilda

22.Minorayi Kalonning poydevori yer satxidan necha metr chuqurlikda barpo etilgan ? A) 9 m B) 9,5 m S) 10 m D) 10,5 m

23. Minorayi Kalon qanday qurilish materiallaridan barpo etilgan ?

A) Tosh va maxsus qorishma B) Pishgan g’isht S) yog’och D) A va B

24. Minorayi Kalonning balandligi necha metr ?

A) 30 m B) 40 m S) 50 m D) 60 m

25.Minorayi Kalon tepasiga nechta aylanma zina orqali chiqilgan ? A) 100 ta B) 104 ta S) 110 ta D) 120 ta

26. Minorayi Kalon qaysi shaxarda barpo etilgan ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xorazm D) Toshkent

27.Samarqandning Registon maydonida qaysi me’moriy yodgorliklar bor ? A) Ulug’bek madrasasi B) Sherdor madrasasi

S) Tillakori madrasasi D) A,B va S

28.Registondagi qaysi madrasa XV asrda qurilgan ?

A) Ulug’bek madrasasi B) Sherdor madrasasi

S) Tillakori madrasasi D) B va S

29. Registondagi qaysi madrasa XVII asrda Samarqand xokimi Yalangto’sh Baxodir tomonidan qurdirilgan ?

A) Ulug’bek madrasasi B) Sherdor madrasasi

S) Tillakori madrasasi D) B va S

30. Registondagi qaysi madrasa xovlisining atrofi ikki qavatli xujralar bilan o’ralgan ?

A) Ulug’bek madrasasi B) Sherdor madrasasi

S) Tillakori madrasasi D) B va S

31.Qaysi obida Amir Temur tomonidan qurdirilgan va xozirgi Qashqadaryo viloyatining Shaxrisabs shaxrida joylashgan ?

A) Oqsaroy B) Minorayi Kalon S) Ichan qal’a D) Tuproqqal’a

32.O’qsaroyning balandligi necha metr ?

A) 30 m B) 40 m S) 50 m D) 60 m

33.Oqsaroy peshtoqiga qanday suratlar tasviri tushirilgan ?

A)Quyosh B) Arslon S) saltanat ravzi bo’lgan uch xalqa D) A,B,S

34. O’qsaroyning eng noyob jixati qaysi ?

A) Quyosh tasviri B) saroy tomidagi xovuz

S) Arslon tasviri D)uning balandligi

35.Ichan qal’a qaysi shaxarning ichki qismi xisoblanadi ?

A) Samarqand B) Xiva S) Buxoro D) Toshkent

36.Ichanqal’ada nechta noyob tarixiy yodgorliklar bor ?

A) 34 ta B) 44 ta S) 54 ta D) 64 ta

37.Qaysi yilda Ichan qal’a muzey qo’riqxona bo’lgan ?

A) 1961-yil B) 1920-yil S) 1990-yil D) 1977-yil

38. Ichan qal’a qaysi yildan Jaxon me’rosi ro’yxatiga kiritildi ?

A) 1967-yil B) 1947-yil S) 1990-yil D) 1977-yil

40-mavzu . Jaxonning mumtoz tarixiy obidalari.

1.Italiyadagi Piza minorasi qaysi davrlarda qurilgan ?

A) XII asrda B) XIV asrda S) XV asda D) A va B

2.Oq marmardan ishlangan Piza minorasi necha qavat ?

A) 8 qavat B) 9 qavat S) 10 qavat D) 12 qavat

3.Piza minorasi qanday shaklga ega ?

A) aylana B) to’rt burchak S) uch burchak D) slindrsimon

4. Piza minorasining balandligi necha metr ?

A) 34,5 m B) 44,5 m S) 54,5 m D) 64,5 m

5.Piza minorasining sirt qismi nechta belbog’ bilan o’ralgan ?

A) 3 ta B) 4 ta S) 5 ta D) 6 ta

5. Piza minorasi tepasiga nechta zinopoya orqali chiqiladi ?

A) 50 ta B) 100 ta S) 200 ta D) 300 ta

6.Piza minorasi yana qanday nom bilan ataladi ?

A) qulayotgan minora B) ulkan minora S) marmar minora D) B,S

7.Nima sababdan Piza minorasini qulayotgan minora deb atashadi ?

A) minora qurilgan joining bir tomoni cho’kishi natijasida bir tomonga og’ganligi uchun

B) minora o’zi qulayotganga oxshatib qurilgani uchun

S) minoraning ustki qismi qiyshiqligi uchun D) B va S

8. O’tgan bir necha asr davomida Piza minorasining og’ish darajasi necha metrga yaqinlashdi ? A) 5 m B) 6 m S) 7 m D) 8 m

9.Keyingi 100 yil ichida Piza minorasining og’ish darajasi necha sm ni tashkil qildi ? A) 20 sm B) 30 sm S) 40 sm D) 50 sm

10.Angliya poytaxti London shaxridagi Temza daryosi ustiga qurilgan Tauer ko’prigi muxandisi kim ?

A) G. Jons B) A. Bell S) A. Popov D) J. Uatt

11. Tauer ko’prigini qurish ishlari qaysi yili yakunlangan ?

A) 1891-yil B) 1892-yil S) 1893-yil D) 1894-yil

12. Tauer ko’prigi boshqa ko’priklardan nimasi bilan farq qiladi ?

A) 2 qavatligi bilan B) 3 qavatligi bilan S) 4 qavatligi bilan

D) 5 qavatligi bilan

13. Tauer ko’prigining umumiy balanligi suv ustidan necha metrni tashkil qiladi ? A) 35 m B) 45 m S) 55 m D) 65 m

14. Tauer ko’prigining minorasi tepasiga necha kishi sig;adigan lift orqali chiqiladi ? A) 10 kishi B) 20 kishi S) 30 kishi D) 40 kishi

15.Xindistonning Agra shaxri yaqinidagi Tojmaxal maqbarasini qaysi Boburiy xukmdor qurdirgan ?

A) Xumoyun B) Akbar S) Shox Jaxon D) mirzo Komron

16.Toj maxal maqbarasi kimga atab qurilgan ?

A) Mumtoz mahal B) Xonzodabegim S) Saroymulkxonim

D) Qutlug’ Nigorxonim

17. Toj mahal maqbarasi qaysi yili qurib bitkazilgan ?

A) 1647-yil B) 1747-yil S) 1847-yil D) 1897-yil

18.Fransiya poytaxti Prij shaxridagi Eyfel minorasi qanday materialdan

ishlangan ? A) yog’ochdan B) metaldan S) pishiq g’ishtdan D) A va S

19.Muhandis A.Eyfel tomonidan ishlangan minora qaysi yili qurilgan ?

A) 1647-yil B) 1747-yil S) 1847-yil D) 1889-yil

20.Muxandis A.Eyfel minorani nimaning ramzi sifatida qurgan edi ?

A) XIX asr texnika yutug’i ramzi sifatida

B) Fransiya qudrati yutug’i sifatida

S) muxandislik yutug’i sifatida D) B va S

21.Eyfel minorasining balandligi necha metr ?

A) 100 m B) 200 m S) 300 m D) 400 m

22. Eyfel minorasining o’g’irligi necha tonna ?

A) 5 ming B) 7 ming S) 9 ming D) 12 ming

23. Eyfel minorasining quyi pastki qismi qanday ko’rinishga ega ?

A)kvadrat piramida B) kvadrat aylana S) ucburchak D) slindsimon

24. Eyfel minorasining og’ish darajasi kuchli shamol turganda necha metrni tashkil qiladi ? A) 10 m B) 15 m S) 20 m D) 25 m

25.Ozodlik xaykali AQSH ning qaysi shaxrida joylashgan ?

A) Chikago B) Nyu York S) Kaliforniga D) Las Vegas

26.Ozodlik xaykalini qaysi xaykaltarosh yaratgan ?

A) Mikelanjelo B)F.Bartoldi S) G. Jons D) K. Bell

27. Ozodlik xaykalining og’irligi qancha ?

A) 113 tonna B) 103 tonna S) 120 tonna D) 100 tonna

28. Ozodlik xaykalining balandligi necha metr ?

A) 35 m B) 46 m S) 56 m D) 66 m

29. Ozodlik xaykalining tagkursisi bilan xisoblanganda uning uzunligi necha metr ? A)73 m B) 83 m S) 93 m D) 103 m

30. Ozodlik xaykali qaysi yili tayyor bo’lgan ?

A) 1647-yil B) 1747-yil S) 1847-yil D) 1886-yil

31.Ozodlik xaykalining ochilish marosimi qachon o’tkazilgan ?

A) 1647-yil 28-oktayabr B) 1747-yil 28-oktayabr

S) 1847-yil 28-oktayabr D) 1886-yil 28-oktayabr

32.Amerka Qo’shma shtatlari qaysi yili tashkil topgan edi ?

A) 1647-yil B) 1776-yil S) 1847-yil D) 1886-yil

33. Ozodlik xaykalimabudasi boshiga kiydirilgan tojdan taraluvchi 7 nur nimani bildiradi ? A) 7 dengiz va 7 qit’ani B) AQSH qudratini

S) Vatanni sevishga chorlovni S) S va D

41-mavzu . 1-Jaxon urushi .

1.Insoniyat bugungi kungacha nechta jaxon urushini boshdan kechirgan ?

A) 1 ta B) 2 ta S) 3 ta D) 4 ta

2.Birinchi jaxon urushi qaysi yillarda bo’lib o’tgan ?

A) 1914-1918 B) 1915-1916 S) 1917-1920 D) 1920-1925

3.Birinchi jaxon urushining maqsadi nima edi ?

A) xalqlarga zulm o’tkazish B) dunyoni qayta bo’lib olish

S) boylik to’plash D) yangi zavodlar qurish

4.1-jaxon urushida Yevropa davlatlari necha guruxga bo’lingan edi ?

A) 1 ta B) 2 ta S) 3 ta D) 4 ta

5.1-jaxon urushida urush olib borgan davlatlarning birinchi iitfoqi yani “Uchlar itifoqiga” qaysi davlatlar kirgan ? A) Germaniya ,Italiya,Avstriya-Vengriya

B)Rossiya,Germaniya,Angliya S) Rossiya,Angliya Fransiya

D) Fransiya ,Italiya,Angliya

6.1-jaxon urushida urush olib borgan davlatlarning ikkinchi ittifoq yani Antanta tarkibiga qaysi davlatlar kirgan ? A) Germaniya ,Italiya,Avstriya-Vengriya B)Rossiya,Germaniya,Angliya S) Rossiya,Angliya Fransiya

D) Fransiya ,Italiya,Angliya

7.1-jaxon urushi qaysi voqeya bilan boshlandi ?

A) Avstriya-Vengriyaning Serbiyaga xujumi bilan

B) Gerrmaniyaning Rossiyaga xujumi bilan

S) Italiyaning Serbiyaga xujumi bilan D) Fransiyaning Italiyaga xujumi bilan

8.1-jaxon urushida dunyoning nechta davlati qatnashdi ?

A)15 ta B) 24 ta S) 25 ta D) 34 ta

9.Urush davomida Atnanta ittifoqi ,Uchlar ittifoqi tarkibidagi qaysi davlatni o’z tomoniga og’dirib oldi ? A)Avstriya-Vengriya B)Italiya

S)Germaniya D) Turkiya

10.1-jaxon urushi janglarida qanday yangi qurollar qo’llanildi ?

A) suv osti kemasi B) xlorli gaz S) tanklar D) A,B va S

11. 1-jaxon urushi tufayli cho’ktirib yuborilgan “Luzitaniya” kemasida qancha yo’lovchi bor edi ? A) 1000 ta B) 2000 ta S) 3000 ta D) 4000 ta

12.1-jaxon urushi natijasida…….

A) Germaniya imperatori taxtdan voz kechdi va chet elga qochib ketdi

B) 10 million kishi xalok bo’ldi S) 20 milion kishi yarador va mayib-majrux bo’lib qoldi D) barcha javoblar to’g’ri

13. 1-jaxon urushi natijasida qaysi imperiyalar parchalanib ketdi ?

A) Rossiya,Italiya , Angliya B)Fransiya,Avstriya-Vengriya,Angliya

S)Turkiya,Angliya,Rossiya D) Germaniya, Avstriya-Vengriya,Turkiya

42-mavzu . 1-Jaxon urushi va Turkiston.

1.Nima sababdan Turkiston o’lkasiga 1-jaxon urushi ta’sir

A) chunki Turkiston podsho Rossiyasining mustamlakasi edi

B)Turkiston axolisi xam urushda ishtirok etishni xoxlagan edi

S) Turkiston ,urush xududlarda joylashgan edi D) B va S

2.1916-yilda Rossiya podshosi NIkolay II farmoniga ko’ra Turkistonda…?

A)19 yoshdan 43 yoshgacha mardikorlikka safarbar etish boshlandi

B) ko’plab oilalar boquvchisidan ajrab qoladigan bo’ldi

S) qishloq xo’jaligi inqirozga yuz tuta boshladi D) A,B,S

3.Nima sababdan Turkiston axolisi mardikorlikka qarshi norozilikka yuz tutdi ?

A) mardikorlikka asosan kambag’allarning bolalari yuborildi.

B) mardikorlikka asosan boylarning bolalari yuborildi

S) podsho Rossiyasi mardikorlik uchun xaq to’lamadi D) B va S

4.Mardikorlikka qarshi milliy ozodlik qo’zg’olonining Toshkentdagi dastlabki bosqichida qo’zg’olonchilar qaysi xududdagi politsiya maxkamasi oldiga to’plangan edi ?

A) Beshyog’och B) Labzak S) Ko’kcha D)Shayxontoxur

5.Toshkentdagi qo’zg’olonda politsiyachilarga qarata “Bizni o’ldirsanglar ham o’g’illarimizni bermaymiz” deb kim aytgan edi ?

A) Rizvonbibi Axmadjonova B) Nazirxo’ja Abdusalomov

S) Abdurahmon jevachi D) B va S

6.Toshkentdago qo’zg’olonda politsiyachilar necha nafar qo’zg’olonchii otib tashlaganlar ?

A) 15 dan ortiq B) 10 dan ortiq S) 20 dan ortiq D) 30 dan ortiq

7.Turkistonning qaysi xududida mardikorchilikka qarshi norozilik keskin tus olgan edi ?

A) Toshkentda B) Farg’onada S) Jizzaxda D) Samarqanda

8.Jizzax xududidan jami necha kishi mardikorlikka jo’nashi kerak edi ? A) 5 ming B) 7 ming S) 9 ming D) 11 ming

9.Jizzaxlikllar qo’zg’olonda qanday talab bilan chiqqan edilar ?

A)mardikorlikka olish to’g’risida farmonni bekor qilish

B) mardikorlikka olinadiganlar ro’yxatini tuzishni to’xtatish

S) mardikorlikka kamroq odamni olish D) A va B

10. Jizzaxdagi qo’zg’olonga kim raxbarlik qildi ?

A) Rizvonbibi Axmadjonova B) Nazirxo’ja Abdusalomov

S) Abdurahmon jevachi D) B va S

11.Nima sababdan Jizzaxdagi qo’zg’olonchilar mag’lubiyatga

uchrashdi ? A) kuchlar noteng edi va tajribasizligi uchun

B) qo’zg’olonchilar asosan mexnat qurollari bilan qurollangani uchun

S) qo’rqoqligi uchun D) A va B

12. 1916-yilgi Turkistondagi milliy ozodlik kurashi qanday axamiyat kasb etdi ?

A) Chor Rossiyasi xukumatini ancha sarosimaga solib qo’ydi

B) Chor Rossiyasi xukumatini Turkistondagi kuch-qudrati zaiflashdi

S) mardikorlikka yuboriluvchilar soni rejadagidan ikki barobar kamaytirildi D) barcha javoblar to’g’ri

13.Mardikorlikka Turkistondan jami necha kishi safarbar etildi ?.

A) 100 ming B) 120 ming S) 150 ming D) 200 ming

14. Turkistondan mardikorlikka borganlar taqdiri qanday kechdi ?

A)ko’plari qattiq sovuq va turli kasallikardan vafot etdi

B) bir qismi umrbod nogiron bo’lib qaytdi

S) barchasi sovuqdan qirilib ketdi D) A va B

15. 20 asr boshlarida Turkistonda qurol aslaxalar saqlanadiga omborxona mudiri nima deyilgan ?

A) omborchi B) jevachi S) mardikor D) sarrof

43-mavzu . 2-Jaxon urushi .

1.Dunyodagi biror-bir xalqni nasl nasabi oliy,toza, ular boshqa xalqlar ustidan xukmronlik qilishga haqli, deb davo qiluvchi g’oya nima deyiladi ?

A) Fashizm B) terorchilik B) ekstrimizm D) antifashizm

2.Fashizm g’oyasi tarafdorlari nima deyiladi ?

A) terorchilar B) ekstrimistlar S) fashistlar D) bosmachilar

3.Fashizm dastlab qaysi xududda vujudga keldi ?

A) Yevropada B) Amerikada S) Osiyoda D) Afrikada

4.Germaniyada Fashistlar , qaysi yili xokimyatni egallagan edilar ? A) 1930 B) 1931 S) 1932 D) 1933

5.Germaniyada fashizmning asoschisi kim edi ?

A) Adolf Gitler B) Genrix Gimler S) I.V.Stalin D)A,B 16.

6. Dastlab Germaniya fashistlari qaysi davlatga xujum qildi ?

A) Rossiyaga B) Fransiyaga S) Polshaga D) Angliyaga

7.Germaniya qachon Polshaga xujum qildi ?

A) 1939-yil 1-sentabr B) 1941-yil 22-iyun

S) 1945-yil 8-may D) 1945-yil avgust

8.Germaniyaning Polshaga xujumiga javoban qaysi davlatlar Germaniyaga urush e’lon qildilar ? A) Rossiya va Italiya B) Fransiya va Angliya

S) Turkiya va Ispaniya D) AQSh va Yaponiya

9. 2- jaxon urushi qaysi davlatlarning aybi bilan yuz berdi ?

A) Angliya,Fransiya va Rossiya B) Germaniya ,Italiya va Yaponiya

S) Polsha,AQSh va Ispaniya D) Turkiya, Italiya,Rossiya

10. Nima sababli Angliya,Fransiya va sobiq SSSR 2-jaxon urushini oldini ola bilmadilar ? A) o’zaro qarama-qarshiliklar tufayli B) ishonchsizliklar tufayli

S) qurol-yarog’ yetishmasligi tufayli D) A va B

11. Urush boshlanganch Germaniya qaysi davlatlardan tashqari deyarli butun Yevopani zabt etdi ? A) Angliya va sobiq SSSR B) Italiya va Yaponiya

S) AQSh va Ispaniya D) Turkiya va Italiya

12.Urush arfasida Germaniya qaysi davlatni taslim bo’lishga majbur etdi ?

A) Angliya B) Italiya S) Fransiya D) Turkiya

13.Germaniya sobiq SSSR davlatiga qachon xujum qildi ?

A) 1939-yil 1-sentabr B) 1941-yil 22-iyun

S) 1945-yil 8-may D) 1945-yil avgust

14. 2- jaxon urushida qaysi davlatlarning birlashgan qo’shinlari Italiyani taslim bo’lishga majbur etdi ? A) AQSh va Angliya B) Fransiya va Angliya

S) Turkiya va Ispaniya D) AQSh va Yaponiya

15.Qaysi yili Germaniya qo’shinlari sobiq SSSR xududidan butunlay quvib chiqarildi ? A) 1942 B) 1939 S) 1934 D) 1944

16.Adolf Gitler qaysi yili o’z joniga qasd qildi ?

A) 1942 B) 1945 S) 1934 D) 1944

17.Germani qaychon ittifoqchi davlatlar oldida so’zsiz taslim bo’ldi ?

A) 1939-yil 1-sentabr B) 1941-yil 22-iyun

S) 1945-yil 8-may D) 1945-yil avgust

18. Qaysi davlat 9-mayni g’alaba kuni deb e’lon qildi ?

A) Angliya B) Italiya S) sobiq SSSR D) Turkiya

19.1945-yilning avgust oyida qaysi davlat, kuch qudratini namoyish etish uchun Yaponiyaning Xerosima va Nagasaki shaxarlariga atom bombasini tashladi ?

A) Angliya B) Italiya S) Fransiya D) AQSh

20.2- jaxon urushida Yaponiyaning so’zsiz taslim bo’lganligi xaqidagi xujjat qachon imzolandi ? A) 1939-yil 1-sentabr B) 1941-yil 22-iyun

S) 1945-yil 2-sentabr D) 1945-yil avgust

21. 2- jaxon urushida nechta davlat qatnashdi ?

A) 40 dan ortiq B) 50 dan ortiq S) 60 dan ortiq D) 70 dan ortiq

22. 2- jaxon urushida qancha odam xalok bo’ldi ?

A) 60 mln B) 70 mln S) 80 mln D) 90 mln

23. 2- jaxon urushida qancha odam yarador va mayib-majrux boldi ?

A) 60 mln B) 70 mln S) 80 mln D) 90 mln

24. 2- jaxon urushida qancha odam fashistlar lagerlarida azob-uqubatlarda vafot etdi ? A) 16 mln B) 17 mln S) 18 mln D) 19 mln

25.Davlatni boshqarish huquqi bu…?

A) xukumat B) xokimyat S) parlament D) Guberniya

44-mavzu . Fashizm ustidan qozonilgan g’alabaga O’zbekistonning qo’shgan xissasi .

1.Nima sababdan O’zbekistonliklar 2- jaxon urushida qatnashgan ?

A) O’zbekiston sobiq SSSR tarkibidagi mustamlaka edi

B) urush, O’zbekiston xududida bo’lganligi uchun

S) O’zbekistonliklar xam urushda ishtirok etishni xoxlagan edi D) B va S

2. Ikkinchi jaxon urushiga O’zbekistondan qancha jangchi yuborilgan ?

A) 1 mln 400 ming B) 2 mln S) 2 mln 400 ming D) 3 mln

3. 2- jaxon urushida O’zbekiston axolisidan yig’ilgan pul mablag’lari qayerga topshirilgan ? A) Germaniyaga B) mamlakat mudofa jamg’armasiga

S) sobiq SSSR qurolli kuchlariga D) to’g’ri javob yo’q

4.Sobiq SSSR Germaniya bosib olishi mumkin bo’lgan xududlardagi korxonalarni qanchasini O’zbekistonga ko’chirgan ?

A) 50 dan ortig’ini B) 70 dan ortig’ini S)100 dan ortig’ini D) 200 dan ortig’ini

5. 2- jaxon urushi davrlarida O’zbekiston mexnatkash ishchilari kuniga necha soatdan fidokorona mexnat qilganlar ? A)11 soat B)14soat S)16 soat D)A va B

6. 2-jaxon urushi davrida O’zbekistonda nechta yangi korxona qurilgan ? A) 180 ta B) 200 ta S) 280 ta D) 300 ta

7. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekistondan frontga nechta samolyot yetkazib berilgan ? A) 2100 ta B)1700 ta S) 2 mln ta D) 330 mingta

8. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekistondan frontga nechta samolyot motori yetkazib berilgan ? A) 2100 ta B)1700 ta S) 2 mln ta D) 330 mingta

9. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekistondan frontga nechta aviabomba yetkazib berilgan ? A) 2100 ta B)1700 ta S) 2 mln ta D) 330 mingta

10. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekistondan frontga nechta parashut yetkazib berilgan ? A) 2100 ta B)1700 ta S) 2 mln ta D) 330 mingta

11. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekiston fabrikalari ishchilari fronga qanday maxsulotlar yrtkazib bergan ?

A)issiq kiyim-kechak B)o’q-dori S)xarbiy mashinalar D) Tanklar

12. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekistonda necha tonna paxta yetishtirildi ? A) 3 mln B) 4 mln S) 5 mln D) 6 mln

13. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekistonda necha tonna don maxsulotlari yetishtirildi ? A) 3 mln B) 4 mln S) 5 mln D) 6 mln

14. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekiston axolisi malakat mudofa jamg’armasiga qancha miqdorda pul topshirdilar ?
A) 400 mln B) 450 mln S) 600 mln D) 650 mln

15. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekiston axolisi malakat mudofa jamg’armasiga qancha miqdorda tilla buyumlar topshirdilar ?

A) 55 kg B) 60 kg S) 65 kg D) 70 kg

16. 2-jaxon urushi yillarida O’zbekiston axolisi malakat mudofa jamg’armasiga topshirgan pul va tilla buyumlar xisobiga front uchun nimalar qurilgan ? A) bronepoyezd B) tank S) samolyot D) A,B,S

17. 2-jaxon urushi yillarida sobiq SSSR xukumati urush xarakatlari ketayotgan xududlardagi tinch axolini qanchasini O’zbekistonga ko’chirgan ? A)1 mlndan ortig’ini B) 2 mln S) 3 mln D) 4 mln

18. 2- jaxon urushi yillarida O’zbekistonga ko’chirib keltirilganlarning qanchasi yetim bolalar edi ?

A) 100 ming B) 200 ming S) 300 ming D) 400 ming

19. 2- jaxon urushi yillarida O’zbekistonga ko’chirib keltirilganlarning qanc yetim bolalarning qanchasini o’zbek xonadonlari farzandlikka olgan ? A)2 ming B) 3,5 ming

S) 5,5 mingdan ortig’ini D) 4 ming

20. 2- jaxon urushi yillarida 14 nafar bolani farzandlikka asrab olgan Sh. Shomaxmudovlar oilasi O’zbekistonning qaysi shaxridan edi ?

A) Farg’ona B) Andijon S) Samarqand D) Toshkent

21.Fashistlar Germaniyasining xujumini birinchilardan bo’lib qarshi olgan Germaniyaga chegaradosh qala’ nomi qaysi javobda berilgan ?

A) Brest B) Tuproqqal’a S) Xarkov D) Ichan qal’a

22.Quydagilardan qaysi biri xozirgi Belorusiya xududida

joylashgan ? A) Brest B) Tuproqqal’a S) Xarkov D) Ichan qal’a

23. 2- jaxon urushi yillarida O’zbekistonlik qancha jangchi xalok bo’ldi ? A)60 mingdan ortiq B)350 ming S) 400 ming D) 450 ming

24. 2- jaxon urushi yillarida O’zbekistonlik qancha jangchi yarador va mayib-majrux bo’ldi ? A) 60 mingdan ortiq B)350 ming

S) 400 ming D) 450 ming

25.Yurtimizda qaysi yildan boshlab 9-may kunini

“ Xotira va qadrlash kuni “ sifatida nishonlanib kemoqda ?

A) 1998 B) 1999 S) 2000 D) 2002

26. Qaysi yili Toshkentning bosh maydoni Mustaqilik maydoni yonida “Xotira maydoni” majmuasi barpo etildi ?

A) 1998 B) 1999 S) 2000 D) 2002

27.Urush xarakatlari ketayotgan xudud nima

deb ataladi ? A) front B) armiya S) brest D) qal’a

45-mavzu : Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT)

1.BMT qachon tuzildi ?

A) 1942-yil 24-oktyabrda B) 1943-yil 24-oktyabrda

S) 1944-yil 24-oktyabrda D) 1945-yil 24-oktyabrda

2. BMT ning maqsadi nima ?

A)butun dunyoda tinchlikni ta’miinlash, dunyo xalqlari o’rtasida do’stlik munosabatlarini rivojlantirish

B) Dunyoda ocharchilik, kasalliklar va savodsizlikni tugatish borasida birgalikda xarakat qilish , Ekologiya va xalokatning oldini olish S) Inson xuquqlari va erkinlilaraiga xurmat bilan qarashni rag’batlantirish D)barcha javoblar to’g’ri

3.BMT qarorgoxi AQShning qaysi shaxrida joylashgan ?

A) Montanada B) Dallasda S) Nyu-Yorkda D)Vashigtonda

4.BMT ga xozirgi kunda nechta davlat a’zo ?

A) 150 ta B) 200 ga yaqin S) 250 ta D) 270 ta

5.BMT ga raxbarlik qiluvchi shaxs nima deb

ataladi ? A) Prezident B)Vazir S) bosh kotib D) konsul

6.BMT ning “ Bolalrga yordam ko’rsatish xalqaro jamg’armasi” qachon tahkil etildi? A)1945-yil B)1946-yil S)1947-yil D)1948-yil

7. BMT ning “ Bolalrga yordam ko’rsatish xalqaro jamg’armasi” qisqartirilgan xolda nima deyiladi ?

A) YUNESKO B)YUNISEF S) AYSESKO D)BMT

8. YUNISEF birinchi yordamni qaysi qit’a bolalariga ko’rsatdi ?

A) Amerika B) Afrika S) Yevropa D) Avstraliya

9.YUNISEF keyinchalik qaysi qit’a bolalariga ko’rsata boshladi ?

A) Osiyo B) Afrika S) Janubiy Amerika D) A,B va S

10. YUNISEF dunyo bolalariga ko’rsatgan yordami uchun qaysi yili xalqaro Nobel ukofoti bilan taqdirlandi ?

A) 1966-yil B) 1965-yil S) 1967-yil D) 1968-yil 17.

11. Xozirda dunyoda qancha bola maktabga qatnamaydi ?

A) 130 milion B) 200 million S) 135 million D) 145 million

12. YUNISEF bugungi kunda o’z faoliyati bilan qancha bolaning xayotini saqlab qolmoqda ? A) 1 milionta B) 2 millionta S) 3 millionta D) 4 millionta

13. YUNISEF ga bugungi kunda nechta davlat a’zo ?

A)150 ta B) 140 dan ortiq S) 160 dan ortiq D) 170 dan ortiq

14. O’zbekiston Respublikasi YUNISEF ga qaysi yili a’zo bo’ldi ?

A)1989-yil B) 1990-yil S) 1998-yil D) 1994-yil

15. BMT “ Bola xuquqlari konvensiyasi ”ni qachon qabul qildi ?

A)1989-yil B) 1990-yil S) 1998-yil D) 1994-yil

16. BMT ning “ Bola xuquqlari to’g’risidagi konvensiyasi” da necha yoshgacha bo’lgan insonlar bola hisoblanishi qayd etilgan ? A) 15 B) 16 S) 17 D) 18

17.Inson tanasini kasallikdan ximoyalanish darajasini oshirish maqsadida emlash uchun ishlatiladigan dori bu…?

A) vaksina B) konvensiya S) jamg’arma D) apteka

18. Biron-bir maxsus masalaga oid xalqaro shartnoma bu…?

A) vaksina B) konvensiya S) jamg’arma D) apteka

46-mavzu : O’zbekiston mustaqilligining qo’lga kiritilishi.

1.Qaysi davrlarda sobiq SSSR ning inqirozga yuz tutayotgani yaqqol namoyon bo’ldi ? A) 20-asr boshida B) 20- asr 80- yillarida

S) 19-asr 80-yillarida D) 21 asr boshlarida

2. O’zbekiston Prezidenti lavozimi qachon tasis etildi ?

A) 1989-yil 21-martda B) 1989-yil 21-oktyabrda

S) 1989-yil 21-aprelda D) 1990-yil 24-martda

3. Prezident atamasi lotincha so’z bo’lib ,o’zbek tilida….. ma’nosini anglatadi ? A) oraqda o’tiruvchi B) oldinda o’tiruvchi S) o’rtada turuvchi D) xalq boshlig’i

4. O’zbekiston Mustaqillik deklaratsiyasi qachon qabul qilindi ?

A) 1992-yil B) 1991-yil S) 1989-yil D) 1990-yil

5.Sobiq SSSr raxbarlari qanday yo’l bilan SSSR ni saqlab qolishga urindilar ? A) kuch ishlatish yo’li bilan B) tinchlik yo’li bilan

S)narxlarni oshirish yo’li bilan D) B va S

6.) O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to’g’risidagi” qonuni qachon qabul qilindi ? A) 1989-yil 21-martda B) 1992-yil 21-aprelda

S) 1990-yil 24-martda D) 1991-yil 31-avgustda

7.Xar yili yurtimizda mustaqillik bayrami deb qaysi kunni nishonlaymiz ?

A) 21-mart B) 8-dekabr S) 1-sentabr D) 9- may

8. I.A.Karimov dastlab muqobillik asosida qachon Mustaqil O’zbekiston Respublikasining prezidenti etib saylandi ?

A) 1989-yil 21-martda B) 1989-yil 21-aprelda

S) 1990-yil 20-iyunda D) 1991-yil 29-dekabrda

9. O’zbekiston Respublikasining davlat bayrog’i qachon qabul qilingan ?

A) 1991-yil 18-noyabrda B) 1992-yil 2-iyunda

S) 1992-yil 10-dekabrda D)1990-yil 18-noyabrda

10. O’zbekiston Respublikasining davlat gerbi qachon qabul

qilingan ?A) 1991-yil 18-noyabrda B) 1992-yil 2-iyunda

S) 1992-yil 10-dekabrda D)1990-yil 18-noyabrda

11. O’zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi qachon qabul qilingan ?

A) 1991-yil 18-noyabrda B) 1992-yil 2-iyunda

S) 1992-yil 10-dekabrda D)1990-yil 18-noyabrda

12. O’zbekiston mustaqil bo’lgach uning tarkibida qaysi davlat mustaqil respublika deb e’lon qilindi ?

A) Qoraqalpog’iston B) Turkmaniston S) Qirg’iziston D) Tojikiston

13. Qoraqalpog’iston Respublikasida qonun chiqaruvchi xokimyatni qaysi organ amalga oshiradi ?

A) Jo’qorg’i Kenges B) Oliy majlis S) Senat D) sud organi

14.Davlat muhrida,pul va xujjatlarda tasvirlangan,davlatni tanituvchi alohida belgi bu…? A) bayroq B) madhiya S) gerb D)konstitutsiya

15.Biror-bir davlatga yoki tashkilotga qarashlikni anglatuvchi belgilar tushirilgan muayyan o’lchamdagi mato, davlat mustaqilligining asosiy ramzi bu…?

A) bayroq B) ramz S) gerb D) konstitutsiya

16.Biror xodisani,xolatni ifodalovchi shartli belgi bu….?

A) bayroq B) ramz S) gerb D) konstitutsiya

17.Saylanadigan lavozimlarga nomzodlarning ikkitadan kam bo’lmasligi qoidasi bu. A) muqobillik B) erkin saylov S) majburiylik D) B va S

47-mavzu : O’zbekiston va Jahon.

1. Vatanimiz mustaqil bo’lgach avvalo qaysi davlat bilan har tomonlama xamkorlik qilishga katta e’tibor berdi ?

A) Rossiya B)AQSh S)Xitoy D) Yaponiya

2. 2010-yilda O’zbekistonning qaysi davlat bilan savdo aylanmasi 6,5 mlrd AQSh dollarini tashkil qildi ? A) Rossiya B) AQSh S) Xitoy D) Yaponiya

3. 2010-yilda O’zbekistonning qaysi davlat bilan savdo aylanmasi 3 mlrd AQSh dollarini tashkil qildi ? A) Rossiya B) AQSh S) Xitoy D) Yaponiya

4.O’zbekiston qaysi davlat bilan Osiyoda tinchlik va xavfsizlikni ta’minlash borasida yaqindan xamkorlik qilmoqda ?

A) Rossiya B) AQSh S) Xitoy D) Yaponiya

5. Prezidentimiz qaysi yili Xitoyga bordi ?

A)2010-yil aprel B)2011-yil aprel S)2009-yil mart D)2007-yil may

6.Janubiy Koreya bilan xamkorlikda O’zbekistonning qaysi shaxrida UZ DEU avtomobil ishlab chiqarish korxonasi qurildi ?

A) Marg’ilon B) Shaxrixon S) Asaka D) Termiz

7. Mustaqil O’zbekistonda birinchi avtomobil qachon ishlab chiqarildi ? A) 1996-yil 26-mart B) 1997-yil 20-may

S) 1996-yil 16-aprel D) 1993-yil 26-mart

8. . 2009-yilda O’zbekistonning qaysi davlat bilan savdo aylanmasi 1,2 mlrd AQSh dollarini tashkil qildi ?

A) Janubiy Koreya B) AQSh S) Xitoy D) Yaponiya

9.Mamlakatimizda Yaponiyaning nechta qoshma korxonasi faoliyat yuritmoqda ? A) 5 ta B) 10 dan ortiq S) 15 dan ortiq D) 25 ta

10.Qaysi yili Yaponiyada kuchli zilzila bo’ldi va mamlakatimiz bu davlatga beg’araz yordam qo’lini cho’zdi ?

A) 2005-yil B) 2007-yil S) 2010-yil D) 2011-yil

11.O’zbekiston xamkorlik qilayotgan “Jeneral Motors”korporatsiyasi qaysi davlatga tegishli ?

A) Janubiy Koreya B) AQSh S) Xitoy D) Yaponiya

12.Qaysi yili AQSh davlati kotibi Xillari Klinton O’zbekistonga keldi va Prezidentimiz I.A. Karimov bilan o’zaro va xalqaro munosabatlarning eng muxim jixatlarini muxokama qildi ?

A) 2010-yil B) 2011-yil S) 2009-yil D) 2007-yil

13.O’zbekiston BMT ga qachon a’zo bo’ldi ?

A) 1992-yil 2-mart B) 1995-yil 6-mart

S) 1996-yil 2-mart D) 1997-yil 16-mart

14.Prezidentimiz qaysi yili BMT ning 48-yalpi majlisida ilk bor qatnashdi va nutq so’zladi ?

A) 1996-yil B) 1995-yil S) 1993-yil D) 1997-yil

15. Prezidentimiz I.A. Karimov qaysi yili BMT ning XXI asrning eng dolzarb va xalqaro muammolariga bag’ishlangan yalpi majlisida qatnashdi ? A) 2010-yil B) 2011-yil S) 2009-yil D) 2007-yil

16. BMT ning ta’lim,fan va madaniyatni rivojlantirish soxasidagi xalqaro tashkiloti qanday nomlangan ?

A) YUNISEF B) YUNESKO S) YUNIDO D) AYSESKO

17.YUNESKO tasis etgan oltin medallar qanday nomlangan ?

A) Aristotel B) Buyuk ipak yo’li S) Nobel D) A va B

18. Prezidentimiz I.A. Karimov qaysi yili YUNESKO ning oltin medallari bilan taqdirlandi ? A) 2010 B) 2011 S) 2009 D) 2007

19.Mustaqil davlatlar xamdo’stligi ( MDX) ga qaysi davlatlar a’zo bo’lgan ? A)Rossiya,Ukraina,Belorusya ,O’zbekiston

B) Tojikiston,Qirg’iziston ,Qozog’iston,Turkmaniston,

S) Ozarbayjon, Armaniston va Moldova D) A,B va S

20.Xitoy,Rossiya,Qozog’iston,Tojikiston,Qirg’iziston va O’zbekiston davlatlari tomonidan tuzilgan mintaqaviy tashkilot nomi qaysi javobda berilgan ? A) Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT)

B) Mustaqil davlatlar xamdo’stligi (MDX)

S) Shanxay xamkorlik tashkiloti (ShHT)

D) Yevropa ittifoqi xamkorligi (YIX)

21.O’z maqsadlariga erishishda eng keskin choralarni qo’llashga tarafdorlik bu….?

A)Ekstrimizm B) Ayirmachilik S) Terorchilik D) B va S

22. Raqiblarni qo’rqitish,yo’q qilish,axoli o’rtasida vaxima keltirib chiqarish maqsadida qilinadigan zo’ravonlik xarakati bu….

A) Ekstrimizm B) Ayirmachilik S) Terorchilik D) A va B

48-mavzu : O’zbekiston iqtisodiyotidagi yutuqlar.

1.Sobiq SSSR ga qaram vaqtda O’zbekiston yiliga qancha paxta yetishtirib SSSR ga berar edi ?

A) 3 mln B) 4 mln S) 5 mln D) 6 mln

2.Sobiq SSSR dan ajrab mustaqil bo’lgan vaqtning dastlabki kunlarida O’zbekistondagi g’alla zaxirasi necha kunga yetar edi ?

A) 2 kunga B) 3 kunga S) 4 kunga D) 5 kunga

3.Prezidentimiz I.A.Karimovning tashabbusi bilan mamlakatimizda g’alla mustaqilligiga erishish xaqidagi qaroriga ko’ra yurtimizda….?

A) Respublikamizda paxta ekiladigan yer maydonlari qisqartirildi

B)Paxtadan bo’shagan yerlarga g’alla ekila boshlandi

S)xar bir gektar yerda don xosildorligini oshirish choralari ko’rildi

D) barcha javoblar to’g’ri

4.Yurtimiz qaysi yili g’alla mustaqilligiga erishdi ?

A) 2003-yil B) 2004-yil S) 2005 yil D) 2006-yil

5. Yurtimizda 2003-yilda qancha miqdorda g’alla yetishtirildi ?

A) 3 mln 10 ming tonna B) 7 mln tonnadan ortiq

S) 2 mln 200 ming tonna D) 5 mln 100 ming tonna

6. Yurtimizda 2010-yilda qancha miqdorda g’alla yetishtirildi ?

A) 3 mln 10 ming tonna B) 7 mln tonnadan ortiq

S) 2 mln 200 ming tonna D) 5 mln 100 ming tonna 18.

7.O’zbekiston mustaqil bo’lgach qaysi davlatlar bilan xamkorlikda bir qancha neft konlarini ishga tushirdi ? A) AQSh B) Yaponiya S) Turkiya D) A va B

8.O’zbekiston Neft mustaqilligiga qaysi yili erishdi ?

A) 1996-yil B) 1995-yil S) 1993-yil D) 1997-yil

9.Yurtimizning qaysi viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodlari Republikaning neftga bo’lgan extiyojini qondirib kelmoqda ?

A) Farg’ona B) Xorazm S) Buhoro D) A va S

10.Respublikamiz paxta yetishtirish bo’yicha dunyoda nechanchi o’rinda

turadi ? A) 1 B) 3 S) 5 D) 6

11. Respublikamiz paxtani chet davlatlarga sotish bo’yicha dunyoda nechanchi o’rinda turadi ? A) 1 B) 3 S) 5 D) 6

12.Bir tonna paxta xom-ashyosidan o’rtacha necha kg tola olinadi ?

A) 320 B) 350 S) 400 D) A va B

13. Bir tonna paxta xom-ashyosidan chiqqan toladan o’rtacha necha metr gazlama to’qish mumkin ? A) 3500 m B) 3000 m S) 4000 m D) 4500 m

14. Bir tonna paxta xom-ashyosidan necha kg chigit olinadi ?

A) 620 B) 520 S) 420 D) 320

15. 620 kg chigitdan qancha paxta moyi olinadi ?

A) 110 kg B) 175 kg S) 150 kg D) 225 kg

16. 620 kg chigitdan qancha kunjara olinadi ?

A) 110 kg B) 175 kg S) 150 kg D) 225 kg

17. 620 kg chigitdan qancha sheluxa olinadi ?

A) 110 kg B) 175 kg S) 150 kg D) 225 kg

18. Mamlakat axolisini barcha zaruriy narsalar bilan ta’minlovchi xo’jalik, ishlab chiqarish bu. A) iqtisodiyot B) Texnika S) Yarmarka D) bozor

19.Inson mexnatini yengilatadigan va mexnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladiga ishlab chiqarish qurollari va vositalari bu.

A) iqtisodiyot B) Texnika S) Yarmarka D) bozor

20.Tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilarning ko’rgazmaga qo’yilgan maxsulotlarini ko’tara sotish va sotib olish maqsadida o’tkaziladigan yig’in bu…? A) iqtisodiyot B) Texnika S) Yarmarka D) bozor

49-mavzu : Ma’naviy va Ma’rifiy yuksalish.

1.Insonlar uchun nixoyatda qadrli bo’lgan barcha narsalar bu…?

A) qadriyat B) milliylik S) svilizatsiya D) bayramlar

2.O’zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berildi ?

A) 1989-yil 21-martda B) 1989-yil 21-oktyabrda

S) 1989-yil 21-aprelda D) 1990-yil 21-oktyabrda

3.O’zbekiston sobiq SSSR ga qaram vaqtda qaysi bayramimiz eskilik sarqiti sifatida nishonlanishi taqiqlab qo’yilgan edi ?

A) Navro’z B) yangi yil S) xotira va qadrlash D) B,S

4.Yurtimizda qaysi yildan boshlab 21-mart Navro’z bayrami va dam olish kuni deb e’lon qilindi ? A) 1996-yil B) 1995-yil S) 1990-yil D) 1997-yil

5.Yurtimizda qaysi yildan boshlab rasman Qurbon xayiti bayram sifatida nishonlanib kelmoqda ? A) 1996-yil B) 1995-yil S) 1991-yil D) 1997-yil

6.Yurtimizda qaysi yildan boshlab rasman Ramazon xayiti bayram sifatida nishonlanib kelmoqda ? A) 1992-yil B) 1995-yil S) 1991-yil D) 1997-yil

7.Yurtimizda 1991-yilda qaysi allomaning 550 yilligi nishonlandi ?

A) Alisher Navoiy B) al Buxoriy S) At-Termiziy D) Burxoniddin Marg’iloniy

8.Mustaqillik yillarida Yurtimizda qaysi allomaning 1225 yilligi nishonlandi ?

A) Alisher Navoiy B) al Buxoriy S)At-Termiziy D) Burxoniddin Marg’iloniy

9.Mustaqillik yillarida Yurtimizda qaysi allomaning 1200 yilligi nishonlandi ?

A) Alisher Navoiy B)al Buxoriy S)At-Termiziy D) Burxoniddin Marg’iloniy

10.Mustaqillik yillarida Yurtimizda qaysi allomaning 910 yilligi nishonlandi ?

A) Alisher Navoiy B) al Buxoriy S) At-Termiziy D) Burxoniddin Marg’iloniy

11.Mustaqillik yillarida Yurtimizda qaysi allomaning 1130 yilligi nishonlandi ?

A) Alisher Navoiy B) Imom al Moturudiy

S) Abu Iso At-Termiziy D) Burxoniddin Marg’iloniy

12. Bugungi kunda yurtimizda qancha millat va elat vakillari istiqomat qilishadi ?

A) 100 dan ortiq B) 110 dan ortiq S) 120 dan ortiq D) 130 dan ortiq

13. Yurtimizda ta’lim tizimi necha xil tilda olib boriladi ?

A) 7 B) 8 S) 9 D) 10

14.Qaysi davlatda 1572-yildagi diniy qirg’inda bir kechaning o’zida 30 ming kishi xalok bo’lgan ? A) Angliya B) Yaponiya S) Fransiya D) Germaniya

15.Yurtimizda bugungi kunda nechta diniy tashkilot faoliyat ko’rsatmoqda ?

A) 10 dan ortiq B) 20 dan ortiq S) 25 dan ortiq D) 15 dan ortiq

16.Muhammad payg’ambar ( s.a.v.) ning aytgan so’zlari,qilgan ishlari va ko’rsatmalarini to’plab, ularning ishonchlilarini tanlash ilmi bu…?

A) xadis ilmi B) fiqx ilmi S) diniy ilm D) dunyoviy ilm

50-mavzu : Dunyo xavszligiga taxdid.

1.Bugungi kunda insoniyat tinchligiga qanday muammolar xavf solib kelmoqda ? A) mintaqaviy mojarolar va xalqaro terorchilik

B)diniy ekstrimizm va ekplogik muammolar

S) oziq ovqat va suv tanqisligi D) A va B

2.Prezidentimiz I.A. Karimov “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida” nomli asarini qaysi yili yozgan ?

A) 1997-yil B) 1998-yil S) 1999-yil D) 2000-yil

3.Yer yuzining biror bir qismida davlatlar o’rtasida kelib chiqqan o’zaro nizolar yoki birorta davlat xududida yuz berayotgan fuqarolar urushi bu….?

A) terorchilik B) aqidaparastlik S) mintaqaviy mojaro D) A va B

4.Bugungi kunda yurtimizga qo’shni bo’lgan davlatlarning qaysi birida 30 yildan ortiq vaqtdan beri notinchlik xukm surmoqda ?

A) Turkmaniston B) Afg’oniston S) Tojikiston D) Qirg’iziston

5.Mintaqaviy mojarolarning insoniyatga xavfi nimada ?

A) qo’shni davlatlardagi tinchlikni xavf ostiga qo’yadi

B) qochoqlar muammosini keltirib chiqaradi

S) giyoxvand moddalar aylanmasi ko’payishi,terorchilikning avj olishi va noqonuniy qurol-yarog’ savdosining avj olishiga sabab bo’ladi D) A,B,S

6. 2010-yildan buyon dunyo bo’yicha qochoqlar soni qanchani tashkil qiladi ? A) 44 mln B) 47 mln S) 50 mln D) 55 mln

7.Qaysi davrlarda xalqaro terorchilik insoniyat boshiga katta kulfatlar keltira boshladi ? A) XIX asr oxiri XX asr boshlarida

B) XX asr oxiri XI asr boshlarida

S) XVI asr oxiri XVII asr boshlarida

D) XV asr oxiri XVI asr boshlarida

8.O’z maqsadlariga erishish yo’lida raqiblarni qo’rqitish yoki yo’q qilish, axoli o’rtasida vaxima va tartibsizliklar keltirib chiqarishga qaratilgan zo’ravonlik xarakati bu …?

A)Ekstrimizm B) Ayirmachilik S) Terorchilik D) A,B

9.Bugungi kunda xalqaro terorchilar qanday jinoyatlarni sodir etmoqdalar ?

A)davlat raxbarlari va elchilariga suiqasd qilish,ularni o’g’irlash

B) odavlarni garovga olish, xalqaro tashkilot binolarini,aeraport va vokzallarni portlatish S) samolyotlarni olib qochish D) A,B,S

10.Qaysi yili xalqaro terorchi kuchlar tomonidan AQSh ning Nyu York shaxrida joylashgan “ Savdo markazi” osmon o’par binosi vayron qilindi ? A) 2001-yil 11-sentabr B) 2001-yil 15-sentabr

S) 2001-yil 11-dekabr D) 2002-yil 11-avgust

11. Xalqaro terorchi kuchlar tomonidan Rossiya federatsiyasining qaysi shaxrida 1-sentabr kuni maktabda mudxish jinoyat sodir etildi ?

A) Moskva B) Beslan S) Sank-Peterburg D) Chelyabinsk

12.Diniy ekstrimizm qaysi davrda kuchaydi ?

A)XX asr oxirlarida B) XX asr boshlarida

S) XIX asr boshida D) XVIII as boshlarida

A)maqsadga erishishning keskin choralari zoravonlik,kuch ishlatish,terror qilish degani .

B)O’z umrini yashab bo’lgan,eskirgan dininy qoidalarni saqlab qolish uchun kurashish.

S) O’z maqsadlariga erishish yo’lida raqiblarni qo’rqitish yoki yo’q qilish, axoli o’rtasida vaxima va tartibsizliklar keltirib chiqarish.

D) Urushlar keltirib chiqarish orqali maqsadga erishish

14.Ekstrimizm orqali qanday buzg’unchi go’ya vujudga keladi ?

A)o’g’rilik qilish B)diniy aqidaparastlik S)bosqinchilik qilish D)A,S

15.Diniy aqidaparaslik nima ?

A)maqsadga erishishning keskin choralari zoravonlik,kuch ishlatish,terror qilish degani .

B)O’z umrini yashab bo’lgan,eskirgan dininy qoidalarni saqlab qolish uchun kurashish.

S) O’z maqsadlariga erishish yo’lida raqiblarni qo’rqitish yoki yo’q qilish, axoli o’rtasida vaxima va tartibsizliklar keltirib chiqarish.

D) Urushlar keltirib chiqarish orqali maqsadga erishish

16.Diniy aqidaparastlar dunyo bo’yicha jumladan yurtimizda xam, qanday maqsad yo’lida kurashdilar ?

A) Boylik ortirish uchun

B) diniy qoidalar asosida boshqariladigan davlat tuzish uchun

S) barcha fuqarolarni o’zlariga bo’ysundirish uchun

D) barcha xududlarda yakka xukmron bo’lish uchun

17.Qaysi yili Prezidentimiz I.A.Karimovga,Toshkent shaxrida diniy aqidaparastlar tomonidan suyiqasd uyushtirilgan edi ?

A) 1999-yil 16-fevral B) 1998-yil 15-sentabr

S) 2001-yil 11-sentabr D) 2002-yil 11-avgust

18.2005-yil Yurtimizning qaysi shaxrida diniy aqidaparastlar bosh ko’tadilar ?

A) Andijon B) Toshkent S) Samarqand D) Buxoro

19.Bugungi kunda Yurtimizni qanday ekologik muammo tashvishga solmoqda ?

A) Obi-havoning keskin ishishi B) Obi-havoning keskin sovushi

S) Suv tanqisligi D) Orol fojiyasi 19.

20.Orol fojiyasi qanday sababga ko’ra kelib chiqdi ?

A) Uzoq yillar davomida Amudaryo va Sirdaryo suvining Orol dengiziga yetarli miqdorda yetib kelmasligi sababli

B)Amudaryoning suvi qurib qolganligi sababli

S) Sirdaryo suvining qurib qolganligi sababli

D) O’rol dengizi xududlarida axoli ekin maydonlarining ko’payishi tufayli.

21.Oxirgi 40 yil ichida Orol dengizining xajmi necha martaga kamaydi ?

A) 5 marta B) 7 marta S) 9 marta D) 15 marta

22.Oxirgi 40 yil ichida Orol dengizining suvi xajmi necha martaga kamaydi ?

A) 5 marta B) 7 marta S) 13 marta D) 15 marta

23. Prezidentimiz I.A.Karimov 2010-yilgi BMT ning yalpi majlisida qanday masalani hal etishga qaratilgan taklifini ilgari surdi ?

A) Afg’oniston muammosini B) Orol muammosini

S) diniy aqidaparastlikni D) suv tanqisligini

24. Prezidentimiz I.A.Karimov 2010-yilgi BMT ning yalpi majlisida Afg’onistondagi muammolar yuzasidan qanday fikrlarni taklif qilib kiritdi ?

A)chet mamlakatlar xarbiy kuchlari Afg’onistonda tinchlik o’rnata olmaydilar

B) Afg’oniston o’z muammolarini o’zlari xal qilmog’I lozim

S)Rivojlangan mamlakatlar Afg’onistonga ko’mak bermog’I kerak D) A,B,S

25.Yurtimizda Terorchilikka qarshi kurash to’g’risidagi qonun qaysi yili qabul qilindi ? A) 1999-yil B) 2000-yil S) 2001-yil D) 2002-yil

26.Yurtimiz qaysi nufuzli tashkilot bilan Xalqaro terorchilik va diniy ekstrimizmga qarshi kurashda yaqindan xamkorlik qilib kelmoqda ?

A) Birlashgan millatlar tashkiloti bilan B) Yevropa ittifoqi bilan

S) Shanxay xamkorlik tashkiloti bilan D) YUNESKO bilan

27.SHXT ning mintaqaviy terorchilikka qarshi kurashuvchi tuzilmasining qarorgoxi yurtimizning qaysi shaxrida joylashgan ?

A) Farg’ona B) Samarqand S) Toshkent D) Termiz

28.SHXT ga a’zo davlatlar terorchilik, ayirmachilik va ekstrimizmga nisbatan qanday iborani qo’laydilar ? A) uch yovuz kuch B) buzg’unchi kuchlar

S) vayronkor g’oya kuchlari D) Yovuz niyatli kuchlar

29. Prezidentimiz I.A.Karimov tashabbusi bilan Markaziy Osiyoning

Beshta davlati bilan xamkorlikda Orol muammosi bo’yicha qanday jamg’arma tashkil qilindi ? A) Orolni qutqarish xalqaro jamg’armasi

B) Nuroniy jamg’armasi S) Qizil yarim oy jamg’armasi

D) Xalqaro qizil xoch jamg’armasi

30.BMT bosh kotibi Pan Gi Mun qaysi yili Orolbo’yiga tashrif buyurib undagi fojialarni o’z ko’zi bilan ko’rdi ? A) 2008 B) 2009 S) 2010 D) 2011

31. “Orol muammosi –bu ushbu mintaqada yashayotgan BMT dek nufuzli tashkilotga umid bilan yordam so’rab murojat qilayotgan millionlab odablarning muammosidir” Prezidentimiz ushbu gaplarni BMT ning qanday maqsaddagi yalpi majlisida so’zlagan edi ? A) Ming yillik rivojlanish maqsadlari

B) Yuz yillik rivojlanis maqsadlari S) Ekstrmizmga qarshi kurash maqsadlari

D) Giyoxvandlikka qarshi kurash maqsadlari.

32. To’g’riligiga shubxa qilmasdan,muhokama yuritmasdan ishonilishi lozim bo’gan qoidalar bu…? A) terorchilik B) fashizm S) aqida D) g’oya

33.Tabiatni,atrof muxitni asrash va qo’riqlash bu …?

A) ekologiya B) aqida S) terror D) mafkura

51-mavzu : XXI asr-Ilm fan va taraqqiyot asri .

1.Dunyoda mavjud bo’lgan bilimlar tizimi bu…?

A) Ilm B) Fan S) tarqqiyot D) A va B

2. Insoniyatning texnika soxasida ulkan yutuqlarga erishishi ,ixtirolarni yaratishiga sabab bo’lgan bosh omil qaysi javobda berilgan ?

A)Jismoniy mexnatni yengillashtirishga intilishi

B) o’zga davlatlar xududlarini bosib olishga bo’lgan intilish

S) ilm fanga qiziqishi D)B,S

3.Texnika so’zining manosi qaysi javobda berilgan ?

A) shiddat B) tezlik S) maxorat D) izlanish

4.Dunyoda ilm fan soxasida buyuk kashfiyotlarni amalga oshirgan olimlar qanday mukofot bilan taqdirlanadi ? A) Nobel B) Oltin qalam S) xalqaro oltin medal

D) xech qanday mukofot bilan taqdirlanmaydi

5.Alfred Nobel qaysi yillarda yashab o’tgan ?

A) 1833-1896 B) 1844-1897 S) 1836-1891 D) 1833-1898

6. “Kuch bilim va tafakkurda” ushbu so’zlarni kim aytgan ?

A) Amir Temur B) Alisher Navoiy S ) I.A.Karimov D) M. Gandi

7. “Kuch bilim va tafakkurda” iborasidagi “Kuch” so’zi majoziy ,qanday ma’noni anglatadi ? A) O’zbekistonning maqsadi kelajakda dunyoning rivojlangan,fuqarolari esa farovon yashaydigan davlatlar qatoridan o’rin olishini anglatadi . B) Mamlakatimizning rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishida va bu ulug’vor maqsadni ro’yobga chiqishida yurtimizda ilm fanning qanchalik tarqqiy etishiga bog’liqligini anglatadi.

S) mamlakatimiz muttaxasis kadrlarining zamonaviy ilm fanda to’plagan yuksak darajadagi bilimlarni chuqur o’zlashtirishlari,uni amlda qo’llashda fikrlash qobilyatining yuksak darajada bo’lishi zarurligini anglatadi

D) Vatanimiz bugungi kunda eng qudratli va rivojlangan davlat ekanini anglatadi .

8. “Kuch bilim va tafakkurda” iborasidagi “Bilim” so’zi majoziy ,qanday ma’noni anglatadi ?

A) O’zbekistonning maqsadi kelajakda dunyoning rivojlangan,fuqarolari esa farovon yashaydigan davlatlar qatoridan o’rin olishini anglatadi .

B) Mamlakatimizning rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishida va bu ulug’vor maqsadni ro’yobga chiqishida yurtimizda ilm fanning qanchalik tarqqiy etishiga bog’liqligini anglatadi.

S) mamlakatimiz muttaxasis kadrlarining zamonaviy ilm fanda to’plagan yuksak darajadagi bilimlarni chuqur o’zlashtirishlari,uni amlda qo’llashda fikrlash qobilyatining yuksak darajada bo’lishi zarurligini anglatadi

D) Vatanimiz bugungi kunda eng qudratli va rivojlangan davlat ekanini anglatadi 9. “Kuch bilim va tafakkurda” iborasidagi “Tafakkur” so’zi majoziy ,qanday ma’noni anglatadi ?

A) O’zbekistonning maqsadi kelajakda dunyoning rivojlangan,fuqarolari esa farovon yashaydigan davlatlar qatoridan o’rin olishini anglatadi .

B) Mamlakatimizning rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishida va bu ulug’vor maqsadni ro’yobga chiqishida yurtimizda ilm fanning qanchalik tarqqiy etishiga bog’liqligini anglatadi.

S) mamlakatimiz muttaxasis kadrlarining zamonaviy ilm fanda to’plagan yuksak darajadagi bilimlarni chuqur o’zlashtirishlari,uni amlda qo’llashda fikrlash qobilyatining yuksak darajada bo’lishi zarurligini anglatadi

D) Vatanimiz bugungi kunda eng qudratli va rivojlangan davlat ekanini anglatadi .

10. Mamlakatimiz yuksak darajada tarqqiy etgan davlatga aylanishi eng avvalo ……… bog’liq….?

A)ilm fanning qanchalik yuksak tarqqiy etishiga bo’g’liq

B) qudratli armiyaning to’la shakllantirilishiga bo’g’liq

S) tabiy boyliklardan oqilona foydalanilishiga bo’g’liq

D) davlatimizda qonun ustivorligiga bo’g’liq

11. Yurtimizda “Umid” jamg’armasi qaysi yili tashkil etildi ?

A) 1997-yilda tashkil etilgan B) 1998-yilda tashkil etilgan

S) 1999-yilda tashkil etilgan D) 2000-yilda tashkil etilgan

12. Yurtimizda tashkil etilgan “Umid” jamg’armasining asosiy maqsadi nima ?

A) Iste’dodli yoshlarni saralab olib ularni chet elda o’qishini qo’llab quvatlash. B) I’stedodli yoshlarni chet elda oqitish orqali,dunyo tajribasini o’rgangan,malakali muttaxasislar sonini ko’paytirish.

S) Mamlakatimiz yoshlarini ilm fanga bo’lgsn qiziqishlarini chet elda o’qitish orqali oshirish D) A va B

13.Yurtimizda xar o’quv yilida oily o’quv yurtlarining fanning turli sohalarini puxta egallayotgan,ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan eng iste’dodli talaba va yosh olimlar qanday mukofot bilan taqdirlanmoqda ?

A) O’zbekiston Prezidenti stependiyasi soxibi bo’lmoqda

B) Davlat mukofoti soxibi bo’lmoqda

S) O’zbekiston iftixori unvoni bilan taqdirlanmoqda

D) Shuxrat medali sovrindori bo’lmoqda

14.Xukumatimiz tomonidan ilm- fan va texnika soxasida ulkan yangiliklarni amalgam oshirgan olimlar uchun qanday mukofot ta’sis etgan ? A) O’zbekiston Prezidenti stependiyasi

B) O’zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti

S) O’zbekiston iftixori unvoni D) Shuxrat medali

15.Olimidan oldin o’z boyliklari xisobidan xalqaro mukofot ta’sis etishni vasiyatqilgan va o’zi xam avvalroq dinamitni ixtiro qilgan Shvetsiyalik olim nomi qaysi javobda berilgan ?

A) A. Bell B) A.Enshteyn S ) Alfred Nobel D) J.Xargvis

16. Dinamit nima ?

A) metaldan ishlangan avtoruchka B) portlovchi modda

S) ko’mpyuter vositasi D) A va S

17.Ilm-fan texnikasida sodir bo’lgan tub o’zgarishlar nima deyiladi ?

A)Stependiya B)Ilmiy texnika iqilobi S)ilmiy yutuqlar D)fan

18.Oliy o’quv yurtlarida talabalarga belgilangan tartibda xar oyda to’lab turiladigan pul nima deyiladi ?

A) Stependiya B) oylik maosh S) avans D) badal to’lovi

Dunyoning eng yaxshi kitoblari

Ertami-kechmi adabiyotga qiziqqan har bir kishi dunyodagi eng yaxshi kitoblar ro’yxatini izlay boshladi. Biroq, bunday ro’yxatlar juda ko’p, ular turli nufuzli nashrlar va ommabop internet-portallardan tashkil topgan. Hozirgi dengiz adabiyotida eng yaxshi kitoblarni tanlash qiyin. Sizga ikkita ro’yxat taklif etamiz: dunyoning eng yaxshi klassik kitoblari va fikringizni o’zgartiradigan kitoblar.

Fikrlashni o’zgartiradigan dunyodagi eng yaxshi kitoblar

Dunyoning eng yaxshi o’nta kitobini tanlash qiyin bo’lsa-da, qo’ng’iroq doirasi muayyan mavzu bilan belgilanadi. Dunyoga biroz boshqacha qarash uchun o’qishga arziydigan bir nechta kitoblarni taklif qilamiz.

 1. Antoine de Saint-Exupery tomonidan “Kichik shahzoda” . Bu butun dunyoni zabt etgan va abadiy haqida o’ylashga majbur qilgan ertak. Bolalar uchun mo’ljallangan deb aytish qiyin, chunki katta yoshdagilar ko’proq nuances va ma’nolarni topa oladilar.
 2. “1984” Jorj Oruell . Katta yozuvchining qo’li bilan yaratilgan, o’limsiz roman – bu bunday rejaning asarlari namunasi. Kitobga kiritilgan tasvirlar zamonaviy madaniyatda ham qo’llaniladi. Har bir inson ushbu romanni o’qishi kerak.
 3. Gabriel Garsiya Markesning “Yuz yillik yolg’izlik” . Bu tavba qilish nashri bu hikoyaning o’lchamlari va o’zgaruvchanligi bilan ajralib turadi. Har bir inson ushbu romanni o’zi biladi, bu uning qiymatini oshiradi. Ushbu romanda muhabbat juda kutilmagan jihatdan qaraladi.
 4. Francis Scott Fitzgerald tomonidan “Buyuk Gatsby” . Bu kitob umid va sevgi haqida, bo’sh zamonaviy jamiyat va axloqiy va axloqiy yo’qotish haqida. O’qilgan narsalarni tushunadigan har bir kishiga tegadigan juda chuqur bir ish. Leonardo Di Kaprio ismli epik filmni rol ijro etganidan keyin kitob yanada mashhur bo’ldi.
 5. Jerome Salinger tomonidan “Choy ichidagi go’sht” . Ushbu kitob uni yashirgan barcha narsalarda nafrat va masxara qiluvchi tajovuzkor o’smirning ongiga nisbatan maxfiylik pardasini ochadi. Ushbu kitob quyosh ostidagi joyni og’riqli izlab topish haqida gapiradi.

Ushbu kitoblarning aksariyati dunyodagi eng yaxshi badiiy kitoblar ro’yxatiga kiritilgan. Ushbu qisqa varaqdan adabiyotlarni o’qiganingizdan so’ng, siz turli ko’zlar bilan dunyoni qarashni o’rganasiz.

Dunyoning eng yaxshi kitoblari: klassika

Ushbu ro’yxatda biz dunyoning eng yaxshi zamonaviy kitoblarini va o’tmish asrlardagi klassikalarni qisqacha taqdim etamiz.

 1. “Usta va Margarita” Mixail Bulgakov . Hech kimni befarq qoldiradigan sevgining kuchi va inson qiyofasi haqida buyuk ish.
 2. Leo Tolstoyning “Urush va tinchlik” . Bu buyuk roman faqat etuk, kattalar odamini idrok eta oladi. Maktab yillarida bu kitob sizni qiziqtirmasligini unutmang.
 3. “Jinoyatchilik va jazo” Fyodor Dostoyevskiy . Ushbu romanda axloqiy tanlov, insonning azoblari, qutqaruv va pok sevgi haqida so’z boradi.
 4. “Yevgeniy Onegin” Aleksandr Pushkin . Klassikalar bilan tanishish uchun yana bir qancha ma’nolarni ko’rishni anglatadi. Va A.S. Pushkin albatta ikkinchi o’qishga muhtoj.
 5. Mikhail Bulgakovning “Itning yuragi” . Faqatgina professional shifokor Mixail Bulgakov tomonidan yozilgan bir g’alati tajriba haqida roman. U sizga juda ko’p muammolarni butunlay boshqacha qarash bilan qarashga majbur qiladi.
 6. Leo Tolstoy tomonidan Anna Karenina . Uning barcha ehtiroslari, tartibsizliklari va tartibsizliklari bilan sirli rus ruhi, o’quvchi uchun Leo Tolstoyning dahoiy romanini ochib beradi.
 7. “Vaqt qahramoni” Mixail Lermontov . Bu roman hech qachon o’z ahamiyatini yo’qotmaydi, chunki 19-asrdagi qahramon va 21-asrda bir xil xiraliklar va ehtiroslar mavjud.
 8. “Otalar va bolalar” – Ivan Turgenev . Turmush yillarida ushbu roman o’qiladi va butunlay boshqacha tarzda qabul qilinadi – bu sehr faqat eng buyuk ishlar uchun mavjud. Har kim matndagi haqiqatni ko’radi.

Dunyoda rus klassikalari orasida eng yaxshi kitoblar – bu har bir kishiga haqiqatan ham o’qish kerak bo’lgan asarlardir.