Press "Enter" to skip to content

Botirlik haqida sara maqollar to’plami

Sharpadan qo‘rqqan shaqildoq chalar.

Ботирлик ва қўрқоқлик ҳақида мақоллар

Арслон боласини тутмоқ учун
Арслон уясига кирмоқ керак.

Арслон изидан қайтмас,
Йигит — сўзидан.

Арслоннинг бўкиргани — сичқоннинг ўлгани.

Арслоннинг ўлиги — сичқоннинг тириги.

Бедана ботир бовдан ер,
Ботир йигит ёвдан ер.

Беш қўрқоққа — бир қарға.

Бир бошга — бир ўлим.

Бир йигит — бир элга ризқ.

Бир кун — туғилмоқ,
Бир кун — ўлмоқ.

Битмас ишнинг бошига,
Ботир келар қошига.

Ботир ботир эмас,
Жон сақлаган — ботир.

Ботир ботқоқдан ҳам ўтар,
Қатқоқдан ҳам.

Ботир бошга бало тегмас.

Ботир баққоллик қилмас,
Қўрқоқ қочиб қутулмас.

Ботир ёвда билинар,
Сўзчи — довда.

Ботир ёвсиз бўлмас.

Ботир жони сабилдир,
Ёмон жони азиздир.

Ботир ишнинг бошида,
Яхши келар қошига.

Ботир милтиқсиз бўлмас,
Балиқ — қилтиқсиз.

Ботир ярасиз бўлмас.

Ботир ўлса, номи қолар,
Номард ўлса, нимаси қолар.

Ботир ўлса, япалоқ бош кўтарар.

Ботир ўртоқ — бой ўртоқ.

Ботир қийинни енгар,
Номард бўйинни эгар.

Ботир қиличсиз ҳам ботир.

Ботирга яроқ ҳожат эмас.

Ботирга ҳам жон керак.

Ботирдан «ботир» чиқса, отаси билан олишар.

Ботирдан ўлим ҳам қўрқар.

Ботирлик шаҳар олар.

Ботирнинг кулгани — элнинг кулгани.

Ботирнинг мушти — ишонган дўсти.

Ботирнинг мушти ҳам яроғ.

Ботирнинг қони чиққунча,
Қўрқоқнинг жони чиқар.

Ботирсинган йигитни
Ёв келганда кўрамиз.

Чечансинган йигитни
Дов келганда кўрамиз.

Бузилган элни ботир тузатар.

Бўлсанг агар қўрқоқ,
Бошингда ўйнар тўқмоқ.

Бўридан қўрққан овга чиқмас,
Илондан қўрққан сувга тушмас.

Бўридан қўрққан тўқайга кирмас.

Ваҳм туби — денгиз,
Ботасан-да, кетасан.

Таваккал туби — ел қайиқ,
Ўтасан-да, кетасан.

Довни енгган ботир эмас,
Ёвни енган ботир.

Ёв қочса, ботир кўпаяр.

Ёвдан қўрққан ёвга дўст,
Элни суйган — элга.

Ёвни аяган яра ер,
Калтагини сара ер.

Жасур бўлсанг, ёв қайтар.

Жасур бўлсанг, ёвга чоп.
Жасур жангда синалар.

Жасур жангдан қўрқмас,
Ёвдан сира ҳуркмас.

Ит қўрқоқни талар.

Итни овга борганда сина,
Йигитни — ёвга борганда.

Иштонсизнинг ҳадиги — чўпдан.

Йигит жони — битта,
Қиз жони — қирқта.

Йигит иши бичувда билинар,
Туя — сув кечувда.

Йигитнинг ботирини майдонда сина.

Йигитнинг сараси ёв босганда билинар.

Ёибарсдан қўрққан тўқайга кирмас.

Йўлбарсни енгган эмас, жаҳлни енгган — ботир.

Кар қўй икки ҳуркар.

Кучукдан қўрққан гадо бўлмас.

Кўз — қўрқоқ, қои — ботир.

Кўп қайғурдим, сил боидим,
Кўп ялиндим, қуи боидим.

Мерган овда билинар,
Ботир — ёвда.

Муллали овул — қўрқоқ,
Бахшили овул — ботир.

Ношуд кетганда мақтанар,
Ботир — қайтганда.

Одам сафарда билинар,
Ботир — хатарда.

Оловдан қўрққан тутундан ҳам қочар.

От билан қурол эга танламас.

От ҳурккан еридан ўтмас,
Эр — қўрққан еридан.

Савдо ғавғосиз бўлмас,
Полвон — гавдасиз.

Савлат десанг, менда бор,
Аммо жаҳон менга тор.

Сен қўрқмасанг, ёв қочар.

Сендан қўрққаним — қора қўйдан қўрққаним.

Сўз ботирлиги тилда,
Эр ботирлиги белда.

Тегирмонда туғилган сичқон
Момақалдироқдан қўрқмас.

Тиз чўкиб яшагунча,
Тик туриб ўлган яхши.

Тилингни ботир қилма,
Ўзингни ботир қил.

Тортишган — эр,
Тортишмаган — қора ер.

Тоғни баланд дема,
Талаб қилсанг, чиқасан.

Ёвни кучли дема,
Ғайрат қилсанг, йиқасан.

Тулкидан шер чиқмас,
Қўрқоқдан эр чиқмас.

Туянинг ҳурккани ёмон,
Тентакнинг — қўрққани.

Урушдан қочган маъракага сиғмас.

Хоин қони челакка томар,
Ботир қони — юракка.

Хўрознинг сути йўқ,
Қўрқоқнинг қути йўқ.

Чийки терини ит тортар,
Чийки эрни ёв тортар.

Чўчиган чўқмор кўтарар.

Шарпадан қўрққан шақилдоқ чалар.

Шер боласи овни енгар,
Эр боласи — ёвни.

Шер изини ит босмас.

Шер ҳиммати — билак,
Эр ҳиммати — юрак.

Шерни эр енгар,
Эрни шер енголмас.

Шернинг урғочиси ҳам шер.

Шернинг ўҳги ҳам от ҳуркитар.

Эр боласи эрдай бўлар.

Эр бўл, эр бўлмасанг,
Қора ер бўл.

Эр йигитга тош ҳам қурол.

Эр йигитни ёв устида кўр.

Эрга навбат — шерга навбат.

Эрдан эр туғилар,
Нордан — нор.

Эрлик билакда эмас, юракда.

Эрликда хўрлик йўқ.

Эрнинг юраги — шернинг юраги.

Эшакнинг қўрқоғи сувдан ўтмас.

Юз қарғага — бир шунқор.

Юз қўрқоқдан бир ботир афзал.

Юракда бўлса, билакда бўлар.

Ялинган қўрқоқ эмас,
Ёқалашган қўрқоқ.

Янтоқдан атир чиқмас,
Қўрқоқдан — ботир.

Ўзинг ботир бўлсанг
Қуролнинг кераги йўқ.

Ўлгандан қўрққан ёмон.

Ўттизида эр атанган,
Қирқида шер атанар.

Қийғир учса, чумчуқни тирқишда кўр.

Қийғиминг қийқиргани — тулкининг ўлгани.

Қорғили ит овга ярамас,
Юраги йўқ ёвга ярамас.

Қочган йўл танламас.

Қочган қўшинга ёв кўп.

Қочганга чер қурилар.

Қочоққа шафқат йўқ,
Қўрқоққа — ҳурмат.

Қочқинга «ҳай» кифоя.

Қуён ўз кўланкасидан ҳам қўрқар.

Қўрқдинг — тутилдинг,
Қўрқмадинг — қутулдинг.

Қўрқиш — енгикшнинг чопари.

Қўрқмас келин қўй бошидан қўрқар.

Қўрқоқ аввал мушт кўтарар.

Қўрқоқ бўлма, ботир бўл,
Ўз элинга шотир бўл.

Қўрқоқ итнинг қуйруғи қисиқ.

Қўрқоқ кўзидан маълум.

Қўрқоқ — кўр, номард — хор.

Қўрқоқ от ўз соясидан ҳуркар.

Қўрқоқ ўлмасдан бурун ўлар,
Ўликдан нима кутиб бўлар.

Қўрқоқ қочиб қутилмас.

Қўрқоқ қўрқоққа ўртоқ.

Қўрқоқ қўрғон ололмас.

Қўрқоқда уят бўлмас.

Қўрқоқни ажал қувлар.

Қўрқоқни урсанг, ботир бўлар.

Қўрқоқнинг бошидан мушт кетмас.

Қўрқоқнинг кўзи катта,
Аҳмоқнинг — сўзи.

Қўрқоқнинг ўз қуроли ўзига ёв.

Қўрқоқнинг қони чиққани — жони чиққани.

Қўрқоқнинг қўли қисқа.

Қўрқоққа ип илон бўлиб кўринар.

Қўрқоққа кўланкаси — азроил.

Қўрқоққа гўр ҳам тор, қир ҳам тор.

Қўрқоққа қўй боши қўш кўринар,
Қўмшоғи билан беш кўринар.

Қўрқоққа сичқоннинг ини — минг танга.

Қўрқса ҳам, қўй ўлади,
Қўрқмаса ҳам, қўй ўлади.

Қўрқсанг — айтма,
Айтсанг — қўрқма.

Қўрқув ўлимдан қутқармас.

Қўрққан ит уч кун ҳурар.

Қўрққанга қўш кўринар.

Ҳар куни ўлгандан,
Бир кунда ўлган яхши.

Botirlik haqida sara maqollar to’plami

Botirning qoni chiqquncha,
Qo’rqoqning joni chiqar.

Yigit joni — bitta,
Qiz joni — qirqta.

Sher bolasi ovni yengar,
Er bolasi — yovni.

Chechansingan yigitni
Dov kelganda ko’ramiz.

Arslonning o’ligi — sichqonning tirigi.

Yalingan qo’rqoq emas,
Yoqalashgan qo’rqoq.

Erning yuragi — sherning yuragi.

Yovdan qo’rqqan yovga do’st,
Elni suygan — elga.

Botirning kulgani — elning kulgani.

Qo’rqding — tutilding,
Qo’rqmading — qutulding.

Yurakda bo’lsa, bilakda bo’lar.

Qo’rqmas kelin qo’y boshidan qo’rqar.

Qo’rqish — yengikshning chopari.

Botirga ham jon kerak.

Qo’rqoq bo’lma, botir bo’l,
O’z elinga shotir bo’l.

Har kuni o’lgandan,
Bir kunda o’lgan yaxshi

Tiz cho’kib yashaguncha,
Tik turib o’lgan yaxshi.

Bitmas ishning boshiga,
Botir kelar qoshiga.

Qo’rqoqqa qo’y boshi qo’sh ko’rinar,
Qo’mshog’i bilan besh ko’rinar.

Qochoqqa shafqat yo’q,
Qo’rqoqqa — hurmat.

Yovni kuchli dema,
G’ayrat qilsang, yiqasan.

Botirning mushti — ishongan do’sti.

Sherning urg’ochisi ham sher.

Arslonning bo’kirgani — sichqonning o’lgani.

Qo’rqqan it uch kun hurar.

Yantoqdan atir chiqmas,
Qo’rqoqdan — botir.

Botirning mushti ham yarog’.

Er yigitga tosh ham qurol.

Itni ovga borganda sina,
Yigitni — yovga borganda.

Jasur bo’lsang, yovga chop.
Jasur jangda sinalar.

Qo’rqoqqa go’r ham tor, qir ham tor.

Alp — otadan, zot — onadan.

Botir yovda bilinar,
So’zchi — dovda.

Qo’rqoqqa sichqonning ini — ming tanga.

Tortishgan — er,
Tortishmagan — qora yer.

Qo’rqoqning o’z quroli o’ziga yov.

Botir miltiqsiz bo’lmas,
Baliq — qiltiqsiz.

Botir qilichsiz ham botir.

Tilingni botir qilma,
O’zingni botir qil.

Qo’rqoq qo’rg’on ololmas.

Erga navbat — sherga navbat.

Tuyaning hurkkani yomon,
Tentakning — qo’rqqani.

Yov qochsa, botir ko’payar.

Botirdan «botir» chiqsa, otasi bilan olishar.

Ot hurkkan yeridan o’tmas,
Er — qo’rqqan yeridan.

Bir boshga — bir o’lim.

Vahm tubi — dengiz,
Botasan-da, ketasan.

Er bo’l, er bo’lmasang,
Qora yer bo’l.

Qo’rquv o’limdan qutqarmas.

Tegirmonda tug’ilgan sichqon
Momaqaldiroqdan qo’rqmas.

Savlat desang, menda bor,
Ammo jahon menga tor.

Ko’p qayg’urdim, sil boidim,
Ko’p yalindim, qui boidim.

Botirga yaroq hojat emas

Er bolasi erday bo’lar.

Botir o’lsa, yapaloq bosh ko’tarar.

Qo’rqsa ham, qo’y o’ladi,
Qo’rqmasa ham, qo’y o’ladi.

Botir baqqollik qilmas,
Qo’rqoq qochib qutulmas.

Qochqinga «hay» kifoya.

Botirlik shahar olar

Sher izini it bosmas.

Eshakning qo’rqog’i suvdan o’tmas.

Kar qo’y ikki hurkar.

Bir kun — tug’ilmoq,
Bir kun — o’lmoq.

So’z botirligi tilda,
Er botirligi belda.

Botir botir emas,
Jon saqlagan — botir.

Bo’lsang agar qo’rqoq,
Boshingda o’ynar to’qmoq.

Qorg’ili it ovga yaramas,
Yuragi yo’q yovga yaramas.

Erlik bilakda emas, yurakda.

Tavakkal tubi — yel qayiq,
O’tasan-da, ketasan.

Urushdan qochgan ma’rakaga sig’mas.

Qo’rqoqning ko’zi katta,
Ahmoqning — so’zi.

Sharpadan qo’rqqan shaqildoq chalar.

Xoin qoni chelakka tomar,
Botir qoni — yurakka.

Yuz qarg’aga — bir shunqor.

Qo’rqoq qochib qutilmas.

Mullali ovul — qo’rqoq,
Baxshili ovul — botir.

Bo’ridan qo’rqqan ovga chiqmas,
Ilondan qo’rqqan suvga tushmas.

Qo’rqoq o’lmasdan burun o’lar,
O’likdan nima kutib bo’lar.

Kuchukdan qo’rqqan gado bo’lmas.

It qo’rqoqni talar

Arslon izidan qaytmas,
Yigit — so’zidan.

Qo’rqoq ko’zidan ma’lum.

Yuz qo’rqoqdan bir botir afzal.

Mergan ovda bilinar,
Botir — yovda.

Erlikda xo’rlik yo’q.

Botir boshga balo tegmas.

Sher himmati — bilak,
Er himmati — yurak.

Botirdan o’lim ham qo’rqar.

Qo’rqqanga qo’sh ko’rinar.

Tulkidan sher chiqmas,
Qo’rqoqdan er chiqmas.

Yigitning botirini maydonda sina.

Sherning o’hgi ham ot hurkitar.

Qo’rqoq avval musht ko’tarar.

O’ttizida er atangan,
Qirqida sher atanar.

O’lgandan qo’rqqan yomon.

Botir yovsiz bo’lmas.

Jasur jangdan qo’rqmas,
Yovdan sira hurkmas.

Olovdan qo’rqqan tutundan ham qochar.

Ot bilan qurol ega tanlamas.

Qo’rqoqqa ko’lankasi — azroil.

Yigitning sarasi yov bosganda bilinar.

Alp — enadan, tulpor — biyadan.

Yo’lbarsni yenggan emas, jahlni yenggan — botir.

Qo’rqoqda uyat bo’lmas.

Odam safarda bilinar,
Botir — xatarda.

Chiyki terini it tortar,
Chiyki erni yov tortar.

Botir o’lsa, nomi qolar,
Nomard o’lsa, nimasi qolar.

Qo’rqoq ot o’z soyasidan hurkar.

Noshud ketganda maqtanar,
Botir — qaytganda.

Qo’rqoqning qoni chiqqani — joni chiqqani.

Tog’ni baland dema,
Talab qilsang, chiqasan.

Botir ishning boshida,
Yaxshi kelar qoshiga.

Qo’rqoq qo’rqoqqa o’rtoq.

Bo’ridan qo’rqqan to’qayga kirmas.

Qo’rqoqni ursang, botir bo’lar.

Qo’rqoq — ko’r, nomard — xor.

Botir o’rtoq — boy o’rtoq.

Dovni yenggan botir emas,
Yovni yengan botir.

Sherni er yengar,
Erni sher yengolmas.

Sen qo’rqmasang, yov qochar.

Bir yigit — bir elga rizq.

Cho’chigan cho’qmor ko’tarar.

Ko’z — qo’rqoq, qoi — botir.

Qo’rqoqning qo’li qisqa.

Botirsingan yigitni
Yov kelganda ko’ramiz.

Er yigitni yov ustida ko’r

Botir qiyinni yengar,
Nomard bo’yinni egar.

Botir joni sabildir,
Yomon joni azizdir.

Buzilgan elni botir tuzatar.

Quyon o’z ko’lankasidan ham qo’rqar.

Qo’rqoq itning quyrug’i qisiq.

Qochgan qo’shinga yov ko’p.

Bedana botir bovdan yer,
Botir yigit yovdan yer.

Qiyg’iming qiyqirgani — tulkining o’lgani.

Qochganga cher qurilar.

Qiyg’ir uchsa, chumchuqni tirqishda ko’r.

Xo’rozning suti yo’q,
Qo’rqoqning quti yo’q.

Yigit ishi bichuvda bilinar,
Tuya — suv kechuvda.

Qochgan yo’l tanlamas.

Qo’rqsang — aytma,
Aytsang — qo’rqma.

Besh qo’rqoqqa — bir qarg’a.

Qo’rqoqni ajal quvlar.

Qo’rqoqqa ip ilon bo’lib ko’rinar.

Qo’rqoqning boshidan musht ketmas.

Botir yarasiz bo’lmas.

O’zing botir bo’lsang
Qurolning keragi yo’q.

Erdan er tug’ilar,
Nordan — nor.

Yoibarsdan qo’rqqan to’qayga kirmas.

Yovni ayagan yara yer,
Kaltagini sara yer.

Botir botqoqdan ham o’tar,
Qatqoqdan ham.

Arslon bolasini tutmoq uchun
Arslon uyasiga kirmoq kerak.

Savdo g’avg’osiz bo’lmas,
Polvon — gavdasiz.

Jasur bo’lsang, yov qaytar.

Sendan qo’rqqanim — qora qo’ydan qo’rqqanim.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

Botirlik va qo‘rqoqlik haqida maqollar to‘plami

Botirlik, jasurlik va qo‘rquv haqidagi maqollarni qabul qiling.

Alp — otadan, zot — onadan.

Alp — enadan, tulpor — biyadan.

Arslon bolasini tutmoq uchun
Arslon uyasiga kirmoq kerak.

Arslon izidan qaytmas,
Yigit — so‘zidan.

Arslonning bo‘kirgani — sichqonning o‘lgani.

Arslonning o‘ligi — sichqonning tirigi.

Bedana botir bovdan yer,
Botir yigit yovdan yer.

Besh qo‘rqoqqa — bir qarg‘a.

Bir boshga — bir o‘lim.

Bir yigit — bir elga rizq.

Bir kun — tug‘ilmoq,
Bir kun — o‘lmoq.

Bitmas ishning boshiga,
Botir kelar qoshiga.

Botir botir emas,
Jon saqlagan — botir.

Botir botqoqdan ham o‘tar,
Qatqoqdan ham.

Botir boshga balo tegmas.

Botir baqqollik qilmas,
Qo‘rqoq qochib qutulmas.

Botir yovda bilinar,
So‘zchi — dovda.

Botir yovsiz bo‘lmas.

Botir joni sabildir,
Yomon joni azizdir.

Botir ishning boshida,
Yaxshi kelar qoshiga.

Botir miltiqsiz bo‘lmas,
Baliq — qiltiqsiz.

Botir yarasiz bo‘lmas.

Botir o‘lsa, nomi qolar,
Nomard o‘lsa, nimasi qolar.

Botir o‘lsa, yapaloq bosh ko‘tarar.

Botir o‘rtoq — boy o‘rtoq.

Botir qiyinni yengar,
Nomard bo‘yinni egar.

Botir qilichsiz ham botir.

Botirga yaroq hojat emas.

Botirga ham jon kerak.

Botirdan «botir» chiqsa, otasi bilan olishar.

Botirdan o‘lim ham qo‘rqar.

Botirlik shahar olar.

Botirning kulgani — elning kulgani.

Botirning mushti — ishongan do‘sti.

Botirning mushti ham yarog‘.

Botirning qoni chiqquncha,
Qo‘rqoqning joni chiqar.

Botirsingan yigitni
Yov kelganda ko‘ramiz.

Chechansingan yigitni
Dov kelganda ko‘ramiz.

Buzilgan elni botir tuzatar.

Bo‘lsang agar qo‘rqoq,
Boshingda o‘ynar to‘qmoq.

Bo‘ridan qo‘rqqan ovga chiqmas,
Ilondan qo‘rqqan suvga tushmas.

Bo‘ridan qo‘rqqan to‘qayga kirmas.

Vahm tubi — dengiz,
Botasan-da, ketasan.

Tavakkal tubi — yel qayiq,
O‘tasan-da, ketasan.

Dovni yenggan botir emas,
Yovni yengan botir.

Yov qochsa, botir ko‘payar.

Yovdan qo‘rqqan yovga do‘st,
Elni suygan — elga.

Yovni ayagan yara yer,
Kaltagini sara yer.

Jasur bo‘lsang, yov qaytar.

Jasur bo‘lsang, yovga chop.
Jasur jangda sinalar.

Jasur jangdan qo‘rqmas,
Yovdan sira hurkmas.

It qo‘rqoqni talar.

Itni ovga borganda sina,
Yigitni — yovga borganda.

Ishtonsizning hadigi — cho‘pdan.

Yigit joni — bitta,
Qiz joni — qirqta.

Yigit ishi bichuvda bilinar,
Tuya — suv kechuvda.

Yigitning botirini maydonda sina.

Yigitning sarasi yov bosganda bilinar.

Yoibarsdan qo‘rqqan to‘qayga kirmas.

Yo‘lbarsni yenggan emas, jahlni yenggan — botir.

Kar qo‘y ikki hurkar.

Kuchukdan qo‘rqqan gado bo‘lmas.

Ko‘z — qo‘rqoq, qoi — botir.

Ko‘p qayg‘urdim, sil boidim,
Ko‘p yalindim, qui boidim.

Mergan ovda bilinar,
Botir — yovda.

Mullali ovul — qo‘rqoq,
Baxshili ovul — botir.

Noshud ketganda maqtanar,
Botir — qaytganda.

Odam safarda bilinar,
Botir — xatarda.

Olovdan qo‘rqqan tutundan ham qochar.

Ot bilan qurol ega tanlamas.

Ot hurkkan yeridan o‘tmas,
Er — qo‘rqqan yeridan.

Savdo g‘avg‘osiz bo‘lmas,
Polvon — gavdasiz.

Savlat desang, menda bor,
Ammo jahon menga tor.

Sen qo‘rqmasang, yov qochar.

Sendan qo‘rqqanim — qora qo‘ydan qo‘rqqanim.

So‘z botirligi tilda,
Er botirligi belda.

Tegirmonda tug‘ilgan sichqon
Momaqaldiroqdan qo‘rqmas.

Tiz cho‘kib yashaguncha,
Tik turib o‘lgan yaxshi.

Tilingni botir qilma,
O‘zingni botir qil.

Tortishgan — er,
Tortishmagan — qora yer.

Tog‘ni baland dema,
Talab qilsang, chiqasan.

Yovni kuchli dema,
G‘ayrat qilsang, yiqasan.

Tulkidan sher chiqmas,
Qo‘rqoqdan er chiqmas.

Tuyaning hurkkani yomon,
Tentakning — qo‘rqqani.

Urushdan qochgan ma’rakaga sig‘mas.

Xoin qoni chelakka tomar,
Botir qoni — yurakka.

Xo‘rozning suti yo‘q,
Qo‘rqoqning quti yo‘q.

Chiyki terini it tortar,
Chiyki erni yov tortar.

Cho‘chigan cho‘qmor ko‘tarar.

Sharpadan qo‘rqqan shaqildoq chalar.

Sher bolasi ovni yengar,
Er bolasi — yovni.

Sher izini it bosmas.

Sher himmati — bilak,
Er himmati — yurak.

Sherni er yengar,
Erni sher yengolmas.

Sherning urg‘ochisi ham sher.

Sherning o‘hgi ham ot hurkitar.

Er bolasi erday bo‘lar.

Er bo‘l, er bo‘lmasang,
Qora yer bo‘l.

Er yigitga tosh ham qurol.

Er yigitni yov ustida ko‘r.

Erga navbat — sherga navbat.

Erdan er tug‘ilar,
Nordan — nor.

Erlik bilakda emas, yurakda.

Erlikda xo‘rlik yo‘q.

Erning yuragi — sherning yuragi.

Eshakning qo‘rqog‘i suvdan o‘tmas.

Yuz qarg‘aga — bir shunqor.

Yuz qo‘rqoqdan bir botir afzal.

Yurakda bo‘lsa, bilakda bo‘lar.

Yalingan qo‘rqoq emas,
Yoqalashgan qo‘rqoq.

Yantoqdan atir chiqmas,
Qo‘rqoqdan — botir.

O‘zing botir bo‘lsang
Qurolning keragi yo‘q.

O‘lgandan qo‘rqqan yomon.

O‘ttizida er atangan,
Qirqida sher atanar.

Qiyg‘ir uchsa, chumchuqni tirqishda ko‘r.

Qiyg‘iming qiyqirgani — tulkining o‘lgani.

Qorg‘ili it ovga yaramas,
Yuragi yo‘q yovga yaramas.

Qochgan yo‘l tanlamas.

Qochgan qo‘shinga yov ko‘p.

Qochganga cher qurilar.

Qochoqqa shafqat yo‘q,
Qo‘rqoqqa — hurmat.

Qochqinga «hay» kifoya.

Quyon o‘z ko‘lankasidan ham qo‘rqar.

Qo‘rqding — tutilding,
Qo‘rqmading — qutulding.

Qo‘rqish — yengikshning chopari.

Qo‘rqmas kelin qo‘y boshidan qo‘rqar.

Qo‘rqoq avval musht ko‘tarar.

Qo‘rqoq bo‘lma, botir bo‘l,
O‘z elinga shotir bo‘l.

Qo‘rqoq itning quyrug‘i qisiq.

Qo‘rqoq ko‘zidan ma’lum.

Qo‘rqoq — ko‘r, nomard — xor.

Qo‘rqoq ot o‘z soyasidan hurkar.

Qo‘rqoq o‘lmasdan burun o‘lar,
O‘likdan nima kutib bo‘lar.

Qo‘rqoq qochib qutilmas.

Qo‘rqoq qo‘rqoqqa o‘rtoq.

Qo‘rqoq qo‘rg‘on ololmas.

Qo‘rqoqda uyat bo‘lmas.

Qo‘rqoqni ajal quvlar.

Qo‘rqoqni ursang, botir bo‘lar.

Qo‘rqoqning boshidan musht ketmas.

Qo‘rqoqning ko‘zi katta,
Ahmoqning — so‘zi.

Qo‘rqoqning o‘z quroli o‘ziga yov.

Qo‘rqoqning qoni chiqqani — joni chiqqani.

Qo‘rqoqning qo‘li qisqa.

Qo‘rqoqqa ip ilon bo‘lib ko‘rinar.

Qo‘rqoqqa ko‘lankasi — azroil.

Qo‘rqoqqa go‘r ham tor, qir ham tor.

Qo‘rqoqqa qo‘y boshi qo‘sh ko‘rinar,
Qo‘mshog‘i bilan besh ko‘rinar.

Qo‘rqoqqa sichqonning ini — ming tanga.

Qo‘rqsa ham, qo‘y o‘ladi,
Qo‘rqmasa ham, qo‘y o‘ladi.

Qo‘rqsang — aytma,
Aytsang — qo‘rqma.

Qo‘rquv o‘limdan qutqarmas.

Qo‘rqqan it uch kun hurar.

Qo‘rqqanga qo‘sh ko‘rinar.

Har kuni o‘lgandan,
Bir kunda o‘lgan yaxshi.

Yuklab olish — Botirlik va qo‘rqoqlik haqida maqollar